MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

36 1.1K 1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP  XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991) với Cương lĩnh và Nghị quyết đã vạch ra phương hướng đi lên CNXH và bước đầu thực hiện CNH-HĐH đất nước PHẦN MỞ ĐẦU  KHOA QLGD MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH   Người thực hiện:  Người hướng dẫn:  !"#$!% !&'()** 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI + , -./ , -+ 0 1234+ 5 167/ 8 9:; 5 13.< 8 =>*??*@AB 8 -<B12:C D 1.A+ 5 2.- , 67EF 8 3G+ D A+ , 9.H+I.<B12.<B 8 12G-:F1$A+ 5 J<B 8 9G; 5 73.< , 9.-F , 1'G; 8 3 1<B 8 9K+ , -./ , -+ 0 12=>*??L@3-F 8 I37 , 9941G<B 5 12'A+ 5 + , -./ , -+ 0 12 $>())*@G+ 8 1.2-+ 8 A-F , 93.< , 9.-F , 19.-F 8 1:<B , 9M4+ , -./ , -=A+ , 9.H+9.-F 8 1:<B , 9 I.+ 8 33H-F 0 1N-1.3F 8 O+ D ./ , -*)1PQG; 5 797 0 +3.F 8 NE 0 $$ R.-F 8 1:<B , 9G; 0 EQ+ , 1. '3.S4G- , 1..<B 8 12O+ D ./ , -9.7 0 12.C D +O;EM< , 121F 5 13+ 0 12GF 0 GF 8 11PQ ()()1<B 8 93+9BJ+ 0 13HB 0 3.+ 5 1.Q/ , 31<B 8 99/1212.-F , IR .+ 0 -3.; 8 EHP 5 12 < , I.+ 8 33H-F 0 197 0 +Q/ , 367/ 8 92-+3H4123.F 8 NE 0 $$S D I.7 , 3.7/ , 9 :B 8 1A+ 5 43-F 5 Q1P123H-3.< 8 997 0 +M;13/ , 9G4 8 K-+ 8 4M7 , 997 5 12AB 8 -':+ 5 1.;13/ 8 67EF 8 3G- , 1.3P123H<B 0 12N-1.3F 8 A+ 5 I.+ 8 33H-F 0 1O+ D ./ , -K -+ 8 4M7 , 912+ 5 E1+EG<B , 994-:+ 5 1F 5 1Q4 8 1297 0 +< , I.+ 8 33H-F 0 1'A+ 5 GSQ :+ , -< , 3.- , 1.A<B , 129.41F 5 1N-1.3F 8 67/ 8 9M;1K4 8 3.F 0 N.P 0 12G- , 1.HP 5 12 N./1294 8 2-+ 8 4M7 , 93.C 5 N./1294 8 J; 8 39< 8 < , I.+ 8 33H-F 0 11+ 5 4G/ 8 -AB 8 -94112<B 5 -G/ 8 -AB 8 -N-1.3F 8  AP1.4+ 8 KT3.< 8 9G<B , 9G-F 5 7G4 8 + 0 123+G+ D 3.< , 9< , 94-R               R/ , -12.- , UVN.4+ 8 =G+ D N.P 0 12G- , 1.                          RK2.- , 67EF 8 3U(N.4+ 8 =G+ D 3-WI37 , 9 N.P 0 12G- , 1.R!      "#$%$$&    '  '  (             %'  )      %)    *      '  (     *    + ,X-.Y-GZ12:[13.\$>())L@3-WI3]91.^1QX1.+ 0 123+94-941 12<B 5 -A< 5 +:+ 5 G/ , 12:< , 9A< 5 +:+ 5 Q7 , 93-F797 0 +< , I.+ 8 33H-F 0 1K / , -127 D 2-+ 8 4A-F1:_:`9:<a123H`93-WI3.`9.-b19c91.-bQA]2-c4M]994 8 Q/ , 3A+-3H4 5 A/97 5 1267+13H4 , 12GF 0 :+ 5 Q9.42-+ 8 4M7 , 93.< , 9.-F , 1G<B , 9< 8 QF , 1.9+4 9+ 0 G4 8 K/ 5 .7 0 3- , 9.G+ D 3< 5 1214 8 -R-    )        ,4 D H+ 5 12 I.c33H-d1G/ , -127 D 2-+ 8 4A-F1:+ 5 EF79; 5 79; 8 I3.-F 8 3:+ 5 EF 8 73/ 8 9BJ+ 0 194 8 E 8 12.C D + 67EF 8 3G- , 1.3H412A-F , 9I.+ 8 33H-F 0 12-+ 8 4M7 , 9K -+ 8 4M7 , 997 0 +9+ 0 1<B 8 9G+121/D:< , 93.< , 9.-F , 11.-F , QA7 , 9.C 8 1.3H- , 97 0 +QC 5 1.Ae- ( 9.fGg1PQ.h9ij-Qe-9/123c967Z1:kA_1;129+49.^3:<a122-c4M]9lm 1PQ.h93-WI3]93.`9.-b19c997Y9An1GY12:e1 97Y9An1GY12i+-N./12l 97Y9An1GY12ih93nIA_:_Q3.S43^Q2<B12GX4G\9o.p-1.l97Y9 An1GY12i$;EM`123H<q12.h93.;13.-b1.h9-1.3p9.9`9l97Y9An1GY12 ir-3.[E9/2-c4:_QY33^Q2<B12c12AgGX4G\93`.h9A_c123X4lK $7; 8 3I.+ 8 33< 5 1.< D 12:E 8 M4N.+ 8 9.67+1A+ 5 9.7 0 67+11.<3HF13/-Q+ , 1.M+ , 1 9.4 , 1GF 5 3+ 5 -               ! " #$%&'()#*#+,- 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU F 5 3+ 5 -12.-F19\73.`93HX129/123c9O;EM`12GY-12s2-c4A-F1t3H<q12 27Eb3\9A+ 5 3< 5 G4 8 GF 5 O7; 8 3Q/ , 3/ 8 J-F , 1I.+ 8 IGF 0 I.c33H-d1G/ , -127 D 2-+ 8 4 A-F13H<B 5 1227Eb3\9u.7n1._1.- 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU vK*2.-F19\79BB 0 N.4+.4 , 997 0 +A-F , 967+ 0 1:E 8 1.P 5 QI.c33H-d1G/ , -127 D 2-+ 8 4 A-F1K vK(2.-F19\73.< , 93H+ , 1297 0 +A-F , 9O;EM`12G/ , -127 D 2-+ 8 4A-F1t3H<q12 27Eb3\9u.7n1._1.K vKv7+G4 8 GF 5 O7; 8 31.< D 12J-F , 1I.+ 8 IO;EM`121.P 5 QI.c33H-d1G/ , -127 D 2-+ 8 4 A-F13H<q1227Eb3\93H4122-+-G4+ , 1.-F , 11+EK 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU '-F , 1I.+ 8 IO;EM`12G/ , -127 D 2-+ 8 4A-F197 0 +.-b73H<t123H<B 5 12 27Eb3\9 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .-/-&  010*- '2.-F19\79+ 8 9AP1N-F , 197 0 ++ 0 12AF 5 I.+ 8 33H-F 0 1G; 8 31<B 8 9I.+ 8 33H-F 0 12-+ 8 4 M7 , 9'G+ 5 43+ , 43H4123.B 5 -NE 5 .-F 8 1:<B , 9I.+ 8 33H-F 0 12-+ 8 4M7 , 92-+-G4+ , 1 ())*u()*)`3.Z49.-W1:<a9I.c33H-d12-c4M]92-+-G4X1())?'()()K v '2.-F19\72-+ 8 43HC 5 1.3_-:-b7.<e12Mw13.`9.-b11.-bQA]1PQ.h99f+ YxA_txy9-1.KKK '2.-F19\79+ 8 93+ , I9.C 8 3; , I+12-+ 8 4M7 , 9KKK .-2-&      3 7+1+ 8 3G+ 5 Q3.4+ , -I.4 0 12A; 8 19+ 8 1J/ , 67+ 0 1:E 8 2-+ 8 4A-F13H<B 5 12 27Eb3\93/ 0 12NF 8 3N-1.12.-F , Q67+ 0 1:E 8 2-+ 8 4M7 , 997 0 +3H<B 5 1227Eb3 \9 6. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 'z12_E*){V{()*)GW1*|{V{()*)Oc9:nIGg3_-:nIGg9<B12A_NW.4X9. 12.-F19\7K 'z12_E*}{V{()*)GW1(?{V{()*)3~Q.-d73.`93W3.73.nI3./12 3-1•:-b7K 'z12_E)({|{()*)GW1(}{|{()*)O€:k3./123-1A-W3JZ13.Z4M7Eb3JZ1 3.Z4K 'z12_E(•{|{()*)GW112_E*}{L{()*)Jj712JZ13.Z4A_1YIGg3_- 9.p1.3.\9K V PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊNTRƯỜNG THCS 1.1. SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện ‚7+ 0 1:E 8 :+ 5 < , 3+ 8 9G/ , 12:-F137 , 994 8 3/ 0 9.< 8 9G- , 1..<B 8 1297 0 +9.7 0 3.F 0 :F1 N.+ 8 9.3.F 0 AF 5 9+ 8 9QP , 39.C 8 1.3H- , AP1.4+ 8 O+ D ./ , -N-1.3F 8 JP 5 12.F , 3./ 8 129+ 8 9:7; , 3:F ,  9+ 8 99.C 8 1.+ 8 9.9+ 8 9127EF13P 8 99+ 8 9I.<B12I.+ 8 IA+ 5 J-F , 1I.+ 8 I97 , 3.F 0 1.P 5 Q3+ , 4 H+Q/-3H<B 5 12A+ 5 G-F 5 7N-F , 19.4< , I.+ 8 33H-F 0 197 0 +G/ 8 -3<B , 12K ‚7+ 0 1:E 8 2-+ 8 4M7 , 9:+ 5 .F , 3./ 8 121.< D 123+ 8 9G/ , 1294 8 E 8 3.< 8 9.B , I67-:7; , 397 0 + 9.7 0 3.F 0 67+ 0 1:E 8 9+ 8 99; 8 IGF 8 13; 8 39+ 0 9+ 8 9N.;797 0 +.F , 3./ 8 121.P 5 QJ+ 0 4G+ 0 Q< , A; , 1 .+ 5 1.JC 5 1.3.<B 5 1297 0 +9+ 8 99B67+13H412.F , 3./ 8 122-+ 8 4M7 , 9G+ 0 QJ+ 0 4< , 3-F 8 I37 , 9 I.+ 8 33H-F 0 1A+ 5 QB 0 H/ , 12.F , 3./ 8 12AF 5 QP , 3/ 8 :<B , 1297 D 121.<9.; 8 3:<B , 12K ‚7Z1:k127o11.;1:`93H4121._3H<q12:_67Z1:k94112<q-67Z1:kGY- 12s3H412.Y-Go12<I.XQ1._3H<q12K H4121.-g73H<q12.aI9ƒ3.d€M]12.+-3.7n312„./0 1A_./13.+E3.W9.41.+7K.<121W7G-;7A_4k12.…+9f+.+- 9]Q3z./01A_./13.~9ƒ1.„12`N.c91.+7K 23./1:_QY3N.c-1-bQG<a9€M]123z:;7N.-9c91._67Z1:k I.Z-67Z1:k12<q-3H4123j9.\9K7Z1:k1.;1`3H4123j9.\9G<a9.-d7 1.-g7.B1AgN.p+9X1.._1.9.p1.Kƒ:_1.„12.4X3GY12cIM]129c9127EF1 3y967EG†1.9f+3j9.\99B67+11.<3-g1:<B123-g13.<t1212.‡I.ˆI12.‡ :‰Gd67Z1:k94112<q-1.ŠQ:_Q9.4.h3.`9.-b19c9.4X3GY129f+.hQY3 9c9.3•31.^3K | .<AnE67Z1:k1.;1`G‹3A^1GgGW13z1294112<q-9]3.d3H4123j 9.\9Q7•19.‡9c9N.Z1P123c9GY12GW1GY-12s.-b19ƒGd.hGcI\12G<a9 GŒ-.•-9f+3j9.\9K H412N.-Gƒ./01Q+12k12.…+HY12.B167Z1:k1.;1 `K7Z1:k127o11.;1:`9Q+123p1.9.^3N.c-67c3A_OSQ3j9.\91.<:_QY3 3.`93.d9[19ƒ3c9GY123zJF1124_-A_NW3.aIAe-JF13H412Gd67Z1:kK 7Z1:k127o11.;1:`9:_J<e9I.c33H-d19+4.B19f+67Z1:k1.;1`N.- 1ƒGg9nIGW19ZA-b967Z1:k9c967+1.b94112<q-Z1O7^3:+4GY12A_9Z 67+1.bAe-1.„1212<q-3zJF1124_-ŽA_4:_QA-b99.43j9.\9>127o1:`9 M`3H„.+E3-gQ1P129f+3j9.\9@Gg9nIGW1EW73•3.†3H<q12:+4GY129f+3j 9.\9K.p1.A~AnE9ƒ12<q-2h-67Z1:k127o11.;1:`9:_67Z1:k67+1.bZ1 O7^3K .<AnE127o11.;1:`99f+QY33j9.\9N./129.‡:_1.„1294112<q- G+12:_QA-b93H4123j9.\9Q_9Œ11.ŠQ9.‡1.„12127o1N.c99ƒ3.dJj712 9.43j9.\9K-g7Gƒ9s129ƒ12.…+:_N.-1ƒ-GW167Z1:k127o11.;1:`99f+3j 9.\99s121.ŠQ9.‡N.Z1P123c9GY129f+3j9.\9GW1:`9:<a12:+4GY123-gQ 1P12JF1124_-3j9.\9K 7Z1:k127o11.;1:`9.-d73.S4N.c-1-bQA…Q/N.-G‹3127o11.;1:`9 9f+3j9.\93H4123j123.d127o11.;1:`967•92-+K.< AnEEW73•127o1 1.;1:`93j9.\9I.c33H-d1I.]3.7Y9N./129.‡EW73•JF13H4129f+3j9.\9Q_ 9Œ19.\+G`121.-g7EW73•JF1124_-9f+3j9.\9K .S43c92-ZH[1-Q712 7Z1:k127o11.;1:`9:_.b3.•129c93H-W3 :k9.p1.c9.A_.4X3GY129.\91P12Ag3.7.•3G_43X4I.c33H-d1A_M7E3H~ 94112<q-9f+QY33j9.\91.ŠQGX3G<a9NW367Z3•-<79.43^39Z3j9.\9A_ 1.;1A-F1K .<AnEA^1Gg67Z1:k127o11.;1:`9N./129.‡:_GB13.7[19.‡:_A^1Gg .(456 K L ‚78"9:(;<$"=:_QY33nI.aI1.„12x=>3H412QY31._ 3H<q12@G<a93j9.\9I.;19/129/12A-b93.S4`67EG†1.9f+12_1.2-c4M]9 >:_Q9/123c92-c4M]9@K ‚78"9:(;<$"=i+42oQ9c99c1JY67Z1:k2-c4A-F11.;1 A-F12-c4A]3.p12.-bQ3.<A-b1KKK1.„1212<q-3.+Q2-+3H`93-WI.4‹92-c1 3-WIA_4A-b93j9.\967c3H~1.MXE.h9A_2-c4M]9t3H<q12KH412Gƒ 2-c4A-F1:_:`9:<a129.fEW7A~:_1.„1212<q-3H`93-WI3j9.\967c3H~1.MXE .h9lK ><(6?#@*5. A./(;B$5=C$0DE<FG*H, / , -127 D 2-+ 8 4A-F1:+ 5 :< , 9:<B , 129.7 0 EF 8 767+13H4 , 121.; 8 33H4123; , I3.F 0 < I.+ , Q1.+ 5 3H<B 5 12:+ 5 Q1.-F , QA7 , 2-+ 0 12M+ , E2-+ 8 4M7 , 93H4121.+ 5 3H<B 5 12:+ 5 1.;13/ 8 67EF 8 3G- , 1.9.; 8 3:<B , 12G+ 5 43+ , 497 0 +1.+ 5 3H<B 5 12K=C 5 A; , E9; 5 1J/ 5 -M<B D 12GF 0 I.c3 3H-d1G/ , -127 D 2-+ 8 4A-F1K ‚I)178"9:>JK01H((;<$"=:_ M7E3H~`3o13X-GY-12s=A_:_Q9.41ƒI.c33H-d13.S4EF79[79f+` 12.-bI-c4M]9'G_43X4K  *K*K(‹9G-dQ9f+GY-12s2-c4A-F1 P , 9G-F 0 QAF 5 Q7 , 93-F7 7 , 93-F797 0 +3; , I3.F 0 <I.+ , Q.4+ 5 134+ 5 13./ 8 121.; 8 3 AB 8 -Q7 , 93-F72-+ 8 4M7 , 997 0 +3H<B 5 12:+ 5 R#&    '         '   (   +           LB%         MBN    +   *       ) +          '%OAP'Q) &1Q  1BR'Q(L%  '    (B'J%     %&            >]9v-g7(}7n3-c4M]9 ())|@, H41267+ 8 3HC 5 1..4+ , 3G/ , 123.< , 9.-F , 1Q7 , 93-F7G4 8 3nI3.d<I.XQ1.+ 5 3H<B 5 12 G+ 0 QJ+ 0 4G<B , 9< , 3./ 8 121.; 8 32-< D +1.79; 5 7:B , -C 8 9.97 0 +3< 5 123.+ 5 1.A-F1AB 8 -Q7 , 9 3-F797 0 +3; , I3.F 0 A+ 5 Q7 , 93-F7O+ D ./ , -K< , 3./ 8 121.; 8 3A+ 5 .+ 5 -.4+ 5 J+:B , -C 8 9.G4 8 :+ 5 G-F 5 7 N-F , 13-F167EF 8 33H412< , 3/ 5 13+ , -A+ 5 I.+ 8 33H-F 0 197 0 +3; , I3.F 0 KR<(  +    ' }   '  %+*             +          '             '        ,#  (    '        )+  +            (     +     '            &  ,"                 (    '%                 )  '      '    +   >+9+HS19/@K P , 9G-F 0 QAF 5 3/ 0 9.< 8 9 3nI3.d<I.XQG+M+ , 12AF 5 9B9; 8 73/ 0 9.< 8 9J+42/ 5 Q + 8 93/ 0 9.< 8 9.+ 5 1.9.C 8 1.3/ 0 9.< 8 9+ 0 12A+ 5 9+ 8 93/ 0 9.< 8 9G4+ 5 13.F 0 K / 0 9.< 8 9.+ 5 1.9.C 8 1.:+ 5 9+ 8 93/ 0 9.7EF1Q/13/ 0 .+ 5 1.9.C 8 1.67+ 0 13H- , ./ , -G/ 5 12 2-+ 8 4M7 , 9A+ 5 9+ 8 9./ , -G/ 5 12N.+ 8 9K -+ 8 4A-F13H4123H<B 5 12G<B , 93/ 0 9.< 8 93.+ 5 1.3/ 0 9.7EF1Q/13.S4Q/1 .4 , 9.4P , 91.4 8 QQ/1.4 , 9Q/D-3/ 0 9.7EF1Q/194 8 Q/ , 33/ 0 3H<B 0 12K/ 0 3H<B 0 12A+ 5 3/ 0 I.4 8 9.7EF1Q/194 8 A+-3H4 5 67+13H4 , 1214 5 129/ 8 33H412.4+ , 3G/ , 129.7EF1Q/1 97 0 +3/ 0 K.-F , QA7 , 97 0 +.4 , :+ 5 O;EM< , 12NF 8 .4+ , 9..4+ , 3G/ , 1297 0 +3/ 0 .<B 8 12M;D1A+ 5 67+ 0 1:E 8 NF 8 .4+ , 9.97 0 +3< 5 122-+ 8 4A-F13H4123/ 0 3.S4NF 8 .4+ , 9.M+ , E.4 , 93/ 0 9.< 8 9J/ 5 - M<B D 129.7EF1Q/112.-F , IA7 , 3/ 0 9.< 8 9N-F 0 Q3H+G+ 8 1.2-+ 8 9.; 8 3:<B , 123.< , 9.-F , 1 1.-F , QA7 , 97 0 +2-+ 8 4A-F1KKK/ 0 3H<B 0 12< 0 M7 , 129+ 8 9J7/ 0 --1..4+ , 39.7EF1Q/1GF 0 3.< , 9.-F , 19+ 8 91.-F , QA7 , 67+ 0 1:E 8 97 0 +QC 5 1.K /D-3/ 0 9.< 8 93; , I3.F 0 3H4123H<B 5 12GF 5 794 8 9.< 8 91P121.-F , QA7 , 97 , 3.F 0 A+ 5 94 8 Q/ , 3< 8 9Q+ , 1.H-F12>3/ 0 9.< 8 9+ 0 12/12G4+ 5 14+ 5 1/ 5 .C 8 -1.+11< D 9/12KKK@K2<B 5 -67+ 0 1:E 8 94 8 1.-F , QA7 , N.+-3.+ 8 99+ 8 93-F 5 Q1P1297 0 + 3< 5 123/ 0 9.< 8 9GF 0 3+ , 41F1< 8 9Q+ , 1.3/ 0 12.B , I97 0 +3nI3.d<I.XQ1.+ 5 3H<B 5 12K P , 9G-F 0 QAF 5 :+4G/ , 12<I.+ , Q +4G/ , 12<I.+ , Q:+ 5 :4+ , -.C 5 1.:+4G/ , 12GP , 9 3.7 5 / 8 -3<B , 12:+4G/ , 12<I.+ , Q3H<B 5 12:+ 5 .4 , 9-1.B 0 :< 8 +37/ 0 -3< 5 **GF 8 1 *V:< 8 +37/ 0 -94 8 < , I.+ 8 33H-F 0 19+4AF 5 3;Q-1.:E 8 K4 , 9-1.94 8 1.79; 5 79+4AF 5 3HC 8 37F , A+ 5 3C 5 1.9+ 0 QAB 8 -12<B 5 -3.; 5 EKF 0 G+ 8 I< 8 121.79; 5 71+ 5 E2-+ 8 4A-F19; 5 194 8 N-F 8 1 3.< 8 9;7H/ , 12A+ 5 :4 5 121.;1+ 8 -<I.+ , Q9+4K • .<B123-F , 1:+4G/ , 12<I.+ , Q97 D 12H; 8 3GP , 93.7 5 K4 8 :+ 5 1.;19+ 8 9.12<B 5 -3.; 5 E 97 5 129+ 8 93.-F 8 3J- , M+ , E.4 , 93H412G4 8 1.;19+ 8 9.12<B 5 -3.; 5 E94 8 A+-3H4 5 67+13H4 , 12 1.; 8 3K.B 5 -2-+1:+4G/ , 12<I.+ , QN./129.C 0 G+ 0 QJ+ 0 4G7 8 1267EG- , 1.3H412 9.<B123HC 5 1.Q+ 5 9; 5 1Q+123C 8 1.1P12G/ , 12+ 8 123+ , 49/ , 12AB 8 -1-F 5 Q+EQF12.F 5 12.-F , IA+ 5 3-1.3.; 5 13H+ 8 9.1.-F , Q3H<B 8 93.F 8 .F , 3HS 0 A+ 5 34+ 5 1O+ D ./ , -K+ 0 1I.; 0 Q:+4 G/ , 12<I.+ , Q:+ 5 1.;19+ 8 9.I.+ 8 33H-F 0 134+ 5 1M-F , 1G+ , 3G<B , 9Q7 , 93-F72-+ 8 4M7 , 997 0 + 1.+ 5 3H<B 5 12K2.C D +:+ 5 + 0 1I.; 0 QG4 8 N./12G<B , 967EF 5 194 8 I.F 8 I.; 0 QK +4G/ , 12<I.+ , Q97 0 +12<B 5 -2-+ 8 4A-F1A< 5 +Q+123C 8 1.N.4+.4 , 9A< 5 +Q+12 3C 8 1.12.F , 3.7; , 3A+ 5 3C 8 1.1.;1G+ , 49+49+ 0 K4 8 Q+123C 8 1.GP , 93.7 5 97 0 +12.F 5 <I.+ , Q G/ 5 123.B 5 -94 8 < , :-F1NF 8 39/ , 123+ 8 9I./ 8 -.B , IAB 8 -9+ 8 9:< , 9:<B , 122-+ 8 4M7 , 93H412A+ 5 124+ 5 -1.+ 5 3H<B 5 12KB 0 -AC 5 < , .C 5 1.3.+ 5 1.A+ 5 I.+ 8 33H-F 0 11.;19+ 8 9.97 0 +12<B 5 -.4 , 9 -1.97 D 129.- , 7< , 9.-I./ 8 -97 0 +R3/ 0 12.4+ 5 9+ 8 9Q/ 8 -67+1.F , O+ D ./ , -R3H4123; , I3.F 0 <I.XQ1.+ 5 3H<B 5 12:+ 5 :< , 9:<B , 122-+ 8 4M7 , 99.7EF1J-F , 394 8 .F , 3./ 8 123.<B 5 12 O7EF1A+ 5 9BJ+ 0 11.; 8 3K + 8 9EF 8 73/ 8 3;Q:E 8 O+ D ./ , - ;Q:E 8 3; , I3.F 0 <I.+ , QG<B , 93.F 0 .-F , 1B 0 9+ 8 967+ 8 3HC 5 1.3H+ , 123.+ 8 -A+ 5 3.7/ , 93C 8 1.3;Q:E 8 O+ D ./ , -G<B , 9M-FD1H+3H412Q/D-3; , I3.F 0 < I.+ , Q1.; 8 3G- , 1.K 7+ 8 3HC 5 1.3;Q:E 8 O+ D ./ , -97 0 +3nI3.d<I.XQ3.<B 5 12J-F 0 7.-F , 1B 0 < , 2-+43-F 8 I 3.C 8 9.12.-3C 5 Q.-F 0 7G+ 8 1.2-+ 8 9+ 0 Q.4+ 8 3.7EF 8 3I.7 , 9JP 8 39.<B 8 9:+13H7EF 5 19+ 0 Q O7 8 99.41.+7K+ 8 93H+ , 123.+ 8 -3;Q:E 8 O+ D ./ , -97 0 +3; , I3.F 0 <I.+ , Q3.<B 5 123.F 0 .-F , 1 B 0 3;Q:E 8 A+ 5 M<:7; , 1:+ 5 1.Q+ , 1.97 0 +3; , I3.F 0 3H7EF 5 13./ 8 1297 0 +3; , I3.F 0 J; 5 7N./12 N.C 8 3;Q:E 8 'G+ , 4G< 8 93; , I3.F 0 K .-9+ 8 93.7/ , 93C 8 1.1+ 5 EG<B , 9N.B-M; , EA+ 5 I.+ 8 3.7E3.C 5 S D 3HB 0 3.+ 5 1.G/ , 12:< , 9 A+ 5 < 8 9Q+ , 1.3-1.3.; 5 197 0 +3; , I3.F 0 K   (    S'L'T?-+ 8 3H- , Q+12E 8 12.C D +O+ D ./ , -34:B 8 197 0 +3; , I3.F 0 < I.+ , QG4 8 :+ 5 1.-F , QA7 , 2-+ 8 4M7 , 93.F 8 .F , 3HS 0 1.< D 129/12M;13<B12:+-97 0 +G; 8 3 1<B 8 9K4 8 3.F 0 14 8 -3nI3.d<I.XQ24 8 II.; 5 167+13H4 , 12A+ 5 4A-F , 9G+ 5 43+ , 4127/ 5 1 1.;1:< , 99.; 8 3:<B , 129+49.49/1297/ , 99/1212.-F , I.4+ 8 .-F , 1G+ , -.4+ 8 G; 8 31<B 8 9K ? H41267+ 8 3HC 5 1.:+4G/ , 12<I.+ , QGF 0 3.< , 9.-F , 1< 8 QF , 1.3.-F12:-F129+49+ 0 97 0 + QC 5 1.3nI3.d<I.XQG+ D N.P 0 12G- , 1.1.< D 122-+ 8 3H- , 97 0 +3; , I3.F 0 QC 5 1.A+ 5 9.C 8 1. J+ 0 13.;1Q/D-2-+ 8 4A-F197 D 1294 8 G-F 5 7N-F , 1GF 0 3.4 0 +Q+ D 11.< D 121.79; 5 7:B , -C 8 9.97 0 + QC 5 1.GF 0 N./1212< 5 12.4+ 5 13.-F , 11.;19+ 8 9.KH4123nI3.d<I.XQI.+ 0 -J+ 0 4 G+ 0 Q3/ 8 31.; 8 3Q/ 8 -67+1.F , .+ 5 -.4+ 5 2-< D +9+ 8 1.;1'3; , I3.F 0 'O+ D ./ , -K .c33H-d1GY-12s:_3j123.d9c9.4X3GY12.h93nI9ƒ3j9.\9G<a93-W1 ._1.3H4121.„12N.4Z123.q-2-+11.^3G†1.Gd1.ŠQ3X4H+`3.+EGj-._1.A- 12.g12.-bI9f+12<q-:+4GY12Kc9.4X3GY12Gƒ9ƒ3.dG<a997129^I3H412 A_-2-qA_-12_E.4‹93.nQ9.p3e-A_-1PQ3•EA_4Q]93-F7.h93nImA_1.ŠQ 3X4H+`3.+EGj-._1.A-12.g12.-bI9.412<q-:+4GY123.S4.<e12G-:F13\9 :_1.ŠQ1;129+4N.Z1P12A_3H~1.GY12.g12.-bI9f+.hK.<AnEOˆ3AgQ‹3 1Y-M712I.c33H-d1GY-12sJ+42oQJ•1:4X-.4X3GY12:_ 2-c4M]9G_43X4 Jo-M<‘12A_I.c33H-d1K 2QU?G<a9.-d7:_9c9.4X3GY12.h93nIGd9.7’1J†9.494112<q- J<e9A_4QY312.g12.-bI.4‹99.7Ed1+12QY312.gQe-3.p9..aI.B13H412 3<B12:+-K 25T?G<a9.-d7:_9c9.4X3GY12.h93nI1.ŠQ2-•I9.412<q-:+4GY12 9ƒ3.d3.`9.-b19ƒ.-b767Z.B19.\91P121.-bQA]9f+Q~1.Kƒ9.p1.:_ 67c3H~1..h93nI:_Q9.412<q-:+4GY121yQA„12.B1Ag9/12A-b99f+Q~1. :_1.„12.4X3GY12.h93nIGd1;129+43H~1.GYN“1P129f+12<q-:+4GY12Gd 3.`9.-b11.-bQA]:+4GY129ƒ.-b767Z.B1K 290V?:_.4X3GY121.ŠQJj7129nI1.n3N-W13.\9N“1P129.7EF1 Q/19.49c1JY9/129.\93H412QY33j9.\9._1.9.p1.1._1<e9N.-Q_ 1.„12N-W13.\9N“1P12G<a9G_43X43He9G;EG”:X9.n7N./12GfGd3.`9 .-b19ƒ.-b767Z.4X3GY129.7EF1Q/112.-bIA]3H4123j9.\9GƒK`3.+EGj- 3H412Gq-•12N-1.3W'O”.Y-M-‰1H+3.<q12O7EF1M<e-3c9GY129f+3-W1JY N.4+.h9'9/1212.bA_I.c33H-d19f+N.4+.h967Z1:k:_Q9.41.„12N-W1 3.\9A_N“1P12.4X3GY129.7EF1Q/19f+9c1JY9/129.\93H412Qr-9B 67+1:7/1J†:X9.n7GŒ-.•-I.Z-G<a9Jo-M<‘123.<q12O7EF1Kƒ9s12:_QY3 *) [...]... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 2 3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS 1.1 SỞ KHOA HỌC VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 4 1.2 SỞ PHÁPCỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC – THUẬN THÀNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 13 2.2 MỘT SỐ... PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN Ở 15 TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC – THUẬN THÀNH 2.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI 17 NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC – THUẬN THÀNH 34 CHƯƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC – THUẬN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quán triệt các nguyên tắc trong công tác xây dựng nhằm phát triển 19 đội ngũ giáo viên 3.2 Tăng... gian để học tập bồi dưỡng do đường xá đi lại gặp nhiều khó khăn, một bộ phận giáo viên trình độ chưa nhiệt tình trong công tác do tâm lý nghĩa vụ, chưa phải là bến đỗ cuối cùng của nghề nghiệp Trường vẫn chưa biện pháp hữu hiệu nào để thu hút, giữ chân, tạo hội phát triển và thăng tiến cho đội ngũ giáo viên 2.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC,... phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 của Bô ̣ GD&ĐT nêu "Tổ chức các chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao chuẩn trình độ đào tạo cho đội ngũ nhà giáo Đến năm 2020 80% số giáo viên mầm non và 100% số giáo viên tiểu học đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; 100% số giáo viên THPT và THCS đạt trình độ đại học trở lên; 12 20% số giáo viên các trường trung cấp nghề và 35% số giáo viên các trường cao... viên hội học tập bồi dưỡng để phát triển cho đô ̣i ngũ giáo viên trường THCS Nguyệt Đức Những vấ n đề này tôi sẽ giải quyế t bằ ng những hê ̣ thố ng biê ̣n pháp ở chương 3 CHƯƠNG III 19 NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quán triệt các nguyên tắc trong công tác xây dựng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên 3.1.1... Về học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo hội phát triển 18 Do điều kiện trường nằm ở vùng sâu xa cuối huyện nên không thu hút được đội ngũ giáo viên, hàng năm giáo viên xin thuyên chuyển Từ chỗ thiếu giáo viên và phân bố bộ môn như vậy nên giáo viên của trường người phải giảng dạy nhiều nhưng người chỉ giảng dạy rất ít như giáo viên môn ân nhạc, giáo viên môn thể dục, môn lịch sử, giáo viên. .. điều kiện để xây dựng sở vật chất nhà trường nhằm phục vụ cho giáo dục Giao thông chậm phát triển, đi lại khó khăn 2.1.2 Vài đă ̣c điểm của trường THCS Nguyệt Đức Trường THCS Nguyệt Đức đươ ̣c thành lâ ̣p từ năm 1996 Lúc đầu thành lập trường trường PTCS Nguyệt Đức Nhưng do điều kiện địa lí, kinh tế của nhân dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại học tập của học sinh nên UBND tỉnh Bắc... Đố i với nhà trường THCS Nguyệt Đức: Cầ n tăng cường công tác bồ i dưỡng giáo viên và phải thực hiê ̣n thường xuyên công tác này Cầ n tăng cường đầ u tư sở vâ ̣t chấ t, kinh phí, có kế hoa ̣ch đồ ng bô ̣ về viê ̣c bồ i dưỡng phát triển giáo viên LỜI CẢM ƠN Trên đây là một số những vấn đề về biện pháp xây dựng đội ngũ CBGV ở trường THCS Nguyệt Đức – Thuận Thành nơi em đang... CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 2.1.1 Đă ̣c điểm tình hình đia phương ̣ - Xã Nguyệt Đức - nơi trường đóng là mô ̣t xã thuộc vùng sâu xa trong địa bàn huyện Trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế chậm phát triển Đại đa số phụ huynh học sinh mải đi làm ăn ở xa Chính quyền địa phương chưa điều kiện để xây dựng. .. định tách trường PTCS Nguyệt Đức thành hai trường trường THCS Nguyệt Đức trường tiểu học Trường THCS Nguyệt Đức một trường vùng xa ở cuối huyện, chấ t lươ ̣ng đầ u vào của ho ̣c sinh rấ t thấ p so với các trường THCS trong huyê ̣n sở vâ ̣t chấ t của nhà trường còn rấ t thiế u thố n; sân chơi, bai tâ ̣p, cây xanh còn đang ̃ trong giai đoa ̣n phải tiế p tu ̣c xây dựng . DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện.  KHOA QLGD MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH 

Ngày đăng: 13/04/2013, 22:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan