BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

10 2,329 92
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 11:24

Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 1 PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH Tuần 1: LT – BẢN VẼ NHÀ Tuần 2: TH – CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN u cầu: Sinh viên hồn tất các hình vẽ trên máy tính theo mẫu đề bài Tuần 3: LT – HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Tuần 4: TH – BẢN VẼ NHÀ u cầu: Sinh viên hồn tất hình vẽ mặt bằng tầng trệt, mặt đứng chính, mặt cắt A-A theo mẫu nhà của đề bài. Bản vẽ cần có đủ khung bản vẽ và khung tên. Tuần 5: LT – KẾT CẤU THÉP Tuần 6: TH – BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN u cầu: Sinh viên hồn tất sơ đồ hình học của dàn vì kèo thép, hình tách 1 nút kết cấu thép dùng liên kết hàn, các hình chiếu và hình cắt theo hƣớng chiếu và vị trí cắt nhƣ đề bài u cầu. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên. Tuần 7: LT – KẾT CẤU THÉP (tiếp theo) Tuần 8: TH - BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT BU LƠNG u cầu: Sinh viên hồn tất sơ đồ hình học của dàn vì kèo thép, hình tách 1 nút kết cấu thép dùng liên kết bu lơng (hay đinh tán), hình vẽ tách bản mã nhƣ đề bài đã cho. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên. Tuần 9: LT – KẾT CẤU BÊ TƠNG CỐT THÉP Tuần 10: TH – BẢN VẼ MĨNG BÊ TƠNG CỐT THÉP u cầu: Sinh viên hồn tất mặt bằng móng, hình biểu diễn của 1 móng đơn (gồm hình chiếu chính và hình chiếu bằng), hình biểu diễn chính của móng băng theo số liệu đề bài của sinh viên. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên. Tuần 11: LT – KẾT CẤU BÊ TƠNG CỐT THÉP (tiếp theo) Tuần 12: TH – BẢN VẼ SÀN, DẦM BÊ TƠNG CỐT THÉP u cầu: Sinh viên hồn tất mặt bằng sàn, hình cắt A-A, hình cắt B-B của sàn, hình biểu diễn chính của dầm DS1, các mặt cắt ngang của dầm, lập bảng thống kê cốt thép theo số liệu đề bài của sinh viên. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên. Tuần 13: ƠN TẬP Tuần 14: THI KẾT THÚC MƠN HỌC Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 2 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN 1. Mở bản vẽ mới :  Phải mở bản vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch  Chọn Metric (bản vẽ có giới hạn A3, hệ mét) Hoặc - Menu: File  New (hoặc bấm phím CTRL+N - ^N)  chọn Start From Scratch  Metric  Nếu máy tính bạn đang sử dụng khơng hiển thị hộp thoại khởi động, hãy chỉnh lại: - Cách 1: Trong vùng lệnh, nhập lệnh STARTUP: Command: startup (enter) Enter new value for STARTUP <0>: 1 (enter) - Hoặc: Cách 2: Tools Options  System  Startup  Show Startup Dialog box - Thốt ACAD và vơ lại ACAD. Lúc này màn hình khởi động ACAD sẽ hiển thị hộp thoại khởi động. Sau đó, Thực hiện lại các thao tác mở bản vẽ mới nhƣ hƣớng dẫn trên, bạn sẽ mở đƣợc bản vẽ đúng hệ mét. 2. Ghi bản vẽ lên đĩa: - Menu: File  Save (hoặc bấm CTRL+S)  chọn thƣ mục cần lƣu vào đó nhập hay chọn tên file Bai tap01-1[.DWG] - Trong q trình vẽ để cập nhật bản vẽ hiện hành chọn: Menu: File  Save (hoặc bấm CTRL+S) Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 3 Lưu ý: Trong q trình thao tác trên ACAD để tránh trƣờng hợp bị thốt ACAD bất ngờ do mất điện…, các bạn nên Save bản vẽ thƣờng xun theo cách trên. Hoặc có thể định dạng trong ACAD để tự động Save bản vẽ sau những khoảng thời gian nhất định. - Menu: Tools  Option…  xuất hiện hộp thoại Option - Click vào mục Open And Save  Click chọn Automatic save và chọn thời gian phù hợp theo ý  click Apply sau đó click OK 3. Lệnh Zoom (xem tồn bộ vùng vẽ) - Command: ZOOM (Z)  nhập a 4. Bật “GRID” on - Click chuột vào nút Grid  Sau các thao tác trên, các bạn sẽ có màn hình ACAD tương tự như hình dưới đây: Các bạn đã sẵn sàng để tiến hành thực hiện các hình vẽ theo đề bài u cầu: Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 4 5. Hình 1 – Sử dụng tọa độ Đề-các - Command: LINE (L)  click (1)  xác định (2) nhập: @50,20  xác định (3) nhập: @-10,30  nhập c (Close) để đóng đa giác và kết thúc lệnh LINE 6. Hình 2 – Sử dụng tọa độ cực - Command: LINE  click (1)  xác định (2): @7.5<0  xác định (3): @30<60  xác định (4): @30<120  . . . 7. Hình 3 – Bắt điểm đặc biệt trên các đối tượng: - Đặt truy bắt tự động có ENDpoint (điểm đầu của một đường), MIDpoint (điểm giữa của một đường), INTersection (giao điểm hai đường) - Để cài truy bắt tự động (autosnap): click phải nút OSNAP trên thanh trạng thái  chọn Setting  đánh dấu các phƣơng thức bắt điểm trong hộp thoại. - Để bật/tắt chế độ truy bắt điểm tự động: click nút OSNAP trên thanh trạng thái hoặc bấm F3 (Nút chìm xuống là đang chọn, nút lồi lên là khơng có chọn) - Vẽ hình vng cạnh 80 Command: RECTANG (REC)  click (1)  xác định (2): @80,80 - Vẽ các đƣờng L1 dùng phƣơng thức truy bắt END và MID - Vẽ các đƣờng L2 dùng phƣơng thức truy bắt INT 8. Hình 4 – Bắt điểm đặc biệt trên các đối tượng: - Sử dụng thêm các truy bắt : PERpendicular (vng góc), EXTension (bắt điểm nằm trên phương kéo dài của một đường thẳng hay đường cong). - PER thực hiện tƣơng tự nhƣ END, MID, INT. - Để sử dụng EXT, đƣa con trỏ gần đầu của đƣờng cần bắt dọc theo cho đến khi xuất hiện chữ thập nhỏ trên đầu đó rồi di chuyển con trỏ nhẹ nhàng dọc theo đƣờng đó để hiển thị đƣờng chỉ phƣơng (đƣờng chấm chấm) rồi click hoặc nhập khoảng cách tính từ dấu chữ thập. Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 5 9. Hình 5 – Bắt điểm và sử dụng tracking (bộ rà điểm): - Sử dụng thêm bắt điểm PARallel (song song) - Sử dụng thêm tracking: làm xuất hiện đường chỉ phương thẳng đứng, nằm ngang hoặc phương xác định bởi POLAR - Nếu muốn vẽ hình 5 có cạnh nằm ngang ở cùng trên 1 đƣờng thẳng với hình 4 thì có thể sử dụng Tracking - Để bật/tắt chế độ Tracking: click nút OTRACK trên thanh trạng thái. Chú ý rằng tracking chỉ hoạt động khi OSNAP đƣợc bật - Command: REC  để xác định điểm (1) của hình 5: rê chuột đến điểm (1) của hình 4 cho đến khi xuất hiện một chữ thập nhỏ trên đầu đó rồi di chuyển con trỏ nhẹ nhàng dọc theo đƣờng đó để hiển thị đƣờng chỉ phƣơng (đƣờng chấm chấm) rồi click hoặc nhập khoảng cách tính từ dấu chữ thập xác định điểm (2): @80,80 - Để vẽ đƣờng song song với đƣờng (1)(3) và đi qua điểm (4): dùng bắt điểm EXT từ điểm (1) dọc theo đƣờng thẳng thẳng đứng để xác định điểm (4); dùng bắt điểm PAR, để con trỏ gần đƣờng (1)(3) cho đến khi xuất hiện dấu // rồi di chuyển con trỏ lại gần điểm (5) cho đến khi xuất hiện đƣờng chỉ phƣơng, nhập khoảng cách 60 - Để xác định điểm (6), có thể dùng MID, hoặc dùng tracking thẳng đứng qua điểm đặc biệt (4) 10. Hình 6 – Bắt điểm, sử dụng lệnh CIRCLE (vẽ vòng tròn) và ARC (cung tròn): - Vẽ hình vng cạnh 80 - Sử dụng thêm truy bắt CENter (bắt tâm của vòng tròn) - Vẽ vòng tròn C1 qua 3 điểm (4), (5), (6): Command: CIRCLE (C)  3p (3Point)  lần lƣợt xác định các điểm (4), (5), (6) - Vẽ cung tròn A1 qua các điểm (4), (3), (5): Command: ARC (A)  lần lƣợt xác định các điểm (4), (3), (5) - Vẽ vòng tròn C2 tiếp xúc với 3 đƣờng: Menu: DrawCircleTan,tan,tan  lần lƣợt click 3 đƣờng tiếp xúc Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 6 11. Hình 7 – Bắt điểm, tracking qua 2 điểm, sử dụng lệnh CIRCLE: - Sử dụng thêm truy bắt TANgent (vẽ tiếp xúc) và QUAdrant (điểm thuộc vòng tròn tại các vị trí 0  , 90  , 180  và 270  ) - Vẽ hình vng cạnh 80 - Vẽ vòng tròn C1 Command: CIRCLE (C)  xác định tâm (3): dùng tracking bắt giao điểm của đƣờng rà nằm ngang qua (4) và đƣờng rà thẳng đứng qua (5): rê chuột đến gần (4) cho đến khi xuất hiện một chữ thập nhỏ ở điểm đó rồi di chuyển con trỏ nhẹ nhàng theo phƣơng ngang sẽ thấy hiển thị đƣờng chỉ phƣơng (đƣờng chấm chấm) rồi lại rê chuột đến gần (5) cho đến khi xuất hiện 1 chữ thập nhỏ ở điểm đó rồi rê chuột xuống theo phƣơng đứng cho đến khi xuất hiện 2 đƣờng chỉ phƣơng giao nhau thì click chuột  nhập giá trị của bán kính (R=15) - Vẽ các vòng tròn C2- vòng tròn xác định bằng hai đầu một đƣờng kính: Command: C  2p (2Point)  lần lƣợt xác định các điểm (4), (6) - Vẽ các đƣờng L1- đƣờng thẳng tiếp xúc hai đƣờng cong Command: L  chọn bắt điểm TAN rồi click đƣờng cong tiếp xúc thứ nhất  chọn bắt điểm TAN rồi click đƣờng cong tiếp xúc thứ hai - Vẽ vòng tròn C3 – vòng tròn tiếp xúc với hai đƣờng khác và có bán kính xác định Command: C  t (Ttr)  lần lƣợt click hai đƣờng thẳng tiếp xúc  nhập bán kính 10 Bạn đã hồn tất bài tập 01-1. Hãy save bản vẽ (CTRL+S) rồi thực hiện tiếp: 12. Mở bản vẽ mới: - Mở bản vẽ mới Bai tap01-2 và thực hiện tiếp các nội dung sau 13. Hình 8 – Sử dụng SNAP: - Vẽ hình vng cạnh 80: bật SNAP ON, kéo rê chuột sẽ thấy con trỏ di chuyển khơng trơn mà ln bắt vào các chấm trên màn hình. Click chuột để chọn điểm dƣới bên tay trái của hình vng (điểm (1)) đúng ngay 1 điểm chấm tuỳ ý. Nhập toạ độ (@80,80) cho điểm trên bên tay phải. - Vẽ đƣờng thẳng L1 Command: LINE  xác định điểm (2): do các chấm trên màn hình cách nhau 10 đơn vị nên xác định điểm (2) bằng cách click vào chấm trên màn hình cách điểm (1) theo phƣơng ngang qua phải là 2 ơ, phƣơng đứng lên trên là 1 ơ  di chuyển con trỏ để xác định hƣớng vẽ ngang qua phải rồi nhập khoảng cách định hƣớng là 40. Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 7 14. Hình 9 – sử dụng và cài đặt POLAR: - Để cài đặt POLAR: click phải nút POLAR trên thanh trạng thái  chọn Setting  chọn hay nhập số gia góc (Increment angle) thích hợp - Đặt số gia góc cho POLAR là 15 và bật chế độ POLAR để vẽ các đƣờng có phƣơng nghiêng một góc là bội số của 15 so với phƣơng chuẩn (phƣơng ngang) - Để sử dụng POLAR, di chuyển con trỏ dến khi xuất hiện đƣờng chỉ phƣơng thích hợp rồi click hoặc nhập khoảng cách định hƣớng - Để bật / tắt POLAR: click nút POLAR trên thanh trạng thái hay bấm F10. Ở một thời điểm chỉ có thể chọn hoặc POLAR hoặc ORTHO 15. Hình 10 – sử dụng ORTHO, lệnh OFFSET, TRIM - Chế độ ORTHO xác định phƣơng đứng hoặc ngang cho điểm kế tiếp trong chuỗi lệnh - Để bật / tắt ORTHO: click nút ORTHO (bên trái nút POLAR) trên thanh trạng thái hay bấm F8 - Dùng hỗ trợ ORTHO để vẽ L1 và L2 - Dùng lệnh OFFSET để vẽ các đƣờng L3 song song với L2 Command: OFFSET (O)  nhập khoảng cách 20  chọn đƣờng L2 (đƣờng cần vẽ song song với)  click để xác định bên đặt đƣờng song song - Dùng lệnh TRIM để tỉa các đoạn thừa trên L3 Command: TRIM (TR)  Chọn các đƣờng giới hạn L4 (Enter khi kết thúc chọn)  click các đọan thừa trên L3 để cắt bớt. 16. Hình 11 – sử dụng lệnh SOLID để tơ đặc tứ giác hay tam giác - Command: SOLID (SO)  lần lƣợt xác định 4 điểm để tơ tứ giác hay 3 điểm và Enter để tơ tam giác (cần chú ý thứ tự nhập điểm). 17. Hình 12 – sử dụng lệnh DONUT vẽ các vòng tròn hay vành khăn có tơ đặc - Command: DONUT (DO)  xác định đƣờng kính trong là 0  xác định đƣờng kính ngồi là 20  xác định tâm của vòng. Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 8 18. Hình 13 – Vẽ các đường cong nối tiếp - Vẽ 2 vòng tròn C1 và C2 - Vẽ cung tròn tiếp xúc ngồi R20: dùng lệnh FILLET (F) đặt bán kính 20 rồi click hai đƣờng C1 và C2 để vẽ cung tròn nối tiếp R20 - Vẽ cung tròn tiếp xúc trong R60: dùng lệnh CIRCLE (chọn cách vẽ: TanTanRadius) để vẽ đƣờng tròn nối tiếp với 2 vòng tròn C1 và C2 rồi dùng lệnh TRIM để tỉa phần cung thừa 19. Hình 14 - Vẽ hình chữ nhật 70x20 có các góc đƣợc bo tròn với bán kính R10: Command: REC  f (chọn chức năng Fillet) 10 (giá trị bán kính) click để nhập điểm góc dƣới bên trái @70,20 để nhập điểm góc trên bên phải. - Vẽ vòng tròn 7 đồng tâm với các cung tròn R10 - Dùng lệnh POLYGON (POL) để vẽ các lục giác đều Command: POL  6 (chọn số cạnh)click vào tâm của cung tròn R10 để chọn tâm của polygon  (chọn chức năng <I>, tức là kiểu vẽ polygon nội tiếp trong 1 vòng tròn) 13/2 (hoặc 6.5) để nhập bán kính của vòng tròn ngoại tiếp polygon. - Dùng lệnh COPY (CP) – sao chép hoặc MIRROR (MI) – vẽ đối xứng để sao chép các bộ phận giống nhau Command: CP  click vào polygon và vòng tròn 7 để select object  (xác nhận đã chọn đối tƣợng xong) click vào tâm của vòng tròn 7 để chọn điểm cơ sở click vào tâm của cung R10 phía bên kia để xác định điểm sao chép hình. Hoặc Command: MI  click vào polygon và vòng tròn 7 để select object  (xác nhận đã chọn đối tƣợng xong) click vào điểm giữa của đoạn nằm ngang phía trên để chọn điểm thứ nhất của trục đối xứng click vào điểm giữa của đoạn nằm ngang phía dƣới để chọn điểm thứ hai của trục đối xứng (để xác nhận khơng xóa đối tƣờng gốc). Nếu có xóa đối tƣợng gốc thì nhập: Y (Yes)  20. Hình 15 - Dùng lệnh SPLINE (SPL) để vẽ các đƣờng lƣợn sóng Command: SPL  click điểm (1) click điểm (2) click điểm (3) click điểm (4)  - Dùng lệnh COPY để vẽ đƣờng lƣợn sóng thứ 2 - Dùng lệnh TRim để tỉa đoạn thừa ở giữa 2 đƣờng lƣợn sóng. Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 9 21. Vẽ khung tên và khung bản vẽ: - Vẽ đƣờng giới hạn khổ giấy A3 Command: REC  xác định đỉnh thứ nhất 0,0  xác định đỉnh thứ hai 420,297 - Dùng lệnh OFFSET để vẽ khung bản vẽ song song với đƣờng giới hạn khổ giấy (khoảng cách 10) - Chỉnh cho lề trái cách đƣờng giới hạn khổ giấy là 20: Click chuột vào rectang của khung bản vẽ sẽ thấy xuất hiện các GRIP (các ơ vng màu xanh ở 4 đỉnh của rectang) giữ nút SHIRT, đồng thời click chuột vào 2 GRIP trên cạnh bên trái sẽ thấy 2 GRIP này đổi sang màu đỏ bng nút SHIRT raclick chuột vào 1 trong 2 nút GRIP màu đỏ, rồi rê chuột theo phƣơng ngang sang phải để xuất hiện đƣờng chỉ phƣơng nằm ngang nhập 10  - Dùng các lệnh LINE, OFFSET, TRIM để vẽ khung tên theo kích thƣớc sau: 22. Viết chữ trong khung tên: - Trƣớc tiên cần kiểm tra: máy tính đã bật UNIKEY hoặc VIETKEY hay chƣa? - Nếu đã bật UNIKEY hoặc VIETKEY, cần kiểm tra kiểu gõ có phù hợp chƣa (VNI hay TELEX) và bảng mã phải là UNICODE. Nếu sử dụng font VNI-Helve Condense thì chọn bảng mã VNI Windows. - Đặt kiểu chữ Menu: Format Text Style  bấm nút New rồi nhập tên kiểu chữ mới (Style Name) Ví dụ: Tên kiểu chữ VN  chọn Font Name thích hợp (VNI-Helve-Condense) nhớ bấm nút Apply bấm nút Close để đóng hộp thoại - Viết chữ trong các ơ của khung tên Command: MTEXT (MT hay T)  lần lƣợt click hai đỉnh đối diện của một ơ khung tên để xác định vùng đặt văn bản  nhập chữ trong vùng soạn thảo của hộp thoại. Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD Trang 10 - Để canh chữ giữa các ơ: Trong bảng Text Formatting, click vào biểu tƣợng Center và Middle. - Có thể dùng lệnh COPY để sao chép chữ sang một ơ khác rồi hiệu chỉnh nội dung văn bản - Để hiệu chỉnh nội dung một văn bản đã vẽ, sử dụng lệnh DDEDIT (ED) Command: ED click vào dòng văn bản cần hiệu chỉnh  nhập nội dung mới bấm nút <OK> 23. Vẽ lưới tọa độ, dấu định tâm: - Dùng lệnh OFFSET để vẽ lƣới tọa độ song song với khung bản vẽ (khoảng cách 5) về phía bên ngồi vùng vẽ. - Dùng lệnh LINE, ARRAY hay OFFSET để vẽ các miền của lƣới tọa độ: Dùng lệnh LINE vẽ đoạn thẳng dài 5mm bằng nét 0.35 từ khung lƣới tọa độ đến khung bản vẽ, đoạn thẳng này phải nằm trên trục đối xứng của tờ giấy. Sau đó COPY hoặc ARRAY về hai phía: Command: ARRAY (AR) xuất hiện hộp thoại ARRAY Click nút Select object để chọn đối tƣợng  chọn đoạn thẳng 5mm vừa vẽ   nhập các thơng số Rows, Columns, Column offset (trị số Column offset nhập dƣơng là array tới và ngƣợc lại) click OK (xem trƣớc có đúng chƣa click vào nút Preview đúng rồi thì click Accept, chƣa đúng thì click Modify) Tƣơng tự cho các cạnh khác. - Ghi chữ, chữ số trong các miền tƣơng tự nhƣ ghi chữ trong khung tên, làm mẫu một miền rồi COPY qua các miền khác, sau đó dùng ED để hiệu chỉnh. Vẽ dấu định tâm : - Cách 1: Hiệu chỉnh đoạn thẳng thuộc trục đối xứng tờ giấy thành dấu định tâm: Nét 0.7, độ dài 10mm từ khung lƣới tọa độ vào bên trong vùng vẽ. - Cách 2: Dùng lệnh LINE để vẽ dấu định tâm bằng nét 0.7 với độ dài 10mm từ khung lƣới tọa độ vào bên trong vùng vẽ, đoạn thẳng này phải nằm trên trục đối xứng của tờ giấy. . Menu: File  Save (hoặc bấm CTRL+S)  chọn thƣ mục cần lƣu vào đó nhập hay chọn tên file Bai tap01-1[.DWG] - Trong q trình vẽ để cập nhật bản vẽ hiện hành chọn: Menu: File  Save (hoặc bấm CTRL+S). hợp bị thốt ACAD bất ngờ do mất điện…, các bạn nên Save bản vẽ thƣờng xun theo cách trên. Hoặc có thể định dạng trong ACAD để tự động Save bản vẽ sau những khoảng thời gian nhất định. - Menu:. - Menu: Tools  Option…  xuất hiện hộp thoại Option - Click vào mục Open And Save  Click chọn Automatic save và chọn thời gian phù hợp theo ý  click Apply sau đó click OK 3. Lệnh Zoom
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN, BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN, BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN