BÀI 1 CAC LENH VE CO BAN (1)

11 714 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 11:13

BM HH-VKT HƯỚNG DẪN GỢI Ý BÀI THỰC HÀNH CÁC LỆNH VẼ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - AutoCAD 2015: Trong mục Start Drawing chọn Templates chọn vẽ mẫu acadiso.dwt (bản vẽ trắng, giới hạn A3, hệ mét) - Các phiên AutoCAD khác: Menu: File  New (hoặc bấm phím CTRL+N - ^N)  chọn chọn vẽ mẫu acadiso.dwt để mở vẽ hệ mét - Trước mở vẽ đóng lại vẽ trước: Menu: File  Close - Ghi vẽ lên đĩa (lưu file): - Menu: File  Save (hoặc bấm CTRL+S)  chọn thư mục cần lưu vào đó nhập hay chọn tên file Bai tap01 - Trong trình vẽ để cập nhật vẽ hành chọn: Menu: File  Save (hoặc bấm CTRL+S) • Lưu ý: Trong trình thao tác ACAD để tránh trường hợp bị thoát ACAD bất ngờ điện…, bạn nên Save vẽ thường xuyên theo cách Hoặc định dạng ACAD để tự động Save vẽ sau khoảng thời gian định - Menu: Tools  Option…  xuất hộp thoại Option - Click vào mục Open And Save  Click chọn Automatic save chọn thời gian phù hợp theo ý  click Apply sau click OK Lệnh Zoom (Z), chức ALL (A) (để xem toàn vùng vẽ) - Command: ZOOM (Z) ↵  nhập a ↵ Trang BM HH-VKT Tiến hành thực hình vẽ theo yêu cầu đề bài: Vẽ khung vẽ: - Vẽ đường giới hạn khổ giấy A3 Command: RECTANG (REC) ↵ click đỉnh thứ 0,0 (gốc trục toạ độ) xác định đỉnh thứ hai: 420,297 ↵ (kích thước tờ A3) - Vẽ khung vẽ Command: RECTANG (REC) ↵ click đỉnh thứ 20,10 (gốc trục toạ độ) xác định đỉnh thứ hai: 410,287 ↵ Khi vẽ khung vẽ ta sử dụng toạ độ tuyệt đối, số phiên AutoCAD ta phải tắt hỗ trợ DYN (Dynamic Input) Status để sử dụng loại toạ độ Click DYN (hoặc bấm phím F12) để bật/tắt Hình – Sử dụng tọa độ Đề-các - Command: LINE (L) ↵ (Enter)  click (1) (bất kỳ)  xác định (2): nhập @50,20 ↵  xác định (3): nhập @-10,30 ↵  nhập c (Close) để đóng đa giác kết thúc lệnh LINE - Ký hiệu “@” trước tọa độ Đề-các nhằm mục đích muốn dời gốc tọa độ ban đầu O (0,0) điểm (1) (bất kỳ) Lưu ý: nhiều cách vào lệnh LINE, thường sử dụng cách sau: Cách 2: Click vào ký hiệu Cách 1: Nhập L (lệnh tắt LINE) Enter Trang BM HH-VKT Hình – Sử dụng tọa độ cực - Command: LINE (L) ↵  click (1) (bất kỳ)  xác định (2): nhập @7.5
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1 CAC LENH VE CO BAN (1), BÀI 1 CAC LENH VE CO BAN (1), BÀI 1 CAC LENH VE CO BAN (1), Hình 13 – Vẽ các đường cong nối tiếp