C3 cac lenh ve co ban

34 198 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2019, 21:12

CHƯƠNG CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN PGS TS Nguyễn Lê Duy Khải nldkhai@yahoo.com 0168.960.8039 ĐH BÁCH KHOA TPHCM - 2018 - Nội dung Các lệnh chung Lệnh LINE Lệnh CIRCLE Lệnh POLYGON Lệnh RECTANG Các lệnh chung Các lệnh chung Các lệnh chung Các lệnh chung Các lệnh chung Các lệnh chung Các lệnh chung Các lệnh chung 10 Lệnh LINE 20 Lệnh CIRCLE 21 Lệnh CIRCLE 22 Lệnh CIRCLE 23 Lệnh CIRCLE 24 Lệnh CIRCLE 25 Lệnh CIRCLE 26 Lệnh POLYGON 27 Lệnh POLYGON 28 Lệnh POLYGON 29 BÀI TẬP 30 Lệnh RECTANG 31 Lệnh RECTANG 32 Lệnh RECTANG 33 34
- Xem thêm -

Xem thêm: C3 cac lenh ve co ban, C3 cac lenh ve co ban