Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

24 5,016 25
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 03:20

http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 21 - V. C¸c LƯnh vÏ c¬ b¶n. Sư dơng lƯnh ARC ®Ĩ vÏ cung trßn. Trong qu¸ tr×nh vÏ ta cã thĨ sư dơng c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm, c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c ®iĨm. Cã c¸c ph−¬ng ph¸p vÏ cung trßn sau. ♥ Cung trßn ®i qua 3 ®iĨm ( 3 Point ) VÏ cung trßn ®i qua 3 ®iĨm. Ta cã thĨ chän ba ®iĨm bÊt kú hc sư dơng ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm. Command : A Menu: Draw\ARC\3 Points . Specify start point of arc or [CEnter] - NhËp ®iĨm thø nhÊt . Specify second point of arc or [CEnter/ENd] - NhËp ®iĨm thø hai . Specify end point of arc - NhËp ®iĨm thø ba. ♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu t©m ®iĨm ci ( Start, Center, End ) NhËp lÇn l−ỵt ®iĨm ®Çu, t©m vμ ®iĨm ci . §iĨm ci kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i l»m trªn cung trßn. Cung trßn ®−ỵc vÏ theo ng−ỵc chiỊu kim ®ång hå. Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Endpoint . Specify start point of arc or [CEnter] -NhËp ®iĨm thø ®Çu S . Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: -T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE CE NÕu chän lƯnh vỊ Menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy. . Specify Center point of arc - NhËp to¹ ®é t©m cung trßn. . Specify end point of arc or [Angle/chord Length] - NhËp to¹ ®é ®iĨm ci ♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu t©m vÌ gãc ë t©m ( Start, Center, Angle ) Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Angle . Specify start point of arc or [CEnter] -NhËp ®iĨm thø ®Çu . Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: -T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE CE NÕu chän lƯnh vỊ Menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy. . Specify Center point of arc -NhËp to¹ ®é t©m cung trßn. . Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ A A (nÕu chän tõ menu th× kh«ng cã http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 22 - dßng nh¾c nμy) -Specify included Angle -NhËp gi¸ trÞ gãc ë t©m. ♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu t©m vμ chiỊu dμi d©y cung ( Start, Center, Length of Chord ) Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Length . Specify start point of arc or [CEnter] -NhËp ®iĨm thø ®Çu . Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE -T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE ( NÕu chän lƯnh vỊ Menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy. . Specify Center point of arc -NhËp to¹ ®é t©m cung trßn. . Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ L (nÕu chän tõ menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy) . Specify length of chord -NhËp chiỊu dμi d©y cung ♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu, ®iĨm ci vμ b¸n kÝnh (Start, End, Radius) Command : Arc Menu: Draw\ARC\Start, End, Radius . Specify start point of arc or [CEnter] - NhËp ®iĨm thø ®Çu . Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE ( NÕu chän EN lƯnh tõ Menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy) . Specify end point of arc - NhËp ®iĨm ci cđa cung trßn. . Specify center point of arc or [Angle/ - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ R (nÕu Direction/Radius]: R chän tõ menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy) Specify radius of arc - NhËp b¸n kÝnh cđa cung ♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu, ®iĨm ci vμ gãc ë t©m (Start, End, Included Angle) Command : A Menu: Draw\ARC\Start, End, Included Angle . Specify start point of arc or [CEnter] - NhËp ®iĨm ®Çu . Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp EN ( NÕu chän EN lƯnh vỊ Menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy. . Specify end point of arc - NhËp to¹ ®é ®iĨm ci cđa cung. . Specify center point of arc or [Angle/ - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ A (nÕu Direction/Radius]: A chän tõ menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy) Specify included angle - NhËp gi¸ trÞ gãc ë t©m Ngoμi ra cßn cã c¸c ph−¬ng ph¸p vÏ cung trßn phơ sau ♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu, ®iĨm ci vμ h−íng tiÕp tun cđa cung t¹i ®iĨm b¾t ®Çu (Start, End, Direction) ♥ VÏ cung víi t©m, ®iĨm ®Çu vμ ®iĨm ci (Center, Start, End) ♥ VÏ cung víi t©m, ®iĨm ®Çu vμ gãc ë t©m (Center, Start, Angle) ♥ VÏ cung víi t©m, ®iĨm ®Çu vμ chiỊu dμi d©y cung (Center, Start, Length) http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 23 - 4. LƯnh vÏ ®−êng ®a tun Pline (PL) : ®−êng cã bỊ réng nÐt Command : PL - Specify start point : - NhËp ®iĨm ®Çu cđa ®−êng th¼ng - Current line-width is 0.0000 - ThĨ hiƯn chiỊu réng hiƯn hμnh - Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth - NhËp ®iĨm thø 2 hc chän c¸c tham s« kh¸c /Length /Undo/Width]: cđa lƯnh Pline - - ( tiÕm tơc nhËp ®iĨm tiÕp theo .) - C¸c tham sè chÝnh + Close + §ãng Pline bëi mét ®o¹n th¼ng nh− Line + Halfwidth + §Þnh nưa chiỊu réng ph©n ®o¹n s¾p vÏ * Starting halfwidth<>: * NhËp gi¸ trÞ nưa chiỊu réng ®Çu * Ending halfwidth<>: * NhËp gi¸ trÞ nưa chiỊu réng ci + Width + §Þnh chiỊu réng ph©n ®o¹n s¾p vÏ * Starting Width<>: * NhËp gi¸ trÞ chiỊu réng ®Çu * Ending Width<>: * NhËp gi¸ trÞ chiỊu réng ci + Length + VÏ tiÕp mét ph©n ®o¹n cã chiỊu nh− ®o¹n th¼ng tr−íc ®ã nÕu ph©n ®o¹n tr−íc ®ã lμ cung trßn th× nã sÏ tiÕp xóc víi cung trßn ®ã. * Length of line: * NhËp chiỊu dμi ph©n ®o¹n s¾p vÏ. + Undo + Hủ bá nÐt vÏ tr−íc ®ã. + Arc + VÏ cung trßn nèi tiÕp víi ®−êng th¼ng. 5. LƯnh vÏ ®a gi¸c ®Ịu Polygon (POL) -VÏ ®a gi¸c ngo¹i tiÕp ®−êng trßn Command : POL -Enter number of side <4>: NhËp sè c¹nh cđa ®a gi¸c -Specify center of polygon or [Edge]: NhËp to¹ ®é t©m cđa ®a gi¸c -Enter an option [ .] <I>: C ↵ T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ C -Specify radius of circle: T¹i ®©y nhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn néi tiÕp ®a gi¸c hc to¹ ®é ®iĨm hc truy b¾t ®iĨm lμ ®iĨm gi÷a mét c¹nh ®a gi¸c. -VÏ ®a gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn Command : POL -Enter number of side <4>: NhËp sè c¹nh cđa ®a gi¸c -Specify center of polygon or [Edge]: NhËp to¹ ®é t©m cđa ®a gi¸c -Enter an option [ .] <I>: I ↵ - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ I -Specify radius of circle: -T¹i ®©y nhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp ®a gi¸c hc to¹ ®é ®iĨm hc truy b¾t ®iĨm lμ ®iĨm ®Ønh cđa ®a gi¸c http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 24 - -VÏ ®a gi¸c theo c¹nh cđa ®a gi¸c Command : POL . Enter number of side <4>: -NhËp sè c¹nh cđa ®a gi¸c . Specify center of polygon or [Edge]: E - T¹i dßng nh¾c nμy ta goa E . Specify first endpoint of edge: Chän hc nhËp to¹ ®é ®iĨm ®Çu mét c¹nh . Specify Second endpoint of edge: Chän hc nhËp to¹ ®é ®iĨm ci c¹nh 6. LƯnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC) LƯnh REC dïng ®Ĩ vÏ h×nh ch÷ nhËt. H×nh ch÷ nhËt ®a tun ta cã thĨ dïng lƯnh Pedit ®Ĩ hiƯu chØnh vμ lƯnh Explode ®Ĩ ph¸ vì chóng ra thμnh c¸c ®o¹n th¼ng. Command : REC - Specify first corner point or [Chamfer/ - NhËp gãc thø nhÊt cđa HCN hc nhËp c¸c Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width: tham sè (nhËp ch÷ c¸i ®Çu cđa tham sè) - Specify other corner point or [Dimensions]: ] - NhËp gãc thø hai cđa HCN hc nhËp tham sè D ( c¸c tham sè thĨ nh− sau) + Chamfer (Sau khi vμo lƯnh gâ chø C ) - V¸t mÐp 4 ®Ønh HCN * Specify first chamfer distance * NhËp gi¸ trÞ cđa c¹nh cÇn v¸t thø nhÊt * Specify Second chamfer distance * NhËp gi¸ trÞ cđa c¹nh cÇn v¸t thø hai * Specify first corner * Sau khi nhËp th«ng sè cho v¸t mÐp ta nhËp gãc thø nhÊt cđa HCN * Specify other corner point . * NhËp gãc thø hai cđa HCN + Fillet (Sau khi vμo lƯnh gâ chø F ) - Bo trßn c¸c ®Ønh cđa HCN * Specify fillet radius for rectangles * NhËp b¸n kÝnh cÇn bo trßn * Specify first corner * Sau khi nhËp b¸n kÝnh ta nhËp gãc thø nhÊt cđa HCN * Specify other corner point . * NhËp gãc thø hai cđa HCN + Width (Sau khi vμo lƯnh gâ chø W ) - §Þnh bỊ réng nÐt vÏ HCN * Specify line width for rectangles<>: * NhËp bỊ réng nÐt vÏ HCN * Specify first corner * Sau khi nhËp bỊ réng nÐt vÏ ta nhËp gãc thø nhÊt cđa HCN * Specify other corner point . * NhËp gãc thø hai cđa HCN + Elevation/ Thickness - Dïng trong vÏ 3D + Dimension - Tham sè nμy cho phÐp nhËp chiỊu cao vμ chiỊu dμi HCN theo c¸c dßng nh¾c sau ®©y. * Specify lenght for rectangles< >: * NhËp chiỊu dμi cđa HCN * Specify Widht for rectangles< >: * NhËp chiỊu cao cđa HCN http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 25 - 7. LƯnh vÏ Elip Ellipse (EL) LƯnh EL dïng ®Ĩ vÏ ®−êng Elip. T thc vμo biÕn PELLIPSE ®−êng Elip cã thĨ lμ PELLIPSE = 1 §−êng EL lμ mét ®a tun, ®a tun nμy lμ tËp hỵp c¸c cung trßn. Ta cã thĨ sư dơng lƯnh PEDIT ®Ĩ hiƯu chØnh PELLIPSE = 0 §−êng Elip lμ ®−êng Spline ®©y lμ ®−êng cong NURBS ( xem lƯnh Spline) vμ ta kh«ng thĨ Explode nã ®−ỵc. §−êng Elip nμy cã thĨ truy b¾t t©m vμ ®iĨm 1/4 nh− ®−êng trßn NÕu thay ®ỉi biÕn ta gâ PELLIPSE t¹i dßng lƯnh sau ®ã nhËp gi¸ trÞ cđa biÕn lμ 0 hc lμ 1 Tr−êng hỵp PELLIPSE = 0 ta cã ba ph−¬ng ph¸p vÏ Elip ♥ NhËp täa ®é mét trơc vμ kho¶ng c¸ch nưa trơc cßn l¹i Command : EL - Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center] - NhËp ®iĨm ®Çu trơc thø nhÊt - Specify other endpoint of axis: - NhËp ®iĨm ci trơc thø nhÊt - Specify distanceto other axis or [Rotation]: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai . R ( nÕu chän tham sè R ) * Chän R ®Ĩ x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai . Specify rotation around major axis: * NhËp gãc quay quanh ®−êng trßn trơc ♥ T©m vμ c¸c trơc Command : EL - ecify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ C - ecify center of Ellipse : - NhËp to¹ ®é hc chän t©m Elip -Specify endpoint of axis: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø nhÊt - Specify distanceto other axis or [Rotation]: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai * ( nÕu chän tham sè R xem nh− trªn ) ♥ VÏ cung Elip Command : EL - Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ A - Specify axis endpoint of elliptical arc or [center] - NhËp to¹ ®é hc chän ®iĨm ®Çu cđa trơc thø nhÊt - Specify other endpoint of axis : - NhËp to¹ ®é hc chän ®iĨm ®Çu cđa trơc thø nhÊt - Specify distanceto other axis or [Rotation]: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai - Specify start angle or [Parameter]: - Chän ®iĨm ®Çu cđa cung hc nhËp gi¸ trÞ gãc ®©y lμ gãc gi÷a trơc ta võa ®Þnh víi ®−êng th¼ng tõ t©m ®Õn ®iĨm ®Çu cđa cung - Specify end angle or [Parameter/Include angle]: -Chän ci cđa cung hc nhËp gi¸ trÞ gãc ®©y lμ gãc gi÷a trơc ta võa ®Þnh víi ®−êng th¼ng tõ t©m ®Õn ®iĨm ci cđa cung http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 26 - 8. LƯnh vÏ ®−êng Spline (SPL) lƯnh vÏ c¸c ®−êng cong Dïng ®Ĩ t¹o ®−êng cong NURBS ( Non Uniform Rational Bezier Spline ) c¸c ®−êng cong ®Ỉc biƯt. §−êng Spline ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iĨm mμ ta chän c¸c ®iĨm nμy gäi lμ CONTROL POINT . LƯnh Spline dïng ®Ĩ t¹o c¸c ®−êng cong cã h×nh d¹ng kh«ng ®Ịu. VÝ dơ vÏ c¸c ®−êng ®ång møc trong hƯ thèng th«ng tin ®Þa lý hc trong thiÕt kÕ khung s−ên « t«, vá tμu thun . Command : SPL - Specify first point or [Object]: - Chän ®iĨm ®Çu cđa Spline - Specify next point: - Chän ®iĨm kÕ tiÕp -Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start - Chän to¹ ®é ®iĨm kÕ tiÕp tangent>: -Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start - Chän to¹ ®é ®iĨm kÕ tiÕp hc nhÊn phÝm tangent>: ENTER ®Ĩ kÕt thóc - Specify start tangent: -Chän h−íng tiÕp tun t¹i ®iĨm ®Çu hc ENTER ®Ĩ chän mỈc ®Þnh -Specify end tangent: -Chän h−íng tiÕp tun t¹i ®iĨm ci hc ENTER ®Ĩ chän mỈc ®Þnh . Tham sè CLOSE - §ãng kÝn ®−êng SPLINE ( nèi ®iĨm ®Çu víi ®iĨm ci) . Tham sè Fit to lerance - T¹o ®−êng cong Spline min h¬n. Khi gi¸ trÞ - Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start nμy = 0 th× ®−êng SLPINE ®i qua tÊt c¶ c¸c tangent>: f ®iĨm ta chän. Khi gi¸ trÞ nμy kh¸c kh«ng th× ®−êng cong kÐo ra xa c¸c ®iĨm nμy ®Ĩ t¹o ®−êng cong min h¬n - Specify fit tolerance <0.0000>: 5 - ENTER hc nhËp gi¸ trÞ d−¬ng 9. LƯnh Mline vÏ ®−êng // vμ MlStyle vμ MLedit LƯnh Mline dïng ®Ĩ vÏ mỈt b»ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, x©y dùng, vÏ b¶n ®å. §Ĩ t¹o kiĨu ®−êng Mline ta sư dơng lƯnh Mlstyle, ®Ĩ hiƯu chØnh ®−êng mline ta sư dơng lƯnh Mledit. a. T¹o kiĨu ®−êng mline b¼ng lƯnh Mlstyle Trước khi thực hiện lệnh Mline ta phải tạo kiểu đường Mline và xác đònh các thành phần của đường mline và khoảng cách giữa các thành phần , dạng đường và màuchothành phần Sau khi vào lệnh xuất hiện hộp thoại sau: http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 27 - Hộp thoại hiệu chỉnh dạng Mline b. VÏ ®−êng song song Mline Mline VÏ c¸c ®−êng song song, mçi ®−êng song song ®−ỵc gäi lμ thμnh phÇn (element) cđa ®−êng mline. Tèi ®a t¹o ®−ỵc 16 thμnh phÇn. Command : ML .Specify start point or [Justification/ Scale/ STyle] : Chän ®iĨm ®Çu tiªn cđa Mline .Specify next point : Chän ®iĨm kÐ tiÕp http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 28 - .Specify next point or [Undo] : Chän ®iĨm kÕ tiÕp hc nhËp U ®Ĩ hủ ph©n ®o¹n vïa vÏ .Specify next point or [Close/Undo] : Chän ®iĨm kÕ tiÕp hc sư dơng c¸c lùa chän. NÕu chän C ®Ĩ ®ãng ®iĨm ®Çu víi ®iĨm ci trong tr−êng hỵp vÏ liªn tơc. C¸c tham sè cđa lƯnh Command : ML - Specify start point or [Justification/ Scale/ STyle]: J- NÕu t¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp J ®Ĩ ®Þnh vÞ trÝ cđa ®−êng Mline b»ng ®−êng t©m hay ®−êng trªn hc ®−êng d−íi. * Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: Chän c¸c tham sè cÇn ®Þnh vÞ trÝ .Specify start point or [Justification/ Scale/ STyle]: S -NÕu t¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp S ®Ĩ ®Þnh tû lƯ cho ko¶ng c¸ch gi÷a c¸c thμnh phÇn .Specify start point or [Justification/ Scale/ STyle]: S -NÕu t¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp S ®Ĩ nhËp tªn khiỊu Mline cã s½n c. LƯnh hiƯu chØnh ®−êng mline Sau khi nhập lệnh xuất hiện họp thoại multiline edit tools, ta chọn 1 trong 12 dạng bằng cách nhắp đúp vào hình ta chọn. 10. Lệnh vẽ điểm point (Po) Comand : Po - Specity a point : Chỉ đònh vò trí điểm http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 29 - 11. Lệnh đònh kiểu điểm Ddptype Sau khi nhập lệnh sẽ làm xuất hiện họp thoại Point Style. Ta thường sử dụng phương thức truy bắt điểm NODe 12. LƯnh chia ®èi t−ỵng thμnh nhiỊu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV) Dïng ®Ĩ chia ®èi t−ỵng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline) thμnh c¸c ®o¹n cã chiỊu dμi b»ng nhau. T¹i c¸c ®iĨm chia cđa ®èi t−ỵng sÏ xt hiƯn mét ®iĨm. §èi t−ỵng ®−ỵc chia vÉn gi÷ nguyªn tÝnh chÊt lμ mét ®èi t−ỵng. §Ĩ ®Þnh kiĨu cđa c¸c ®iĨm chia nμy ta dïng lƯnh PointStyle ®¹ häc ë trªn. §Ĩ truy b¾t c¸c ®iĨm nμy ta dïng ph−¬ng ph¸p truy b¾t NODe Command : DIV . Select object to divide: - Chän ®èi t−ỵng cÇn chia . Enter the number of segments or [Block]: - NhËp sè ®o¹n cÇn chia hc nhËp B ®Ĩ ( BÕu chän B xt hiƯn dßng nh¾c sau) chÌn mét khèi (Block) vμo c¸c ®iĨm chia. . Enter name of block to insert: * NhËp tªn khèi cÇn chÌn . Align block with object? [Yes/No] <Y>: * Mn quay khèi khi chÌn kh«ng . Enter the number of segments: * NhËp sè ®o¹n cÇn chia 13. LƯnh chia ®èi t−ỵng ra c¸c ®o¹n cã chiỊu dμi b»ng nhau Measure (ME) T−¬ng tù Divide lƯnh Measure dïng ®Ĩ chia ®èi t−ỵng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline) thμnh c¸c ®o¹n cã chiỊu dμi cho tr−íc b»ng nhau. T¹i c¸c ®iĨm chia cđa ®èi t−ỵng sÏ xt hiƯn mét ®iĨm. §èi t−ỵng ®−ỵc chia vÉn gi÷ nguyªn c¸c tÝnh chÊt ®èi t−ỵng ban ®Çu. Command : ME http://www.ebook.edu.vn TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 30 - . Select object to Measure: - Chän ®èi t−ỵng cÇn chia . Specify length of segment or [Block]: - NhËp chiỊu dμi mçi ®o¹n hc nhËp B ®Ĩ ( BÕu chän B xt hiƯn dßng nh¾c sau)chÌn mét khèi (Block) vμo c¸c ®iĨm chia. . Enter name of block to insert: * NhËp tªn khèi cÇn chÌn . Align block with object? [Yes/No] <Y>: * Mn quay khèi khi chÌn kh«ng . Specify length of segment: * ChiỊu dμi ®o¹n cÇn chia [...]... [Project/Edge/Undo]: E GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU Vμo lƯnh sau ®ã ENTER -Chän ®−êng chỈn - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ E http://www.ebook.edu.vn - 33 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG -Enter an implied edge extension mode [Extend /No extend] : E - Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -T¹i dßng nh¾c nμy ta tiÕp tơc gâ ch÷ E -Chän... sư dơng lƯnh MOVE råi dêi PLine ®ã ra bªn c¹nh ta cã thĨ hiƯn nh− h×nh sau GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 43 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG H×nh - Minh ho¹ sư dơng lƯnh Boundary GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 44 - ... nh¾c ch×nh ®ùoc hiĨn thÞ GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 37 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG 9 LƯnh hiƯu chØnh ®a tun Pedit Command : PEDIT ↵ Vμo lƯnh sau ®ã ENTER - Select polyline or [Multiple] (Chän ®a tun cÇn hiƯu chØnh) -Lùa chän Multiple cho phÐp ta chän nhiỊu ®èi t−ỵng trªn dßng nh¾c "Select polyline:" -NÕu ®èi t−ỵng lμ ®o¹n th¼ng... 01 miỊn trßn Tõ thanh c«ng chän Command line: Region Tõ Draw / Region GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 41 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG Sau ®ã AutoCAD sÏ yªu cÇu chän ®èi t−ỵng cÇn Region (Select objects:) Khi ®∙ chän xong bÊm H∙y bÊm ↵ ®Ĩ kÕt thóc lƯnh 16.LƯnh Céng c¸c vïng Region UNION Tõ thanh c«ng chän Command line: Union... ENTER GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 31 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG 6 LƯnh t¸i t¹o ®èi t−ỵng trªn mμn hinh Regen (RE) LƯnh Regen sư dơng ®Ĩ tÝnh to¸n vμ t¸i t¹i l¹i toμn bé c¸c ®èi t−ỵng trªn khung nh×n hiƯnh hμnh T−¬ng tù lμ Regenall ®Ĩ tÝnh to¸n vμ t¸i t¹i l¹i toμn bé c¸c ®èi t−ỵng trªn c¶ b¶n vÏ GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _... hiƯn dßng nh¾c sau) GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU -T¹i dßng nh¾c nμy ta chän ®èi t−ỵng th× Cad sÏ hiĨn thÞ chiỊu dμi cđa ®èi t−ỵng ®−ỵc chän -Thay ®ỉi chiỊu dμi ®èi t−ỵng b»ng c¸ch nhËp vμo kho¶ng t¨ng Gi¸ trÞ kho¶ng t¨ng ©m th× lμm gi¶m kÝch th−íc gi¸ trÞ kho¶ng t¨ng d−¬ng lμm t¨ng kÝch th−íc http://www.ebook.edu.vn - 35 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG Enter... subtract Select objects: chän miỊn ®iỊu kiƯn Select objects: ↵ ®Ĩ kÕt thóc GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 42 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG 18.LƯnh LÊy giao cđa c¸c vïng Region (INTERSECT ) Tõ thanh c«ng chän Command line: Intersect Tõ Modify / Solids editings - Intersect C¸ch thùc hiƯn lƯnh nμy t−¬ng tù nh− víi lƯnh Subtract nh−ng... xÐn - Specify second break point Chän ®iĨm ci ®o¹n cÇn xÐn GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 34 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG c Chän mét ®iĨm LƯnh Break trong tr−êng hỵp nμy dïng ®Ĩ t¸ch 1 ®èi t−ỵng thμnh hai ®èi t−ỵng ®éc lËp §iĨm t¸ch lμ ®iĨm mμ ta chän ®èi t−ỵng ®Ĩ thùc hiƯn lƯnh Break Command : BR ↵ Vμo lƯnh sau ®ã ENTER -Select... ENTER - NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®èi t−ỵng // - Chän ®èi t−ỵng cÇn t¹o // - Chän ®iĨm bÊt k× vỊ phÝa cÇn t¹o ®èi t−ỵng // - TiÕp tơc chän ®èi t−ỵng cÇn t¹o // hc nhÊn phÝm ENTER ®Ĩ kÕt thóc lƯnh Command : O ↵ Specify offset distance or [Through] : T Select object to offset or : -Specify through point: Vμo lƯnh sau ®ã ENTER - NÕu t¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp T - Chän ®èi t−ỵng cÇn t¹o // - Truy... víi nhau - §Þnh chiỊu réng míi cho ®a tun, khi nhËp W sÏ xt hiƯn dßng nh¾c + NhËp chiỊu réng míi cho c¶ ®a tun - Chun ®a tun thμnh mét ®−êng cong lμ tËp hỵp c¸c cung trßn, c¸c cung trßn nμy tiÕp xóc nhau vμ ®i qua c¸c ®Ønh cđa ®a tun - Chun ®a tun thμnh 1 ®−êng cong ®i qua ®iĨm ®Çu cđa ®a tun (nÕu ®−êng cong hë) http://www.ebook.edu.vn - 38 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA KHÍ – XÂY DỰNG - −êng . CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 22 - dßng nh¾c nμy) -Specify included Angle -NhËp gi¸. ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 29 - 11. Lệnh đònh kiểu điểm Ddptype Sau khi nhập lệnh sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản, Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản, Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản