1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

... KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 24 - -VÏ ®a gi¸c theo c¹nh cđa ®a gi¸c Command : POL . Enter number of side <4>: -NhËp ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 29 - 11. Lệnh đònh kiểu điểm Ddptype Sau khi nhập lệnh sẽ làm xuất hiện ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 22 - dßng nh¾c nμy) -Specify included Angle -NhËp gi¸ trÞ gãc ë t©m....
 • 24
 • 5,016
 • 25
Giáo trình autocad 2007- Các lệnh về file

Giáo trình autocad 2007- Các lệnh về file

... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 17 - IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n 1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LƯnh LIMITS ... CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 18 - Extens: Nh×n tỉng quan tÊt c¶ ®èi t−ỵng trªn mμng h×nh cad L−u ý: -NÕu cã ®èi ... ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 10 - III. HƯ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm 1. HƯ to¹ ®é sư dơng trong AutoCad...
 • 13
 • 706
 • 3
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh biến đổi và sao chép hình

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh biến đổi và sao chép hình

... CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 50 - IX. Qu¶n lý b¶n vÏ theo líp, ®−êng nÐt vμ mμu Trong c¸c b¶n vÏ AutoCad c¸c ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 51 - -G¸n d¹ng ®−êng cho líp : Chän líp cÇn thay ... http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 52 - -Thay ®ỉi tr¹ng th¸i cđa líp T¾t më (ON/OFF)...
 • 14
 • 748
 • 3
giáo trình autocad 3d - CÁC LỆNH CƠ BẢN

giáo trình autocad 3d - CÁC LỆNH BẢN

... AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢNFriday, 27. March 2009, 15:14:50 Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D Autocad AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN ... Ẩn các cạnh của 3DFACE)*********************************************************** Các mặt 3D chuẩn - Box: vẽ hình hộp - Cone: vẽ hình nón - Cylinder: vẽ khối trụ - Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới - ... 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN ::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D:::: -3 Dpoly: vẽ đa tuyến polyline-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline-Trim: Chặt các cạnh mô hình-Spline: Vẽ đường cong trơn-Thickness: bề dày theo trục...
 • 5
 • 1,262
 • 30
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... Ch-ơng 2 : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 33 Ch-ơng này trình bày các lệnh vẽ bản nhất của AutoCAD . Các lệnh vẽ điểm; lệnh vẽ - ng; lệnh vẽ các hình ... vẽ tiếp các đoạn thẳng. Nếu đối t-ợng vẽ tr-ớc đó là cung tròn thì lệnh Line lúc này sẽ vẽ đoạn thẳng tiếp tuyến với cung tròn đó nh- minh hoạ d-ới đây. Ch-ơng 2 : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ ... không còn - c bảo toàn. Bản vẽ chứa các - ng Spline thực sẽ có kích - th-ớc File nhỏ hơn là bản vẽ chứa các - ng polyline làm trơn có hình dạng t-ơng - ng. 2.9. Lệnh POINT ( Vẽ một điểm...
 • 24
 • 6,891
 • 131
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... cung tròn (arc), đờng tròn (circle) hình chữ nhật vẽ bằng lệnh LINE gồm 4 đối tợng .Các lệnh vẽ tạo nên các đối tợng. Thông thờng tên các lệnh vẽ trùng với đối tợng mà nó tạo nên (TA). 2.2. Lnh ... dụng lệnh ARC để vẽ cung tròn. Trong quá trình vẽ ta có thể sử dụng các ph ơng thức truy bắt điểm, các ph ơng pháp nhập toạ độ để xác định các điểm. Có các ph ơng pháp vẽ cung ... Draw\Polygon- Vẽ đa giác ngoại tiếp đ ờng trònCommand : POL- Enter number of side <4> :- Specify center of polygon or [Edge] :- Enter an option [.....] <I>: C - Specify radius of circle :- Vẽ...
 • 8
 • 59,852
 • 1,729
Giáo trình autocad 2007 - Bảng phím tắt một số lệnh trong Autocad

Giáo trình autocad 2007 - Bảng phím tắt một số lệnh trong Autocad

... HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 90 - P 90. P PAN Di chuyển cả bản vẽ 91. -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2 92. ... XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 97 - http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên ... GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 100 - Bài 16 http://www.ebook.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007...
 • 25
 • 3,327
 • 13
Giáo trình autocad 2007 full

Giáo trình autocad 2007 full

... ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 1 - GIÁO TRÌNH ... CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 51 - -G¸n d¹ng ®−êng ... KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU - 14 - 13. Tracking Trong AutoCAD...
 • 111
 • 9,707
 • 133
Giáo trình AutoCad 2007 2D

Giáo trình AutoCad 2007 2D

... MvSetup. III.5.2. Lệnh Mvsetup Lệnh Mvsetup dùng để tổ chức các vấn đề bản vẽ như: chọn hệ đơn vị, tỉ lệ chung cho bản vẽ và khổ giấy vẽ hiển thị trên màn hình ... Ðể gọi lệnh Mvsetup: Từ ... KS Huỳnh Trường Chinh - 13 - Lưu hành nội bộ Vùng vẽ là vùng ta sẽ thể hiện các đối tượng vẽ. II . 10 Thay đổi màu vùng vẽ Thay đổi màu vùng vẽ và Crosshair bằng cách: Trên Menu bar vào ... thể vẽ ngay. Nhưng tốt nhất là ta nên đặt tên và lưu vào thư mục. Sau đó: xác định các thông số cần thiết cho bản vẽ. Ví dụ: kích thước giấy vẽ, đơn vị, tỉ lệ ... được gọi là tổ chức bản vẽ. Các...
 • 110
 • 3,842
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008nhập môn autocad các lệnh vẽ cơ bảnchuong1 cac lenh ve co ban trong autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong corelcác lệnh vẽ cơ bản trong solidworkscác lệnh vẽ cơ bản trong auto cadBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015