0

Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

8 61,529 1,748

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2012, 15:51

Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD Chng 2. CC LNH V C BN2.1. Cỏc i t ng v 2D ca AutoCAD Thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ đợc gọi là đối tợng (object hoặc entity). Đối tợng vẽ thể là hình đơn (point, line, arc, circle, ray ) không thể dùng lệnh Explode để phân rã thành các hình nhỏ hơn nữa, hay là một hình phức (pline, polygon, ) thể phân rã thành các hình đơn nhỏ hơn.Ví dụ: Một đối tợng (object) thể là đoạn thẳng (line), cung tròn (arc), đờng tròn (circle) hình chữ nhật vẽ bằng lệnh LINE gồm 4 đối tợng.Các lệnh vẽ tạo nên các đối tợng. Thông thờng tên các lệnh vẽ trùng với đối tợng mà nó tạo nên (TA). 2.2. Lnh v on thngMenu bar Nhp lnh ToolbarsDraw/Line Line hoc L DrawĐể thực hiện lệnh này ta cần nhập toạ độ tuyệt đối, tơng đối, cực, cực tơng đối hoặc các phơng thức truy bắt điểm để bắt các điểm cuối của đoạn thẳng đang vẽ.2.3. Lnh v ng trũnMenu bar Nhp lnh ToolbarsDraw/Circle Circle hoc C DrawCác phơng pháp khác nhau để vẽ đờng tròn:Tõm v bỏn kớnh hoc wng kớnh ( Center, Radius hoc Diameter)Command: C- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]- Specify Radius of circle or [Diameter]:- Specify Diameter of circle:- Nhập toạ độ tâm (bằng các ph ơng pháp nhập toạ độ hoặc truy bắt điểm)- Nhập bán kính hoặc toạ độ của đ ờng tròn. (Nếu ta gõ D tại dòng nhắc này thì xuất hiện dòng nhắc sau)- Tại đây ta nhập giá trị của đ ờng kính3 Point (3P) vẽ đ ờng tròn đi qua 3 điểmCommand: C- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]:- Specify First Point on circle:- Specify Second Point on circle:- Specify Third Point on circle:- Tại dòng nhắc này ta gõ 3P- Nhập điểm thứ nhất ( dùng các ph ơng phápnhập toạ độ hoặc truy bắt điểm)- Nhập điểm thứ 2- Nhập điểm thứ 3Ngoài ph ơng pháp nhập qua 3 điểm nh trên ta thể dùng Menu (Draw\ Circle) để dùng ph ơng pháp TAN, TAN, TAN để vẽ đ ờng tròn tiếu xúc với 3 đối t ợng.Point (2P) vẽ đ ờng tròn đi qua 2 điểmCommand: C- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]:- Specify First End Point of circle's diameter:- Specify Second End Point of circle diameter:- Tại dòng nhắc này ta gõ 2P- Nhập điểm đầu của đ ờng kính (dùng các ph ơng pháp nhập toạ độ hoặc truy bắt điểm)- Nhập điểm cuối của đờng kínhĐ ờng tròn tiếp xúc 2 đối t ợng và bán kính R (TTR) Command: C- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]:- Specify Point on Object for first tangent ofCircle:- Specify Point on Object for Second tangent of Circle:- Specify Radius of Circle <>:- Tại dòng nhắc này ta gõ TTR- Chọn đối t ợng thứ nhất đ ờng tròn tiếp xúc - Chọn đối t ợng thứ hai đ ờng tròn tiếp xúc - Nhập bán kính đ ờng tròn2.4. Lnh v cung trũnMenu bar Nhp lnh ToolbarsDraw/arc/ Arc hoc A DrawSử dụng lệnh ARC để vẽ cung tròn. Trong quá trình vẽ ta thể sử dụng các ph ơng thức truy bắt điểm, các ph ơng pháp nhập toạ độ để xác định các điểm. các ph ơng pháp vẽ cung tròn sau.Cung tròn đi qua 3 điểm ( 3 Point )Command : A Menu: Draw\ARC\3 Points- Specify start point of arc or [CEnter]- Specify second point of arc or [CEnter/ENd]- Specify end point of arc- Nhập điểm thứ nhất- Nhập điểm thứ hai- Nhập điểm thứ ba.Vẽ cung với điểm đầu tâm điểm cuối ( Start, Center, End )Nhập lần l ợ t điểm đầu, tâm và điểm cuối . Điểm cuối không nhất thiết phải lằm trên cung tròn. Cung tròn đ ợc vẽ theo n g ợc chiều kim đồng hồ.Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Endpoint- Specify start point of arc or [CEnter] - Nhập điểm thứ đầu S- Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:CE- Specify Center point of arc- Specify end point of arc or [Angle/chordLength]- Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu chọn lệnh về Menu thì không dòng nhắc này.- Nhập toạ độ tâm cung tròn.- Nhập toạ độ điểm cuốiVẽ cung với điểm đầu tâm góc ở tâm ( Start, Center, Angle )Command : AMenu: Draw\ARC\Start, Center, Angle- Specify start point of arc or [CEnter]- Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:CE- Specify Center point of arc- Specify end point of arc or [Angle/chordLength]: A- Specify included Angle- Nhập điểm thứ đầu- Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu chọn lệnh về Menu thì không dòng nhắc này.- Nhập toạ độ tâm cung tròn.- Tại dòng nhắc này ta gõ chữ A (nếu chọn từ menu thì không dòng nhắc này)- Nhập giá trị góc ở tâm.Vẽ cung với điểm đầu tâm và chiều dài dây cung ( Start, Center, Length of Chord )Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Length- Specify start point of arc or [CEnter]- Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:CE- Specify Center point of arc- Specify end point of arc or [Angle/chordLength]: L- Specify length of chord- Nhập điểm thứ đầu- Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu chọn lệnh về Menu thì không dòng nhắc này.- Nhập toạ độ tâm cung tròn.- Tại dòng nhắc này ta gõ chữ L (nếu chọn từ menu thì không dòng nhắc này)- Nhập chiều dài dây cungVẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và bán kính (Start, End, Radius)Command : AMenu: Draw\ARC\Start, End, Radius- Specify start point of arc or [CEnter]- Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:EN- Specify end point of arc- Specify center point of arc or [Angle/ Direction/Radius]: R- Specify radius of arc- Nhập điểm thứ đầu- Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu chọnlệnh từ Menu thì không dòng nhắc này)- Nhập điểm cuối của cung tròn.- Tại dòng nhắc này ta gõ chữ R (nếu chọn từ menu thì không dòng nhắc này)- Nhập bán kính của cungVẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và góc ở tâm (Start, End, Angle)Command : A Menu: Draw\ARC\Start, End, Angle- Specify start point of arc or [CEnter]- Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:EN- Specify end point of arc- Specify center point of arc or [Angle/ Direction/Radius]: A- Specify included angle- Nhập điểm đầu- Tại dòng nhắc này ta nhập EN ( Nếu chọn lệnh về Menu thì không dòng nhắc này.- Nhập toạ độ điểm cuối của cung.- Tại dòng nhắc này ta gõ chữ A (nếu chọn từ menu thì không dòng nhắc này)- Nhập giá trị góc ở tâmNgoài ra còn các ph ơng pháp vẽ cung tròn phụ sau Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và h ớng tiếp tuyến của cung tại điểm bắt đầu (Start, End, Direction) Vẽ cung với tâm, điểm đầu và điểm cuối (Center, Start, End) Vẽ cung với tâm, điểm đầu và góc ở tâm (Center, Start, Angle) Vẽ cung với tâm, điểm đầu và chiều dài dây cung (Center, Start, Length)2.5. Lệnh vẽ đờng đa tuyến Pline (PL) : đờng bề rộng nétĐa tuyến (Polyline) là một đối t ợng gồm các đoạn thẳng, cung tròn nối tiếp nhau.Trong đa tuyến, nét vẽ bề rộng và thể thay đổi ở từng phân đoạn. Xét về ph ơng diện thể hiện thì các đa tuyến đ ợc tạo ra từ lệnh Line và lệnh Pline đôi khi là khá giống nhau, tuy nhiên xét về mặt cấu trúc thì đa tuyến do lệnh Pline tạo ra là đa tuyến của 1 đối t ợng còn đa tuyến do lệnh Line tạo ra là đa tuyến nhiều đối t ợng.Menu bar Nhp lnh ToolbarsDraw/polyline Pline hoc pl DrawCommand : pl- Specify start point :Current line-width is 0.0000- Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length /Undo/Width]:- - Các tham số chính+ Close+ Halfwidth* Starting halfwidth<>:* Ending halfwidth<>:+ Width* Starting Width<>:* Ending Width<>:+ Length* Length of line:+ Undo+ Arc- Nhập điểm đầu của đ ờng thẳngThể hiện chiều rộng hiện hành- Nhập điểm thứ 2 hoặc chọn các tham sô khác của lệnh Pline- ( tiếm tục nhập điểm tiếp theo .)+ Đóng Pline bởi một đoạn thẳng nh Line+ Định nửa chiều rộng phân đoạn sắp vẽ* Nhập giá trị nửa chiều rộng đầu* Nhập giá trị nửa chiều rộng cuối+ Định chiều rộng phân đoạn sắp vẽ* Nhập giá trị chiều rộng đầu* Nhập giá trị chiều rộng cuối+ Vẽ tiếp một phân đoạn chiều nh đoạnthẳng tr ớc đó nếu phân đoạn tr ớc đó là cung tròn thì nó sẽ tiếp xúc với cung tròn đó.* Nhập chiều dài phân đoạn sắp vẽ.+ Huỷ bỏ nét vẽ tr ớc đó.+ Vẽ cung tròn nối tiếp với đ ờng thẳng.2.6. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)Menu bar Nhp lnh ToolbarsDraw/PolygonPolygon hoặc POLDrawCommand : polMenu: Draw\Polygon- Vẽ đa giác ngoại tiếp đ ờng trònCommand : POL- Enter number of side <4>:- Specify center of polygon or [Edge]:- Enter an option [ .] <I>: C - Specify radius of circle:- Vẽ đa giác nội tiếp đ ờng trònCommand : POL- Enter number of side <4>:- Specify center of polygon or [Edge]:- Nhập số cạnh của đa giác- Nhập toạ độ tâm của đa giác- Tại dòng nhắc này ta gõ C- Tại đây nhập bán kính đ ờng tròn nội tiếpđa giác hoặc toạ độ điểm hoặc truy bắt điểm là điểm giữa một cạnh đa giác.- Nhập số cạnh của đa giác- Enter an option [ .] <I>: I - Specify radius of circle:- Vẽ đa giác theo cạnh của đa giácCommand : POL- Enter number of side <4>:- Specify center of polygon or [Edge]: E- Specify first endpoint of edge:- Specify Second endpoint of edge:- Nhập toạ độ tâm của đa giác- Tại dòng nhắc này ta gõ I- Tại đây nhập bán kính đ ờng tròn ngoại tiếpđa giác hoặc toạ độ điểm hoặc truy bắt điểm là điểm đỉnh của đa giác.- Nhập số cạnh của đa giác- Tại dòng nhắc này ta goa E- Chọn hoặc nhập toạ độ điểm đầu một cạnh- Chọn hoặc nhập toạ độ điểm cuối cạnh2.7. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC)Menu bar Nhp lnh ToolbarsDraw/RectangleRectang hoặc RECDrawLệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật. Hình chữ nhật đa tuyến ta thể dùng lệnh Peditđể hiệu chỉnh và lệnh Explode để phá vỡ chúng ra thành các đoạn thẳng.Command : RECSpecify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: nhập toạ độ điểm (1) Specify other corner point or [Dimensions]: nhập toạ độ điểm (2) ChamferQuy định độ vát góc của các góc hình chữ nhật. Ng ời sử dụng thể quy định độ vát từng cạnh của góc.Tại dòng lệnh, nhập : rectang Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: C Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 10 Specify second chamfer distance for rectangles <10.0000>: 10 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: nhập toạ độ điểm (1)Specify other corner point or [Dimensions]: nhập toạ độ điểm (2)Elevation, Thickness (Dùng trong vẽ 3D)FilletCho phép vẽ tròn các góc của hình chữ nhật với bán kính cong xác định.Fillet radius for rectangles <0.0000>: Giá trị bán kính của góc hình chữ nhậtWidthQuy định độ rộng các cạnh hình chữ nhật . Giá trị này sẽ đ ợc duy trì cho đến lần thay đổi tiếp theo.Width for rectangles <0.0000>: Độ rộng hình chữ nhật2.8. Lệnh vẽ đ ờng Spline (SPL) lệnh vẽ các đ ờng congĐ ờng SPline đi qua tất cả các điểm mà ta chọn. Lệnh này đ ợc dùng để tạo ra các đ ờng cong trơn hình dạng không cố định (các đ ờng cong trong tự nhiên.v.v . )Menu bar Nhập lệnh ToolbarDraw\Spline Spline hoặc SPL- Specify first point or [Object]:- Specify next point:- Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:- Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:- Specify start tangent:- Specify end tangent:* Tham số CLOSE* Tham số Fit to lerance- Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: f- Specify fit tolerance <0.0000>: 5- Chọn điểm đầu của Spline- Chọn điểm kế tiếp- Chọn toạ độ điểm kế tiếp- Chọn toạ độ điểm kế tiếp hoặc nhấn phímENTER để kết thúc- Chọn h ớng tiếp tuyến tại điểm đầu hoặcENTER để chọn mặc định- Chọn h ớng tiếp tuyến tại điểm cuối hoặcENTER để chọn mặc định- Đóng kín đ ờng SPLINE ( nối điểm đầu với điểm cuối)- Tạo đ ờng cong Spline min hơn. Khi giá trịnày = 0 thì đ ờng SLPINE đi qua tất cả cácđiểm ta chọn. Khi giá trị này khác không thìđ ờng cong kéo ra xa các điểm này để tạođ ờng cong min hơn- ENTER hoặc nhập giá trị d ơngMột số lệnh hiệu chỉnh1. Lệnh cắt đối tợng giữa hai đối tợng giao Trim (TR)Menu bar Nhập lệnh ToolbarModify \ Trim Trim hoặc TRLệnh Trim dùng để xoá đoạn cuối của đối t ợng đ ợc giới hạn bởi một đối t ợng giao hoặc đoạn giữa của đối t ợng đ ợc giới hạn bởi hai đối t ợng giao.Command : TR Vào lệnh sau đó ENTER2. Lệnh xóa đối tợng Erase (E)Menu bar Nhập lệnh ToolbarModify\Erase hoặc Edit\Clear Erase hoặc EDùng để xoá các đối t ợng đ ợc chọn trên bản vẽ hiện hành. Sau khi chọn đối t ợng ta chỉ cần nhấn phím ENTER thì lệnh đ ợc thực hiện.Bài tậpHình 1 Hình 2Hình 4Hình 6Hình 3Hình 5 . tròn (circle) hình chữ nhật vẽ bằng lệnh LINE gồm 4 đối tợng .Các lệnh vẽ tạo nên các đối tợng. Thông thờng tên các lệnh vẽ trùng với đối tợng mà nó tạo. Lệnh vẽ đ ờng Spline (SPL) lệnh vẽ các đ ờng congĐ ờng SPline đi qua tất cả các điểm mà ta chọn. Lệnh này đ ợc dùng để tạo ra các đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD, Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD,

Hình ảnh liên quan

2.7. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) - Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

2.7..

Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Xem tại trang 6 của tài liệu.
trơn có hình dạng không cố định (các đờn g− cong trong tự nhiên.v.v.. .) - Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

tr.

ơn có hình dạng không cố định (các đờn g− cong trong tự nhiên.v.v.. .) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1 Hình 2 - Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Hình 1.

Hình 2 Xem tại trang 8 của tài liệu.