0

152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad

4 148,240 5,428

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 20:25

152 Lệnh tắt cơ bản trong Auto CAD 152 lệnh tắt bản trong Auto Cad1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D3. 3F - 3DFACE Tạo mặt 3D4. 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiềuA5. A - ARC Vẽ cung tròn7. AA - AREA Tính diện tích và chu vi 18. AL - ALIGN Di chuyển, xoay, scale10. AR - ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính13. ATE - ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của BlockB14. B - BLOCK Tạo Block15. BO - BOUNDARY Tạo đa tuyến kín16. BR - BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọnC17. C - CIRCLE Vẽ đường tròn18. CH - PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng20. CHA - ChaMFER Vát mép các cạnh22. CO, CP - COPY Sao chép đối tượngD23. D - DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước24. DAL - DIMALIGNED Ghi kích thước xiên25. DAN - DIMANGULAR Ghi kích thước góc26. DBA - DIMBASELINE Ghi kích thước song song28. DCO - DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp29. DDI - DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính30. DED - DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước31. DI - DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm32. DIV - DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau33. DLI - DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang34. DO - DONUT Vẽ hình vành khăn35. DOR - DIMORDINATE Tọa độ điểm38. DRA - DIMRADIU Ghi kích thước bán kính40. DT - DTEXT Ghi văn bảnE42. E - ERASE Xoá đối tượng43. ED - DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước44. EL - ELLIPSE Vẽ elip45. EX - EXTEND Kộo di i tng46. EXIT - QUIT Thoỏt khi chng trỡnh48. EXT - EXTRUDE To khi t hỡnh 2DF49. F - FILLET To gúc ln/ Bo trũn gúc50. FI - FILTER Chn lc i tng theo thuc tớnhH54. H - BHATCH V mt ct55. H - HATCH V mt ct56. HE - HATCHEDIT Hiu chnh maởt caột57. HI - HIDE To li mụ hỡnh 3D vi cỏc ng b khutI58. I - INSERT Chốn khi59. I -INSERT Chnh sa khi c chốn66. IN - INTERSECT To ra phn giao ca 2 i tngL69. L- LINE V ng thng70. LA - LAYER To lp v cỏc thuc tớnh71. LA - LAYER Hiu chnh thuc tớnh ca layer72. LE - LEADER To ng dn chỳ thớch73. LEN - LENGTHEN Kộo di/ thu ngn i tng vi chiu di cho trc75. LW - LWEIGHT Khai bỏo hay thay i chiu dy nột v76. LO LAYOUT Taùo layout77. LT - LINETYPE Hin th hp thoi to v xỏc lp cỏc kiu ng78. LTS - LTSCALE Xỏc lp t l ng nộtM79. M - MOVE Di chuyn i tng c chn80. MA - MATCHPROP Sao chộp cỏc thuc tớnh t 1 i tng ny sang 1 hay nhiu i t-ng khỏc82. MI - MIRROR Ly i xng quanh 1 trc83. ML - MLINE To ra cỏc ng song song84. MO - PROPERTIES Hiu chnh cỏc thuc tớnh85. MS - MSPACE Chuyn t khụng gian giy sang khụng gian mụ hỡnh86. MT - MTEXT To ra 1 on vn bn87. MV - MVIEW To ra ca s ngO88. O - OFFSET Sao chộp song songP91. P - PAN Di chuyn c bn v92. P - PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 294. PE - PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyến95. PL - PLINE Vẽ đa tuyến96. PO - POINT Vẽ điểm97. POL - POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín101. PS - PSPACE Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấyR103. R - REDRAW Làm tươi lại màn hình107. REC - RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật108. REG- REGION Tạo miền110. REV - REVOLVE Tạo khối 3D tròn xoay112. RO - ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm114. RR - RENDER Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn,…đối tượngS115. S - StrETCH Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng116. SC - SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ120. SHA - SHADE Tô bong đối tượng 3D121. SL - SLICE Cắt khối 3D123. SO - SOLID Tạo ra các đa tuyến cố thể được tô đầy125. SPL - SPLINE Vẽ đường cong bất kỳ126. SPE - SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline127. ST - STYLE Tạo các kiểu ghi văn bản128. SU - SUBTRACT Phép trừ khốiT129. T - MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản131. TH - THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng135. TOR - TORUS Vẽ Xuyến136. TR - TRIM Cắt xén đối tượngU139. UN - UNITS Định đơn vị bản vẽ140. UNI - UNION Phép cộng khốiV142. VP - DDVPOINT Xác lập hướng xem 3 chiềuW145. WE - WEDGE Vẽ hình nêm/chêmX146. X- EXPLODE Phân rã đối tượng151. XR - XREF Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽZ152. Z - ZOOM Phóng to-Thu nhỏĐể tạo ra phím tắt cho 1 lệnh nào đó ta thực hiện như sau:Vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters (tới đây thì các bạn cũng sẽ thấy danh sách lệnh tắt)Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)- thì tìm dòng lệnh COPY trong danh sách - xóa CO/CP - thay bằng OP/PC - sau đó Save - ở dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT - CHỌN pgp FILE - OKLúc này bạn gõ OC/PC là lệnh copy. . 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad 1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D3 thấy danh sách lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)-
- Xem thêm -

Xem thêm: 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad, 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad,