0

152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad

4 1,793 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015, 17:07

152 lnh tt c bn Auto Cad 3A - 3DARRAY Sao chộp thnh dóy 3D 3DO -3DORBIT Xoay i tng khụng gian 3D 3F - 3DFACE To mt 3D 3P - 3DPOLY V ng PLine khụng gian chiu A A - ARC V cung trũn AA - AREA Tớnh din tớch v chu vi AL - ALIGN Di chuyn, xoay, scale 10 AR - ARRAY Sao chộp i tng thnh dóy 2D 11 ATT - ATTDEF nh ngha thuc tớnh 13 ATE - ATTEDIT Hiu chnh thuc tớnh ca Block B 14 B - BLOCK To Block 15 BO - BOUNDARY To a tuyn kớn 16 BR - BREAK Xộn phn on thng gia im chn C 17 C - CIRCLE V ng trũn 18 CH - PROPERTIES Hiu chnh tớnh cht ca i tng 20 CHA - ChaMFER Vỏt mộp cỏc cnh 22 CO, CP - COPY Sao chộp i tng D 23 D - DIMSTYLE To kiu kớch thc 24 DAL - DIMALIGNED Ghi kớch thc xiờn 25 DAN - DIMANGULAR Ghi kớch thc gúc 26 DBA - DIMBASELINE Ghi kớch thc song song 28 DCO - DIMCONTINUE Ghi kớch thc ni tip 29 DDI - DIMDIAMETER Ghi kớch thc ng kớnh 30 DED - DIMEDIT Chnh sa kớch thc 31 DI - DIST o khong cỏch v gúc gia im 32 DIV - DIVIDE Chia i tng thnh cỏc phn bng 33 DLI - DIMLINEAR Ghi kớch thc thng ng hay nm ngang 34 DO - DONUT V hỡnh vnh khn 35 DOR - DIMORDINATE Ta im 38 DRA - DIMRADIU Ghi kớch thc bỏn kớnh 40 DT - DTEXT Ghi bn E 42 E - ERASE Xoỏ i tng 43 ED - DDEDIT Hiu chnh kớch thc 44 EL - ELLIPSE V elip 45 EX - EXTEND Kộo di i tng 46 EXIT - QUIT Thoỏt chng trỡnh 48 EXT - EXTRUDE To t hỡnh 2D F 49 F - FILLET To gúc ln/ Bo trũn gúc 50 FI - FILTER Chn lc i tng theo thuc tớnh H 54 H - BHATCH V mt ct 55 H - HATCH V mt ct 56 HE - HATCHEDIT Hiu chnh maởt caột 57 HI - HIDE To li mụ hỡnh 3D vi cỏc ng b khut I 58 I - INSERT Chốn 59 I -INSERT Chnh sa c chốn 66 IN - INTERSECT To phn giao ca i tng L 69 L- LINE V ng thng 70 LA - LAYER To lp v cỏc thuc tớnh 71 LA - LAYER Hiu chnh thuc tớnh ca layer 72 LE - LEADER To ng dn chỳ thớch 73 LEN - LENGTHEN Kộo di/ thu ngn i tng vi chiu di cho trc 75 LW - LWEIGHT Khai bỏo hay thay i chiu dy nột v 76 LO LAYOUT Taùo layout 77 LT - LINETYPE Hin th hp thoi to v xỏc lp cỏc kiu ng 78 LTS - LTSCALE Xỏc lp t l ng nột M 79 M - MOVE Di chuyn i tng c chn 80 MA - MATCHPROP Sao chộp cỏc thuc tớnh t i tng ny sang hay nhiu i t-ng khỏc 82 MI - MIRROR Ly i xng quanh trc 83 ML - MLINE To cỏc ng song song 84 MO - PROPERTIES Hiu chnh cỏc thuc tớnh 85 MS - MSPACE Chuyn t khụng gian giy sang khụng gian mụ hỡnh 86 MT - MTEXT To on bn 87 MV - MVIEW To ca s ng O 88 O - OFFSET Sao chộp song song P 91 P - PAN Di chuyn c bn v 92 P - PAN Di chuyn c bn v t im sang im th 94 PE - PEDIT Chnh sa cỏc a tuyn 95 PL - PLINE V a tuyn 96 PO - POINT V im 97 POL - POLYGON V a giỏc u khộp kớn 101 PS - PSPACE Chuyn t khụng gian mụ hỡnh sang khụng gian giy R 103 R - REDRAW Lm ti li mn hỡnh 107 REC - RECTANGLE V hỡnh ch nht 108 REG- REGION To 110 REV - REVOLVE To 3D trũn xoay 112 RO - ROTATE Xoay cỏc i tng c chn xung quanh im 114 RR - RENDER Hin th vt liu, cõy cnh, ốn,i tng S 115 S - StrETCH Kộo di/ thu ngn/ hp i tng 116 SC - SCALE Phúng to, thu nh theo t l 120 SHA - SHADE Tụ bong i tng 3D 121 SL - SLICE Ct 3D 123 SO - SOLID To cỏc a tuyn c th c tụ y 125 SPL - SPLINE V ng cong bt k 126 SPE - SPLINEDIT Hiu chnh spline 127 ST - STYLE To cỏc kiu ghi bn 128 SU - SUBTRACT Phộp tr T 129 T - MTEXT To on bn 131 TH - THICKNESS To dy cho i tng 135 TOR - TORUS V Xuyn 136 TR - TRIM Ct xộn i tng U 139 UN - UNITS nh n v bn v 140 UNI - UNION Phộp cng V 142 VP - DDVPOINT Xỏc lp hng xem chiu W 145 WE - WEDGE V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize - Edit program parameters (ti õy thỡ cỏc bn cng s thy danh sỏch lnh tt) Vd : Lnh COPY : lnh tt l CO/CP bõy gi mun i ch khỏc : OC/PC chng hn (lu ý l khụng c trựng vi cỏc lnh ó cú)- thỡ tỡm dũng lnh COPY danh sỏch - xúa CO/CP - thay bng OP/PC - sau ú Save - dũng lnh Command: gừ lnh REINIT CHN pgp FILE - OK Lỳc ny bn gừ OC/PC l lnh copy ... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize
- Xem thêm -

Xem thêm: 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad, 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad,