0

Tổng hợp những lệnh tắt cơ bản trong Autocard

11 1,844 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2016, 14:17

tổng hợp những phím tắt, các lệnh tắt cơ bản trong autocad 2007, tổng hợp các lệnh tắt trong autocad 2007, các lệnh tắt cơ bản trong autocad 2004, tong hop phim tat co ban trong cad, 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad, Tiều hiểu về autocard. Tổng hợp lệnh tắt AutoCAD • 3A – 3DArray: Sao chép thành dãy 3D • 3DO – 3DOrbit: Xoay đối tượng không gian 3D • 3F – 3DFace: Tạo bề mặt 3D • 3P – 3DPoly: Vẽ đường PLine không gian chiều • A – ARC: Vẽ cung tròn • AA – ARea: Tính diện tích chu vi • AL – ALign: Di chuyển, xoay, scale • AR – ARray: Sao chép đối tượng thành dãy 2D • ATT – ATTDef: Định nghĩa thuộc tính • ATE – ATTEdit: Hiệu chỉnh thuộc tính Block • B – BLock: Tạo Block • BO – Boundary: • BR – Break: • C – Circle: • CH – Properties: • CHA – ChaMfer: • CO – cp Copy: Sao chép đối tượng • D – Dimstyle: Tạo kiểu kích thước • DAL – DIMAligned: Ghi kích thước xiên • DAN – DIMAngular: Ghi kích thước góc • DBA – DIMBaseline: • DCO – DIMContinue: Ghi kích thước nối tiếp • DDI – DIMDiameter: Ghi kích thước đường kính • DED – DIMEDit: Chỉnh sửa kích thước • DI – Dist: Đo khoảng cách góc điểm • DIV – Divide: Chia đối tượng thành phần • DLI – DIMLinear: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang • DO – Donut: Vẽ hình vành khăn • DOR – Dimordinate: Tọa độ điểm • DRA – DIMRadiu: Tạo đa tuyến kín Xén phần đoạn thẳng điểm chọn Vẽ đường tròn Hiệu chỉnh tính chất đối tượng Vát mép cạnh Ghi kích thước song song Ghi kích thước bán kính • DT – Dtext: Ghi văn • E – Erase: Xoá đối tượng • ED – DDEdit: Hiệu chỉnh kích thước • EL – Ellipse: Vẽ đường elip • EX - Extend: Kéo dài đối tượng • EXit – Quit: Thoát khỏi chương trình • EXT – Extrude: Tạo khối từ hình 2D • F – Fillet: Tạo góc lượn, bo tròn góc • FI – Filter: • H – BHatch: Vẽ mặt cắt • -H – -Hatch: Vẽ mặt cắt • HE – Hatchedit: Hiệu chỉnh mặt cắt • HI – Hide: • I – Insert: Chèn khối • -I – – Insert: Chỉnh sửa khối chèn • IN – Intersect: Tạo phần giao đối tượng • L – Line: Vẽ đường thẳng • LA – Layer: Tạo lớp thuộc tính • -LA – – Layer: Hiệu chỉnh thuộc tính layer • LE – Leader: Tạo đường dẫn thích • LEN – Lengthen: Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính Tạo lại mô hình 3D với đường bị khuất Kéo dài/thu ngắn đối tượng chiều dài cho trước • LW – LWeight: Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ • LO – Layout: Tạo Layout • LT – Linetype: Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đường • LTS – LTSCale: Xác lập tỷ lệ đường nét • M – Move: • MA – Matchprop: Di chuyển đối tượng chọn Sao chép thuộc tính từ đối tượng sang hay nhiều đối tượng khác • MI – Mirror: Lấy đối tượng qua trục • ML – MLine: Tạo đường song song • MO – Properties: Hiệu chỉnh thuộc tính • MS – MSpace: Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình • MT – MText: Tạo đoạn văn • MV – MView: Tạo cửa sổ động • O – Offset: Sao chép song song • P – Pan: Di chuyển vẽ • -P – – Pan: Di chuyển vẽ từ điểm sang điểm thứ • PE – PEdit: Chỉnh sửa đa tuyến • PL – PLine: Vẽ đa tuyến • PO – Point: Vẽ điểm • POL – Polygon: Vẽ đa giác khép kín • PS – PSpace: Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy • R – Redraw: Làm hình • REC – Rectangle: Vẽ hình chữ nhật • REG – Region: Tạo miền • REV – Revolve: Tạo khối 3D tròn xoay • RO – Rotate: Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm • RR – Render: Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn đối tượng • S – Stretch: Kéo dài, thu ngắn tập hợp đối tượng • SC – Scale: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ • SHA – Shade: Tô bóng đối tượng 3D • SL – Slice: • SO – Solid: Tạo đa tuyến tô đầy • SPL – SPLine: Vẽ đường cong • SPE – SPLinedit: • ST – Style: Tạo kiểu ghi văn • SU – Subtract: Phép trừ khối • T – MText: • TH – Thickness: • TOR – Torus: • TR – Trim: Cắt khối 3D Hiệu chỉnh spline Tạo đoạn văn Tạo độ dày cho đối tượng Vẽ xuyến Cắt xén đối tượng • UN – Units: Định vị vẽ • UNI – Union: Phép cộng khối • VP – DDVPoint: Xác lập hướng xem 3D • WE – Wedge: Vẽ hình nêm, chêm • X – Explode: Phân rã đối tượng • XR – XRef: Tham chiếu ngoại vào file vẽ • Z – Zoom: Phóng to, thu nhỏ ... RR – Render: Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn đối tượng • S – Stretch: Kéo dài, thu ngắn tập hợp đối tượng • SC – Scale: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ • SHA – Shade: Tô bóng đối tượng 3D • SL
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp những lệnh tắt cơ bản trong Autocard, Tổng hợp những lệnh tắt cơ bản trong Autocard,