0

97 LỆNH tắt cơ bản TRONG AUTO CAD

4 1,567 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:25

97 LỆNH TẮT BẢN TRONG AUTO CAD ST T Viết Tắt 3A 3DO 3F 3P Nội Dung 3DARRAY 3DORBIT 3DFACE 3DPOLY Ý Nghĩa Sao chép thành dãy 3D Xoay đối tượng không gian 3D Tạo mặt 3D Vẽ đường PLine không gian chiều A AA AL Vẽ cung tròn AREA Tính diện tích chu vi ALIGN Di chuyển, xoay, scale Sao chép đối tượng thành dãy 2D Định nghĩa thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc tính Block 10 AR ATT ATE ARC AREA ALIGN ARRAY ATTDEF ATTEDIT 11 12 13 B BO BR BLOCK BOUNDARY BREAK Tạo Block Tạo đa tuyến kín Xén phần đoạn thẳng điểm chọn 14 15 16 17 C CH CHA CO,CP CIRCLE PROPERTIES ChAMFER COPY Vẽ đường tròn Hiệu chỉnh tính chất đối tượng Vát mép cạnh Sao chép đối tượng 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D DAL DAN DBA DCO DDI DED DI DIV DLI DONUT DOR DRA DIMSTYLE DIMALIGNED DIMANGULAR DIMBASELINE DIMCONTINUE DIMDIAMETER DIMEDIT DIST DIVIDE DIMLINEAR DIMORDINATE DIMRADIU Tạo kiểu kích thước Ghi kích thước xiên Ghi kích thước góc Ghi kích thước song song Ghi kích thước nối tiếp Ghi kích thước đường kính Chỉnh sửa kích thước Đo khoảng cách góc điểm Chia đối tượng thành phần Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang Vẽ hình vành khăn Tọa độ điểm Ghi kích thước bán kính 31 DT DTEXT 32 33 34 35 36 37 E ED EL EX EXIT EXT ERASE DDEDIT ELLIPSE EXTEND EXTRUDE 38 39 F FI FILLET FILTER 40 41 42 43 H H HE HI BHATCH HATCH HATCHEDIT HIDE Vẽ mặt cắt Vẽ mặt cắt Hiệu chỉnh mặt cắt Tạo lại mô hình 3D với đường bị khuất 44 45 46 I I IN INSERT INSERT INTERSECT Chèn khối Chỉnh sửa khối chèn Tạo phần giao đối tượng 47 48 49 50 51 52 53 54 55 L LA LA LE LEN LW LO LT LTS LINE LAYER LAYER LEADER LENGTHEN LWEIGHT LAYOUT LINETYPE LTSCALE Vẽ đường thẳng Tạo lớp thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc tính layer Tạo đường dẫn thích Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ Tạo layout Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đường Xác lập tỉ lệ đường nét 56 M MOVE Di chuyển đối tượng chọn Sao chép thuộc tính từ đối tượng sang hay nhiều đối tượng khác Lấy đối xứng quanh trục Tạo đường song song Hiệu chỉnh thuộc tính Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình Tạo đoạn văn 57 58 59 60 61 62 MA MI ML MO MS MT MATCHPROP MIRROR MLINE PROPERTIES MSPACE MTEXT Ghi văn Xoá đối tượng Hiệu chỉnh kích thước Vẽ elip Kéo dài đối tượng Thoát khỏi chương trình Tạo khối từ hình 2D Tạo góc lượn/ Bo tròn góc Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính 63 MV MVIEW Tạo cửa sổ động 64 O OFFSET Sao chép song song 65 66 67 68 69 70 71 P P PE PL PO POL PS PAN PAN PEDIT PLINE POINT POLYGON PSPACE Di chuyển vẽ Di chuyển vẽ từ điểm sang điểm thứ Chỉnh sửa đa tuyến Vẽ đa tuyến Vẽ điểm Vẽ đa giác khép kín Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy 72 73 74 75 76 77 R REC REG REV RO RR REDRAW RECTANGLE REGION REVOLVE ROTATE RENDER Làm tươi lại hình Vẽ hình chữ nhật Tạo miền Tạo khối 3D tròn xoay Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm Hiện thị vật liệu, cảnh, đèn,…đối tượng 78 79 80 81 82 83 84 85 86 S SC SHA SL SO SPL SPE ST SU STRETCH SCALE SHADE SLICE SOLID SPLINE SPLINEDIT STYLE SUBTRACT Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ Tô bong đối tượng 3D Cắt khối 3D Tạo đa tuyến cố thể tô đầy Vẽ đường cong Hiệu chỉnh spline Tạo kiểu ghi văn Phép trừ khối 87 88 89 90 T TH TOR TR MTEXT THICKNESS TORUS TRIM Tạo đoạn văn Tạo độ dày cho đối tượng Vẽ Xuyến Cắt xén đối tượng 91 92 UN UNI UNITS UNION 93 VP DDVPOINT Định đơn vị vẽ Phép cộng khối Xác lập hướng xem chiều 94 WE WEDGE Vẽ hình nêm/chêm 95 96 X XR EXPLODE XREF Phân rã đối tượng Tham chiếu ngoại vào File vẽ 97 109 Z ZOOM Phóng to-Thu nhỏ Vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters (tới bạn thấy danh sách lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt CO/CP muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý không trùng với lệnh có)- tìm dòng lệnh COPY danh sách xóa CO/CP - thay OP/PC - sau Save - dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT - CHỌN pgp FILE - OK Lúc bạn gõ OC/PC lệnh copy ... chiếu ngoại vào File vẽ 97 109 Z ZOOM Phóng to-Thu nhỏ Vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters (tới bạn thấy danh sách lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt CO/CP muốn đổi chữ khác... (lưu ý không trùng với lệnh có)- tìm dòng lệnh COPY danh sách xóa CO/CP - thay OP/PC - sau Save - dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT - CHỌN pgp FILE - OK Lúc bạn gõ OC/PC lệnh copy
- Xem thêm -

Xem thêm: 97 LỆNH tắt cơ bản TRONG AUTO CAD, 97 LỆNH tắt cơ bản TRONG AUTO CAD,

Từ khóa liên quan