0

PHÍM tắt COREL, sử DỤNG các PHÍM tắt cơ bản TRONG CORELDRAW

5 861 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2018, 13:25

PHÍM TẮT COREL, SỬ DỤNG CÁC PHÍM TẮT BẢN TRONG CORELDRAW Tổ hợp phím Ctrl+F2: Mở cửa sổ xem Tổ hợp phím Ctrl+F5: Mở cửa sổ kiểu văn đồ thị (Graphic text) Tổ hợp phím Ctrl+F7: Mở cửa sổ gán hình Tổ hợp phím Ctrl+F8: Biến văn nghệ thuật thành văn đoạn Tổ hợp phím Ctrl+F9: Mở cửa sổ tạo viền Tổ hợp phím Ctrl+F11: Mở cửa sổ ký hiệu Tổ hợp phím Ctrl+F12: Mở kiển tra tả Tổ hợp phím Ctrl+PgDn: Đặt đối tượng xuống lớp Tổ hợp phím Ctrl+PgUp: Đặt đối tượng chọn lên lớp Tổ hợp phím Ctrl+Delete: Xóa từ bên phải văn Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD2: Giảm cở chữ xuống co trước Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD8: Tăng cở chữ lên co Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD6: Tăng giảm gấp đơi phơng Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD4: Chỉnh sửa font chữ Tổ hợp phím Ctrl+Insert: Sao chép chọn lọc đặt lại trang Tổ hợp phím Ctrl+Shift+A: Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng chọn Tổ hợp phím Ctrl+Shift+D: Thêm bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn Tổ hợp phím Ctrl+Shift+Q: Biến đổi đường khung thành đối tượng Tổ hợp phím Ctrl+Shift+T: Mở hộp thoại soạn thảo văn Tổ hợp phím Ctrl+Shift+W: Danh sách phơng sẳn Tổ hợp phím Ctrl+Shift+Z: Đảo ngược lần cuối hủy thao tác Tổ hợp phím Ctrl+A: Chọn tất đối tượng Tổ hợp phím Ctrl+C: Sao chép vào nhớ Tổ hợp phím Ctrl+D: Nhân đối tượng thêm lần Tổ hợp phím Ctrl+E: Xuất vẽ định dạng khác Tổ hợp phím Ctrl+G: Nhóm lại đối tượng chọn Tổ hợp phím Ctrl+I: Nhập đối tượng văn Tổ hợp phím Ctrl+I: Thay đổi văn kiểu nghiêng Tổ hợp phím Ctrl+J: Mở cửa sổ tùy chọn - Option CorelDRAW Tổ hợp phím Ctrl+J: Gióng bên văn Tổ hợp phím Ctrl+K: Tách rời (phân rã) đối tượng chọn Tổ hợp phím Ctrl+L: Kết hợp đối tượng chọn Tổ hợp phím Ctrl+L: Gióng hàng trái Tổ hợp phím Ctrl+N: Tạo vẽ Tổ hợp phím Ctrl+M: Chuyển chế độ thêm bỏ Bullet cho văn Tổ hợp phím Ctrl+O: Mở vẽ Tổ hợp phím Ctrl+P: In vẽ Tổ hợp phím Ctrl+Q: Chuyển đối tượng thành đường cong Tổ hợp phím Ctrl+R: Lặp lại thao tác sau Tổ hợp phím Ctrl+S: Lưu trữ nhanh Tổ hợp phím Ctrl+T: Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn Tổ hợp phím Ctrl+U: Rã đối tượng chọn Tổ hợp phím Ctrl+U: Kiểu văn gạch Tổ hợp phím Ctrl+V: Dán nội dung chép vào vẽ Tổ hợp phím Ctrl+Y: Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới Tổ hợp phím Ctrl+W: Làm cửa sổ vẽ Tổ hợp phím Ctrl+X: Cắt chọn lọc Shape Tool Tổ hợp phím Ctrl+Z: Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm Tổ hợp phím Alt+Backspace: Giống Ctrl+Z Tổ hợp phím Alt+Enter: Hiển thị đặc tính đối tượng chọn Tổ hợp phím Alt+F3: Mở cửa sổ thấu kính Tổ hợp phím Alt+F4: E&xit, Ra khỏi CorelDRAW nhắc lưu vẽ Tổ hợp phím Alt+F7: Mở cửa sổ Position Tranformation Tổ hợp phím Alt+F8: Mở cửa sổ xoay Rotation Tranformation Tổ hợp phím Alt+F9: Mở cửa sổ Scale - Mirror Tranformation Tổ hợp phím Alt+F10: Mở cửa sổ kích thước Size Transformation Tổ hợp phím Alt+F12: Canh văn theo đường gốc Tổ hợp phím Shift+F1: Giúp đở, Cái gì? Tổ hợp phím Shift+F2: Phóng to đối tượng chọn Tổ hợp phím Shift+F4: Hiển thị tồn trang in Tổ hợp phím Shift+F9: Chuyển đổi chế độ xem hình ảnh sử dụng sau Tổ hợp phím Shift+F11: Mở hộp thoại màu áp đối tượng - Uniform Fill Tổ hợp phím Shift+F12: Mở hộp thọai màu phác thảo - Outline Color Tổ hợp phím Shift+PgDn: Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối Tổ hợp phím Shift+PgUp: Đặt đối tượng chọn lên lớp hết Tổ hợp phím Shift+Insert: Dán nội dung chép chọn lọc vào văn Tổ hợp phím Shift+Delete: Xóa chọn lọc đối tượng Phím tắt F2: Phóng to sau trả lại cơng cụ trước Phím tắt F3: Thu nhỏ dần vẽ Phím tắt F4: Phóng to đối tượng đầy khung Phím tắt F5: Mở chức vẽ tập hợp - Freehand Phím tắt F6: Mở vẽ hình chữ nhật Phím tắt F7: Mở vẽ hình ê-lip, Pie, Are Phím tắt F8: Cơng cụ chỉnh sửa văn text Phím tắt F9: Xem trước tồn hình Phím tắt F10: Chỉnh sửa nút (node) đối tượng - Shape Tool Phím tắt F11: Mở hộp thoại đối tượng màu - Fountain Fill Phím tắt F12: Mở hộp thọai bút phác thảo - Outline Pen Phím tắt A: Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral Polygon Phím tắt B: Sắp hàng đối tượng chọn xuống đáy Phím tắt C: Sắp vào trung tâm đối tượng chọn Phím tắt D: Mở vẽ hình caro tập hợp - Polygon Phím tắt E: Sắp hàng ngang đối tượng chọn Phím tắt G: Làm đầy màu nhanh sau chọn màu đối tượng Phím tắt H: Cơng cụ Pan kéo trang để xem Phím tắt I:Vẽ nghệ thuật đường cong Preset Freehand Phím tắt L:Sắp hàng trái đối tượng chọn Phím tắt N: Mang lên cửa sổ cho phép địịnh hướng Phím tắt P: Sắp vào trung tâm đối tượng chọn Phím tắt R: Sắp hàng phải đối tượng chọn Phím tắt T: Sắp thẳng hàng đỉnh đối tượng chọn Phím tắt X: Xóa bỏ Như Ctrl+X Phím tắt Y: Mở vẽ hình đa giác tập hợp - Polygo Phím tắt Z: Như F2 ... hợp - Freehand Phím tắt F6: Mở vẽ hình chữ nhật Phím tắt F7: Mở vẽ hình ê-lip, Pie, Are Phím tắt F8: Cơng cụ chỉnh sửa văn text Phím tắt F9: Xem trước tồn hình Phím tắt F10: Chỉnh sửa nút (node)... vào văn Tổ hợp phím Shift+Delete: Xóa chọn lọc đối tượng Phím tắt F2: Phóng to sau trả lại cơng cụ trước Phím tắt F3: Thu nhỏ dần vẽ Phím tắt F4: Phóng to đối tượng đầy khung Phím tắt F5: Mở chức... Phím tắt H: Cơng cụ Pan kéo trang để xem Phím tắt I:Vẽ nghệ thuật đường cong Preset Freehand Phím tắt L:Sắp hàng trái đối tượng chọn Phím tắt N: Mang lên cửa sổ cho phép địịnh hướng Phím tắt P:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÍM tắt COREL, sử DỤNG các PHÍM tắt cơ bản TRONG CORELDRAW,

Từ khóa liên quan