Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản

56 4,869 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 21:12

AutoCAD (Automatic computer aided design) là phần mềm ứng dụng để thực hiện các bản vẽ kỹ thuât trong kiến trúc, xây dựng, cơ khí ... được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982.Sản phẩm mới nhất AutoCAD 2016 có sẵn bắt đầu từ 042015. Chương 2: Các bước chuẩn bị trước vẽ 2.1 Định đơn vị vẽ (lệnh units) PM: Fomat/Units Gõ lệnh: Units (Ddunits) Sau nhập lệnh xuất hộp thoại Drawing Units chọn đơn vị sau: Hình 2.1 hộp thoại Drawing Units 2.2 Giới hạn vẽ (limits mvsetup) PM: Fomat/limits Gõ lệnh: Limits Lệnh Limits định khổ vùng đồ họa theo hình chữ nhật xác định góc (Lower-Left Corner) góc phải (Upper right corner) Command: LIMITS Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] : + ON: Không cho phép vẽ vùng giới hạn + OFF: Cho phép vẽ vùng giới hạn Specify upper right corner : 420,297 tùy theo khổ giấy in mà ta chọn tọa độ gốc # Bảng liệt kê khổ giấy theo đơn vị mm: A0: 1189x841 A1:841x594 A2:594x420 A3: 420x297 A4: 297x210 2.3 Gán bước nhảy cho chạy (snap) mật độ lưới (grid) Gõ lệnh: + Snap (gán bước nhảy) + Grid (gán mật độ lưới điểm) + Ddrmodes (chung cho lệnh) – Xuất hộp thoại Drafting setting (Shift + chuột phải  Osnap settings) Hình 2.2: Hộp thoại Drafting setting Nhập lệnh: Comamd: SNAP Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Legacy/Style/Type] : # ON/OFF: Tắt mở chế độ Snap (F9 Ctrl +B) # Aspect: Gán bước nhảy cho trỏ theo phương x, y khác # Style: Chọn kiểu snap Command: Grid Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow/Aspect] : nhập giá trị # ON/OFF: Tắt mở chế độ Grip (F7 Ctrl + G) # Snap: khoảng cách nút lưới bước nhảy Hình 2.3: Nút tắt Snap (F9) & Grid (F7) 2.4 Tạo chạy theo phương ngang đứng (lệnh ortho) Thiết lập trỏ theo phương x y cách nhập lệnh Nhấn phím F8 Nhấn nút ORTHO status bar Hình 2.4: Nút tắt Ortho mode (F8) 2.5 Biến Savetime Nhập lệnh: Menu/option/ Open and Save Gõ lệnh: Savetime Để tránh cố ta dùng biến Savetime, biến tự động save vẽ Nhập lệnh: Command: SAVETIME Enter new value for SAVETIME : Hình 5: Savetime 2.6 Thay đổi công cụ (lệnh toolbar) Sử dụng cho phiên autocad từ 2009 trở trước chủ yếu phiên sau sử dụng dao diên cũ (autocad classic) Gõ lệnh: TOOLBAR (hộp thoại Customize user interface xuất hiện, ta đánh dấu vào lệnh tắt muốn thực Hình 2.6: Hộp thoại Customize user interface Chương 3: Các lệnh vẽ 3.1 Các phương pháp nhập tạo độ thường dùng Có phương pháp nhập tọa độ sau: - Tọa độ tuyệt đối: trị số thực tọa độ so với gốc tọa độ O(0,0) hay toạ độ điểm xác định từ gốc tọa độ O(0,0) Cách nhập: (X,Y) - Tọa độ tương đối: tọa độ điểm so với điểm định trước Để cho tọa độ tương đối ta phải thêm dấu @ phía trước tọa độ: @X2,Y2 so với điểm trước (X1,Y1) làm gốc - Tọa độ cực tuyệt đối: tọa độ cực cho bán kính D góc quay Tọa độ cực nhâp sau: R[...]... 0 thì đoạn thẳng bước nhảy sẽ là các Line riêng 3.16 Vẽ đường thẳng kép song song (lệnh Mline) Lệnh Mline (Multiple Line) dùng để vẽ các mặt bằng kiến trúc, xây dựng, vẽ bản đồ, vẽ các đường kép song song gọi là các thành phần (element) của Mline Đường Mline có tối đa 16 elements Để tạo kiểu dáng Mline có lệnh Mlstyle và để hiệu chỉnh Mline ta có lệnh Mledit 3.16.1 Lệnh tạo kiểu Mline (Mlinestyle)... vẽ Spline phải cho các điểm mà nó đi qua gọi là Control Point Người ta thường sử dụng lệnh Spline để vẽ bản đồ, các đường đồng mức trong địa lý, các mẫu cây, người, vật trang trí trong kiến trúc, thiết kế máy, ôtô, Các đường Polyline tạo bởi lệnh Pline có thể chuyển thành dạng spline xấp xỉ bậc nhất nhờ lệnh hiệu chỉnh Pedit trong lựa chọn Spline Bản thân đường Spline có thể được hiệu chỉnh bằng lệnh. .. tượng AutoCAD 5.1 Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện (U, Undo), phục hồi đối tượng sau lệnh Undo (Redo) 5.1.1 Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện (U, Undo) Công dụng: Hủy bỏ kết quả các lệnh vừa thực hiện xong Nhập lệnh: Ribbon (2010-2015) Undo Menu ( - 2009) Edit/ Undo Command Undo hay U Toolbars Undo hay CTRL + Z Cú pháp lệnh: Hình 5 1: Nút Undo trên giao diện Ribbon Nếu dùng nhiều lần lệnh U sẽ lần lượt hủy bỏ các lệnh. .. chế độ vẽ cung tròn: Dòng nhắc Angle: Cho góc để vẽ cung Center: Cho tâm cung tròn Close: Đóng kín Pline bởi cung tròn Direction: Định hướng tiếp tuyến của cung tròn Line: Chuyển về chế độ vẽ đường thẳng Radius: Cho bán kính của cung tròn Second pt: Cho điểm thứ 2, 3 của cung tròn Ví dụ: Vẽ hình 3.6 bằng lệnh Pline Hình 3 9 3.8 Vẽ đa giác đều (lệnh Polygon) Công dụng: Vẽ các đối tượng đa giác Cách... những người sử dụng với các lệnh EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE, và LOFT Loại bỏ tất cả các hình dạng xác định cho CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS, và lệnh CONVTOMESH Mặt cắt ngang sử dụng với lệnh LOFT cũng sẽ bị xóa 3 DELOBJ = 2 xóa tất cả các hình học xác định, bao gồm cả con đường và hướng dẫn đường cong được sử dụng với các lệnh SWEEP và LOFT 4 DELOBJ = 3 Xóa tất cả các hình dạng xác định, bao... 3.10 Vẽ Elip (lệnh Ellipse) Công dụng: Dùng để vẽ các đối tượng là ellipse Việc vẽ elip phụ thuộc vào giá trị biến Pellipse Pellipse = 1: thì elip là một đa tuyến gồm các cung tròn ghép lại, do đó lệnh pedit có tác dụng đối với nó như một đường Pline Pellipse = 0: thì elip là đường đơn như hình Spline, cho nên lệnh Pedit không có tác dụng với nó Và giống như đường tròn có thể truy bắt CEN, QUA của nó Cách... Specify radius of arc: Các trường hợp vẽ cung tròn còn lại ta làm tương tự: - (Center, Start, End) tương tự như (Start, Center, End); - (Center, Start, Angle) tương tự như (Start, Center, Angle); - (Center, Start, Length) tương tự như (Start, Center, Length); - Continue: Dùng vẽ để tiếp tục vẽ cung tròn 3.7 Vẽ đa tuyến (lệnh Pline hay Polyline) Công dụng: Vẽ các đối tượng là đa tuyến Đa tuyến... dụng với SWEEP và LOFT lệnh nếu kết quả hoạt động trong một vật thể rắn Loại bỏ tất cả các hình dạng xác định cho CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS, và lệnh CONVTOMESH Thiết lập này cũng áp dụng cho các tùy chọn trong lệnh như PEDIT và SPLINE để chuyển đổi giữa các splines và spline-fit polylines Phạm vi của các giá trị khác không có mặt để duy trì khả năng tương thích AutoCAD 5 DELOBJ = -1 Hiển... nhở để xóa các đường cong hồ sơ, bao gồm cả những người sử dụng với các lệnh EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE, và LOFT Nhắc nhở để loại bỏ mặt cắt ngang sử dụng với lệnh LOFT Hình học ban đầu cho CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, và CONVTOMESH lệnh được lấy ra mà không nhắc 6 DELOBJ = -2 Hiển thị nhắc nhở để xóa tất cả các hình học xác định, bao gồm cả con đường và hướng dẫn đường cong được sử dụng với các lệnh QUÉT... boole để cộng, trừ, tách phần chung của chúng với nhau: Union, Subtract, Intersect Dưới đây trình bày các lệnh đó để tạo lên các regions đa hợp 3.17.2 Liên kết các regions (lệnh Union) Nhập lệnh: Ribbon 3D Tools/ Home/ Solid editing/ Union Menu Modify/ Solid editing/ Union Command Toolbars Union hay Uni Union Cú pháp lệnh: Command: UNI Select objects: Select objects: ... spline v i fit points v i control vertices mà dòng nhắc xuất hiện: V i Spline tạo v i Fit points (click vào Spline Fit thành ribbon) Specify first point or [Method/Degree/Object]: V i Spline... 3.8.1 Vẽ đa giác n i tiếp đường tròn Trên dòng nhắc ta đáp Inscribed in circle: Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : Specify radius of circle:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản, Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản, Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản