1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Thiết kế - Đồ họa - Flash >

Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

... h×nh sau GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 43 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG H×nh - Minh ho¹ sư dơng lƯnh Boundary GIÁO TRÌNH ... TR ↵ -Select objects: - Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU Vμo lƯnh sau ®ã ENTER -Chän ®−êng chỈn - T¹i ... Region Tõ Draw / Region GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 41 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG Sau ®ã AutoCAD sÏ yªu cÇu chän...
 • 24
 • 5,016
 • 25
Giáo trình autocad 2007- Các lệnh về file

Giáo trình autocad 2007- Các lệnh về file

... theo khỉ giÊy in vμ tØ lƯ GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 19 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên ... gian chóng kh«ng giao GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 13 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG 13 Tracking Trong AutoCAD ta cã thĨ sư ... nh¾c nhë ta cã ghi file b¶n vÏ kh«ng • Chän YES ®Ĩ cã ghi thay ®ỉi (Xem tiÕp mơc L−u b¶n vÏ) • Chän NO nÕu kh«ng mn ghi thay ®ỉi • NÕu nhÊn vμ Cancel ®Ĩ hủ bá lƯnh Close GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007...
 • 13
 • 706
 • 3
giáo trình autocad 3d - CÁC LỆNH CƠ BẢN

giáo trình autocad 3d - CÁC LỆNH BẢN

... Block vào vẽ - Options: Gán đặc tính cho khung tên chèn vào vẽ thời - Rotate3D: Quay mô hình quanh trục - Mirror3D: Đối xứng qua mặt phẳng - 3Darray: Sao thành mảng đối tượng 3D - Align: Sắp ... RẮN 3D: ::: *Các bước tạo hình chiếu - Đặt biến TileMode=0 -> Chuyển sang không gian giấy Pspace - Dùng lệnh Mview tạo khung nhìn động kề - Mspace chuyển sang không gian mô hình - Dùng lệnh ... tượng 3D canh chỉnh ==================================================== ::::MÔ HÌNH KHỐI RẮN:::: - Region: Tạo miền đặc - Union: Cộng Region - Intersect: Giao Region - Subtract: Trừ Region -...
 • 5
 • 1,262
 • 30
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh biến đổi và sao chép hình

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh biến đổi và sao chép hình

... dßng nh¾c ci sÏ lμm xt hiƯn: - Gãc tham chiÕu - Gi¸ trÞ gãc míi GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 46 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY ... ®ã nhÊn nót OK ®Ĩ chÊp nhËn GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 50 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG -G¸n d¹ng ®−êng cho líp : Chän ... cã c¸c tÝnh chÊt cđa líp nμy GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 51 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG -Thay ®ỉi tr¹ng th¸i cđa líp...
 • 14
 • 748
 • 3
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... edge: Trỏ điểm thứ nhất(1) Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ ... xuất phát vẽ cung (2) 39 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ có ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng ... axis: nhập điểm (2) Specify distance to other axis or [Rotation ]: nhập điểm (3) (hoặc gõ số trực tiếp) 40 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.4.2 Toạ độ tâm trục Cách vẽ...
 • 24
 • 6,891
 • 131
Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản docx

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ bản docx

... chiều âm, đơn vị độ 2/ Vẽ hình chữ nhật Lệnh Rectang Vẽ HCN cách đưa toạ độ điểm góc đối diện HCN - Command: REC (ENTER) PHUONG NAM Exit Bài Các lệnh vẽ */ Các lựa chọn vẽ hình chữ nhật: Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ ... cao độ dày vẽ 3D Lưu ý: Sau vẽ HCN theo lựa chọn trên, muốn vẽ tiếp HCN khác lựa chọn phải xác lập lại tham số lựa chọn lần vẽ trước PHUONG NAM Bài Exit Các lệnh vẽ 3/ Vẽ đa giác Lệnh Polygon ... định trước Cách nhập: @x,y: ENTER Trong đó: +∆ x: Là khoảng cách điểm điểm theo trục X (∆ PHUONG NAM x = x2 –x1), đơn vị tính theo đơn vị vẽ Exit Bài Các lệnh vẽ + ∆ y: Là khoảng cách điểm gốc...
 • 7
 • 2,072
 • 9
Các lệnh vẽ 2d của autocad  tài liệu các lệnh vẽ cơ bản

Các lệnh vẽ 2d của autocad tài liệu các lệnh vẽ bản

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 1,531
 • 9
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ BẢN

... vẽ AutoCAD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch  Chọn Metric (bản vẽ ... thực hành vẽ AutoCAD 21 Vẽ khung tên khung vẽ: - Vẽ đƣờng giới hạn khổ giấy A3 Command: REC  xác định đỉnh thứ 0,0  xác định đỉnh thứ hai 420,297 - Dùng lệnh OFFSET để vẽ khung vẽ song song ... ngồi R20: dùng lệnh FILLET (F) đặt bán kính 20 click hai đƣờng C1 C2 để vẽ cung tròn nối tiếp R20 - Vẽ cung tròn tiếp xúc R60: dùng lệnh CIRCLE (chọn cách vẽ: TanTanRadius) để vẽ đƣờng tròn nối...
 • 10
 • 2,293
 • 88
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 59,852
 • 1,729
Các lệnh vẽ cơ bản docx

Các lệnh vẽ bản docx

... Bắt điểm P6 làm điểm đầu 4) Lệnh Polygon, Pol, GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài – Các lệnh vẽ Lệnh Polygon dùng để vẽ đa giác Có phương pháp vẽ đa giác a) Vẽ đa giác ngoại tiếp đường ... tiếp tuyến thứ ba (3) 3) Lệnh Arc, A, Lệnh Arc dùng để vẽ cung tròn Có 11 cách khác để vẽ cung tròn Ở trình bày số cách thường dùng a) Vẽ cung tròn qua điểm (3 points)  Hãy vẽ cung tròn qua ba điểm ... Bài – Các lệnh vẽ b) Vẽ đường tròn qua điểm (2P) Vẽ đường tròn qua điểm hai đầu mút đường kính  Cho hai đường tròn đồng tâm Hãy vẽ đường tròn qua hai điểm cặp góc...
 • 8
 • 1,394
 • 5
Giáo trình hướng dẫn các thao tác cơ bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 8 ppsx

Giáo trình hướng dẫn các thao tác bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 8 ppsx

... giống cách tơng đối Sau bạn vào thẻ Modify để hiệu chỉnh cách chọn Vertex Sub-Object cách click vào biểu tợng Vertex: Soạn bài: Nguyễn giang phone: 0 989 089 680 Trang Chơng trình ... lập hệ thống đơn vị cho vẽ, cách vào Customize sau lựa chọn Unit Setup Thiết lập đơn vị cho vẽ la Milimeter Soạn bài: Nguyễn giang phone: 0 989 089 680 Trang Chơng trình đồ hoạ 3d studio ... 0 989 089 680 Trang Chơng trình đồ hoạ 3d studio max No8: Nếu sau cần hiệu chỉnh lại nội dung dòng Text làm, cần chuyển Modify stack Text hiệu chỉnh đợc lathe (martini) No1: Khởi động chơng trình...
 • 7
 • 372
 • 0
Giáo trình hướng dẫn các thao tác cơ bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 7 ppt

Giáo trình hướng dẫn các thao tác bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 7 ppt

... Một lớp chỉnh sửa nghệ thuật làm đẹp cho ảnh (hoặc xấu đi) mà không làm ảnh hưởng tới lớp ảnh gốc Một lớp chép, mask nhiều thao tác khác Adjustments cho lớp tạo quản lý panel Layers Các ... nhau, kết hợp với để tạo ảnh hoàn hảo Các chế độ Opacity Blending quản lý panel Hình ảnh chỉnh sửa với lớp tạo nhiều hình ảnh phong phú dễ dàng cho việc chỉnh sửa lại Channels: Các ảnh số thị màu ... ảnh số thị màu sắc theo kết hợp màu Các màu hiển thị độc lập panel Channels Photoshop Người sử dụng bỏ qua panel Nếu bạn quan tâm tới việc sử dụng Channels, lưu ảnh lại trước thử nghiệm ...
 • 6
 • 541
 • 0
Giáo trình hướng dẫn các thao tác cơ bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn các thao tác bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 6 pptx

... sẵn cách kích vào thêm để chọn Adjustments: panel điều chỉnh tạo lớp cho ảnh bạn thêm sống động đẹp Bạn sử dụng tính Hue/Saturation, Contrast hay Levels cho ảnh Tính thực chất tạo layer lên ảnh ... chỉnh khác chúng layer riêng biệt Masks: Panel marks phương thức để loại bỏ phần layer, đưa chúng dạng transparency Đây cách hay để bỏ background từ layer mà không cần sử dụng hiệu ứng ... layer lên ảnh bạn điều chỉnh thực layer Kích “Levels” để tự động tạo layer adjustment Bạn thấy tùy chọn trượt để điều chỉnh độ tương phản hình ảnh Những thay đổi Undo mà không cần sử dụng History...
 • 6
 • 366
 • 0
Giáo trình hướng dẫn các thao tác cơ bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 5 docx

Giáo trình hướng dẫn các thao tác bản để làm cho một bức ảnh nổi bật phần 5 docx

... Photoshop, History cho phép người dùng undo lại nhiều mức công việc làm Như bạn thấy hình dưới, hình bên trái thao tác làm với ảnh, hình bên phải thao tác undo gần lại toàn công việc làm Sử dụng ... công việc gần làm với ảnh chí khôi phục lại ảnh gốc (trong trường hợp chỉnh sửa không theo ý muốn) cách kích vào phần panel History Color: panel đơn giản, phần màu sắc mà bạn đặt cho foreground ... Đây nguồn tài nguyên hay cho người bắt đầu với chuyên gia, swatches bảng màu sắc lưu Mặc định, CS5 lưu 122 màu sắc chủ yếu cho bạn sử dụng Bạn tạo swatch từ màu foreground cách kích vào “New Swatch”...
 • 6
 • 364
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007nhập môn autocad các lệnh vẽ cơ bảncác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007 2dchuong1 cac lenh ve co ban trong autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong corelcác lệnh vẽ cơ bản trong solidworkscác lệnh vẽ cơ bản trong auto cadBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP