Các lệnh vẽ cơ bản docx

8 1,409 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 19:20

Xline Polygon Arc Revcloud Ellipse Mblock Point Region Region Line Polyline Rectang Circle Spline Ellipse Arc Insert Hatch Mtext Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Các lệnh vẽ cơ bản nằm trên thanh công cụ Draw (hình 2.1) Hình 2.1 1) Lệnh Line, L Lệnh Line dùng để vẽ đoạn thẳng đã trình bày ở bài trước 2) Lệnh Circle, C , Lệnh Circl e dùng để vẽ đường tròn a) Vẽ đường tròn qua 3 điểm (3P)  Hãy vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đã cho (hình 2.2) • C ↵ - Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P ↵ - Specify first point on circle: Bắt điểm thứ nhất A - Specify second point on circle: Bắt điểm thứ hai B - Specify third point on circle: Bắt điểm thứ ba C A B C P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Ø60 Ø130 Hình 2.2 Hình 2.3 GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản b) Vẽ đường tròn qua 2 điểm (2P) Vẽ đường tròn qua 2 điểm là hai đầu mút của một đường kính  Cho hai đường tròn đồng tâm. Hãy vẽ 4 đường tròn qua hai điểm là cặp góc phần tư tương ứng của hai đường tròn đã cho (hình 2.3) • C ↵ - Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius) ]: 2P ↵ - Specify first end point of circle’s diameter: Bắt điểm P 1 góc phần tư thứ 1 của đường tròn nhỏ - Specify second end point of circle’s diameter: Bắt điểm P 2 góc phần tư thứ 1 của đường tròn lớn c) Vẽ đường tròn – tiếp xúc hai đối tượng cho trước (TTR) Vẽ đường tròn bán kính nào đó tiếp xúc hai đối tượng cho trước là hai đối tượng bất kỳ, trong đó : T – Tangent Tiếp xúc T – Tangent Tiếp xúc R – Radius Bán kính  Cho hai đường tròn O 1 và O 2 (màu đỏ). Hãy vẽ đường tròn R56 tiếp xúc với hai đường tròn đã cho (hình 2.4) O 1 O 2 O 1 O 2 R 5 6 (1) (2) O 2 O 1 (1) (2) R 5 6 (2) (1) R 5 6 a) b) c) Hình 2.4 • C ↵ - Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: TTR ↵ - Specify point on object for first tangent of circle: Chọn đối tượng thứ nhất làm tiếp tuyến của đường tròn – nhắp (1) GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản - Specify point on object for second tangent of circle: Chọn đối tượng thứ hai làm tiếp tuyến của đường tròn – nhắp (2) - Specify radius of circle <18.6785>: 56 ↵ - Nhập bán kính d) Vẽ đường tròn – tiếp xúc ba đối tượng cho trước (TanTanTan) Thực chất của phương pháp này là vẽ đường tròn đi qua 3 điểm (3P) tiếp xúc với 3 đối tượng cho trước mà ta phải chọn làm 3 đường tiếp tuyến. Cách gọi lệnh như sau :    → →→ chon mucDanh Ta Tan Tan menu, ScreenCircle TanTan,Tan,CircleDraw  Hãy vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC đã cho (hình 2.5) B C A 160 50 P1 P2 @ 80,50 P3 @ 80,-50 (1) (2) (3) Hình 2.5 Hình 2.6 • Gọi lệnh: Draw → Circle → Tan,Tan,Tan - Specify first point on circle: _tan to – Chọn tiếp tuyến thứ nhất (1) - Specify second point on circle: _tan to – Chọn tiếp tuyến thứ hai (2) - Specify third point on circle: _tan to – Chọn tiếp tuyến thứ ba (3) 3) Lệnh Arc, A, Lệnh Arc dùng để vẽ cung tròn. Có 11 cách khác nhau để vẽ cung tròn. Ở đây chỉ trình bày một số cách thường dùng a) Vẽ cung tròn qua 3 điểm (3 points)  Hãy vẽ cung tròn qua ba điểm có kích thước cho như hình vẽ (hình 2.6) • A ↵ - Specify start point of arc or [CEnter]: Chọn điểm thứ nhất P 1 GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản - Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: @80,50↵ - Nhập điểm thứ hai P 2 so với P 1 - Specify end point of arc: @80,-50↵ - Nhập điểm cuối P 3 so với P 2 b) Vẽ cung tròn : Điểm đầu, tâm, điểm cuối (Start, Center, End) Cung tròn vẽ ngược chiều kim đồng hồ đi từ điểm đầu đến điểm cuối.  Hãy vẽ cung tròn dùng lựa chọn : Điểm đầu, tâm, điểm cuối có kích thước cho như hình vẽ (hình 2.7) • A ↵ - Specify start point of arc or [CEnter]: Chọn P 1 làm điểm đầu - Specify second point of arc or [CEnter/ ENd]: C ↵ - Specify center point of arc: @60,0↵ - Nhập toạ độ tâm O - Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: @60,0↵ - Nhập toạ độ điểm cuối P 2 so với tâm O P1 O P1 O P2 @ 60,0 @ 60,0 R 6 0 R 7 0 @ 70,0 -1 8 0 ° Hình 2.7 Hình 2.8 c) Vẽ cung tròn : Điểm đầu, tâm, góc ở tâm (Start, Center, Angle) Cung tròn vẽ đi từ điểm đầu theo chiều của góc. Góc >0 : ngược chiều kim đồng hồ Góc <0 : cùng chiều kim đồng hồ  Hãy vẽ cung tròn dùng lựa chọn : Điểm đầu, tâm, góc ở tâm có kích thước cho như hình vẽ (hình 2.8) • A ↵ Specify start point of arc or [CEnter]: - Chọn P 1 làm điểm đầu Specify second point of arc or [CEnter/ ENd]: C ↵ GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản Specify center point of arc: @70,0↵ - Nhập toạ độ tâm O Specify end point of arc or [Angle/ chord Length]: A↵ Specify included Angle: - 180 ↵ - Nhập góc ở tâm d) Vẽ cung tròn: Điểm đầu, điểm cuối, bán kính (Start, End, Radius) Cung tròn vẽ ngược chiều kim đồng hồ đi từ điểm đầu đến điểm cuối.  Hãy vẽ cung tròn dùng lựa chọn : Điểm đầu, điểm cuối, bán kính có kích thước cho như hình vẽ (hình 2.9) • A ↵ Specify start point of arc or [CEnter]: - Chọn P 1 làm điểm đầu Specify second point of arc or [CEnter/ ENd]: E ↵ Specify end point of arc: @120,0 ↵ - Nhập toạ độ điểm cuối P 2 Specify center point of arc or [Angle/ Direction/ Radius]: R ↵ Specify radius of arc: 70 ↵ - Nhập giá trị bán kính R 5 0 120 120 170 50 20 Ø50 R50 R 7 0 120 P1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 O 1 O 2 @ -50,-30 @ 0,-50 P2 @ 120,0 Hình 2.9 Hình 2.10 Ví dụ Hãy dùng các lệnh Line, Arc, Circle và phương pháp truy bắt điểm để vẽ (hình 2.10) Chú ý: Vẽ cung tròn P 6 P 1 dùng lựa chọn điểm đầu, tâm, góc ở tâm • A ↵ Specify start point of arc or [CEnter]: - Bắt điểm P 6 làm điểm đầu 4) Lệnh Polygon, Pol, GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: C↵ Specify center point of arc: @0,-50↵ - Nhập tọa độ tâm O 1 Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A ↵ - Góc ở tâm Specify included angle: -90 ↵ - Nhập góc ở tâm Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản Lệnh Polygon dùng để vẽ đa giác đều. Có 3 phương pháp vẽ đa giác đều a) Vẽ đa giác đều ngoại tiếp đường tròn [Circumscribed about circle] Vẽ đa giác đều khi biết bán kính đường tròn nội tiếp (hình 2.11a) • Pol ↵ Enter number of sides <4>: 5↵ - Nhập số cạnh đa giác Specify center of polygon or [Edge]: - Chọn O làm tâm của đa giác. Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] < I >: C↵ Specify radius of circle: 60↵ - Nhập bán kính đường tròn nội tiếp . b) Vẽ đa giác đều nội tiếp đường tròn [Inscribed in circle] Vẽ đa giác đều khi biết bán kính đường tròn ngoại tiếp (hình 2.11b • Pol ↵ Enter number of sides <5>: 3↵ - Nhập số cạnh đa giác Specify center of polygon or [Edge]: - Chọn O làm tâm của đa giác. Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] < I >: I ↵ Specify radius of circle: 70↵ - Nhập bán kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác. R 7 0 80 R 6 0 P1 P2 @ 80<45 O O a) b) c) Hình 2.11 c) Vẽ đa giác đều khi biết chiều dài cạnh của đa giác (Edge) Vẽ đa giác đều khi biết chiều dài cạnh (hình 2.11c) • Pol ↵ Enter number of sides <3>: 4 ↵ - Nhập số cạnh đa giác GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản Specify center of polygon or [Edge]: E↵ - Chế độ cạnh Specify first endpoint of edge: - Chọn P 1 làm điểm đầu Specify second endpoint of edge: @80<45↵ - Nhập toạ độ điểm cuối của cạnh đó (P 2 ) so P 1 5) Lệnh Rectang, Rec, Lệnh Rectangle dùng để vẽ hình chữ nhật được xác định bằng hai đỉnh đối diện • Rec ↵ Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness /Width]: - Chọn P 1 làm đỉnh thứ nhất Specify other corner point : @120,80 ↵ - Nhập P 2 đỉnh đối của hình chữ nhật. (hình 2.12) 120 80 P1 P2 @ 120,80 P1 P2 P3 P4 Hình 2.12 Hình 2.13 6) Lệnh Spline, spl, Lệnh Spline dùng để vẽ đường cong đi qua các điểm chọn • Spl↵ Specify first point or [Object]: Chọn P 1 Specify next point: Chọn P 2 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Chọn P 3 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Chọn P 4 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: ↵ Specify start tangent: ↵ Specify end tangent: ↵ (hình 2.13) 7) Lệnh Divide, div Lệnh Divide dùng để chia đều đối tượng ra nhiều phần bằng nhau, mỗi điểm chia là một kiểu điểm; kiểu điểm mặc định là dấu chấm GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản Ta có thể thay đổi kiểu điểm này bằng lệnh Ddptype (1) (1) Hình 2.14 • DIV↵ Select object to divide: - Chọn đối tượng để chia Enter the number of segments or [Block]: 3↵ Nhập số đoạn Chú ý: Đối với đường tròn điểm chia thứ nhất lúc nào cũng là góc phần tư thứ nhất O O 8) Lệnh Ddptype, Format → Point style… Lệnh Ddptype (Dynamic dialog point type) dùng để thay đổi kiểu điểm. Khi gọi lệnh sẽ xuất hiện hộp thoại Point style (hình 2.15), trên hộp thoại này có 20 kiểu điểm Chọn một kiểu điểm Thiết lập kích thước cho kiểu điểm ở ô Point size OK GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Hình 2.15 . 2 – Các lệnh vẽ cơ bản CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Các lệnh vẽ cơ bản nằm trên thanh công cụ Draw (hình 2.1) Hình 2.1 1) Lệnh Line, L Lệnh Line dùng để vẽ đoạn thẳng đã trình bày ở bài trước 2) Lệnh. góc ở tâm Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản Lệnh Polygon dùng để vẽ đa giác đều. Có 3 phương pháp vẽ đa giác đều a) Vẽ đa giác đều ngoại tiếp đường tròn [Circumscribed about circle] Vẽ đa giác đều khi. Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài 2 – Các lệnh vẽ cơ bản b) Vẽ đường tròn qua 2 điểm (2P) Vẽ đường tròn qua 2 điểm là hai đầu mút của một đường kính  Cho hai đường tròn đồng tâm. Hãy vẽ 4 đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh vẽ cơ bản docx, Các lệnh vẽ cơ bản docx, Các lệnh vẽ cơ bản docx