Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

110 726 3
Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o CHU HỒNG DƢƠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHU HỒNG DƢƠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM QUANG VINH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 CAM KẾT Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Quang Vinh đã tận tình hƣớng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới UBND huyện Văn Giang, Ban GPMB, các Phòng, Ban của huyện Văn Giang – tỉnh Hƣng Yên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có đƣợc những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu. TÓM TẮT Tên luận văn: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. Tác giả: Chu Hồng Dƣơng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Bảo vệ năm: 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Phạm Quang Vinh Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: *Mục đích: Luận văn nhằm làm rõ những cơ sở lý luận và đánh giá một cách đúng đắn thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp ở huyện Văn Giang, đề xuất các giải pháp có căn cứ và có tính khả thi nhằm giải quyết một cách căn bản việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn huyện những năm tới. * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thu hồi đất nông nghiệp và các chính sách của nhà nƣớc về công tác giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về việc làm nói chung, việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện Văn Giang. - Đánh giá đúng thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và việc làm của lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị. - Đề xuất phƣơng hƣớng và các giải pháp có căn cứ để tiếp tục giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho lao động tại các địa phƣơng đã, đang và sẽ thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp và đô thị trong những năm tới. Những đóng góp mới của luận văn: - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hoàn thiện giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị và công nghiệp một cách hệ thống, đầy đủ cả về lý luận, đánh giá thực trạng, giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị mất đất - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc về công tác Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. MỤC LỤC Danh sách các từ viết tắt xviii Danh sách bảng xix PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 1.1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 4 1.1.1. Việc làm và vai trò của việc làm 4 1.1.2. Phát triển các Khu công nghiệp, đô thị và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 7 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới giải quyết việc làm cho người lao động. 15 1.1.4. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất nông nghiệp của một số nước trên thế giới. 20 1.1.5. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất của một số địa phương trong nước 23 1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 24 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1. Phƣơng pháp luận 28 2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 28 2.2.1. Phương pháp phân tích 28 2.2.2. Phương pháp tổng hợp 29 2.2.3. Phương pháp so sánh 30 2.2.4. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu 30 2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 31 2.4. Các bƣớc thực hiện và thu thập số liệu 31 2.5. Các công cụ đƣợc sử dụng 32 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN GIANG – HƢNG YÊN 33 3.1. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và thực hiện chính sách đền bù cho ngƣời lao động khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang. 33 3.1.1. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp của huyện Văn Giang để làm Khu công nghiệp và Khu đô thị 33 3.1.2. Chủ trương chính sách của huyện Văn Giang về đền bù, hỗ trợ cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 34 3.1.3. Thực trạng thực hiện chính sách đền bù cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp xây dựng các Khu công nghiệp ở huyện Văn Giang 38 3.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hƣởng đến giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang. 41 3.2.1. Đặc điểm tự nhiên 41 3.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 44 3.2.3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang 49 3.3. Nhu cầu việc làm và thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Văn Giang 51 3.3.1. Nhu cầu việc làm của lao động sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp 51 3.3.2. Chủ trương của huyện Văn Giang giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 54 3.3.3. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp của huyện Văn Giang 59 3.4. Đánh giá về thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang thời gian qua. 67 3.4.1. Kết quả đạt được 67 3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 70 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN GIANG – HƢNG YÊN 76 4.1. Các căn cứ chủ yếu xác định phƣơng hƣớng và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang – Hƣng Yên 76 4.2. Phƣơng hƣớng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang – Hƣng Yên 76 4.2.1. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động phổ thông và không đòi hỏi chuyên môn cao 77 4.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động 78 4.2.3. Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 79 4.2.4. Nâng cao vai trò của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 80 4.3. Các giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang 80 4.3.1. Tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch kinh tế, xã hội và đất đai 80 4.3.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề 81 4.3.3. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông nghiệp 84 4.3.4. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ 86 4.3.5. Thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có vòng quay ngắn nhằm tăng cầu về lao động 88 4.3.6. Tạo điều kiện để người dân được góp vốn vào các dự án bằng giá trị đất bị thu hồi 90 4.3.7. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động 91 KẾT LUẬN 94 Tài liệu tham khảo. 96 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BCH Ban chấp hành 2 CĐ Cao đẳng 3 CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 CN – XDCB Công nghiệp – Xây dựng cơ bản 5 CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 6 ĐH Đại học 7 GTSX Giá trị sản xuất 8 HĐND Hội đồng nhân dân 9 TC, CNKT Trung cấp, công nhân kỹ thuật 10 TM – DV Thƣơng mại – Dịch vụ 11 UBND Uỷ ban nhân dân [...]... động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn huyện những năm tới - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về việc làm nói chung, việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện Văn Giang - Đánh giá đúng thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và việc làm của lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị - Đề... ổn cho xã hội Để đánh giá đƣợc thực trạng thu hồi đất và ảnh hƣởng của nó tới việc làm của lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tôi đã triển khai nghiên cứu đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa. .. xuất phƣơng hƣớng và các giải pháp có căn cứ để tiếp tục giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho lao động tại các địa phƣơng đã, đang và sẽ thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp và đô thị trong những năm tới 3 Câu hỏi nghiên cứu - Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang tỉnh Hƣng Yên còn có những... bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang tỉnh Hƣng Yên 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng việc làm và những giải pháp cơ bản giải quyết việc làm cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, đô thị trong quá trình công nghiệp hoá trên địa bàn huyện Văn Giang Hƣng Yên 2 Phạm... cập và tồn tại? Nguyên nhân dẫn đến các bất cập và tồn tại đó - Các chính sách giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang tỉnh Hƣng Yên còn có gì chƣa phù hợp, chƣa đồng bộ? - Những nhân tố nào ảnh hƣởng tới giải quyết việc làm cho ngƣời lao động - Phƣơng hƣớng và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu. .. trạng và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang – Hƣng Yên - Chương 4: Phƣơng hƣớng và giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang – Hƣng Yên 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. .. địa bàn huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên làm đề tài luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế 1 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá một cách đúng đắn thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp ở huyện Văn Giang, đề xuất các giải pháp có căn cứ và có tính khả thi nhằm giải quyết một cách căn bản việc làm cho lao động bị. .. trợ và giới thiệu việc làm Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngƣ, tăng cƣờng chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, hỗ trợ vốn, kỹ thu t sản xuất cho nông dân 1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nói chung và Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị và khu công nghiệp nói riêng là một vấn đề đƣợc các. .. hóa các hoạt động dịch vụ tại các khu đô thị và khu công nghiệp khi xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho ngƣời dân có đất nông nghiệp bị thu hồi đƣợc tham gia kinh doanh, ƣu tiên cho các hộ bị thu hồi trên 30% đất sản xuất nông nghiệp Có cơ chế đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tại các khu vực bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện kinh doanh dịch vụ, phục vụ các. .. mẽ là việc thu hồi đất, mà chủ yếu là đất nông nghiệp để phát triển các khu đô thị và các khu công nghiệp Quá trình xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp đã và đang kéo theo hàng loạt những khó khăn trong việc giải quyết việc làm cho ngƣời lao động nông nghiệp bị mất đất Vấn đề này nếu không đƣợc giải quyết một cách thấu đáo sẽ không chỉ ảnh hƣởng đến tiến độ và hiệu quả của các công trình, mà . tới giải quyết việc làm cho ngƣời lao động. - Phƣơng hƣớng và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện. và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang – Hƣng Yên 76 4.2. Phƣơng hƣớng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tôi đã triển khai nghiên cứu đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và

Ngày đăng: 07/07/2015, 18:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan