0

Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưng yên

96 373 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 18:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐÀO THỊ HƯƠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐÀO THỊ HƯƠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐỨC HIỆP Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: Giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất địa bàn huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên công trình nghiên cứu độc lập Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Đào Thị Hương LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Quý Thầy Cô giúp trang bị tri thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với kính trọng biết ơn, xin bày tỏ lời chân thành cảm ơn tới TS Trần Đức Hiệp giúp đỡ, dẫn tận tình cho suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán phòng tài nguyên & môi trường huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giúp đỡ chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu, số liệu hữu ích phục vụ cho đề tài luận văn Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, đồng nghiệp bạn bè động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều suốt trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Đào Thị Hương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 1.2.1.Lao động việc làm 1.2.2.Thất nghiệp 11 1.2.3 Đất nông nghiệp 14 1.2.4 Thu hồi đất 14 1.3 Giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 14 1.3.1 Quan niệm giải việc làm cho nông dân thu hồi đất 14 1.3.2 Nội dung, chủ thể tiêu chí đánh giá kết giải việc làm cho nông dân thu hồi đất 16 1.4 Sự cần thiết giải việc làm cho nông dân thu hồi đất nông nghiệp 23 1.4.1 Giải việc làm góp phần ổn định phát triển kinh tế 23 1.4.2 Giải việc làm góp phần ổn định trị - xã hội 25 1.4.3 Giải việc làm góp phần xoá đói, giảm nghèo 25 1.5 Nhân tố tác động đến giải việc làm cho nông dân thu hồi đất 25 1.5.1 Ảnh hưởng nhân tố quốc tế 26 1.5.2 Ảnh hưởng nhân tố nước 27 1.6 Kinh nghiệm giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp số địa phương nước 31 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Khái quát phương pháp nghiên cứu đề tài 36 2.2 Một số phương pháp nghiên cứu cụ thể 36 2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 36 2.2.2.Phương pháp phân tích xử lý số liệu 38 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO39 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Mỹ hào có ảnh hưởng đến giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 39 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 39 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 45 3.2 Tình hình thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án phát triển công nghiệp huyện Mỹ Hào 47 3.3 Thực trạng công tác giải việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi huyện Mỹ Hào giai đoạn 2007-2013 50 3.3.1.Chính sách tỉnh Hưng Yên người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi 50 3.3.2 Đặc điểm lao động việc làm cho người lao động trước sau thu hồi đất nông nghiệp xã điều tra …………………………………………….53 3.3.3.Thực trạng giải việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi huyện Mỹ Hào 55 3.3.4 Thực trạng quy mô, cấu lao động giải việc làm doanh nghiệp cụm điểm công nghiệp 60 3.4.Đánh giá chung 62 CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI ĐẾN NĂM 2020 67 4.1 Định hướng chung giải việc làm địa bàn huyện Mỹ Hào đến năm 2020 67 4.2 Nhóm giải pháp chủ yếu giải việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi địa bàn huyện Mỹ Hào 68 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa DN GQVL HTX KCN/KCX UBND Ủy ban nhân dân TTCN Trung tâm công nghiệp TP Doanh nghiệp Giải việc làm Hợp tác xã Khu công nghệp/khu chế xuất Thành phố i DANH MỤC BẢNG STT Tên Nội dung bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Diện tích, dân số, mật độ dân số năm 2012 huyện Mỹ Hào Tình hình thu hồi đất phục vụ dự án phát triển công nghiệp (từ 01/01/2007 đến 31/12/2013) Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp xã, thị trấn điều tra Bảng Tình trạng việc làm trước sau thu hồi đất 3.4 người lao động (%) Bảng Kết giải việc làm huyện từ năm 2007 đến 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 năm 2013 Trang 43 48 49 54 56 Tổng hợp tình hình việc làm lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 12/13 xã, thị trấn huyện Mỹ 58 Hào Tổng hợp ý kiến nguyên nhân người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi không tìm việc làm doanh nghiệp Quy mô, cấu lao động doanh nghiệp cụm công nghiệp giai đoạn 2007-2013 ii 60 61 DANH MỤC HÌNH STT Tên Nội dung hình Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Kết điều tra ý kiến người dân sách đền bù Nhà nước Kết điều tra ý kiến người dân sách hỗ trợ sản xuất Nhà nước Kết điều tra ý kiến người dân sách hỗ trợ việc làm Nhà nước iii Trang 51 52 53 Gắn kết công tác đào tạo nghề với giải việc làm phục vụ KCN Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư dự án công nghiệp vào KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm vào hoạt động sản xuất kinh doanh Khuyến khích sở đào tạo, dạy nghề thực đào tạo, dạy nghề theo “đơn đặt hàng”, đào tạo có địa đầu ra, đào tạo theo cấu nghề thực tế cần thiết địa bàn doanh nghiệp KCN Tăng cường phối hợp ngành việc xúc tiến thu hút dự án đầu tư, có kế hoạch dạy nghề gắn với tạo việc làm KCN cho lao động trước chuyển giao đất Có sách dạy nghề, truyền nghề gắn với giải việc làm cho lao động sau giao đất khả vào làm việc KCN Tăng cường quản lý Nhà nước dạy nghề Giới thiệu việc làm Căn theo trình độ chuẩn Nhà nước cấp đào tạo, yêu cầu sở tổ chức điều tra, khảo sát nắm tình hình lao động Căn Pháp luật Lao động sách, chế độ Nhà nước có kế hoạch Thanh tra, kiểm tra việc thực sở dạy nghề, doanh nghiệp đảm bảo sách người lao động (3) Hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin việc làm dạy nghề cho họ Ban quản lý KCN, Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp có dự án đầu tư để nắm kế hoạch sử dụng lao động Thông báo công khai số lượng lao động cần tuyển, ngành nghề, thời gian dự kiến tuyển- ngăn chặn kịp thời nạn môi giới thu tiền người lao động Cung cấp dịch vụ việc làm miễn phí cho người lao động đến tìm việc làm gồm: Tư vấn lựa chon việc làm, nơi làm việc; tư vấn chọn nghề học, hình thức, nơi học nghề; tư vấn lập dự án tạo việc làm dự án tạo thêm việc làm; tư vấn Pháp luật liên quan đến việc làm, giới thiệu việc làm, bố trí việc làm, dịch vụ khác việc làm yêu cầu 72 Các trường, trung tâm dạy nghề thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh hàng năm, cấu, ngành nghề đào tạo để người lao động lựa chọn nghề học phù hợp Đồng thời liên hệ với doanh nghiệp để dạy nghề cho người lao động theo địa tiếp nhận kể huyện (4) Nâng cao trình độ cho người lao động có đất bị thu hồi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập quốc tế Lao động nông nghiệp nước ta nói chung, người nông dân có đất bị thu hồi nói riêng có trình độ văn hoá kém, trình độ khoa học kỹ thuật, lực quản lý kém, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp hạn chế Do đó, thu hút vào làm việc doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng không thu nhận, tự bỏ doanh nghiệp, bị thải hồi sau thời gian làm việc Chính để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần: - Đào tạo bồi dưỡng nhân lực: Nâng cao trình độ nguồn nhân lực yếu tố quan trọng sống phát triển ngành nghề Do đó, phải có biện pháp thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, khoa học kỹ thuật lực lượng lao động; đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực cán làm công tác quản lý, kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp lực lượng lao động, cách đầu tư nâng cao chất lượng dạy nghề: Tranh thủ trợ giúp Nhà nước với tự hy vọng nguồn lực, tập trung đầu tư, mua sắm thiết bị dạy nghề hợp lý theo hướng đồng hoá, đại hoá trang thiết bị gắn với thực tiễn Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên đội ngũ cán quản lý, đảm bảo 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chuẩn mặt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp, phương tiện dạy học mới, đổi phương thức hoạt động sở dạy nghề nhằm bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dạy nghề - Tư vấn để người lao động có lựa chọn ngành nghề đào 73 tạo từ có nghề nghiệp mà yêu thích, có điều kiện rèn luyện ý thức kỷ luật tác phong công nghiệp cho người lao động Muốn vậy, cần khảo sát nắm nhu cầu nguồn lao động thị trường Trên sở đó, cần nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đào tạo, kể từ giáo dục phổ thông đến đào tạo nghề, thực đổi nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhu cầu xuất lao động 4.2.3 Nhóm giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh (1) Phát triển thương mại, dịch vụ Khuyến khích phát triển doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm hàng hoá, hạ giá thành; giữ vững phát triển thị trường điều kiện cạnh tranh Cần ý đào tạo đội ngũ cán tiếp thị, xúc tiến thương mại, xây dựng chiến lược sản phẩm giai đoạn định Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huyện tham dự kỳ hội chợ nước nhằm quảng bá sản phẩm phát triển thị trường Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tăng cường hợp tác, liên kết tạo thành mạng lưới kinh doanh thương mại có hiệu Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống hàng giả hoạt động đầu trái phép Ưu tiên phát triển dự án thương mại, dịch vụ quốc gia, dự án lớn, dự án có tổng mức đầu tư cao, thu hút nhiều lao động Tổng kết bước nhân rộng mô hình công nghiệp dịch vụ gắn với trung tâm đô thị địa bàn cụm kinh tế kỹ thuật thương mại tiểu vùng nằm qui hoạch chung địa phương hình thành sở kết hợp sản xuất nông sản hàng hoá công nghệ chế biến với hoạt đông dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống (2) Xây dựng hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 74 Quy hoạch tổng thể cho KCN, cụm công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm, vùng sản xuất hàng hoá tập trung, làng nghề truyền thống, khu dân cư đô thị hệ thống quy hoạch chi tiết khác Công bố công khai rộng rãi quy hoạch từ xây dựng kế hoạch sử dụng lao động đến khu dân cư nằm quy hoạch sở đào tạo nghề để người lao động quyền địa phương, sở đào tạo nghề có giải pháp giải việc làm, đào tạo nghề chuẩn bị nguồn nhân lực đủ điều kiện vào làm việc KCN Để nhà nước thu hồi đất người lao động không bị hẫng hụt, bị động sinh hoạt tìm việc làm (3) Hoàn thiện sách vĩ mô đền bù giải phóng mặt - Chính sách đền bù đất nông nghiệp: Chính sách đền bù đất nông nghiệp số địa phương có nhiều hạn chế gây bất ổn định người dân điều thể hình thức đền bù nhà nước Do mức đền bù thiệt hại đất đai tài sản đất thấp nên người dân gặp nhiều khó khăn việc tạo nghề việc làm Với tổng số tiền nhận từ đền bù đất nông nghiệp không đủ để ổn định sống chuyển đổi ngành nghề sản xuất - Mức hỗ trợ chuyển nghề cần phải dựa số lao động bị việc làm tính đơn vị diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chi phí thực tế hợp lý để tạo việc làm ngành phi nông nghiệp - Hỗ trợ đào tạo chuyển nghề, hướng nghiệp tạo việc làm hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp - Các dự án đầu tư điều kiện cho phép cần ưu tiên tuyển dụng lao động từ nơi sử dụng đất - Ưu tiên hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng làng xã bị thu hồi hầu hết đất canh tác - Bố trí vốn cần thiết để thu hồi diện tích đất đơn vị, cá nhân sử 75 dụng sai mục đích, hiệu quả, vi phạm luật đất đai - Giải khiếu nại kịp thời, đồng thời sử lý kiên trường hợp có tính vi phạm luật trình tổ chức thực công tác giải phóng mặt Khi thực phải đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, phối hợp thống thành phố phường xã, kết hợp chặt chẽ biện pháp vận động, thuyết phục kinh tế, hành pháp luật - Nhanh chóng hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân, cụ thể cấp sổ đỏ khuyến khích nông dân tự chuyển đổi giảm thiểu tình trạng ruộng đất manh mún, thiếu tập trung - Có sách tạo vốn cho lao động có vai trò to lớn việc thúc đẩy giải việc làm nông thôn Tạo điều kiện thuận lợi giải nhanh chóng nông dân có nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô trang trại, kinh tế hộ gia đình - Có sách đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn đất: hỗ trợ hệ thống đào tạo kỹ thuật, tay nghề cho niên nông thôn với hình thức đào tạo chỗ, đào tạo trung tâm dạy nghề, dạy kèm tự trang trải (4) Đẩy mạnh xuất lao động sang nước Tuyên truyền rộng rãi thường xuyên thông tin xuất lao động để người dân nắm chủ trương sách Đảng Nhà nước, quyền lợi nghĩa vụ người tham gia xuất lao động Trên sở dự báo thị trường lao động, ngành nghề, điều kiện làm việc, trường, trung tâm tổ chức dạy nghề cho người để điều kiện, có nhu cầu xuất lao động tạo nguồn cung cấp cho doanh nghiệp Khuyến khích doanh nghiệp nước ưu tiên sử dụng lao động sau xuất hoàn thành nhiệm vụ nước 76 KẾT LUẬN (1) Mỹ Hào huyện nằm vùng đồng châu thổ sông Hồng, điều kiện tự nhiên phù hợp cho phát triển nông nghiệp Những năm qua, lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh trị trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp bình quân nhân huyện thấp (0,072 ha), phần lớn diện tích đất trũng, khó khăn việc đầu tư thâm canh, tăng vụ Bên cạnh đó, huyện địa phương có dân số đông nên giải việc làm cho người lao động nói chung, lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi nói riêng trở thành vấn đề có tính cấp thiết (2) Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông tất yếu, nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao mặt đời sống, tinh thần cho nhân dân Những năm gần đây, Mỹ Hào huyện có tốc độ tăng trưởng công nghiệp tương đối nhanh, thu hút nhiều dự án đầu tư nước Trong năm (2007-2017), Mỹ Hào có 89 dự án đầu tư với tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 519,33 Diện tích không lớn tập trung số xã có cụm công nghiệp có dự án làm đường giao thông, dẫn đến tình trạng hàng ngàn hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp thiếu không tìm việc làm, ảnh hưởng đến đời sống, vật chất tinh thần hộ gia đình (3) Các cấp uỷ đảng quyền huyện có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực sách đền bù, hỗ trợ ổn định đời sống, tìm việc làm, phát triển sản xuất cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi Tuy nhiên, kết đạt hạn chế Đa số người dân đánh giá sách tốt chưa kịp thời, mức độ hỗ trợ thấp, hiệu chưa cao Công tác giải việc làm cho người lao động cấp ủy 77 đảng, quyền từ huyện đến quan tâm, có tham gia người dân, phối hợp doanh nghiệp Tuy nhiên, kết đạt chưa cao, việc giai việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án Với diện tích 519,33 đất nông nghiệp bị thu hồi làm cho 746 lao động thiếu không tìm việc làm Nguyên nhân chủ yếu người lao động không tìm việc làm doanh nghiệp thiếu trình độ chuyên môn kỹ thuật tuổi, sức khỏe không bảo đảm (4) Trong thời gian tới, để làm tốt công tác giải việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi, huyện cần áp dụng số biện pháp sau: - Tổ chức quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Các dự án đầu tư vào huyện (trong cụm công nghiệp) cần sớm công khai quy mô thu hồi đất, thời gian thu hồi để người dân chủ động việc lựa chọn học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm Cần xem xét kỹ nhu cầu sử dụng đất dự án, tránh lãng phí đất đai Ưu tiên dự án sử dụng nhiều lao động địa phương, gây ô nhiễm môi trường - Trước tình hình diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp huyện cần đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ, kết hợp với củng cố, tạo lập làng nghề Phát triển nông nghiệp, thuỷ sản theo hướng đầu tư, thâm canh, sản xuất hàng hoá nông sản Chỉ đạo khuyến khích địa phương huyện xây dựng hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh lúa, rau màu, nuôi thuỷ sản, bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Tăng cường thực đồng giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp (củng cố, nâng cao vai trò hợp tác xã nông nghiệp; kiên cố hoá kênh mương, đường đồng, dịch vụ nông nghiệp ), nhằm giải lao động nội ngành kinh tế 78 - Tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân, cần lưu ý đến đối tượng, độ tuổi, học vấn người lao động để bố trí ngành nghề cho phù hợp; đào tạo nghề phải gắn với yêu cầu sử dụng lao động - Đẩy mạnh công tác xuất lao động Thời gian vừa qua, công tác xuất lao động đạt kết tích cực, số địa phương có số người xuất lao động lớn, xét tổng thể toàn huyện số người xuất lao động ít, chưa tương xứng với tiềm Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện cần tăng cường công tác tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện lãnh đạo, đạo nâng cao chất lượng, hiệu công tác xuất lao động (hỗ trợ người lao động đào tạo định hướng trước làm việc nước ngoài; hỗ trợ vay vốn người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phép xuất lao động tiếp cận địa bàn; tăng cường quản lý nhà nước hoạt động xuất lao động ) - Làm tốt công tác thông tin thị trường lao động, nhằm cung cấp đầy đủ nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp, ngành nghề đào tạo Trung tâm dạy nghề, tạo hội cho người lao động tìm kiếm việc làm Xây dựng quỹ hỗ trợ đời sống, học tập, dạy nghề cho người lao động, giúp giải khó khăn trước mắt cho người nông dân bị thu hồi đất chưa thích ứng với hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Thị Ngọc An Đồng Thị Thanh Phương, 2010 Phương pháp nghiên cứu khoa học Hà Nội: NXB Lao động xã hội Bộ Giáo dục Đào tạo, 1995 Lịch sử học thuyết kinh tế Hà Nội: NXB Giáo dục Bộ Lao động Thương binh Xã hội, 2012 Giải việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh Nguyễn Sinh Cúc, 2008 Phát triển khu công nghiệp vùng đồng sông Hồng vấn đề nông dân đất nông nghiệp Tạp chí Cộng Sản, số 14, trang 158 Phạm Đức Chính, 2005 Thị trường lao động, sở lý luận thực tiễn Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Trần Văn Chử, Trần Ngọc Hiên, 1998 Đô thị hoá sách phát triển đô thị công nghiệp hoá - đại hoá Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Đinh Văn Đãn, Lưu Văn Duy, 2009 Chuyển đổi cấu lao động cho nông dân bị đất sản xuất Tạp chí Tài nguyên môi trường, Số 12 (74), tháng 6, trang 5-6 Vũ Phương Đông, 2011 Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống việc làm người dân số dự án địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội Luận văn thạc sỹ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồng Hạnh cộng sự, 2013 Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm nông dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 11, số 1, trang 59-67 10 Lê Du Phong, 2013 Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm người có 80 đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhu cầu công cộng lợi ích quốc gia Luận văn thạc sỹ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mỹ Hào, 2013 Tổng hợp danh sách công ty xin thuê đất đóng địa bàn huyện Mỹ Hào Hưng Yên, tháng 11 năm 2013 12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Luật đất đai 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Bộ luật Lao động 14 Vũ Đức Quyết, 5/2006 Một số giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp việc làm cho người lao động địa phương thu hồi đất để phát triển Khu công nghiệp đô thị Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, số 5, trang 34,35 15 Đặng Kim Sơn, 2008 Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 16 Đặng Kim Sơn, 2008 Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân trình công nghiệp hoá Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 17 Tình hình thu hồi đất nông dân để thực công nghiệp hoá, đại hoá giải pháp phát triển, 2007 Tạp chí Cộng sản điện tử 18 Tạp chí Cộng sản 12-6-2010 Mô hình giải việc làm cho người dân có đất thu hồi cho phát triển công nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu (NASICO) Hải Phòng, tháng năm 2010 19 Mai Thành, 2009 Chuyển đổi cấu lao động nông thôn sau thu hồi đất Tạp chí Cộng Sản, số 15, trang 183 20 Đặng Xuân Thao, 2000 Mối quan hệ dân số việc làm nông thôn Đồng Sông Hồng trình công nghiệp hoá, đại hoá Hà Nội: Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trung tâm KHXH&NV 81 21 Thủ tướng Chính phủ, 2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg ngày 27 tháng năm 2006 giải pháp hỗ trợ dạy nghề việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 22 Thủ tướng Chính phủ, 2008 Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày tháng năm 1998 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ 1997 - 2020 23 Thị trường lao động - sở lý luận thực tiễn Việt Nam, 2005 Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 24 Hoàng Bá Thịnh, 2008 Nông dân nghèo người nghèo Tạp chí Nông thôn mới, số 4, trang 15,16 25 Hoàng Bá Thịnh, 2/2008 Cần hiểu dân số nông thôn nông dân nước ta Tạp chí Nông thôn mới, số 9, trang 32 26 Trần Thị Thu, 2002 Tạo việc làm cho lao động nữ thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Hà Nội: Luận án Phó tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 27 Nguyễn Tiệp, 2008 Việc làm cho người lao động trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Tạp chí Cộng Sản, số 7, trang151 28 Đồng Văn Tuấn, 2011 Giải pháp giải việc làm tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên Đề tài cấp Bộ 29 Phạm Thị Tuệ, 2011 Chính sách giải pháp giải việc làm, thu nhập cho hộ gia đình nông thôn ngoại thành Hà Nội trình đô thị hóa Hà Nội: NXB Lao động 30 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2001 Giáo trình kinh tế lao động Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 31 Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, 2010 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 - 2010 32 Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, 2011 Báo cáo tình hình thực nhiệm 82 vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 mục tiêu năm 2012 33 Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, 2013 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 mục tiêu năm 2014 34 Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, 2010 Niên giám thống kê năm 2010 35 Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, 2011 Mô hình dạy nghề giải việc làm cho lao động khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội Websites: 36 Ấn phẩm điện tử, Số 28, 2008 Việc thu hồi đất phát triển công nghiệp bảo đảm phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân (www.vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/nong_thon_doi_moi/ 2008/2008_00028/MItem.2008-07-09.3745/MArticle.2008-0709.4158/marticle_view) 37 http://dantri.com.vn 38 http:// khucongnghiep.com.vn 39 http://qlkh.tnu.edu.vn 40 http://vnclp.gov.vn 83 PHỤ LỤC PHIẾU SỐ ĐIỀU TRA Tình hình việc làm hộ nông dân có đất bị thu hồi Chủ hộ: Xã , huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên I TÌNH HÌNH CHUNG Chỉ tiêu điều tra Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất - Trình độ học vấn + Chưa học hết tiểu học + Tốt nghiệp tiểu học + Tốt nghiệp THCS + Tốt nghiệp THPT - Việc làm + Chưa có việc làm + Thiếu việc làm + Đủ việc làm - Cơ cấu lao động + Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản + Công nhân doanh nghiệp + Thợ thủ công + Buôn bán nhỏ + Nghề khác…… + Chưa có việc làm II ẢNH HƯỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN THU NHẬP VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CÁC HỘ Diện tích đất nông nghiệp - Trước thu hồi… ……… .m2 - Sau thu hồi m2 Ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến thu nhập đời sống hộ dân có đất bị thu hồi Tỷ lệ đất nông nghiệp bị thu hồi Chỉ tiêu Nhóm Nhóm Nhóm (30%(>=70%) ([...]... người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng việc làm và tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Hào từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động bị mất đất nông nghiệp trên địa bàn này 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ... về giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Hào Chương 4: Những giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi đến năm 2020 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIẢI... nghiệm thực tiễn về việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Mỹ Hào - Đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Mỹ Hào có tính khả thi, phù hợp với tình hình 2 thực tế của huyện trong thời gian... nghiên cứu của đề tài là vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn huyện Mỹ Hào 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Khảo sát điều tra dữ liệu thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện - Về thời gian: Số liệu nghiên cứu thu thập trong giai đoạn 2007-2013 - Về nội dung: Giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ các dự... đầu tư có sử dụng đất thu hồi trong việc đào tạo và bố trí việc làm cho nông dân bị thu hồi đất vào làm việc trong các doanh nghiệp này Xây dựng cơ chế ràng buộc và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp sử dụng đất thu hồi của người nông dân trong việc giải quyết việc làm cho người lao động 17 bị thu hồi đất - Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người nông dân khi bị mất đất chủ động tìm kiếm và lựa... NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu, các chương trình dự án đã đề cập về vấn đề lao động - việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất : Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu... quan đến thu hồi đất rong giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất, bao gồm các chủ thể: người sử dụng lao động, người lao động và vai trò của Nhà nước + Về phía người sử dụng lao động đó là toàn bộ các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, với vai trò là tạo ra chỗ làm mới và ổn định việc làm cho nông dân đã được vào làm việc trong doanh nghiệp Để tạo được chỗ làm việc, người sử dụng lao động cần... bảo đảm thu nhập hợp pháp, ổn định cuộc sống lâu dài cho nông dân khi thu hồi đất 1.3.2 Nội dung, chủ thể và tiêu chí đánh giá kết quả giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất * Nội dung và chủ thể giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể về việc thu hồi đất nông nghiệp và kế hoạch giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất Trước... nhiều lao động để thu hút lao động nông nghiệp sau khi thu hồi đất Sau khi thu hồi đất, Nhà nước và các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra nhu cầu về việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất - Xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để người lao động có cơ hội tìm được việc làm Vì người. .. quy định của Nhà nước 1.3 Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 1.3.1 Quan niệm về giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về giải quyết việc làm Theo điều 13 Bộ luật Lao động: "Giải quyết việc làm, bảo đảm cho người lao động có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và ... việc làm cho người lao động bị thu hồi đất địa bàn huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng việc làm tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất. .. nghiệp địa bàn huyện Mỹ Hào từ đề xuất giải pháp giải việc làm cho người lao động bị đất nông nghiệp địa bàn 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn việc làm cho người lao động bị thu. .. đề giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưng yên , Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưng yên ,

Từ khóa liên quan