Tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung

175 7.2K 20

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 21:29

1 Bài 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LÀ GÌ? Đảng ta chỉ rõ: “Quản lý Nhà nước bằng pháp luật chứ không bằng đạo lý, pháp luật là thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo pháp luật và chấp hành đường lối chủ trương của Đảng”. Điều 12, Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 ghi: “ Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế Xã hội Chủ Nghĩa… mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân đều bị xử lý theo pháp luật”. Nội dung trên cho ta thấy được phương thức chủ yếu của quản lý Nhà nước và sự khác nhau giữa nó với các dạng quản lý xã hội khác. Từ đó có thể hiểu: “Quản lý Nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc XHCN”. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước gồm: a) Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh: Tổ chức là một khoa học về sự thiết lập các mối quan hệ xã hội, giữa con người, giữa các tập thể, để thực hiện quá trình quản lý xã hội. Tổ chức được hình thành là do nhu cầu quản lý, nó phải hoạt động và hoạt động có hiệu quả. Trong quản lý Nhà nước, chức năng quản lý Nhà nước là rất quan trọng, vì không có tổ chức thì không thể quản lý được. Nhà nước phải tổ chức như thế nào để hàng chục triệu con người của đất nước, mọi người đều có vị trí tích cực đối với xã hội. Điều chỉnh là sự qui định của Nhà nước thể hiện bằng pháp luật và các quyết định quản lý về nguyên tắc, tiêu chuẩn, biện pháp… nhằm tạo sự phù hợp giữa chủ thể quản lý, tạo sự cân bằng cân đối các mặt hoạt động của các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người. b) Sự tác động mang tính quyền lực Nhà nước: Tức là bằng pháp luật và theo nguyên tắc pháp chế. Quyền lực Nhà nước mang tính quyền lực đơn phương và tính tổ chức rất cao. Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không cho phép ai dựa vào quyền thế để làm trái pháp luật với đòi hỏi cần phải nghiêm trị những kẻ phạm pháp ở bất cứ ở cương vị nào. Việc quản lý xã hội bằng pháp luật đòi hỏi các cơ quan và các viên chức lãnh đạo quản lý Nhà nước không tổ chức và hoạt động điều hành phải căn cứ luật pháp (Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và Văn bản pháp qui); phải làm đúng theo pháp luật trong qui trình xác định hành vi phạm pháp; phải đảm bảo nguyên tắc pháp chế và phải kết hợp một cách đúng đắn giữa pháp lý và đạo lý. 2 Muốn tăng cường pháp chế quản lý đất nước bằng pháp luật, phải có 04 điều kiện: - Phải tuyên truyền giáo dục pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật. - Phải tiến hành, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống các hành vi vi phạm pháp luật ở bất kỳ cấp nào, ở cương vị nào. - Phải kết hợp chặt chẽ và đồng bộ ba loại biện pháp hành chính, kinh tế và giáo dục. Đồng thời pháp luật phải đúng, đủ nghĩa và luật đưa ra phải xuất phát từ chế độ chính trị, phù hợp với qui luật với hoàn cảnh thực tế của đất nước, phải có điều kiện thực hiện và phải được kết hợp đúng đắn giữa pháp lý và đạo lý. c) Cần có sự phân định giữa Nhà nước quản lý và quản lý Nhà nước, giữa quản lý Nhà nước và hành chính Nhà nước. Nói Nhà nước quản lý là ta nói đến chủ thể duy nhất quản lý xã hội toàn dân, toàn diện bằng pháp luật. Nhà nước không chỉ có hệ thống Chính phủ (chấp hành hành chính) mà là một bộ máy Nhà nước bao gồm: Lập pháp, hành pháp, tư pháp và một hệ thống công vụ cưỡng chế. Vì vậy, ta không thể nói Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Tòa án, Viện kiểm sát không làm được chức năng quản lý Nhà nước đối với xã hội. Nhưng hình thức và phương pháp quản lý của các cơ quan này không như cơ quan hành pháp và hành chính (Chính phủ). Nhà nước là tổ chức quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nhà nước phải thực hiện đúng đắn quyền lực của mình, quản lý mọi mặt hoạt động của xã hội bằng pháp luật theo đường lối, chính sách của Đảng. - Còn quản lý Nhà nước là dạng quản lý mang tính chất thực hiện quyền lực Nhà nước. Cho nên giữa quản lý Nhà nước và hành chính Nhà nước không có sự khác nhau lớn về nội dung, vì rằng hành chính Nhà nước là hoạt động tổ chức và điều hành để thực hiện quyền lực Nhà nước trong quản lý xã hội. Tuy nhiên, quản lý Nhà nước có khái niệm rộng, vì nó bao gồm sự quản lý của tất cả các cơ quan Nhà nước đối với xã hội. Còn hành chính Nhà nước là chỉ nói trong hệ thống hành pháp và hành chính. II. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Quản lý Nhà nước XHCN có những đặc điểm cơ bản sau đây: 1. Quản lý Nhà nước XHCN mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất cao. Mệnh lệnh của Nhà nước mang tính đơn phương. Khách thể quản lý phải phục tùng chủ thể quản lý một cách nghiêm túc. Nếu không thì phải truy cứu trách nhiệm và xử lý theo pháp luật một cách nghiêm minh, bình đẳng. 2. Quản lý Nhà nước có mục tiêu chiến lược, chương trình và kế hoạch thực hiện mục tiêu. Đặc điểm này đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước phải có kế hoạch dài hạn, trung hạng và hàng năm. Có chỉ tiêu định hướng chủ yếu, có biện pháp cân đối để thực hiện các chỉ tiêu ấy để hoàn thành có hiệu quả các chương trình mục tiêu chiến lược của Nhà nước. 3. Quản lý Nhà nước có tính chủ động sáng tạo, linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ 3 chức lại nền sản xuất xã hội về cuộc sống của con người trên địa bàn của mình theo sự phân công, phân cấp, đúng thẩm quyền theo nguyên tắc. 4. Quản lý Nhà nước XHCN không có sự phân biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý và người bị quản lý. Cán bộ quản lý Nhà nước phải sâu sát với dân, phải có tác phong quần chúng, liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Phải biết làm công tác vận động quần chúng, thu hút rộng rãi quần chúng, tham gia thực sự rộng rãi vào công việc quản lý Nhà nước và xã hội. Chống quan liêu, cửa quyền, ức hiếp quần chúng. Nhưng phải có sự phân biệt tương đối, nghĩa là không xề xòa, gia đình chủ nghĩa; luộm thuộm trong ăn mặc; tùy tiện trong nói năng… để đảm bảo tính quyền uy của Nhà nước. 5. Bảo đảm tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước, sự tác động quản lý Nhà nước phải được thực hiện liên tục. Tránh lối “chiến dịch” hoặc “phong trào”: Các quyết định của Nhà nước phải tương đối ổn định, tránh sự thay đổi quá nhanh chóng. Các văn bản, giấy tờ của Nhà nước, của dân phải được giữ gìn, lưu trữ. Đây là đặc điểm rất quan trọng thể hiện tính trách nhiệm của Nhà nước đối với xã hội, với nhân dân. III. CHỦ THỂ VÀ KHÁCH THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1. Chủ thể quản lý có thể nói một cách dễ hiểu là “ai quản lý”: Dưới XHCN xét về mặt xã hội, chủ thể quản lý đất nước nhân dân lao động Đảng ta chỉ rõ: “Công tác quản lý không phải là việc riêng của những người quản lý chuyên nghiệp mà là sự nghiệp của nhân dân”. Nhà nước là người thay mặt cho dân, là công cụ mạnh mẽ nhất của nhân dân lao động thực hiện quyền lực chính trị, có hệ thống pháp luật và các công cụ cưỡng chế khác. Do vậy, về mặt pháp lý, chủ thể quản lý Nhà nước là Nhà nước đối với hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước và các viên chức lãnh đạo trong các cơ quan đó. Các cơ quan hành chính Nhà nước gồm 02 loại: Cơ quan thẩm quyền chung và cơ quan thẩm quyền riêng. Ở nước ta, các cơ quan hành chính gồm có: * Ở Trung ương: - Chính phủ - Các Bộ, Ủy ban Nhà nước - Các cơ quan khác của Chính phủ * Ở địa phương: - Ủy ban nhân dân các cấp - Các Sở, Ban, thuộc Ủy ban nhân dân Trong đó, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan thẩm quyền chung, các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Chính phủ, các Sở, Ban của UBND là cơ quan thẩm quyền riêng. Viên chức lãnh đạo bao gồm những người được bầu và những người được bổ nhiệm, có quyền pháp lý và được sử dụng thẩm quyền ấy trong quá trình quản lý Nhà nước đối với xã hội. Ngoài ra còn có một số người không được bầu, bổ nhiệm nhưng được giao thẩm quyền và sử dụng thẩm quyền được giao trong khi thi hành phận sự (Công an, cán bộ thuế, Thanh tra viên…). Chủ thể quản lý Nhà nước là cơ quan là viên chức lãnh đạo gắn chặt với thẩm quyền. Tách khỏi thẩm quyền, làm sai thẩm quyền thì không có tư cách chủ thể quản lý hành chính 4 2. Khách thể quản lý hành vi hoạt động của con người: Hành vi gắn với con người tạo ra hành vi, chịu trách nhiệm hành vi. Những con người làm ra của cải vật chất cho xã hội; các tập thể lao động; các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật… hành vi của chúng là khách thể quản lý rất quan trọng. Khách thể quản lý được phân thành nhiều loại, từng loại khách thể có đặc điểm riêng. Phân loại khách thể sẽ giúp cho công tác quản lý Nhà nước xác định nội dung, hình thức và phương pháp quản lý phù hợp với từng loại khách thể. Mọi khách thể quản lý đều tự vận động tích cực, có khả năng tự điều chỉnh, thích nghi với sự thay đổi của điều kiện hoạt động; có khả năng khắc phục được khó khăn tìm ra lối thoát tạo điều kiện để hoạt động tốt. Công tác quản lý Nhà nước nhận biết được các tính chất này, đặc biệt phải hiểu đầy đủ mỗi con người đều luôn luôn có mong muốn, có nhu cầu, đạt được nhu cầu này lại nảy sinh nhu cầu khác. Hiểu được các mặt của khách thể, công tác quản lý Nhà nước sẽ tạo được sự vững chắc và ổn định về mặt xã hội, tạo điều kiện cho khách thể tồn tại và phát triển. Giữa chủ thể và khách thể trong quản lý Nhà nước có mối liên hệ, thể hiện: - Chủ thể quản lý làm nảy sinh sự cộng tác quản lý, còn khách thể thì nảy sinh ra các giá trị vật chất và tinh thần có giá trị sử dụng trực tiếp đáp ứng nhu cầu của con người. - Chủ thể quản lý tồn tại chính là vì nhu cầu của xã hội, vì khách thể quản lý. Không quan tâm đến khách thể thì không có gì để quản lý, như thế chủ thể quản lý tồn tại và hoạt động không có mục đích. - Con người vừa là chủ thể, cũng vừa là khách thể quản lý. Nhân dân lao động ta là chủ thể, vừa là khách thể quản lý. Bất kỳ một cơ quan nào, một viên chức lãnh đạo nào dù ở cấp cao nhất cũng vừa là chủ thể, vừa là khách thể quản lý Nhà nước. Chẳng hạn UBND huyện là chủ thể quản lý cấp xã, nhưng lại là khách thể quản lý của cấp tỉnh và Trung ương. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là chủ thể quản lý Nhà nước cao nhất, nhưng lại là khách thể quản lý của Quốc hội, của Chủ tịch nước và của nhân dân. IV. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Các chức năng của quản lý Nhà nước (các cơ quan hành chính Nhà nước) đều xuất phát từ chức năng của Nhà nước. Chức năng của Nhà nước về đối nội và đối ngoại có tính chiến lược, cơ bản, lâu dài, xuất phát từ điều kiện thực tế khách quan, phù hợp với các yêu cầu của các qui luật và bản chất chế độ kinh tế chính trị - xã hội của đất nước. Các cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan hành chính Nhà nước) cụ thể hóa chức năng của Nhà nước thành chức năng cụ thể của mình, thực hiện quyền lực của Nhà nước trong điều hành quản lý xã hội, các chức năng cơ bản quản lý Nhà nước gồm có: 1. Chức năng trấn áp: Sự chống đối của các giai cấp bóc lột đã bị lật đổ, bọn phản cách mạng kể cả các trung tâm khiêu khích phá hoại quốc tế, thực hiện chức năng này nhằm 5 bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tổ quốc XHCN, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. 2. Chức năng tổ chức quản lý kinh tế: Đây là chức năng cơ bản và đặc thù của quản lý Nhà nước. Điều quan trọng nhất là phải phân biệt rõ và kết hợp tốt chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế của các cơ quan quản lý Nhà nước (Chính phủ, Bộ, Tổng cục, UBND, Sở…) với chức năng sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Lâu nay do lẫn lộn giữa hai chức năng này nên có tình trạng các cơ quan hành chính Nhà nước can thiệp sâu vào hành chính, sản xuất kinh doanh, làm cho các đơn vị sản xuất kinh doanh vừa không có quyền tự chủ, vừa bị ràng buộc. Mặt khác, một số đơn vị kinh tế không coi trọng quản lý Nhà nước đối với sản xuất kinh doanh nên sinh ra tùy tiện, coi thường pháp luật, pháp chế, kỷ cương Nhà nước. 3. Chức năng văn hóa giáo dục, thể dục thể thao… Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn học nghệ thuật; đẩy mạnh văn hóa quần chúng; xây dựng và sử dụng hệ thống thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, viện bảo tàng, nhà truyền thống… quản lý chặt chẽ các công tác xuất bản, điện ảnh, phát hành sách, báo, phim ảnh; phát triển các thông tin đại chúng. Phải nâng cao chất lượng cải cách giáo dục, phát triển nhiều hình thức giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chính qui, không chính qui, tập trung tại chức… cải tiến chế độ thi cử, cấp văn bằng… đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục ở miền núi, vùng xa, vùng sâu, vùng dân tộc… Phải chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, xem đó là tương lai của nồi giống, là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta; là trách nhiệm của tất cả các ngành, các đoàn thể; là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của mỗi công dân. Cùng với công tác y tế, công tác thể dục thể thao góp phần khôi phục và tăng cường sức khỏe của nhân dân. Phải nâng cao và mở rộng phong tào thể dục thể thao quần chúng. 4. Chức năng xã hội: Đây là chính sách về con người mà Nhà nước phải chăm lo bao gồm: vấn đề kế hoạch hóa dân số và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện công bằng xã hội chăm lo chính sách bảo trợ xã hội đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người về hưu, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người tàn tật, vấn đề gia đình, vấn đề nhà ở, công trình xây dựng… thực hiện đúng chính sách giai cấp và chính sách dân tộc. Có chính sách đối với công nhân, cán bộ công chức, công nhân, nông dân, tri thức; nâng cao kinh tế, chính trị, quốc phòng, xã hội, văn hóa cho các dân tộc, đảm bảo sự bình đẳng đoàn kết giữa các dân tộc… đối với người Việt nam sinh sống ở nước ngoài, cần tạo điều kiện thuận lợi để bà con hòa nhập với xã hội sở tại, vừa liện hệ mật thiết, gắn bó với quê hương, góp phần xây dựng quê hương đất nước. 5. Chức năng bảo vệ tài sản đất nước: Chức năng bảo vệ sở hữu tài sản của Nhà nước, bảo đảm quyền và tự do của công dân; lối sống có văn hóa; bảo đảm trật tự kỷ cương an toàn xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; bảo vệ nhân phẩm, nhân quyền của con người trong xã hội. 6 6. Chức năng quốc phòng: Là chức năng chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, tăng cường cũng cố tình hữu nghị và sự hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực, bảo vệ hòa bình thế giới. Ngoài các chức năng nói chung trên, trong từng các cơ quan hành chính Nhà nước còn có các chức năng cụ thể. + Chức năng tổ chức: Đây là việc xây dựng mối quan hệ hợp lý và vững chắc giữa con người, giữa tập thể, giữa các cơ quan Nhà nước với nhau. Mỗi tổ chức được xây dựng theo mục đích nhất định. Chức năng tổ chức còn là sự thay đổi các mối quan hệ qua lại. Ở góc độ quản lý Nhà nước, chức năng tổ chức là chức năng quan trọng nhất, vì Nhà nước quản lý toàn thể nhân dân trong nước và điều chỉnh hàng triệu mối quan hệ giữa những con người với nhau. Bởi vậy, phải tổ chức như thế nào để mỗi người công dân đều có vị trí tích cực trong xã hội và chỉ khi đó mỗi người mới có thể cống hiến nhiều nhất cho xã hội. + Chức năng cán bộ: Con người là thành phần cơ bản chủ thể và khách thể quản lý Nhà nước, thực chất các công tác quản lý Nhà nước còn là việc con người quản lý con người. Vì thế việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phân bổ, sử dụng viên chức Nhà nước là rất quan trọng của quản lý Nhà nước XHCN. Chức năng cán bộ phải do các cơ quan Nhà nước thực hiện. + Chức năng kế hoạch hóa: Chức năng kế hoạch hóa của quản lý Nhà nước tầm cỡ toàn xã hội, có vị trí của một trong những chức năng quan trọng nhất của quản lý Nhà nước. Chất lượng thực hiện của chức năng này quyết định rất lớn đối với chất lượng phát triển toàn xã hội nói chung bởi vì kế hoạch hóa không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn bao gồm cả lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội và cả trong lĩnh vực quản lý: nó xuyên suốt toàn bộ các bộ phận cơ bản trong hoạt động thực tế quản lý của Nhà nước cũng như của mỗi một cơ quan Nhà nước. Kế hoạch hóa là sự biểu hiện khách quan mang tính qui luật của sự phát triển xã hội, là một quá trình hoạt động nhiều mặt về xây dựng, điều chỉnh, phối hợp, ban hành, thực hiện, kiểm tra, đánh giá các kế hoạch kinh tế phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo tính đồng bộ, cân đối, tập trung mục tiêu và có cơ sở pháp lý nhất định. Còn kế hoạch là một văn bản thể hiện ý định của chúng ta với mục tiêu và biện pháp cụ thể nhằm thực hiện quá trình kế hoạch hóa vấn đề nào đó. + Chức năng điều chỉnh: Nhà nước là người có chức năng điều chỉnh chủ yếu các quá trình xã hội, các hành vi và hoạt động của con người trong xã hội, vì Nhà nước có một phương tiện quan trọng đó là quyền lực của Nhà nước; điều chỉnh chính là sự xác định về mặt pháp lý đối với các quy tắc, tiêu chuẩn hành động của con người và các tập thể quản lý Nhà nước đối với khách thể là một trong những vấn đề quan trọng của quản lý Nhà nước. + Chức năng kiểm tra: Chức năng kiểm tra của quản lý Nhà nước có nội dung là xem xét đánh giá việc thực hiện các chức năng tổ chức, cán bộ, kế hoạch hóa, điều chỉnh. 7 Kiểm tra là mối quan hệ ngược của quản lý, kiểm tra không chỉ tìm kiếm thiếu sót, phát hiện chỗ yếu kém mà còn chỉ ra nguyên nhân, đề ra phương hướng và biện pháp khắc phục chúng. Phê bình trở nên vô nghĩa nếu trong kiểm tra không tìm đúng nguyên nhân thiếu sót. Các chức năng được hình thành trong tác nghiệp quản lý của các cơ quan và đặc điểm hành chính Nhà nước là chức năng bảo đảm vật tư kỹ thuật, chức năng tài chính, chức năng lao động và tiền lương, chức năng định mức kinh tế kỹ thuật, chức năng phổ biến kinh nghiệm công tác… mỗi một viên chức làm việc trong một cơ quan thuộc hệ thống quản lý Nhà nước phải nghiên cứu cụ thể các chức năng của cơ quan mình và thực hiện có hiệu quả. V. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC XHCN: Khi đề cập vấn đề quản lý Nhà nước, điều cần nắm vững trước tiên là các nguyên tắc của nó. Nguyên tắc quản lý Nhà nước là tư tưởng chỉ đạo, là hành động của tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước. Nguyên tắc quản lý Nhà nước không phải do một cơ quan nào, một người nào tự ý đặt ra mà nó được hình thành trên cơ sở quy luật khách quan, trên kết quả nghiên cứu sâu sắc các điều kiện thực tế xã hội, trên bản chất chế độ chính trị trong thời gian, không gian và hoàn cảnh cụ thể. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước gồm có: 1. Nguyên tắc nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo Đảng ta xác định mối quan hệ nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chức năng của Nhà nước là thể chế hóa quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân lao động thành pháp luật. Nguyên tắc này đòi hỏi hoạt động quản lý Nhà nước trước hết coi trọng vai trò làm chủ của nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam. Các Nghị quyết của Đại hội Đảng, các Ban chấp hành trung ương, của Bộ chính trị, Ban Bí thư… luôn luôn là nguồn quan trọng nhất để ban hành các Quyết định quản lý Nhà nước; đồng thời trong hoạt động của mình, quản lý Nhà nước phải tuân thủ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Hoạt động quản lý Nhà nước một mặt phải bảo đảm quyền dân chủ thực sự của nhân dân lao động trong việc tham gia quản lý Nhà nước, mặt khác phải tạo điều kiện để nhân dân lao động hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra đem lại lợi ích cho xã hội, cho đất nước và cho bản thân họ. 2. Nguyên tắc tập trung dân chủ: Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo mọi hoạt động của tổ chức và sinh hoạt nội bộ và phong cách làm việc của chúng ta. Để thực hiện được nguyên tắc này chúng ta cần nắm vững một số vấn đề chủ yếu sau đây: - Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là Nhà nước dân chủ khác hẳn với Nhà nước tư sản, Nhà nước lấy dân làm gốc, cho nên việc phát huy dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động là vấn đề cơ bản được thực hiện đầy đủ trong tổ chức và hoạt động quản lý của Nhà 8 nước. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII ghi rõ: “Thực hiện dân chủ XHCN là thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị: (văn kiện Đại hội, trang 90). - Nhà nước phải giữ quyền thống nhất quản lý những vấn đề cơ bản trong tay Trung ương (Chính phủ, các Bộ) đồng thời phải giao quyền hạn và trách nhiệm giải quyết cho các địa phương, các ngành, tức là thực hiện phân cấp quản lý, giải quyết được sáng tạo và linh hoạt trong tổ chức quản lý điều hành để thực hiện luật và các văn bản pháp qui của Trung ương cho các cấp, các ngành. - Trong tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước, hai mặt tập trung và dân chủ là một thể thống nhất, không đối lập nhau, không hạn chế nhau. - Đảng và Nhà nước ta đang ra sức khắc phục bệnh tập trung quan liêu, đồng thời chống rất mạnh bệnh tự do, tùy tiện, phân tán cục bộ địa phương, vô tổ chức, vô kỷ luật, kỷ cương. 3. Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ (đặc biệt trên lĩnh vực quản lý kinh tế) - Nhà nước ta là một thể thống nhất. Bộ máy Nhà nước được tổ chức hoạt động theo các cấp hành chính Nhà nước và theo qui định là cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. Đó là quản lý lãnh thổ của chính quyền địa phương. - Các đơn vị thuộc các ngành kinh tế, kỹ thuật đều nằm trên một địa bàn lãnh thổ nhất định. Đơn vị đó phải chịu sự quản lý của ngành (Bộ), đồng thời nó cũng phải chịu sự quản lý lãnh thổ của chính quyền địa phương trong một số mặt theo qui định. Hai mặt đó tạo nên sự thống nhất giữa cơ cấu kinh tế ngành với cơ cấu kinh tế lãnh thổ trong một cơ cấu kinh tế chung. Đó là căn cứ và lý do của nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ. Nguyên tắc này đỏi hỏi phải quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ phải phối hợp, gắn bó nhau trên các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, có trách nhiệm chung trong việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước của ngành cũng như của lãnh thổ, có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của từng bên và cả hai bên theo luật định. 4. Nguyên tắc phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý kinh doanh của các tổ chức kinh tế: Nguyên tắc đòi hỏi các cơ quan hành chính Nhà nước không được can thiệp sâu vào nghiệp vụ kinh doanh, phải tôn trọng tính tự lập và tự chủ của các đơn vị kinh doanh; đồng thời cũng đòi hỏi các đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, chấp nhận cạnh tranh, mở cửa… phải tuân theo pháp luật và chịu sự điều tiết bằng pháp luật của các cơ quan hành chính Nhà nước. 5. Nguyên tắc pháp chế XHCN: Nguyên tắc này đòi hỏi có tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc này không cho phép các cơ quan Nhà nước thực hiện việc quản lý Nhà nước một cách chủ quan, tùy tiện mà phải dựa vào pháp luật của Nhà nước, để thực hiện nguyên tắc này phải có 03 9 điều kiện: xây dựng và hoàn chỉnh pháp luật; giáo dục pháp luật cho toàn dân; phải xử lý một cách nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật… bất cứ với ai vi phạm pháp luật đều đưa ra xử lý theo pháp luật, không được giữ lại để xử lý nội bộ. Không làm theo kiểu phong kiến: “Dân thì chịu hành pháp, quan thì xử theo lễ”… cấm bao che cho hành động phạm pháp và người phạm pháp dưới bất cứ hình thức nào. 6. Nguyên tắc công khai: Tổ chức hoạt động quản lý Nhà nước phải công khai cho dân biết trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình… Phải chú ý đến dư luận xã hội, từ đó mà điều chỉnh kịp thời các quyết định quản lý Nhà nước, thực hiện phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Ngoài 6 nguyên tắc cơ bản nói trên, tổ chức hoạt động và quản lý Nhà nước còn có các nguyên tắc như: nguyên tắc tập trung và thống nhất của hệ thống, nguyên tắc hai chiều trực thuộc, nguyên tắc trực thuộc thẳng, nguyên tắc lãnh đạo tập thể… 10 Bài 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH NHÀ NƯỚC I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC: Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII đã chỉ ra rằng Nhà nước ta được nhân dân trao quyền lực và chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Nhà nước ta phải có đủ quyền lực và khả năng định ra luật pháp và tổ chức quản lý đời sống xã hội bằng pháp luật. Xây dựng một hệ thống hành pháp và quản lý hành chánh thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, có đủ quyền lực, năng lực và hiệu lực. Đó là một phương hướng chỉ đạo hết sức cơ bản. Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như tất cả các cơ quan Nhà nước và toàn thể nhân dân rất quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong tình hình hiện nay. Vậy hiệu lực quản lý Nhà nước là gì? Trước khi nói khái niệm hiệu lực quản lý Nhà nước, chúng ta cần phải nhận thức rằng, xét về góc độ quản lý Nhà nước, quản lý xã hội phải có đủ 3 yếu tố chủ yếu: Quyền lực, năng lực và hiệu lực. Ba lực này có mối quan hệ rất chặt chẽ, trong đó quyền lực là yếu tố xuất phát bao gồm hệ thống pháp luật và nguyên tắc pháp chế nghiêm minh, là sự bảo đảm tính ổn định vững chắc của hiệu lực. Còn năng lực quản lý được thể hiên bằng quyết định quản lý Nhà nước đúng đắn có ảnh hưởng đến hiệu lực. Như vậy, chúng ta có thể thấy hiệu lực quản lý Nhà nước là sự thể hiện cụ thể quyền lực và năng lực của Nhà nước. Vậy, hiệu lực quản lý Nhà nước là sự tác động của các chủ thể quản lý Nhà nước lên các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người bằng quyền lực Nhà nước, để điều chỉnh mọi quan hệ xã hội theo tính chất mệnh lệnh đơn phương của Nhà nước và sự tuân thủ chấp hành pháp luật của mọi khách thể quản lý một cách nghiêm minh. Duy trì được trật tự xã hội, kỷ cương Nhà nước trong toàn bộ đời sống xã hội. Một cách khác, gọn hơn và dễ hiểu hơn hiệu lực quản lý Nhà nước là tổng thể của các hiệu lực pháp luật (Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh), các hiệu lực văn bản pháp qui (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ là các cơ quan hành chính Nhà nước các ngành, các cấp có thẩm quyền, các Nghị quyết liên tịch, Thông tư liên Bộ); Hiệu lực của các điều lệ, quy chế, kế hoạch… được các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và toàn dân chấp hành thực hiện hết sức nghiêm minh. Trong thời gian qua, nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ VI, qua các kỳ họp của Quốc hội Khóa VIII và các Nghị quyết quản lý điều hành của Chính phủ, đất nước có sự đổi mới rõ rệt, đã đạt được nhiều thành tựu bước đầu quan trọng, trong đó nổi lên là những thành tích về đổi mới quản lý kinh tế, bước đầu thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền lực thuộc về nhân dân. Trên một khía cạnh nhất định, sự quản lý Nhà nước ta đã có hiệu lực. Tuy nhiên, nhìn toàn diện, đặc biệt là vấn đề tuân thủ pháp luật, pháp chế, trật tự kỷ cương xã hội còn nhiều phức tạp và nhiều yếu kém. [...]... dân 3 Trách nhi m c a công ch c khi thi hành công v : Công ch c th c hi n công v theo pháp lu t Công ch c ph i t n t y trung th c, h t lòng vì công v ư c giao Khi th c hi n nhi m v , công ch c không ư c tùy ti n r i b công s , không ư c t ý ng ng thi hành công v khi chưa ư c s ng ý c a ngư i có th m quy n Công ch c trong khi thi hành công v ph i eo th công ch c Th công ch c ư c qui nh th ng nh t, ghi... Công ch c có nhi m v ti p, gi i quy t công vi c c a dân và t ch c th c hi n công v ph i kh n trương, không ư c ương s ph i i l i nhi u l n Khi thi hành công v , công ch c không ư c nh n quà bi u c a công dân và t ch c Công ch c có trách nhi m ti t ki m công qu , b o v tài s n Nhà nư c, không s d ng lãng phí tài s n, ti n b c c a Nhà nư c, c a nhân dân dư i m i hình th c 35 III QUAN H CÔNG V TRONG CÔNG... trư c m t không nên ưa khái ni m “làm vi c su t i”, vào lu t công ch c c.2/ Công ch c và gia ình công ch c có ư c tham gia qu n lý, óng c ph n, u tư vào các doanh nghi p không? Nói chung Lu t công ch c các nư c i u c m công ch c và thân nhân không ư c có quy n l i tr c ti p hay gián ti p trong m t doanh nghi p có liên quan n s qu n lý c a công ch c Lu t công v c a Canada qui nh: Công ch c không có quy... Nhà nư c v i nhân dân i tư ng ph c v c a công v là m t t ch c, công dân và ngư i nư c ngoài Ho t ng công v ph i th c hi n theo nguyên t c th ng nh t, công khai, tuân th pháp lu t, úng th m quy n và ch u trách nhi m cá nhân Ho t ng công v bao g m: T ch c công s , trách nhi m c a công ch c khi thi hành công v ; quan h trong công v ; th t c hành chính 2 T ch c công s : Cơ quan, t ch c Nhà nư c ư c thành... TRONG CÔNG S VÀ GI A CÁC CÔNG S : 1 Quan h công v trong n i b cơ quan: Công s ho t ng theo nguyên t c công khai, dân ch và th c hi n ch th trư ng M i pháp lu t, ch trương chính sách c a Nhà nư c, Chính ph và c p trên ph i ư c ph bi n, quán tri t n m i công ch c Các ch thu c ph m vi quy n l i, phúc l i ph i ư c công ch c bàn b c m b o oàn k t, công b ng, h p lý Th trư ng công s ph i công tâm, không nh... khác nhau Hành vi công ch c ư c i u ch nh theo Lu t hay Pháp l nh công ch c và quy ch công v (công pháp) Các tranh ch p c a công ch c ư c gi i quy t Tòa án hành chính Công ch c vào làm vi c có tính ch t ơn phương, t nguy n và không theo h p ng như B Lu t lao ng (Tư pháp) 5 Xây d ng m t văn b n pháp qui v công ch c và tri n khai th c hi n: thi t l p i ngũ công ch c nư c ta vi c c n thi t là xây d ng... trong cùng m t công s có trách nhi m ph i h p công tác th c hi n công v Nghiêm c m s tranh ch p ch c năng, th m quy n ho c t ch i, tr n trách nhi m v , tư tư ng c c b làm nh hư ng n hi u l c, hi u qu công v 2 Quan h công v gi a các công s : Các công s khi th c hi n công v chung ph i có s ph i h p, h p tác ch t ch Khi có vư ng m c ph i cùng nhau xác nh trách nhi m, không x y ra tình tr ng không có cơ... ng nh t, ghi rõ h tên, ch c danh, s hi u Khi th c thi công v , công ch c ph i th hi n thái l ch s , khiêm t n i v i nhân dân, ph i tôn tr ng l ng nghe ý ki n c a dân, i v i ng s ph i có thái tôn tr ng h p tác Công ch c ph i n m v ng n i dung công vi c, am hi u chuyên môn, nghi p v , am hi u pháp lu t, gi i quy t công vi c úng th m quy n Công ch c không ư c tùy ti n gi i áp, hư ng d n, gi i quy t trái... n T qu c Vi t Nam 26 Bài 4 M TS V N V CÔNG CH C CÔNG V I CÔNG CH C 1 Nh ng v n chung: Mu n xây d ng m t n n hành chính thông su t, hi u l c hi u qu năng ng mà không có i ngũ công ch c có năng l c, có ph m ch t trong s ch, không quan liêu, không tham nhũng và t n t y v i công vi c thì không th th c hi n ư c Vì v y, công ch c có vai trò quy t nh trong công cu c c i cách hành chính nư c ta nư c ta sau... ngư i n liên h công tác vào làm vi c trong công s , có trách nhi m hư ng d n úng ch làm vi c Công s ph i b trí phòng i T i phòng i ph i niêm y t các m u ơn, m u h sơ và thông báo quy trình th i gian, th i h n gi i quy t m i lo i công vi c Trong công s , nơi làm vi c c a m i ơn v ph i có bi n ch d n Công ch c ph trách gi i quy t công vi c ph i có bi n ghi rõ h tên và ch c v t bàn làm vi c Công s có ch . đình, vấn đề nhà ở, công trình xây dựng… thực hiện đúng chính sách giai cấp và chính sách dân tộc. Có chính sách đối với công nhân, cán bộ công chức, công nhân, nông dân, tri thức; nâng cao kinh. nhiệm của tất cả các ngành, các đoàn thể; là trách nhiệm và lợi ích thi t thân của mỗi công dân. Cùng với công tác y tế, công tác thể dục thể thao góp phần khôi phục và tăng cường sức khỏe của. mật thi t, gắn bó với quê hương, góp phần xây dựng quê hương đất nước. 5. Chức năng bảo vệ tài sản đất nước: Chức năng bảo vệ sở hữu tài sản của Nhà nước, bảo đảm quyền và tự do của công

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan