Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất có lời giải

81 20.5K 115

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015, 22:16

Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu [...]... và b sung Câu 11: Qu c h i là gì?Qu c h i có nhi m v và quy n h n Câu 12 Chính ph là gì ?Chính ph có nh ng nhi m v và quy n h n Câu 13: Văn b n vi ph m pháp lu t và ph m vi ban hành văn b n vi ph m pháp lu t c a H ND, UBND Câu 14: Trình t , th t c so n th o, ban hành Q , ch th c a UBND c p huy n Câu 15 Các khóa Qu c h i và Hi n pháp Câu 16: Nhi m v , quy n h n c a H ND các c p BÀI SO N Câu 10: i... xây d ng các l c lư ng vũ trang nhân dân; thi hành l nh pháp c n thi t khác ng viên, l nh ban b tình tr ng kh n c p và m i bi n b ov 7.T ch c và lãnh t nư c o công tác ki m kê, th ng kê c a Nhà nư c, công tác thanh tra và ki m tra Nhà nư c, ch ng quan liêu, tham nhũng trong b máy nhà nư c, công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân 8 Th ng nh t qu n lý công tác i ngo i c a Nhà nư c; ký k t, tham... n l c nhà nư c thu c v nhân dân, thì quan h gi a nhà nư c và công dân ã thay i, công dân có quy n t do dân ch trên t t c các lĩnh v cc a i s ng xã h i, ng th i ph i làm tròn nghĩa v trư c Nhà nư c Pháp lu t b o m th c hi n trách nhi m hai chi u gi a Nhà nư c và công dân: quy n c a công dân là nghĩa v , trách nhi m c a Nhà nư c, nghĩa v c a công dân là quy n c a Nhà nư c * Tính ch t dân ch r ng rãi c... kinh t qu c dân; th c hi n chính sách, ti n t qu c gia, qu n lý và b o m s d ng có hi u qu thu c s h u tòan dân, phát tri n văn hóa, giáo d c, y t , khoa h c và công ngh , th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách Nhà nư c 5 Thi hành bi n pháp các quy n và l i ích h p pháp c a công dân, t o i u ki n cho công dân s d ng quy n và làm tròn nghĩa v c a mình, b o v tài s n, l i ích c a Nhà... "T t c công dân u bình ng trư c pháp lu t, u ư c tham gia chính quy n và công cu c ki n qu c…" ( i u 8) "Nam n bình quy n v m i phương di n" ( i u 9) "Công dân Vi t Nam có quy n: t do ngôn lu n; t do xu t b n; t do t ch c và h i h p; t do tín ngư ng; t do cư trú, i l i trong nư c và ngoài nư c" ( i u 10) - Th c hi n ch b u c , ph thông u phi u t do, tr c ti p và b phi u kín ( i u 17) Nhân dân có quy... xã s d ng lao ng công ích hàng năm, bi n và kinh t h gia ình a phương pháp th c hi n chương trình khuy n nông, lâm, ngư, khuyên công, và chuy n i cơ c u kinh t , cây tr ng con v t nuôi theo quy ho ch chung Quy t nh bi n pháp b o m vi c th c Quy t nh d toán thu ngân sách nhà nư c hi n chương trình Khuy n nông khuy n trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách a công, khuy n lâm , khuy n công và bi n phương... n chính sách i v i thương binh, b nh binh, gia ình li t s , nh ng ngư i và gia ình có công v i nư c, bi n pháp th c hi n chính sách b o h lao ng, b o hi m xã h i, c u tr xã h i, xóa ói gi m nghèo Quy t nh bi n pháp th c hi n chính sách, ch , i v i thương b nh binh, gia ình li t s , gia ình có công v i nư c, th c hi n công tác c tr xã h i và v n ng nhân dân giúp gia ình khó khăn, như i già, ngư i tàn... quy nh c a pháp lu t quy n t do tín ngư ng, tôn giáo, theo c a pháp lu t ho c không theo m t tôn giáo nào c a công dân a phương theo quy nh c a pháp lu t u 16,24,33Trong lĩnh v c thi hành pháp lu t Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi hành hi n pháp,pháp lu t các văn b n hành hi n pháp,pháp lu t các văn b n c a hành hi n pháp,pháp lu t các... u phi u t do, tr c ti p và b phi u kín ( i u 17) Nhân dân có quy n bãi mi n i bi u mình ã b u ra, có quy n ph quy t v Hi n pháp và nh ng vi c quan h n v n m nh qu c gia ( i u 21) - Ngh vi n nhân dân là do công dân Vi t Nam b u ra, là cơ quan có quy n cao nh t c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Ngh vi n có quy n l p hi n và l p pháp * Hi n pháp 1959: K th a nh ng i u ã quy nh Hi n pháp 1946 và xác nh... nh 3.Quy t nh bi n pháp qu n lý và s d ng h p lý Có hi u qu qu t l i nh m ph c v các nhu c u công ích a phương 4.Quy t nh bi n pháp xây d ng và phát tri n h p tác xã, t h p tác, kinh t h gia ình a phương 5.Quy t nh bi n pháp qu n lý, s d ng và b o v ngu n nư c, các công trình th y l i theo phân c p c a c p trên; bi n pháp phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thi n tai, bão l t, b o v r ng, tu b và b o v ê . ngũ viên chức Nhà nước . 2. Bảo dảm việc thi hành Hiếp Pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác. nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức “(HP 1992 là tầng lớp trí thức) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan. tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân . 8. Thống nhất quản lý công tác đối ngoại của Nhà nước; ký kết, tham gia,

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan