0

Tiểu luận quản lý nhà nước: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

17 1,415 4
  • Tiểu luận quản lý nhà nước: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 09:34

LỜI NÓI ĐẦUTrong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Nhà nước của dân, do dân và vì dân trước điều hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn thiện bộ máy Nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch. Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, thì nền hành chính Nhà nước đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì trệ, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu lực, đặc biệt là thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho quá trình phát triển. Hệ thống quản lý về cơ chế, chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không chỉ gây phiền hà cho nhân dân mà còn tạo môi trường cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ phát triển. Điều đó dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. Như vậy, cùng với sự phát triển toàn diện của đất nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị… thì tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn quốc ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của xã hội, của đất nước.Đối với huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An nói riêng, thì tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại nói riêng trong thời gian qua cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng của chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình hình khiếu nại, tố cáo nay vẫn có chiều hướng tăng về số vụ việc và tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn.Để củng cố các kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, nhằm ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nên tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính”.Đề tài gồm có 3 phần: Lời nói đầu Trong công cuộc đổi mới đất nớc hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà nớc pháp quyền XHCN - Nhà nớc của dân, do dân và vì dân- trớc điều hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn thiện bộ máy Nhà nớc, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch. Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trờng dới sự quản lý của Nhà nớc, thì nền hành chính Nhà nớc đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì trệ, bộ máy Nhà n- ớc cồng kềnh, kém hiệu lực, đặc biệt là thủ tục hành chính rờm rà, gây khó khăn cho quá trình phát triển. Hệ thống quản lý về cơ chế, chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không chỉ gây phiền hà cho nhân dân mà còn tạo môi tr- ờng cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ phát triển. Điều đó dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. Nh vậy, cùng với sự phát triển toàn diện của đất nớc về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị thì tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn quốc ngày càng gia tăng, làm ảnh hởng đến sự phát triển và ổn định của xã hội, của đất nớc. Đối với huyện Hng nguyên, tỉnh Nghệ An nói riêng, thì tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại nói riêng trong thời gian qua cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù đợc sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng của chính quyền địa phơng trong việc tăng cờng công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình hình khiếu nại, tố cáo nay vẫn có chiều hớng tăng về số vụ việc và tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn. Để củng cố các kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời đa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cờng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, nhằm ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nên tôi chọn đề tài: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính . Đề tài gồm có 3 phần: Phần 1: Lý luận cơ bản về khiếu nại. Phần 2: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại ở huyện Hng Nguyên, tỉnh Nghệ An Phần 3: Kết luận và kiến nghị. Do nhận thức lý luận có hạn, thực tiễn công tác cha nhiều, nên trong quá trình trình bày không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô giáo và bạn đọc thông cảm và góp ý kiến để hoàn thiện. 1 phần i lý luận cơ bản về khiếu nại i. khái niệm, nguyên nhân khiếu nại. 1. Khái niệm khiếu nại. Nhà nớc thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong quá trình tiến hành các hoạt động quản lý, các cơ quan Nhà nớc ban hành các văn bản, các quyết định quản lý theo thẩm quyền để thực hiện quyền lực Nhà nớc, buộc mọi ngời phải tuân theo. Tuy vậy, các văn bản hay quyết định đó có sự sai sót hoặc do cán bộ, công chức thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức nên có khiếu nại phát sinh. Vì vậy khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. (Theo khoản 1, Điều 2 Luật khiếu nại, tố cáo). Từ khái niệm này cho ta thấy: - Chủ thể khiếu nại bao gồm: Công dân, cơ quan, tổ chức và cán bộ công chức. - Đối tợng khiếu nại là: Quyết định hành chính và hành vi hành chính. + Quyết định hành chính là quyết định của cơ quan hành chính Nhà nớc hoặc của ngời có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nớc đợc áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tợng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý Nhà nớc. + Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nớc hoặc của ngời có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nớc khi thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật. - Phạm vi bảo vệ là: Quyền và lợi ích hợp pháp của ngời khiếu nại. Thực tế, bất kỳ một hành vi vi phạm pháp luật nào cũng có thể dẫn đến khiếu nại, nhng ở đây, chúng ta nghiên cứu khái niệm khiếu nại ở nghĩa hẹp, có nội hàm đợc quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo. 2. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại có nhiều vấn đề nh: Cơ chế chính sách của Nhà nớc bất cập, không phù hợp với thực tế; tình hình chính trị, kinh tế xã hội tác động và tạo điều kiện dễ dàng để thực hiện khiếu nại; ngời khiếu nại không nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nớc; cán bộ 2 công chức, ngời thi hành công vụ yếu kém về năng lực trình độ, tha hoá về đạo đức phẩm chất v.v đều dẫn đến phát sinh khiếu nại. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý, các cơ quan hành chính nhà nớc tác động đến đối tợng quản lý thông qua quyết định hành chính, hành vi hành chính, nên khi quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh khiếu nại hành chính. * Quyết định hành chính trái Pháp luật thể hiện chủ yếu là vi phạm về: - Hình thức, thủ tục của quyết định hành chính. - Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính. - Nội dung, phạm vi điều chỉnh của quyết định hành chính. Thực tế, một quyết định hành chính trái Pháp luật có thể vi phạm một hoặc cả hai, ba dạng trên. Về phơng diện pháp lý không chấp nhận bất kỳ một dạng vi phạm nào. Tuy nhiên, những khiếu nại về vi phạm pháp luật của quyết định hành chính thờng tập trung vào những vi phạm nội dung, phạm vi điều chỉnh của quyết định. Bởi vì vi phạm về nội dung, phạm vi điều chỉnh của quyết định hành chính trực tiếp tác động, gây thiệt hại đối với quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. * Hành vi hành chính trái Pháp luật: Ngời thừa hành công vụ có thể có hành vi trái Pháp luật bị khiếu nại khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, hoặc trực tiếp thi hành các quyết định hành chính. Hành vi hành chính đợc biểu thị bằng hành động, việc làm. Hành vi hành chính có thể do hành động hoặc không hành động mà vi phạm Pháp luật, khi đó là đối tợng của khiếu nại. Luật khiếu nại, tố cáo chỉ qui định các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật trong các cơ quan hành chính Nhà nớc, xâm hại đến các quyền, lợi ích công dân, cơ quan, tổ chức đợc pháp luật bảo vệ là đối tợng của khiếu nại hành chính. II. nội dung quyền khiếu nại của công dân. 1. Quyền khiếu nại của công dân đợc Hiến pháp ghi nhận. Căn cứ Hiến pháp năm 1992 và phạm vi hoạt động chủ yếu của con ngời. Các quyền và nghĩa vụ của công dân đợc chia thành ba nhóm chính sau: a. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực văn hoá - kinh tế xã hội: Đó là các quyền và nghĩa vụ cơ bản về lao động; bảo vệ sức khoẻ; bảo đảm vật chất, bảo hiểm xã hội, tự do kinh doanh; học tập, nghiên cứu khoa học và phát minh sáng chế 3 b. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực Nhà nớc, chính trị, xã hội: Đó là các quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực nh tham gia quản lý Nhà nớc, quản lý xã hội, bầu cử, ứng cử; khiếu nại, bảo vệ Tổ quốc, tự do ngôn luận, báo chí, tự do hội họp c. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực đời sống riêng: Đó là các quyền bất khả xâm phạm về thân thể, về chỗ ở, quyền tự do đi lại và tự do c trú; quyền bình đẳng trớc PL và bình đẳng nam nữ; quyền tự do tín ngỡng Điều 74 Hiến pháp năm 1992 quy định: Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải đợc cơ quan Nhà nớc xem xét giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích Nhà nớc, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân phải đợc kịp thời xử lý nghiêm minh, ngời bị thiệt hại có quyền đợc bồi thờng về vật chất và phục hồi về danh dự 2. Quyền khiếu nại là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nớc, quản lý xã hội. Trong nền dân chủ XHCN, công dân thực sự tham gia vào việc quản lý Nhà nớc, quản lý xã hội thông qua hai hình thức dân chủ đó là dân chủ trực tiếp hay dân chủ đại diện. Đây là đặc trng, dấu hiệu chủ yếu của một Nhà nớc dân chủ. Công dân sử dụng quyền khiếu nại là thể hiện quyền dân chủ trực tiếp, thể hiện nguyên tắc quyền lực nhân dân. 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ khiếu nại. a. Quyền và nghĩa vụ của ngời khiếu nại. * Ngời khiếu nại có các quyền sau đây: + Tự mình khiếu nại hoặc thông qua ngời đại diện hợp pháp để khiếu nại. + Đợc nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại. + Đợc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, bồi thờng thiệt hại theo quy định của pháp luật. + Đợc khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật KNTC và pháp luật về tố tụng hành chính. + Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết. * Ngời khiếu nại có các nghĩa vụ sau: + Khiếu nại đến đúng ngời có thẩm quyền giải quyết. 4 + Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho ngời giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trớc pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin tài liệu đó. + Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. b. Quyền và nghĩa vụ của ngời bị khiếu nại: * Ngời bị khiếu nại có các quyền sau đây: + Đa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. + Đợc nhận quyết định giải quyết khiếu nại của ngời giải quyết khiếu nại tiếp theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhng ngời khiếu nại tiếp tục khiếu nại. * Ngời bị khiếu nại có nghĩa vụ sau: + Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; thông báo bằng văn bản về việc thụ lý để giải quyết, gửi quyết định giải quyết cho ngời khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trớc pháp luật về việc giải quyết của mình; trong trờng hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chuyển đến thì phải thông báo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. + Giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. + Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. + Bồi thờng thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. III. thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại là các quyền và trách nhiệm chung, ùng các quyền hạn cụ thể trong giải quyết khiếu nại đợc pháp luật quy định. 1. Đối với thủ trởng cơ quan Nhà nớc. Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo thì thủ trởng các cơ quan, tổ chức là ngời có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Từ quy định này, cho thấy những nguyên tắc xác định thẩm quyền và trình tự thẩm quyền giải quyết khiếu nại nh sau: + Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trởng cơ quan nào thì thủ trởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. 5 + Khiếu nại hành vi hành chính của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào thì thủ trởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Trên nguyên tắc đó thì thủ trởng cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền: + Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính mình và của những ngời do mình trực tiếp quản lý. + Giải quyết khiếu nại lần tiếp theo các khiếu nại mà thủ trởng cơ quan cấp dới trực tiếp đã giải quyết nhng còn khiếu nại, trừ khiếu nại mà quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật hoặc khiếu nại đã đợc tòa án thụ lý giải quyết. Về thẩm quyền này, cần chú ý các điểm sau: - Quy định về thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính thể hiện rõ sự khác nhau với khiếu nại về các quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, dân sự và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế. - Những việc làm của cán bộ công chức Nhà nớc tuy trái pháp luật, nh- ng không thuộc phạm vi nhiệm vụ, công vụ bị khiếu nại, thì thủ trởng cơ quan quản lý cán bộ công chức Nhà nớc đó không có trách nhiệm giải quyết. - Bộ trởng, thủ trởng cơ quan ngang bộ, Tổng Thanh tra, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là ngời có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; Bộ trởng, Thủ trởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng theo kiến nghị hoặc yêu cầu của Tổng Thanh tra. 2. Đối với thủ trởng các tổ chức thanh tra. - Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trởng cơ quan quản lý Nhà nớc cùng cấp. - Tổng Thanh tra có quyền: Giúp Thủ trớng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phơng, nhiều lĩnh vực của quản lý Nhà nớc, giúp Thủ tớng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng theo quy định của pháp luật. IV. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính là thứ tự công việc phải làm để giải quyết vụ việc khiếu nại. Khi xem xét trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, cần phân biệt với trình tự thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính gồm các bớc sau: 1. Tiếp công dân và xử lý đơn, thu khiếu nại. a. Tiếp công dân: Tiếp công dân là bớc đầu giải quyết khiếu nại, là khâu quan trọng đầu tiên trong quá trình giải quyết khiếu nại, giải pháp không nhỏ vào việc nâng cao chất lợng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại. 6 - Tiếp công dân là công tác mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta là dân là gốc, nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nớc, xã hội theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Theo quy định tại Điều 74 Luật khiếu nại, tố cáo nh sau: Thủ trởng các cơ quan Nhà nớc có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân. Nội dung của công tác tổ chức và quản lý nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức bao gồm: - Thứ nhất: Bố trí nơi tiếp công dân ở địa điểm thuận lợi, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết và bảo đảm an toàn khi tiếp công dân. - Thứ hai: Bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp dân. - Thứ ba: Thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc và chấn chỉnh kịp thời việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức. Trong quá trình tổ chức tiếp công dân cần chú ý sau: + Công dân đến nơi tiếp công dân khiếu nại nhiều trờng hợp nội dung khiếu nại, tố cáo thờng đan xen nhau, ngời tiếp công dân hớng dẫn công dân viết thành đơn riêng với nội dung khiếu nại, tố cáo trình bày riêng biệt. + Công dân đến khiếu nại thờng có tâm trạng nóng nảy, không bình tĩnh nên ngời tiếp công dân cần động viên họ bình tĩnh trình bày những nội dung. + Đơn khiếu nại có chữ ký nhiều ngời thì ngời tiếp công dân hớng dẫn công dân viết thành từng đơn khiếu nại riêng để thực hiện quyền khiếu nại. + Đối với khiếu nại đoàn đông ngời cùng một nội dung thì ngời tiếp dân đề nghị đoàn cử đại diện vào làm việc. Đoàn từ 05 ngời đến 10 ngời thì cử đại diện không quá 02 ngời; đoàn từ 10 ngời trở lên thì cử đại diện không quá 05 ngời. b. Xử lý đơn th khiếu nại: Đây là bớc tiếp theo của công tác tiếp dân. Xử lý đơn th khiếu nại là tiến hành xem xét, phân loại, sắp xếp đơn th đã nhận đợc để thụ lý giải quyết, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc trả lời cho ngời khiếu nại theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì việc tiếp nhận, xử lý đơn th khiếu nại nh sau: - Khi tiếp nhận đơn th phải ghi vào sổ, đóng dấu nơi tiếp nhận đơn. 7 - Đọc kỹ đơn th, nhận định nội dung, tính chất và phân loại đơn: Loại đủ điều kiện thụ lý, loại có tịnh cấp bách cần xử lý ngay, loại đơn th thuộc thẩm quyền và loại không thuộc thẩm quyền giải quyết. - Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thì thụ lý để giải quyết, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết nhng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết. - Đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận đợc có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo khoản 1, 2 và khoản 5, điều 5 Nghị định 53/2005/NĐ-CP; còn nội dung tố cáo xử lý theo quy định tại điều 42 Nghị định 53/2005/NĐ-CP. - Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp dới nhng quá thời hạn quy định mà cha giải quyết thì thủ trởng cơ quan Nhà nớc cấp trên yêu cầu cấp dới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với ngời thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. - Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì cơ quan nhận đợc đơn không có trách nhiệm thụ lý, nhng có văn bản chỉ dẫn, trả lời ngời khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ khiếu nại. 2. Chuẩn bị giải quyết khiếu nại. Bớc chuẩn bị giải quyết bắt đầu từ khâu nghiên cứu sơ bộ vụ việc đến khi đa ra kế hoạch, yêu cầu công việc cần xem xét, giải quyết cụ thể. Mục đích của khâu này là chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nhân lực, các căn cứ pháp lý để giải quyết. Trong bớc chuẩn bị giải quyết khiếu nại gồm có các nội dung sau đây: 2.1. Nghiên cứu sơ bộ vụ việc: Đây là khâu quan trọng trong bớc chuẩn bị, chủ yếu khâu này làm rõ và củng cố nội dung chủ yếu vụ việc về họ tên, địa chỉ, t cách ngời khiếu nại; yêu cầu ngời khiếu nại, cơ sở, yêu cầu của khiếu nại; thẩm quyền giải quyết vụ việc 2.2. Thụ lý giải quyết vụ, việc: Đây là khâu tiếp theo sau khi đã hoàn tất nghiên cứu sơ bộ vụ, việc. Căn cứ vào vụ việc khiếu nại, nếu việc khiếu nại đủ các điều kiện quy định thì trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đơn khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền phải quyết định thụ lý vụ việc, và gửi thông báo cho ngời khiếu nại biết. Ngợc lại, nếu khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì trả lời bằng văn bản cho ngời khiếu nại và nêu rõ lý do. 8 2.3. Xây dựng kế hoạch giải quyết vụ, việc: Kế hoạch giải quyết cần nêu ra các công việc phải làm, tiến độ, thời gian từng việc cụ thể, dự kiến các tình huống phát sinh và các điều kiện bảo đảm cần thiết khi tiến hành giải quyết vụ việc. 2.4. Tập hợp và nghiên cứu tài liệu liên quan: Để có căn cứ giải quyết nhanh chóng, cần su tầm các tài liệu liên quan phục vụ giải quyết nh văn bản tài liệu nghiệp vụ hớng dẫn chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chính; văn bản, tài liệu do đơn th đề cập, văn bản liên quan đến quyết định, hành vi bị khiếu nại 3. Thẩm tra, xác minh vụ việc. Đây là bớc có ý nghĩa quan trọng trong việc xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại quyết định chất lợng, hiệu quả của quá trình giải quyết, tiến độ giải quyết; đồng thời, cũng là bớc đòi hỏi trình độ năng lực nghiệp vụ của cán bộ khi giải quyết khiếu nại. 3.1. vận dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản. Khi tiến hành thẩm tra, xác minh vụ, việc cần thiết vận dụng một số biện pháp nghiệp vụ cơ bản sau: * Các biện pháp nghiệp vụ trong nhóm trực tiếp gồm: Kiểm tra đối chiếu, xem xét thực tế; tổ chức đối thoại đối chất, làm việc với ngời khiếu nại, ngời bị khiếu nại, ngời có liên quan. Đây là nhóm giao tiếp hành chính trong điều kiện đối tợng giao tiếp một bên là cán bộ nghiệp vụ, một bên là công dân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trong điều kiện đấu tranh làm rõ đúng, sai, ảnh hởng lợi ích kinh tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. Cần xây dựng một bảng câu hỏi trong giao tiếp, nên bắt đầu nh thế nào trong một buổi giao tiếp, phơng pháp, cách thức tiến hành. Thờng xuyên ghi biên bản kết quả làm việc, sao chụp tài liệu để làm căn cứ. * Nhóm các biện pháp nghiệp vụ gián tiếp: Gồm yêu cầu giám định tài liệu, xác nhận của các cơ quan, đơn vị, sử dụng phơng tiện kỹ thuật hỗ trợ; tổng hợp, đánh giá thông tin, xác định căn cứ giải quyết. 3.2. Báo cáo thẩm tra, xác minh. Kết thúc bớc thu thập thông tin, xác định chứng cứ đã làm rõ các vấn đề cần thẩm tra phải có báo cáo. Nội dung báo cáo thẩm tra, xác minh đề cập những vấn đề đã thẩm tra, xác minh theo yêu cầu văn bản thụ lý; quá trình thẩm tra, xác minh nh thế nào; kết quả thẩm tra, xác minh đúng sai, nhận định đề xuất, hớng giải quyết, tháo gỡ; các tài liệu cơ bản đã đợc sử dụng kèm theo. 9 4. Ra quyết định và công bố quyết định. 4.1. Tổng hợp báo cáo, chuẩn bị tài liệu. Đây là khâu tổng hợp toàn bộ phần công việc đã làm của cán bộ thụ lý giải quyết. Báo cáo tổng hợp chỉ rõ công việc thẩm tra, xác minh để đi đến kết luận, kiến nghị phục vụ cho việc đa ra quyết định giải quyết khiếu nại. 4.2. Dự kiến và hoàn chỉnh phơng án giải quyết. Phơng án giải quyết đợc dự kiến và hoàn chỉnh sau khi đã có báo cáo tổng hợp cuối cùng. Để bảo đảm việc giải quyết khách quan, thoả đáng thì ph- ơng án giải quyết cần đợc tham khảo các bên hữu quan, các đoàn thể, đối chất (nếu cần), thảo luận, phản biện trong tổ công tác 4.3. Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại. * Quyết định giải quyết là khâu kết thúc xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền quyết định giải quyết có thể trình bày theo dạng: Trình bày tóm tắt báo cáo xác minh trong quyết định nh một căn cứ ra quyết định hoặc không đa phần nội dung đã thẩm tra, xác minh vào quyết định. Quyết định giải quyết phải bảo đảm đợc những yêu cầu về mặt nội dung và hình thức theo quy định. - Về hình thức: Phải thể hiện đầyđủ các yếu tố của một quyết định hành chính đợc ban hành theo thẩm quyền. - Về nội dung: thể hiện sự dứt khoát của cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại. Quyết định giải quyết gồm các vấn đề cơ bản sau: + Nội dung khiếu nại. + Kết luận về nội dung khiếu nại, tính chất đúng sai với mức độ cụ thể. + Căn cứ pháp luật để giải quyết. + Kết quả thẩm tra, xác minh. + Việc xử lý quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật và các vấn đề khác. + Giải quyết quyền, lợi ích các bên có liên quan. + Quyền đợc khiếu nại tiếp theo nh thế nào. Nếu quyết định cuối cùng thì ghi rõ. * Quyết định giải quyết khiếu nại đợc gửi cho ngời khiếu nại, ngời có quyền, lợi ích liên quan, Thủ trởng cơ quan cấp trên trực tiếp, Chánh thanh tra cấp trên trực tiếp. * Công bố quyết định: Khi cần thiết thì ngời giải quyết có thể công bố công khai quyết định giải quyết đối với ngời khiếu nại, bị khiếu nại. Những vụ việc do tính chất vụ việc, có thể công bố thông qua phơng tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền giáo dục. 10 [...]... nhân dẫn đến khiếu nại của nhân dân 4 Thực hiện tốt chơng trình tổng thể cải cách hành chính của Nhà nớc giai đoạn 2001 2010 của Thủ tớng Chính phủ đặc biệt là cải cách thể chế hành chính và thủ tục hành chính là biện pháp làm giảm phát sinh khiếu nại hành chính 5 Không nên quy định việc giải quyết ban đầu cho cơ quan, thủ trởng cơ quan có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại mà nên... việc giải quyết khiếu nại và tốn kém về thời gian, tiền bạc của ngời khiếu nại và của Nhà nớc d Sự yếu kém của một số bộ phận các cơ quan quản lý hành chính ở địa phơng, của ngời có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại còn nhiều sơ hở, đặc biệt là ra quyết định hành chính hoặc có các hành vi hành chính vi phạm pháp luật dẫn đến khiếu nại ngày gia tăng e Việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu. .. định: Ngời khiếu nại có quyền khởi kiện ngay ra tòa hành chính hoặc khiếu nại ngay lên cơ quan cấp trên mà không cần phải khiếu nại đến cơ quan có quyết định hành chính và hành vi hành chính bị khiếu nại vì quy định nh hiện nay thì cơ quan có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thờng không dễ nhận ra vi phạm của mình, nên việc giải quyết qua nhiều tầng nấc, nhiều cấp giải quyết, gây... đủ năng lực, trình độ, không có tín nhiệm với nhân dân nên có lúc có nơi dân ch a tin tởng vào chính quyền, tình trạng khiếu nại vợt cấp xảy ra b Trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân, một số cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem nhẹ và bỏ qua các trình tự, thủ tục nh không ra quyết định thụ lý, khi giải quyết không ra quyết định giải quyết nên 14 tính hiệu quả, pháp lý không cao,... vụ hoà giải, thực tế quá trình giải quyết khiếu nại cho thấy nêú quan tâm hoa giải ngay tại cơ sở sẽ hạn chế việc khiếu nại phát sinh vợt cấp 2 Một số khó khăn, hạn chế a Hiên nay luật khiếu nại, tố cáo quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại từ Chủ tịch xã đến Tổng Thanh tra, quy định nhiều cấp giải quyết dẫn đến các cơ quan hành chính (nhất là cơ sở) có t tởng ỷ lại; việc giải quyết khiếu nại thờng... lợt ngời đến khiếu nại, kiến nghị Lợt 338 273 381 5 Số ý kiến kiến nghị ý kiến khiếu nại 338 273 381 6 Số ý kiến, khiếu nại đã ý kiến đợc giải quyết 324 2232 95,5 270 2232 98,9 360 94,5 2 Giải quyết khiếu nại Dới sự chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phơng trong việc giải quyết khiếu nại nên trong thời gian qua hầu hết các vụ khiếu nại đã đợc các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm... việc khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhng cha thi hành nghiêm chỉnh nh quyết định giải quyết khiếu nại đất đai của bà: Trần Thị Nguyện ở xã 13 Hng Thông, khiếu nại của bà Ngũ Thị Tình xã Hng Đảo, khiếu nại của 21 số dân xã Hng Chính về đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đờng 46 đến nay cha dứt điểm, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân Kết quả giải quyết đơn th khiếu nại nh sau: Diễn giải. .. tranh thủ thời cơ để từng bớc phát triển kinh tế xã hội II thực trạng khiếu nại, giải quyết khiếu nại của huyện Hng Nguyên, tỉnh Nghệ An 1 Tiếp công dân, xử lý đơn th khiếu nại a Tiếp công dân: Thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hớng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo, Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân UBND huyện đã ban hành quyết định...5 Thi hành quyết định và hoàn chỉnh hồ sơ vụ, việc 5.1 Thi hành quyết định giải quyết Ngời ra quyết định có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra , áp dụng các biện pháp cần thiết để quyết định giải quyết khiếu nại đợc thi hành nghiêm chỉnh 5.2 Hồ sơ lu trữ đợc lập theo quy định Hồ sơ sau khi giải quyết vụ việc phải lu trữ để giúp quản lý, theo dõi, gồm (đơn, biên bản ghi lời khiếu nại, văn bản thẩm... tính thuyết phục của quyết định giải quyết sẽ thấp 16 6 Hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách của Nhà nớc - Nên tách Luật khiếu nại, tố cáo thành 2 luật riêng: Luật tố cáo và Luật khiếu nại, để nh hiện nay dễ lẫn lộn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tố cáo - Hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật . cầu của Tổng Thanh tra. 2. Đối với thủ trởng các tổ chức thanh tra. - Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thu c thẩm quyền. xử lý ngay, loại đơn th thu c thẩm quyền và loại không thu c thẩm quyền giải quyết. - Đơn thu c thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thì thụ lý để giải quyết, nếu thu c thẩm quyền giải quyết. không thu c phạm vi nhiệm vụ, công vụ bị khiếu nại, thì thủ trởng cơ quan quản lý cán bộ công chức Nhà nớc đó không có trách nhiệm giải quyết. - Bộ trởng, thủ trởng cơ quan ngang bộ, Tổng Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản lý nhà nước: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, Tiểu luận quản lý nhà nước: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính,

Từ khóa liên quan