0

Quản lý điểm trường trung học phổ thông C#

90 764 3
  • Quản lý điểm trường trung học phổ thông C#

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2015, 16:01

Quản lý điểm trường trung học phổ thông C# Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú MỤC LỤC xix DANH SÁCH CÁC HÌNH xix I. Lý do chọn đề tài 1 II. Giới thiệu sơ lược ứng dụng 1 1. Mục tiêu 1 Mục tiêu của đề tài đặt ra là xây dựng hệ thống quản lý điểm học sinh, hỗ trợ nhập thông tin học sinh, nhập điểm và tính điểm cho học sinh, nhập thông tin giáo viên, để việc quản lý điểm học sinh nhanh hơn và ít tốn thời gian hơn 1 2. Chức năng chính 1 Nhập thông tin học sinh khi mới vào trường 1 Phân lớp học sinh vào đầu năm học 1 Nhập thông tin giáo viên và chuyên môn của giáo viên 1 Phân công giảng dạy 1 Nhập điểm cho học sinh 1 Tính điểm trung bình môn, trung bình học kỳ, điểm tổng kết cả năm và xếp loại học sinh 1 Thống kê danh sách học sinh, danh sách giáo viên 1 Tìm kiếm học sinh, tìm kiếm giáo viên 1 B. PHẦN TỔNG QUAN 2 I. Giới thiệu sơ lược về trường THPT An Phú 2 II. Mô tả bài toán 2 1. Hiện trạng hệ thống 2 Hiện tại, trường THPT An Phú vẫn còn tính điểm bằng hình thức thủ công (viết tay) nên vẫn còn gặp một số hạn chế 2 Lưu trữ và tìm kiếm khó khăn và mất nhiều thời gian 2 Tính toán chậm và đôi khi thiếu chính xác 2 Độ an toàn không cao 2 Do đó phần mềm Quản lý điểm học sinh là cần thiết để khắc phục những hạn chế trên. 2 2. Mô tả bài toán 2 C. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5 I. Tổng quan về UML 5 1. UML là gì? 5 2. Các sơ đồ lớp 5 3. Kiến trúc của hệ thống 6 6 Hình 1: Kiến trúc hệ thống 6 4. Sơ đồ Use Case (Use Case diagram) 7 5. Sơ đồ lớp 8 6. Sơ đồ tuần tự 9 II. Môi trường phát triển 10 1. Kiến trúc .NET framework 10 2. Ngôn ngữ C# 11 Ngôn ngữ C# là một trong số các ngôn ngữ được .NET Framework hỗ trợ, C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 i Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java 11 3. Microsoft SQL server 2000 11 D. PHÂN TÍCH 12 I. Sơ đồ Use Case 12 1. Sơ đồ Use Case tổng quát cho tất cả các Actor 12 12 Hình 3: Sơ đồ Use Case tổng quát 12 2. Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 13 13 Hình 4: Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 13 3. Sơ đồ Use Case cho Actor giáo viên 13 13 Hình 5: Sơ đồ Use Case cho Actor người dùng 13 II. Đặc tả Use Case 14 1. Đặc tả Use Case Đăng nhập 14 2. Đặc tả Use Case Quản lý người dùng 14 3. Đặc tả Use Case Đổi mật khẩu 15 4. Đặc tả Use Case Quản lý năm học 16 5. Đặc tả Use Case Quản lý học kỳ 17 6. Đặc tả Use Case Quản lý khối lớp 18 7. Đặc tả Use Case Quản lý lớp 19 8. Đặc tả Use Case Quản lý môn học 20 9. Đặc tả Use Case Quản lý giáo viên 21 10. Đặc tả Use Case Quản lý học sinh 22 11. Đặc tả Use Case Quản lý học lực 23 12. Đặc tả Use Case Quản lý loại điểm 25 13. Đặc tả Use Case Quản lý tôn giáo 26 14. Đặc tả Use Case Quản lý dân tộc 27 15. Đặc tả Use Case Quản lý nghề nghiệp 28 16. Đặc tả Use Case Quản lý lớp môn học 29 17. Đặc tả Use Case nhập điểm 30 18. Đặc tả Use Case phân công 31 19. Đặc tả Use Case phân lớp 33 20. Đặc tả Use Case thống kê 34 21. Đặc tả Use Case tìm kiếm 34 III. Sơ đồ tuần tự 35 1. Sơ đồ tuần tự cho Use Case đăng nhập 35 35 Hinh 6: Sơ đồ tuần tự cho Use Case đăng nhập 35 2. Sơ đồ tuần tự cho Use Case quản lý người dùng 35 2.1 Thêm người dùng 35 35 Hình 7: Sơ đồ tuần tự cho Use Case thêm người dùng 35 2.2 Xoá người dùng 36 36 Hình 8: Sơ đồ tuần tự cho Use Case xoá người dùng 36 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 ii Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú 2.3 Sửa người dùng 36 36 Hình 9: Sơ đồ tuần tự cho Use Case sửa người dùng 37 3. Sơ đồ tuần tự cho Use Case đổi mật khẩu 38 38 Hình 10: Sơ đồ tuần tự cho Use Case đổi mật khẩu 38 4. Sơ đồ tuần tự cho Use Case quản lý năm học 38 4.1 Thêm năm học 38 38 Hình 11: Sơ đồ tuần tự cho Use Case thêm năm học 38 4.2 Xoá năm học 39 39 Hình 12: Sơ đồ tuần tự cho Use Case xoá năm học 39 4.3 Sửa năm học 39 39 Hình 13: Sơ đồ tuần tự cho Use Case sửa năm học 39 5. Sơ đồ tuần tự cho Use Case quản lý học sinh 40 5.1 Thêm học sinh 40 40 Hình 14: Sơ đồ tuần tự cho Use Case thêm học sinh 40 5.2 Xoá học sinh 40 40 Hình 15: Sơ đồ tuần tự cho Use Case xoá học sinh 40 5.3 Sửa học sinh 41 41 Hình 16: Sơ đồ tuần tự cho Use Case sửa học sinh 41 6. Sơ đồ tuần tự cho Use Case phân công 41 6.1 Thêm phân công 41 41 Hình 17: Sơ đồ tuần tự cho Use Case thêm phân công 41 6.2 Xoá phân công 42 42 Hình 18: Sơ đồ tuần tự cho Use Case xoá phân công 42 6.3 Sửa phân công 42 42 Hình 19: Sơ đồ tuần tự cho Use Case sửa phân công 42 7. Sơ đồ tuần tự cho Use Case phân lớp 43 7.1 Thêm phân lớp 43 43 Hình 20: Sơ đồ tuần tự cho Use Case thêm phân lớp 43 7.2 Xoá phân lớp 43 43 Hình 21: Sơ đồ tuần tự cho Use Case xoá phân lớp 43 7.3 Sửa phân lớp 44 44 Hình 22: Sơ đồ tuần tự cho Use Case sửa phân lớp 44 8. Sơ đồ tuần tự cho Use Case nhập điểm 44 8.1 Thêm điểm 44 44 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 iii Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Hình 23: Sơ đồ tuần tự cho Use Case thêm điểm 44 8.2 Xoá điểm 45 45 Hình 24: Sơ đồ tuần tự cho Use Case xoá điểm 45 8.3 Sửa điểm 45 45 Hình 25: Sơ đồ tuần tự cho Use Case sửa điểm 45 9. Sơ đồ tuần tự cho Use Case tìm học sinh 46 46 Hình 26: Sơ đồ tuần tự cho Use Case tìm học sinh 46 IV. Sơ đồ lớp tổng quát 46 E. THIẾT KẾ 48 I. Thiết kế cơ sở dữ liệu 48 1. Các bảng dữ liệu 48 DAN_TOC ( DÂN TỘC) 48 TÊN TRƯỜNG 48 KIỂU DỮ LIỆU 48 RÀNG BUỘC 48 CHÚ THÍCH 48 MaDanToc 48 Int(4) 48 Not null 48 Mã dân tộc 48 TenDanToc 48 Nvarchar(30) 48 Not null 48 Tên dân tộc 48 DIEM (ĐIỂM) 48 TÊN TRƯỜNG 48 KIỂU DỮ LIỆU 48 RÀNG BUỘC 48 CHÚ THÍCH 48 ID 48 Int(4) 48 Not null 48 ID điểm 48 MaHocSinhLop 48 Varchar(13) 48 Not null 48 Mã học sinh lớp 48 MaMonHoc 48 Varchar(4) 48 Not null 48 Mã môn học 48 MaHocKy 48 Varchar(3) 48 Not null 48 Mã học kỳ 48 MaLoai 48 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 iv Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Varchar(3) 48 Not null 48 Mã loại điểm 48 Diem 48 Float 48 Null 48 Điểm 48 GIAO_VIEN (GIÁO VIÊN) 49 TÊN TRƯỜNG 49 KIỂU DỮ LIỆU 49 RÀNG BUỘC 49 CHÚ THÍCH 49 MaGiaoVien 49 Varchar(6) 49 Not null 49 Mã giáo viên 49 HoTen 49 Nvarchar(30) 49 Not null 49 Họ tên giáo viên 49 NgaySinh 49 Datetime(8) 49 Not null 49 Ngày sinh 49 NoiSinh 49 Nvarchar(50) 49 Not null 49 Nơi sinh 49 GioiTinh 49 Bit(1) 49 Not null 49 Giới tính 49 DiaChi 49 Nvarchar(50) 49 Not null 49 Địa chỉ 49 DienThoai 49 Varchar(18) 49 Null 49 Điện thoại 49 MaMonHoc 49 Varchar(4) 49 Not null 49 Mã môn học 49 HANH_KIEM (HẠNH KIỂM) 49 TÊN TRƯỜNG 49 KIỂU DỮ LIỆU 49 RÀNG BUỘC 49 CHÚ THÍCH 49 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 v Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú MaHanhKiem 49 Varchar(3) 49 Not null 49 Mã hạnh kiểm 49 TenHanhKiem 49 Nvarchar(30) 49 Not null 49 Tên hạnh kiểm 49 HOC_KY (HỌC KỲ) 49 TÊN TRƯỜNG 49 KIỂU DỮ LIỆU 49 RÀNG BUỘC 49 CHÚ THÍCH 49 MaHocKy 49 Varchar(3) 49 Not null 49 Mã học kỳ 49 TenHocKy 49 Nvarchar(30) 49 Not null 49 Tên học kỳ 49 HeSo 49 Int(4) 49 Null 49 Hệ số 49 HOC_LUC (HỌC LỰC) 50 TÊN TRƯỜNG 50 KIỂU DỮ LIỆU 50 RÀNG BUỘC 50 CHÚ THÍCH 50 MaHocLuc 50 Varchar(3) 50 Not null 50 Mã học lực 50 TenHocLuc 50 Nvarchar(30) 50 Not null 50 Tên học lực 50 DiemCanDuoi 50 Float(8) 50 Not null 50 Điểm cận dưới 50 DiemCanTren 50 Float(8) 50 Not null 50 Điểm cận trên 50 DiemKhongChe 50 Float(8) 50 Not null 50 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 vi Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Điểm khống chế 50 HOC_SINH (HỌC SINH) 50 TÊN TRƯỜNG 50 KIỂU DỮ LIỆU 50 RÀNG BUỘC 50 CHÚ THÍCH 50 MaHocSinh 50 Varchar(8) 50 Not null 50 Mã học sinh 50 HoTen 50 Nvarchar(30) 50 Not null 50 Họ tên học sinh 50 GioiTinh 50 Bit(1) 50 Not null 50 Giới tính 50 NgaySinh 50 Datetime(8) 50 Not null 50 Ngày sinh 50 NoiSinh 50 Nvarchar(50) 50 Not null 50 Nơi sinh 50 DiaChi 50 Nvarchar(50) 50 Not null 50 Địa chỉ 50 MaDanToc 50 Int(4) 50 Not null 50 Mã dân tộc 50 MaTonGiao 50 Int(4) 50 Not null 50 Mã tôn giáo 50 HoTenCha 50 Nvarchar(30) 50 Not null 50 Họ tên Cha 50 MaNNghiepCha 50 Int(4) 50 Not null 50 Mã nghề nghiệp Cha 50 HoTenMe 50 Nvarchar(30) 50 Not null 50 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 vii Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Họ tên Mẹ 50 KET_QUA (KẾT QUẢ) 51 TÊN TRƯỜNG 51 KIỂU DỮ LIỆU 51 RÀNG BUỘC 51 CHÚ THÍCH 51 MaKetQua 51 Varchar(3) 51 Not null 51 Mã kết quả 51 TenKetQua 51 Nvarchar(30) 51 Not null 51 Tên kết quả 51 KHOI_LOP (KHỐI LỚP) 51 TÊN TRƯỜNG 51 KIỂU DỮ LIỆU 51 RÀNG BUỘC 51 CHÚ THÍCH 51 MaKhoiLop 51 Varchar(3) 51 Not null 51 Mã khối lớp 51 TenKhoiLop 51 Nvarchar(30) 51 Not null 51 Tên khối lớp 51 LOAI_DIEM (LOẠI ĐIỂM) 51 TÊN TRƯỜNG 51 KIỂU DỮ LIỆU 51 RÀNG BUỘC 51 CHÚ THÍCH 51 MaLoai 51 Varchar(3) 51 Not null 51 Mã loại 51 TenLoai 51 Varchar(30) 51 Not null 51 Tên loại 51 HeSo 51 Int(4) 51 Not null 51 Hệ số 51 LOAI_NGUOI_DUNG (LOẠI NGƯỜI DÙNG) 51 TÊN TRƯỜNG 51 KIỂU DỮ LIỆU 51 RÀNG BUỘC 51 CHÚ THÍCH 51 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 viii Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú MaLoai 51 Int(4) 51 Not null 51 Mã loại 51 TenLoai 51 Nvarchar(30) 51 Not null 51 Tên loại 51 LOP (LỚP) 52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC 52 CHÚ THÍCH 52 MaLop 52 Varchar(11) 52 Not null 52 Mã lớp 52 TenLop 52 Nvarchar(30) 52 Not nul 52 Tên lớp 52 MaKhoiLop 52 Varchar(3) 52 Not null 52 Mã khối lớp 52 MaNamHoc 52 Varchar(6) 52 Not null 52 Mã năm học 52 SiSo 52 Int(4) 52 Not null 52 Sĩ số 52 MaGiaoVien 52 Varchar(6) 52 Not null 52 Mã giáo viên 52 LOP_MONHOC (LỚP MÔN HỌC) 52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC 52 CHÚ THÍCH 52 MaLopMonHoc 52 Int(4) 52 Not null 52 Mã lớp môn học 52 MaLop 52 Varchar(11) 52 Not null 52 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 ix Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Mã lớp 52 MaMonHoc 52 Varchar(4) 52 Not null 52 Mã môn học 52 MON_HOC (MÔN HỌC) 52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC 52 CHÚ THÍCH 52 MaMonHoc 52 Varchar(4) 52 Not null 52 Mã môn học 52 TenMonHoc 52 Nvarchar(30) 52 Not null 52 Tên môn học 52 SoTiet 52 Int(4) 52 Not null 52 Số tiết 52 HeSo 52 Int(4) 52 Not null 52 Hệ số 52 NAM_HOC (NĂM HỌC) 53 TÊN TRƯỜNG 53 KIỂU DỮ LIỆU 53 RÀNG BUỘC 53 CHÚ THÍCH 53 MaNamHoc 53 Varchar(6) 53 Not null 53 Mã năm học 53 TenNamHoc 53 Varchar(30) 53 Not null 53 Tên năm học 53 NGHE_NGHIEP (NGHỀ NGHIỆP) 53 TÊN TRƯỜNG 53 KIỂU DỮ LIỆU 53 RÀNG BUỘC 53 CHÚ THÍCH 53 MaNghe 53 Int(4) 53 Not null 53 Mã nghề 53 TenNghe 53 Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 x [...]... thống quản lý điểm học sinh, hỗ trợ nhập thông tin học sinh, nhập điểm và tính điểm cho học sinh, nhập thông tin giáo viên, để việc quản lý điểm học sinh nhanh hơn và ít tốn thời gian hơn 2 Chức năng chính  Nhập thông tin học sinh khi mới vào trường  Phân lớp học sinh vào đầu năm học  Nhập thông tin giáo viên và chuyên môn của giáo viên  Phân công giảng dạy  Nhập điểm cho học sinh  Tính điểm trung. .. tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm học a) Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của tất cả các môn với hệ số(a, b….) của từng môn học: a x ĐTBmhk Toán + b x ĐTBmhk Vật lý + … ĐTBhk = Tổng các hệ số b) Điểm trung bình các môn cả năm (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của tất cả các môn học. .. công việc thay cho con người Trong quản lý giáo dục, với số lượng học sinh ngày càng tăng thì việc tính điểm và xếp loại học tập cho học sinh vào cuối mỗi học kỳ, năm học ngày càng chiếm nhiều thời gian và tốn nhiều công sức của bộ phận giáo vụ và giáo viên phụ trách môn học Do đó, xây dựng phần mềm “ Quản lý điểm số” cho một trường học nói chung và trường trung học phổ thông nói riêng là hết sức cần thiết... tăng độ chính xác trong công tác tính điểm và xếp loại học sinh Đây là một công cụ hỗ trợ cần thiết và hiệu quả, giúp cho công việc dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức đáng kể Xuất phát từ nhu cầu thiết thực trên, nên em chọn đề tài Quản Lý Điểm Số Học Sinh Trường Trung học Phổ Thông An Phú” nhằm quản lý thông tin học sinh và điểm cho học sinh toàn trường II Giới thiệu sơ lược ứng dụng... có môn học nào có điểm trung bình dưới 5,0  Loại trung bình  Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên và 1 trong 2 môn toán và ngữ văn từ 5,0 trở lên  Không có môn nào có điểm trung bình dưới 3,5  Loại yếu  Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên  Không có môn nào có điểm trung bình dưới 2,0  Loại kém: các trường hợp còn lại  Đối tượng sử dụng o Giáo viên dạy lớp nhập điểm cho học sinh... sai mật khẩu, yêu cầu nhập lại thông tin mật khẩu b.7 Trở lại bước 4 Kết quả: đổi mật khẩu thành công Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú 4 Đặc tả Use Case Quản lý năm học Mô tả: Chức năng này cho phép người quản lý quản lý năm học bao gồm thêm, cập nhật, xóa thông tin năm học Điều kiện tiên quyết: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống với quyền là người quản lý Trình tự thực hiện: 1 Từ giao... năm được tính như sau: 2.1 Điểm trung bình môn của học kỳ (ĐTBmhk) là điểm trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên (KTtx), kiểm tra điều kiện (KTđk) và kiểm tra học kỳ (KThk) ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 × ĐKTđk + 3 × ĐKThk Tổng các hệ số 2.2 Điểm trung bình môn của cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ I (ĐTBmhkI) với điểm trung bình môn học kỳ II (ĐTBmhkII), trong... Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Yêu cầu hệ thống o Có chế độ phân quyền cho các loại người dùng khác nhau o Hỗ trợ nhập thông tin cơ bản của giáo viên dạy lớp và giáo viên chủ nhiệm o Hỗ trợ nhập thông tin học sinh khi vào trường o Hỗ trợ phân lớp học sinh vào đầu năm học o Hỗ trợ nhập điểm cho học sinh o Hỗ trợ thống kê điểm, xếp loại học lực của học sinh theo từng lớp C CƠ SỞ LÝ THUYẾT... dàng Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú D PHÂN TÍCH I Sơ đồ Use Case 1 Sơ đồ Use Case tổng quát cho tất cả các Actor Hình 3: Sơ đồ Use Case tổng quát Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú 2 Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý Hình 4: Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 3 Sơ đồ Use Case cho Actor giáo viên Hình 5: Sơ đồ Use Case cho Actor người dùng Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT... c) Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm môn học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số Tiêu chuẩn xếp loại học lực theo học kỳ và theo năm học:  Loại Giỏi  Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên và có 1 trong 2 môn toán và ngữ văn từ 8,0 trở lên  Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 6,5  Loại khá  Điểm trung bình các môn học . đặt ra là xây dựng hệ thống quản lý điểm học sinh, hỗ trợ nhập thông tin học sinh, nhập điểm và tính điểm cho học sinh, nhập thông tin giáo viên, để việc quản lý điểm học sinh nhanh hơn và ít. Quản lý lớp 19 8. Đặc tả Use Case Quản lý môn học 20 9. Đặc tả Use Case Quản lý giáo viên 21 10. Đặc tả Use Case Quản lý học sinh 22 11. Đặc tả Use Case Quản lý học lực 23 12. Đặc tả Use Case Quản. chính 65 Quản lý người dùng 65 65 Hình 36: Giao diện quản lý người dùng 65 Quản lý học sinh 66 66 Hình 37: Giao diện quản lý học sinh 66 Phân lớp học sinh 66 66 Hình 38: Giao diện phân lớp học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý điểm trường trung học phổ thông C#, Quản lý điểm trường trung học phổ thông C#, Quản lý điểm trường trung học phổ thông C#

Từ khóa liên quan