0

BTL phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông uml

91 705 6
  • BTL phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông uml

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2016, 18:12

phân tích thiết kế hệ thống uml, quản lý điểm THPT, bai tap lon quan ly dao tao phan tich thiet ke he thong uml, BTL phân tích quản lý điểm trường học hướng đối tượng. UML quản lý điểm. ich thiet ke he thong uml, BTL phân t Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú MỤC LỤC xix DANH SÁCH CÁC HÌNH xix I Lý chọn đề tài II Giới thiệu sơ lược ứng dụng 1 Mục tiêu Mục tiêu đề tài đặt xây dựng hệ thống quản lý điểm học sinh, hỗ trợ nhập thông tin học sinh, nhập điểm tính điểm cho học sinh, nhập thông tin giáo viên, để việc quản lý điểm học sinh nhanh tốn thời gian .1 Chức .1 Nhập thông tin học sinh vào trường Phân lớp học sinh vào đầu năm học Nhập thông tin giáo viên chuyên môn giáo viên .1 Phân công giảng dạy .1 Nhập điểm cho học sinh Tính điểm trung bình môn, trung bình học kỳ, điểm tổng kết năm xếp loại học sinh Thống kê danh sách học sinh, danh sách giáo viên Tìm kiếm học sinh, tìm kiếm giáo viên B PHẦN TỔNG QUAN I Giới thiệu sơ lược trường THPT An Phú II Mô tả toán .2 Hiện trạng hệ thống Hiện tại, trường THPT An Phú tính điểm hình thức thủ công (viết tay) nên gặp số hạn chế Lưu trữ tìm kiếm khó khăn nhiều thời gian Tính toán chậm thiếu xác Độ an toàn không cao Do phần mềm Quản lý điểm học sinh cần thiết để khắc phục hạn chế .2 Mô tả toán C CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Tổng quan UML .5 UML gì? Các sơ đồ lớp .5 Kiến trúc hệ thống Hình 1: Kiến trúc hệ thống Sơ đồ Use Case (Use Case diagram) Sơ đồ lớp Sơ đồ .9 II Môi trường phát triển 10 Kiến trúc NET framework .10 Ngôn ngữ C# 11 Ngôn ngữ C# số ngôn ngữ NET Framework hỗ trợ, C# đơn giản, khoảng 80 từ khóa mười kiểu liệu xây dựng sẵn Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao thực thi khái niệm lập trình i Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú đại C# bao gồm tất hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng Những tính chất diện ngôn ngữ lập trình đại Và ngôn ngữ C# hội đủ điều kiện vậy, xây dựng tảng hai ngôn ngữ mạnh C++ Java 11 Microsoft SQL server 2000 .11 D PHÂN TÍCH .12 I Sơ đồ Use Case 12 Sơ đồ Use Case tổng quát cho tất Actor .12 .12 Hình 3: Sơ đồ Use Case tổng quát 12 Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 13 .14 Hình 4: Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 14 Sơ đồ Use Case cho Actor giáo viên .14 .14 Hình 5: Sơ đồ Use Case cho Actor người dùng 14 II Đặc tả Use Case 14 Đặc tả Use Case Đăng nhập 15 Đặc tả Use Case Quản lý người dùng .15 Đặc tả Use Case Đổi mật 16 Đặc tả Use Case Quản lý năm học 17 Đặc tả Use Case Quản lý học kỳ .18 Đặc tả Use Case Quản lý khối lớp 19 Đặc tả Use Case Quản lý lớp 20 Đặc tả Use Case Quản lý môn học 21 Đặc tả Use Case Quản lý giáo viên 22 10 Đặc tả Use Case Quản lý học sinh 23 11 Đặc tả Use Case Quản lý học lực 24 12 Đặc tả Use Case Quản lý loại điểm .26 13 Đặc tả Use Case Quản lý tôn giáo 27 14 Đặc tả Use Case Quản lý dân tộc 28 15 Đặc tả Use Case Quản lý nghề nghiệp 29 16 Đặc tả Use Case Quản lý lớp môn học 30 17 Đặc tả Use Case nhập điểm 31 18 Đặc tả Use Case phân công 32 19 Đặc tả Use Case phân lớp .34 20 Đặc tả Use Case thống kê .35 21 Đặc tả Use Case tìm kiếm .35 III Sơ đồ .36 Sơ đồ cho Use Case đăng nhập 36 .36 Hinh 6: Sơ đồ cho Use Case đăng nhập 36 Sơ đồ cho Use Case quản lý người dùng 36 2.1 Thêm người dùng 36 .36 Hình 7: Sơ đồ cho Use Case thêm người dùng .36 2.2 Xoá người dùng .37 .37 Hình 8: Sơ đồ cho Use Case xoá người dùng 37 ii Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú 2.3 Sửa người dùng .37 .37 Hình 9: Sơ đồ cho Use Case sửa người dùng 38 Sơ đồ cho Use Case đổi mật .39 .39 Hình 10: Sơ đồ cho Use Case đổi mật 39 Sơ đồ cho Use Case quản lý năm học 39 4.1 Thêm năm học .39 .39 Hình 11: Sơ đồ cho Use Case thêm năm học 39 4.2 Xoá năm học 40 .40 Hình 12: Sơ đồ cho Use Case xoá năm học 40 4.3 Sửa năm học 40 .40 Hình 13: Sơ đồ cho Use Case sửa năm học 40 Sơ đồ cho Use Case quản lý học sinh 41 5.1 Thêm học sinh .41 .41 Hình 14: Sơ đồ cho Use Case thêm học sinh 41 5.2 Xoá học sinh 41 .41 Hình 15: Sơ đồ cho Use Case xoá học sinh 41 5.3 Sửa học sinh 42 .42 Hình 16: Sơ đồ cho Use Case sửa học sinh 42 Sơ đồ cho Use Case phân công 42 6.1 Thêm phân công 42 .42 Hình 17: Sơ đồ cho Use Case thêm phân công .42 6.2 Xoá phân công 43 .43 Hình 18: Sơ đồ cho Use Case xoá phân công 43 6.3 Sửa phân công .43 .43 Hình 19: Sơ đồ cho Use Case sửa phân công 43 Sơ đồ cho Use Case phân lớp .44 7.1 Thêm phân lớp 44 .44 Hình 20: Sơ đồ cho Use Case thêm phân lớp 44 7.2 Xoá phân lớp 44 .44 Hình 21: Sơ đồ cho Use Case xoá phân lớp 44 7.3 Sửa phân lớp 45 .45 Hình 22: Sơ đồ cho Use Case sửa phân lớp 45 Sơ đồ cho Use Case nhập điểm 45 8.1 Thêm điểm 45 .45 iii Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Hình 23: Sơ đồ cho Use Case thêm điểm .45 8.2 Xoá điểm .46 .46 Hình 24: Sơ đồ cho Use Case xoá điểm 46 8.3 Sửa điểm 46 .46 Hình 25: Sơ đồ cho Use Case sửa điểm 46 Sơ đồ cho Use Case tìm học sinh 47 .47 Hình 26: Sơ đồ cho Use Case tìm học sinh .47 IV Sơ đồ lớp tổng quát 47 E THIẾT KẾ 49 I Thiết kế sở liệu 49 Các bảng liệu 49 DAN_TOC ( DÂN TỘC) 49 TÊN TRƯỜNG 49 KIỂU DỮ LIỆU 49 RÀNG BUỘC .49 CHÚ THÍCH .49 MaDanToc 49 Int(4) 49 Not null .49 Mã dân tộc 49 TenDanToc 49 Nvarchar(30) .49 Not null .49 Tên dân tộc 49 DIEM (ĐIỂM) .49 TÊN TRƯỜNG 49 KIỂU DỮ LIỆU 49 RÀNG BUỘC .49 CHÚ THÍCH .49 ID 49 Int(4) 49 Not null .49 ID điểm .49 MaHocSinhLop 49 Varchar(13) 49 Not null .49 Mã học sinh lớp 49 MaMonHoc 49 Varchar(4) 49 Not null .49 Mã môn học 49 MaHocKy 49 Varchar(3) 49 Not null .49 Mã học kỳ 49 MaLoai 49 iv Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Varchar(3) 49 Not null .49 Mã loại điểm .49 Diem 49 Float 49 Null 49 Điểm 49 GIAO_VIEN (GIÁO VIÊN) .50 TÊN TRƯỜNG 50 KIỂU DỮ LIỆU 50 RÀNG BUỘC .50 CHÚ THÍCH .50 MaGiaoVien 50 Varchar(6) 50 Not null .50 Mã giáo viên 50 HoTen 50 Nvarchar(30) 50 Not null .50 Họ tên giáo viên 50 NgaySinh .50 Datetime(8) 50 Not null .50 Ngày sinh 50 NoiSinh .50 Nvarchar(50) .50 Not null .50 Nơi sinh .50 GioiTinh 50 Bit(1) 50 Not null .50 Giới tính 50 DiaChi 50 Nvarchar(50) .50 Not null .50 Địa 50 DienThoai 50 Varchar(18) 50 Null 50 Điện thoại 50 MaMonHoc 50 Varchar(4) 50 Not null .50 Mã môn học 50 HANH_KIEM (HẠNH KIỂM) 50 TÊN TRƯỜNG 50 KIỂU DỮ LIỆU 50 RÀNG BUỘC .50 CHÚ THÍCH .50 v Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú MaHanhKiem 50 Varchar(3) 50 Not null .50 Mã hạnh kiểm 50 TenHanhKiem .50 Nvarchar(30) .50 Not null .50 Tên hạnh kiểm .50 HOC_KY (HỌC KỲ) 50 TÊN TRƯỜNG 50 KIỂU DỮ LIỆU 50 RÀNG BUỘC .50 CHÚ THÍCH .50 MaHocKy 50 Varchar(3) 50 Not null .50 Mã học kỳ 50 TenHocKy 50 Nvarchar(30) .50 Not null .50 Tên học kỳ 50 HeSo 50 Int(4) 50 Null 50 Hệ số 50 HOC_LUC (HỌC LỰC) .51 TÊN TRƯỜNG 51 KIỂU DỮ LIỆU 51 RÀNG BUỘC .51 CHÚ THÍCH .51 MaHocLuc 51 Varchar(3) 51 Not null .51 Mã học lực 51 TenHocLuc 51 Nvarchar(30) .51 Not null .51 Tên học lực 51 DiemCanDuoi .51 Float(8) 51 Not null .51 Điểm cận .51 DiemCanTren 51 Float(8) 51 Not null .51 Điểm cận 51 DiemKhongChe 51 Float(8) 51 Not null .51 vi Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Điểm khống chế 51 HOC_SINH (HỌC SINH) 51 TÊN TRƯỜNG 51 KIỂU DỮ LIỆU 51 RÀNG BUỘC .51 CHÚ THÍCH .51 MaHocSinh 51 Varchar(8) 51 Not null .51 Mã học sinh 51 HoTen 51 Nvarchar(30) .51 Not null .51 Họ tên học sinh 51 GioiTinh 51 Bit(1) 51 Not null .51 Giới tính 51 NgaySinh .51 Datetime(8) 51 Not null .51 Ngày sinh 51 NoiSinh .51 Nvarchar(50) .51 Not null .51 Nơi sinh .51 DiaChi 51 Nvarchar(50) .51 Not null .51 Địa 51 MaDanToc 51 Int(4) 51 Not null .51 Mã dân tộc 51 MaTonGiao 51 Int(4) 51 Not null .51 Mã tôn giáo 51 HoTenCha 51 Nvarchar(30) .51 Not null .51 Họ tên Cha 51 MaNNghiepCha 51 Int(4) 51 Not null .51 Mã nghề nghiệp Cha 51 HoTenMe 51 Nvarchar(30) .51 Not null .51 vii Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Họ tên Mẹ 51 KET_QUA (KẾT QUẢ) .52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC .52 CHÚ THÍCH .52 MaKetQua 52 Varchar(3) 52 Not null .52 Mã kết 52 TenKetQua 52 Nvarchar(30) .52 Not null .52 Tên kết 52 KHOI_LOP (KHỐI LỚP) 52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC .52 CHÚ THÍCH .52 MaKhoiLop 52 Varchar(3) 52 Not null .52 Mã khối lớp 52 TenKhoiLop 52 Nvarchar(30) .52 Not null .52 Tên khối lớp 52 LOAI_DIEM (LOẠI ĐIỂM) 52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC .52 CHÚ THÍCH .52 MaLoai 52 Varchar(3) 52 Not null .52 Mã loại 52 TenLoai .52 Varchar(30) 52 Not null .52 Tên loại .52 HeSo 52 Int(4) 52 Not null .52 Hệ số 52 LOAI_NGUOI_DUNG (LOẠI NGƯỜI DÙNG) .52 TÊN TRƯỜNG 52 KIỂU DỮ LIỆU 52 RÀNG BUỘC .52 CHÚ THÍCH .52 viii Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú MaLoai 52 Int(4) 52 Not null .52 Mã loại 52 TenLoai .52 Nvarchar(30) .52 Not null .52 Tên loại .52 LOP (LỚP) 53 TÊN TRƯỜNG 53 KIỂU DỮ LIỆU 53 RÀNG BUỘC .53 CHÚ THÍCH .53 MaLop 53 Varchar(11) 53 Not null .53 Mã lớp 53 TenLop 53 Nvarchar(30) .53 Not nul 53 Tên lớp 53 MaKhoiLop 53 Varchar(3) 53 Not null .53 Mã khối lớp 53 MaNamHoc 53 Varchar(6) 53 Not null .53 Mã năm học 53 SiSo .53 Int(4) 53 Not null .53 Sĩ số .53 MaGiaoVien 53 Varchar(6) 53 Not null .53 Mã giáo viên 53 LOP_MONHOC (LỚP MÔN HỌC) 53 TÊN TRƯỜNG 53 KIỂU DỮ LIỆU 53 RÀNG BUỘC .53 CHÚ THÍCH .53 MaLopMonHoc 53 Int(4) 53 Not null .53 Mã lớp môn học 53 MaLop 53 Varchar(11) 53 Not null .53 ix Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 .Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Mã lớp 53 MaMonHoc 53 Varchar(4) 53 Not null .53 Mã môn học 53 MON_HOC (MÔN HỌC) 53 TÊN TRƯỜNG 53 KIỂU DỮ LIỆU 53 RÀNG BUỘC .53 CHÚ THÍCH .53 MaMonHoc 53 Varchar(4) 53 Not null .53 Mã môn học 53 TenMonHoc 53 Nvarchar(30) .53 Not null .53 Tên môn học 53 SoTiet 53 Int(4) 53 Not null .53 Số tiết 53 HeSo 53 Int(4) 53 Not null .53 Hệ số 53 NAM_HOC (NĂM HỌC) 54 TÊN TRƯỜNG 54 KIỂU DỮ LIỆU 54 RÀNG BUỘC .54 CHÚ THÍCH .54 MaNamHoc 54 Varchar(6) 54 Not null .54 Mã năm học 54 TenNamHoc 54 Varchar(30) 54 Not null .54 Tên năm học 54 NGHE_NGHIEP (NGHỀ NGHIỆP) 54 TÊN TRƯỜNG 54 KIỂU DỮ LIỆU 54 RÀNG BUỘC .54 CHÚ THÍCH .54 MaNghe .54 Int(4) 54 Not null .54 Mã nghề .54 TenNghe 54 x Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: DTH051172 Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Quan hệ bảng Hình 28: Quan hệ bảng liệu Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú II Thiết kế Class Diagram Class Diagram đăng nhập Hình 29: Class diagarm đăng nhập Class Diagram quản lý người dùng Hình 30: Class diagarm quản lý người dùng Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Class Diagram quản lý học sinh Hình 31: Class diagarm quản lý học sinh Class Diagram phân công Hình 32: Class diagarm phân công giáo viên Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Class Diagram phân lớp Hình 33: Class diagarm phân lớp học sinh Class Diagram nhập điểm Hình 34: Class diagarm nhập điểm Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú III Thiết kế giao diện Thiết kế Menu  Menu Hệ thống STT Popup Menu Hệ thống Item Menu Chức Đăng nhập Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống Đăng xuất Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống Quản lý người dùng Cho phép quản trị viên thêm người dùng Đổi mật Cho phép người dùng đổi mật Sao lưu Cho phép quản trị viên lưu hệ thống Phục hồi Cho phép quản trị viên phục hồi hệ thống Thoát Thoát khỏi chương trình  Menu Hiển thị STT Popup Menu Item Menu Chức Thanh chức Hiển thị/ẩn chức Thanh status Hiển thị/ẩn status Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Menu Quản lý Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú S T T Popup Menu Quản lý Item Menu Chức Giáo viên Cho phép người dùng thực chức quản lý giáo viên Học sinh Cho phép người dùng thực chức quản lý học sinh Dân tộc Cho phép người dùng thực chức quản lý dân tộc Tôn giáo Cho phép người dùng thực chức quản lý tôn giáo Nghề nghiêp Cho phép người dùng thực chức quản lý nghề nghiệp Lớp Cho phép người dùng thực chức quản lý lớp Khối lớp Cho phép người dùng thực chức quản lý khối lớp Lớp môn học Cho phép người dùng thực chức quản lý lớp môn học Học kỳ Cho phép người dùng thực chức quản lý học kỳ Năm học Cho phép người dùng thực chức quản lý năm học 10 Môn học Cho phép người dùng thực chức quản lý môn học 11 Loại điểm Cho phép người dùng thực chức quản lý loại điểm 12 Kết Cho phép người dùng thực chức quản lý kết 13 Học lực Cho phép người dùng thực chức quản lý học lực Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú 14 Hạnh kiểm Cho phép người dùng thực chức quản lý hạnh kiểm  Menu Nghiệp vụ STT Popup Menu Nghiệp vụ Item Menu Chức Phân công giáo viên Cho phép người dùng phân công giáo viên Phân lớp học sinh Cho phép người dùng phân lớp học sinh Nhập điểm Cho phép người dùng nhập điểm cho học sinh  Menu Thống kê S T T Popup Menu Thống kê Item Menu Chức Danh sách giáo viên Cho phép người dùng thống kê danh sách giáo viên Danh sách học sinh Cho phép người dùng thống kê danh sách học sinh Danh sách lớp Cho phép người dùng thống kê danh sách lớp Kết HK theo lớp Cho phép người dùng thống kê kết học kỳ học sinh theo lớp Kết năm theo lớp Cho phép người dùng thống kê kết năm theo lớp Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Menu Tìm kiếm STT Popup Menu Item Menu Chức Học sinh Cho phép người dùng tìm học sinh Giáo viên Cho phép người dùng tìm giáo viên  Menu Trợ giúp STT Popup Menu Trợ giúp Item Menu Chức Thông tin trường Xem thông tin trường THPT An Phú Thông tin phần mềm Xem thông tin chương trình Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng chương trình Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Thiết kế số form  Chương trình Hình 35: Giao diện chương trình  Quản lý người dùng Hình 36: Giao diện quản lý người dùng Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Quản lý học sinh Hình 37: Giao diện quản lý học sinh  Phân lớp học sinh Hình 38: Giao diện phân lớp học sinh Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Nhập điểm học sinh Hình 39: Giao diện nhập điểm  Quản lý giáo viên Hình 40: Giao diện quản lý giáo viên Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Phân công giáo viên Hình 41: Giao diện phân công giáo viên  Tìm kiếm học sinh Hình 42: Giao diện tìm kiếm học sinh Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú F CÀI ĐẶT Mô hình cài đặt: Chương trình Quản lý Đề thi trắc nghiệm cài đặt bao gồm gói chính: ControlerLayer, Data, BusinessObject, Form Hình 43: Mô hình cài đặt  Controlerller: Đây gói đảm nhận việc xử lý chương trình, bao gồm lớp sau: NguoiDungControler, HocSinhControler, DiemControler, PhanLopControler, , …  Data: Gói đảm nhận công việc xây dựng truy vấn liệu cho chương trình, bao gồm lớp sau: NguoiDungData, HocSinhData, DiemData, PhanLopData,…  BusinessObject: Gói chứa đối tượng chương trình, bao gồm lớp sau: NguoiDungInfo, HocSinhInfo, DiemInfo, PhanLopInfo,…  Form: chứa thành phần giao diện giao tiếp với người dùng, bao gồm form giao diện DataService phần giao tiếp chương trình với sở liệu, thực thi câu truy vấn lớp gói Data xây dựng G TỔNG KẾT I Kết đạt Các phần thực - Quản lý thông tin học sinh - Nhập điểm học sinh - Quản lý thông tin giáo viên - Phân lớp học sinh - Phân công giáo viên - Tìm kiếm học sinh - Tìm kiếm giáo viên - Trợ giúp người dùng - Sao lưu liệu - Phục hồi liệu Các phần chưa thực - Chưa tính điểm thống kê xếp loại cho học sinh - Chưa nhập xuất từ files excel II Hướng phát triển - Tiếp tục phát triển chức thiếu Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú - Phát triển hệ thống sang giao diện web, xây dựng hệ thống web giúp cho giáo viên nhập điểm lúc nơi( có internet) H Tài liệu tham khảo [...]... nhu cầu thiết thực trên, nên em chọn đề tài Quản Lý Điểm Số Học Sinh Trường Trung học Phổ Thông An Phú” nhằm quản lý thông tin học sinh và điểm cho học sinh toàn trường II Giới thiệu sơ lược ứng dụng 1 Mục tiêu Mục tiêu của đề tài đặt ra là xây dựng hệ thống quản lý điểm học sinh, hỗ trợ nhập thông tin học sinh, nhập điểm và tính điểm cho học sinh, nhập thông tin giáo viên, để việc quản lý điểm học sinh... tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm học a) Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của tất cả các môn với hệ số(a, b….) của từng môn học: a x ĐTBmhk Toán + b x ĐTBmhk Vật lý + … ĐTBhk = Tổng các hệ số b) Điểm trung bình các môn cả năm (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của tất cả các môn học. .. chính  Nhập thông tin học sinh khi mới vào trường  Phân lớp học sinh vào đầu năm học  Nhập thông tin giáo viên và chuyên môn của giáo viên  Phân công giảng dạy  Nhập điểm cho học sinh  Tính điểm trung bình môn, trung bình học kỳ, điểm tổng kết cả năm và xếp loại học sinh  Thống kê danh sách học sinh, danh sách giáo viên  Tìm kiếm học sinh, tìm kiếm giáo viên Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT... tác động vào hệ thống Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú  Yêu cầu hệ thống o Có chế độ phân quyền cho các loại người dùng khác nhau o Hỗ trợ nhập thông tin cơ bản của giáo viên dạy lớp và giáo viên chủ nhiệm o Hỗ trợ nhập thông tin học sinh khi vào trường o Hỗ trợ phân lớp học sinh vào đầu năm học o Hỗ trợ nhập điểm cho học sinh o Hỗ trợ thống kê điểm, xếp loại học lực của học sinh theo... Quan hệ Thừa kế (Generalization) Chỉ ra cấu hình của hệ thống khi thực thi 3 Kiến trúc của hệ thống Khi xem xét một hệ thống, chúng ta cần xây dựng các mô hình từ những khía cạnh khác nhau, xuất phát từ thực tế là những người làm việc với hệ thống với những vai trò khác nhau sẽ nhìn hệ thống từ những khía cạnh khác nhau UML xét hệ thống trên 5 khía cạnh: Hình 1: Kiến trúc hệ thống Đề tài: Quản lý điểm. .. 2.1 Điểm trung bình môn của học kỳ (ĐTBmhk) là điểm trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên (KTtx), kiểm tra điều kiện (KTđk) và kiểm tra học kỳ (KThk) ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 × ĐKTđk + 3 × ĐKThk Tổng các hệ số 2.2 Điểm trung bình môn của cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ I (ĐTBmhkI) với điểm trung bình môn học kỳ II (ĐTBmhkII), trong đó ĐTBmhkII tính theo hệ. .. c) Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm môn học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số • Tiêu chuẩn xếp loại học lực theo học kỳ và theo năm học:  Loại Giỏi  Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên và có 1 trong 2 môn toán và ngữ văn từ 8,0 trở lên  Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 6,5  Loại khá  Điểm trung bình các môn học. .. D PHÂN TÍCH I Sơ đồ Use Case 1 Sơ đồ Use Case tổng quát cho tất cả các Actor Hình 3: Sơ đồ Use Case tổng quát Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú 2 Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý Đề tài: Quản lý điểm số học sinh THPT An Phú Hình 4: Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 3 Sơ đồ Use Case cho Actor giáo viên Hình 5: Sơ đồ Use Case cho Actor người dùng II Đặc tả Use Case Đề tài: Quản lý điểm số học. .. có môn học nào có điểm trung bình dưới 5,0  Loại trung bình  Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên và 1 trong 2 môn toán và ngữ văn từ 5,0 trở lên  Không có môn nào có điểm trung bình dưới 3,5  Loại yếu  Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên  Không có môn nào có điểm trung bình dưới 2,0  Loại kém: các trường hợp còn lại  Đối tượng sử dụng o Giáo viên dạy lớp nhập điểm cho học sinh... 66 Quản lý người dùng .66 .66 Hình 36: Giao diện quản lý người dùng 66 Quản lý học sinh 67 .67 Hình 37: Giao diện quản lý học sinh 67 Phân lớp học sinh 67 .67 Hình 38: Giao diện phân lớp học sinh 67 Nhập điểm học sinh .68 .68 Hình 39: Giao diện nhập điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông uml, BTL phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông uml, BTL phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông uml

Từ khóa liên quan