SKKN Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn Ngữ văn 12 qua hướng dẫn phương pháp tự học

28 2,058 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 15:46

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I.TĨM TẮT ĐỀ TÀI: Trước tình hình dạy và học hiện nay, việc đổi mới phương pháp giảng dạy mơn Ngữ văn đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả cho tiết dạy. Phương pháp giảng dạy mới các phương pháp giảng dạy truyền thống cơ bản ở mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong giờ học. Người giáo viên khơng còn là người truyền thụ kiến thức một chiều mà là người hướng dẫn học sinh chủ động trong q trình lĩnh hội kiến thức, rèn luyện tồn vẹn về tư duy, tình cảm, tâm hồn. Song, việc thực hiện phương pháp tự học cho học sinh lớp 12 khơng dễ dàng trong q trình dạy mơn Ngữ văn. Đặc biệt cho học sinh yếu kém ở trường Nguyễn Trung Trực càng gặp nhiều khó khăn trong việc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. Học sinh thường thụ động khơng thích học mơn Ngữ văn, khơng cảm thấy hứng thú đối với tiết học. Tình hình thực tế đó đòi hỏi người giáo viên phải suy nghĩ, tìm tòi những biện pháp cụ thể làm cho tiết dạy Ngữ văn lơi cuốn học sinh, phát huy được tính tích cực chủ động của người học hướng đến hiệu quả tối đa của tiết dạy. Từ thực tế giảng dạy chúng tơi nhận thấy muốn tiết dạy đạt hiệu quả cao cho học sinh yếu kém lớp 12, người giáo viên tìm cách khơi dậy được phương pháp học tập và làm thế nào để các em nắm vững kiến thức một cách chắc chắn vận dụng vào làm văn, từ đó mới phát huy thực sự tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, thực tế đã chứng minh rằng khi giáo viên khơi gợi được hứng thú phương pháp học tập thì hiệu quả tiết dạy trên lớp được nâng cao, học sinh thực sự tích cực chủ động trong q trình tự học. Với những mục tiêu trên đã thơi thúc tơi viết đề tài này nhằm nâng cao chất lượng học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp, phạm vi đề tài đề cập đến một số phương pháp tự học của học sinh vận dụng vào việc giảng dạy phần văn học Việt Nam lớp 12 là nhiệm vụ quan trọng của chương trình. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 lớp tương đương của trường THPT Nguyễn Trung Trực (lớp 12C 1 là lớp thực nghiệm, lớp 12C 5 là lớp đối chứng) Qua nghiên cứu “phương pháp tự học” có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học sinh thơng qua kết quả bài kiểm tra đánh giá điểm trung bình lớp thực nghiệm là 6.33, lớp đối chứng là 5.45. Kết quả kiểm chứng T-test, P = 0.0001 < 0.05 số lượng học sinh yếu kém giảm xuống và chất lượng bộ mơn tăng lên. II.GIỚI THIỆU: Mơn Ngữ văn trong nhà trường phổ thơng giữ một vị trí rất quan trọng. Mục đích của mơn học nhằm kích thích sự hứng thú của học sinh trong q trình học tập, đồng thời tạo ra một bầu khơng khí vui tươi, hào hứng khắc sâu kiến thức vào trí nhớ các em. Từ đó nâng cao cho học sinh tri thức có tính chất lí thuyết và đặc thù Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 1 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng ca mụn hc. Núi chung hc sinh cn t mt tri thc vn dng vo lnh vc hot ng xó hi. 1.Hin trng: Hc sinh lp 12C1, 12C5 hu ht cỏc em cha thớch hc mụn Ng vn, rt th ng. Vic hc trong lp ch nghe giỏo viờn ging, ghi chộp, hc bi ri nhc li nhng gỡ thy cụ dy trờn lp v cha bit s dng phng phỏp t hc nh. Cỏch hc nh vy hc sinh khụng kh nng suy ngh c lp, nng lc t duy sỏng to, cỏc em cha cú thúi quen c sỏch, ghi chộp tớch lu t liu tng bc xõy dng ý thc t hc mụn Ng vn cui cp. Vỡ tm quan trng mụn Ng vn v thc tin ging dy, tụi chn ti Gim t l hc sinh yu kộm mụn Ng vn 12 qua hng dn phng phỏp t hc vn dng thc hin trong ging dy i mi phng phỏp ca mỡnh nhm gúp phn nõng cao hiu qu cỏc tit dy v em li nim yờu thớch mụn hc ca hc sinh. 2.Nguyờn nhõn: Trong phng phỏp giỏo dc mi, giỏo viờn cha thy ht vai trũ quan trng ca mỡnh Ngi thp sỏng lờn tng ngn nn hc sinh, cha thy cụng vic ca mỡnh khi gi chc nng hng dn, t chc s tip nhn ca hc sinh. Vỡ cha s dng phng phỏp ging phự hp. Hc sinh cha t giỏc xõy dng bi mi. Kh nng suy ngh c lp phỏt biu cha cao. Hc sinh thiu ch ng, sỏng to son bi tham gia xõy dng bi hc. Ngay t khi c phõn cụng dy lp 12C 1 , 12C 5 t nm 2014 - 2015 tụi ó c thc nghim ti nghiờn cu khoa hc 2 lp nhiu im tng ng. Nh vy, qua thc nghim nhng gỡ rỳt ra c 2 lp ny tụi mnh dn ỏp dng nghiờn cu ti ny nhm nõng cao kt qu hc tp ca hc sinh. nm c thc trng tỡnh hỡnh hc tp nht l phng phỏp t hc mụn Ng vn tụi ó vn dng mt s gii phỏp, kt hp kt qu hc tp ca 2 lp u nm hc 2014 - 2015. Lp TS Kộm Yu Trung bỡnh Khỏ Gii 12C 1 36 02 13 21 0 0 12C 5 35 0 14 19 02 0 3.Gii phỏp thay th. Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 2 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Giỏo viờn s dng mt s bin phỏp: son h thng cõu hi t hc v ỏp ỏn, ph bin h thng cõu hi n hc sinh v hng dn cỏc em lm cng Giỏo viờn kt hp ra cõu hi c th ỏp dng tt tit dy bi dng giỳp hc sinh hc tt mụn Ng vn. 3.1.Vn nghiờn cu: Vic s dng phng phỏp t hc cú lm tng kt qu hc mụn Ng vn lp 12C 1 khụng? 3.2.Gi thuyt nghiờn cu: Vic s dng phng phỏp t hc cú lm tng kt qu hc mụn Ng vn lp 12C 1 trng THPT Nguyn Trung Trc III.PHNG PHP: 1.Khỏch th nghiờn cu: Khỏch th c s dng thc hin nghiờn cu ti l hc sinh lp 12C 1 v 12C 5 trng THPT Nguyn Trung Trc, Hũa Thnh, Tõy Ninh. Vỡ cỏc i tng ny cú nhiu thun li cho vic nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Hc sinh chn 2 lp 12C 1 v 12C 5 l hai lp cú hc sinh yu kộm nhiu, cú nhiu im tng ng s s, gii tớnh. Lp 12C 1 l lp thc nghim, lp 12C 5 l lp i chng (ly kt qu bi kim tra hc kỡ I nm 2014 - 2015 ca 2 lp lm bi kim tra trc tỏc ng). Lp S hc sinh Nam N 12C 1 36 15 21 12C 5 35 17 18 í thc hc tp ti lp: Ngoan, tớch cc, ch ng tham gia hc tp. Bờn cnh 2 lp cũn nhiu hc sinh t duy cũn hn ch, ớt tham gia cỏc hot ng chung ca lp. thit k ny, tụi s dng kim chng T-test c lp. 2.Thit k nghiờn cu: Kim tra trc v sau tỏc ng cỏc lúp tng ng. Bi kim tra trc tỏc ng: Bi kim tra hc kỡ I do S Giỏo dc v o to Tõy Ninh ra - ỏp ỏn. Bi kim tra sau tỏc ng: Bi kim tra tp trung gia HKII, thi gian 90 phỳt do t chuyờn mụn thng nht. Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 3 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Tin hnh kim tra tp trung v chm bi. KT trc tỏc ng Tỏc ng KT sau tỏc ng Lp 12C 1 O1 Thit k bi dy cú s dng phng phỏp t hc. O3 Lp 12C 5 O2 Thit k bi dy khụng s dng phng phỏp t hc. O4 3.Quy trỡnh nghiờn cu: Lp 12C 5 (lp i chng). Cỏc bc lờn lp hot ng bỡnh thng. Lp 12C 1 (lp thc nghim) Giỏo viờn hng dn hc sinh chun b cỏc quy trỡnh thc hin trờn lp theo trỡnh t, giỳp hc sinh son cõu hi t hc v ỏp ỏn, hng dn hc sinh lm cng t hc lp c tt. * Cỏch thc tin trỡnh: Th hin c th ph lc. 4.o lng v thu nhp d liu: Ly kt qu bi kim tra HKI, chung l kt qu bi kim tra c tỏc ng bi kim tra sau tỏc ng l bi kim tra s 5 (khi hc xong phn vn hc Vit Nam). Bi kim tra gm 02 cõu hi thi gian 90 phỳt, kim tra nng lc c - hiu vn bn, vn dng cú 2 phn (Ngh lun vn hc v Ngh lun xó hi) Quy trỡnh kim tra v chm bi kim tra. Ra kim tra: Ra kim tra v ỏp ỏn cú s thng nht gia cỏc giỏo viờn b mụn Ng vn v T trng chuyờn mụn. T chc kim tra: Hai lp cựng mt thi im, cựng . Sau ú t chc chm im theo ỏp ỏn ó xõy dng. IV.PHN TCH D LIU V BN LUN KT QU: 1.Phõn tớch d liu: So sỏnh im trung bỡnh sau khi tỏc ng. Lp i chng 12C 5 Lp thc nghim 12C 1 P sau tỏc ng 0.0001 Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 4 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Độ lệch chuẩn 0.87 0.92 Giá trị trung bình 5.45 6.33 Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD 0.94 * Biểu đồ: Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và lớp đối chứng. Từ kết quả nghiên cứu, ta thấy kết quả 2 lớp trước tác động là hồn tồn tương đương. Sau khi có tác động “Phương pháp tự học Ngữ văn lớp 12C 1 ” . Kết quả hồn tồn khả quan. Bằng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng điểm trung bình cho kết quả P = 0.0001 thấy độ lệch trung bình có ý nghĩa. Điều này minh chứng điểm trung bình lớp thực nghiệm là 6.33, cao hơn lớp đối chứng là 5.45 khơng phải ngẫu nhiên mà do có tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0.94 mức độ ảnh hưởng là rất lớn. Tổng hợp phần trăm kết quả theo thang bậc: Kém, yếu, trung bình, khá, giỏi, kết quả lớp thực nghiệm lớp 12C 1 . Lớp 12C 1 Theo thang bậc điểm Cộng Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 5 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng Kộm Yu Trung bỡnh Khỏ Gii Trc T 02 13 21 0 0 36 Sau T 0 02 18 14 02 36 S dng phng phỏp kim chng T-test c lp bi kim tra trc tỏc ng kt qu P = 0.49 > 0.05 l khụng cú ý ngha nờn tng ng nhau. Biu so sỏnh kt qu kim tra ca lp thc nghim trc v sau tỏc ng 2.Bn lun: Kt qu cho thy, im trung bỡnh ca lp i chng vi lp thc nghim chờnh lch l: 0.88 Mc nh hng ca tỏc ng SMD l 0.94 trung bỡnh, P = 0.0001<0.05 im trung bỡnh cao hn khụng phi ngu nhiờn m l do tỏc ng nghiờn cu. Tỏc ng ó cú ý ngha i vi tt c cỏc i tng hc sinh yu, kộm, trung bỡnh, khỏ. S hc sinh yu kộm gim xung nhiu, s hc sinh trung bỡnh, khỏ tng lờn. * Hn ch: Thi gian hng dn hc sinh t hc b mụn cha nhiu. Giỏo viờn phi mt thi gian nhiu v cụng sc cho nờn bn thõn ngi ging dy phi yờu ngh, luụn quan tõm n tin b hc tp ca cỏc em. Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 6 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng V.KT LUN V KIN NGH: 1.Kt lun: Qua lý lun v thc tin kim chng, mun nõng cao cht lng dy v hc mụn Ng vn lp 12 núi riờng v cỏc lp vn bc ph thụng núi chung, cn mnh dn ci tin phng phỏp dy v hc, trc ht cn xõy dng cho c phng phỏp t hc. Lm c iu ny, thc cht l ó giỳp cỏc em bin quỏ trỡnh o to thnh quỏ trỡnh t o to. Vic xõy dng phng phỏp t hc cn c tin hnh tt c cỏc khõu trong quỏ trỡnh dy v hc: t khõu rốn cho cỏc em thúi quen tớch lu t liu vn hc; thúi quen c, túm tt ghi chộp t liu, ghi chộp bi ging mt cỏch sỏng to, thúi quen rốn k nng vit - núi - c t ỳng n hay. ú l con ng ngn nht i ti cht lng hc tp mụn Ng vn hin nay. Tu theo tng i tng c th, mi thy cụ giỏo cn cú nhng gii phỏp c th phự hp vi thc t hc sinh ca mỡnh. Riờng vi hc sinh THPT Nguyn Trung Trc, tụi cho rng bng phng phỏp t hc ó lm cht lng mụn Ng vn nõng lờn, s lng hc sinh yu kộm gim xung nhiu. 2.Kin ngh: 2.1.i vi cp lónh o: Cn quan tõm, ng viờn thờm nhng giỏo viờn cú nhiu thnh tớch thi ua trong vic dy v hc. 2.2.i vi giỏo viờn: Tớch cc t hc, su tm ti liu trờn Internet v t bi dng thụng tin phi khụng ngng hc tp v nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v. Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 7 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng TI LIU THAM KHO 1. B GD&T: Ti liu tp hun nghiờn cu khoa hc s phm ng dng ca B Giỏo dc v o to (Nh xut bn i hc Quc gia H Ni) 2. Sỏch giỏo khoa Ng vn 12 - Tp 1,2 Trn ng Suyn (Nh xut bn Giỏo dc) 3. Sỏch giỏo viờn Ng vn 12 - Tp 1,2 Trn ng Suyn (Nh xut bn Giỏo dc) 4. i mi vic dy v hc mụn Ng vn "Ly hc sinh lm trng tõm) Hi Giỏo dc i hc Quc gia trng HSP. Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 8 Nghiờn cu khoa hc s phm ng dng PH LC Ph lc 1. Cỏc bc hng dn phng phỏp t hc b mụn: Bc 1: Hng dn phng phỏp t hc b mụn trờn lp gi chớnh khúa 12C 1 . * c vn bn tớch lu t liu: Giỏo viờn b mụn qui nh cho hc sinh cỏch túm tt, cỏch phõn loi, ghi chộp v tớch lu t liu. a.K hoch c: Khõu c vn bn giỏo viờn xem l rt quan trng nờn hng dn hc sinh c k, c cỏi gỡ, c nh th no? V c cỏi gỡ, tụi qui nh cho mi hc sinh c 2 tỏc phm/tun, chỳ ý kt hp c c tỏc phm hng dn chun kin thc ca B cú trong phm vi cp hc liờn quan n thi tt nghip, phn c cú trong sỏch giỏo khoa, ti liu liờn quan phn Vn hc Vit Nam. Nu nh c cỏi gỡ thuc phm vi qui nh ni dung thỡ c nh th no thuc phm vi cỏch c. Giỏo viờn nhc cỏc em cỏc thao tỏc cn thit cú phn thi tt nghip khi c sỏch. c k, cú ỏnh du, gch chõn nhng chi tit quan trng, ghi chộp vo s tay. b.K hoch tớch lu t liu trong vn bn: Giỏo viờn qui nh c th v hng dn t liu c th, ghi chộp, lu gi t liu vn dng khi lm bi trờn lp - cỏc vũng kho sỏt cht lng. Phõn loi t liu, tụi hng dn cỏc em 2 phn thng hay dựng trong thi tt nghip: Phn dnh hc sinh vn dng vo bi lm ngh lun. + Vn hc Vit Nam: Hng dn tờn tỏc phm c th phõn theo cm cõu hi, ti, ch ca tỏc phm. + Lp dn ý i cng c th theo tỏc phm qui nh. V ghi chộp: + Th: Ghi chớnh xỏc khụng ch tng cõu, ch m c du cõu, vit hoa. + Vn xuụi: Túm tt truyn, kốm theo chi tit tiờu biu. Sau khi ghi chộp xong, lu tr trong tỳi, s tay. Cho n nay qua 2 vũng thi kho sỏt cht lng, cỏc em lp tụi dy ớt nht 1 tỳi, 2 tp s tay tr lờn. Ngửụứi thửùc hieọn: Nguyeón Thũ Thuứy Phửụng Trang 9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng c.Kế hoạch kiểm tra: Cuối tuần, giáo viên thu “sổ tay”, để kiểm tra các em có thực hiện đúng “tiến độ” ghi chép tích luỹ theo qui định hay khơng? Và để kiểm tra xem HS có “hiểu” được những gì đã sưu tầm và tự học khơng? Sau đó giáo viên hướng dẫn các em lại, cùng sửa chữa đóng góp trong tập thể và chỉ ra nét đặc sắc nghệ thuật - nội dung của văn bản. Làm tốt khâu này là có tác dụng khuyến khích các em có hăng hái "sưu tầm" và động viên các em thêm bằng cách cho điểm vào sổ điểm. d.Ví dụ minh họa: “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành) Sau khi đọc tác phẩm xong, học sinh tóm được ý chính, kèm theo chi tiết qua tác phẩm, phần minh họa như sau: * Tóm tắt: – Truyện kể về Tnú, sau 3 năm đi lực lượng về phép thăm nhà gặp Bé Heng đưa đến bn làng. Tối đó, cụ Mết tập trung dân làng ở nhà ưng kể cho dân làng nghe. – Tnú mồ cơi cha mẹ từ nhỏ, sớm gắn bó với cách mạng, nhiều lần hồn thành tốt cơng việc giao liên. Có lần Tnú bị bắt nhưng quyết định khơng khai. – Sau đó, Tnú vượt ngục về cùng cụ Mết tập hợp dân làng vùng lên đánh giặc. Thời gian đó giặc càn qt bắt mẹ con Mai đánh đến chết, Tnú xơng ra và bị giặc bắt Tnú đốt 10 đầu ngón tay. – Đêm đó dân làng vùng lên cứu Tnú. * Lưu trữ ghi chép tư liệu để vận dụng vào bài làm: – Nhân vật Tnú: + Gan góc: “Khi còn nhỏ cùng Mai vào rừng tiếp tế cho cán bộ Quyết” + Lòng trung thành với cách mạng: “bị giặc bắt, tra tấn, lưng Tnú ngang dọc vết dao chém của kẻ thù nhưng anh vẫn gan góc trung thành”. + Số phận đau thương: “bị đốt 10 đầu ngón tay” Bước 2: Soạn bài, tham gia xây dựng bài và ghi chép bài trên lớp: a.Soạn bài: – Học sinh thường có thói quen soạn chiếu lệ, có tính chất đối phó, ít có em bám sát văn bản và câu hỏi để khai thác tác phẩm. Một phần do thầy cơ hướng dẫn học sinh trên lớp khơng chú ý đến hệ thống câu hỏi sách giáo khoa, chỉ đặt ra câu hỏi vụn vặt, nên học sinh cảm thấy soạn bài chẳng làm gì, nên soạn cho qua chuyện. Qua đối thoại với các em, dự giờ đồng nghiệp, bản thân tơi rút ra được điều đó. Vì Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 10 [...]... tính năng động học tập của học sinh và giúp học sinh yếu kém tự học tốt cần đưa ra biện pháp, phương pháp dạy học bộ mơn Ngữ văn lớp 12 theo hướng đổi mới phương pháp, lấy học sinh làm trung tâm, để từng bước giúp học sinh phát huy hết năng lực của các em u cầu giáo viên nhận rõ vai trò của mình trong giai đoạn cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 19... Phương Trang 25 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Phụ lục 4 Đĩa CD và cơng cụ tính tốn Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 26 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG SƯ PHẠM NĂM HỌC 2014-2015 1.Tên đề tài: Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém mơn Ngữ văn 12 qua hướng pháp tự học bộ mơn 2.Người tham gia thực hiện: Trình độ Mơn học TT Họ và tên Cơ quan... một phần chia theo từng cụm câu hỏi hoặc dàn ý đại cương của các bài học có dạng giống nhau để học sinh học dễ thuộc, tránh hiện tượng tượng học tủ, lệch Thường học sinh hay có ý nếu nhìn thấy nội dung bài nhiều ngán bỏ qua ln, nên giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp tự học bộ mơn Ví dụ minh họa: “Vợ chồng A Phủ” (Tơ Hồi) phần văn học Việt Nam Nhân vật Mị: Gợi ý: – Cảnh ngộ của nhân vật Mị + Mị là... tra miệng từ 5-6 học sinh, vì vậy giáo viên lập ra kế hoạch truy bài cặp đơi (2 học sinh) – Phân loại đối tượng học sinh: Giáo viên quan tâm và phát hiện học sinh yếu kém bộ mơn qua các kì khảo sát chất lượng với học sinh trung bình khá một cặp đơi, lập danh sách và lên kế hoạch Ví dụ: Lớp 12C1 có 36 HS, 12C5 có 35 HS, giáo viên sẽ chia lớp 12C 1 thành 4 nhóm (mỗi nhóm có 09 HS), riêng 12C5 có 01 nhóm... tốt hơn Đây là cách tự học có dấu hiệu mới cần phát huy và xóa dần khơng khí thụ động, lười Theo tiêu chí lý luận dạy học mới thì giờ dạy phải đạt 3 tiêu chí: tự do - dân chủ - hoạt động” Bước 4: Phương pháp tự học bộ mơn trong các buổi học ngồi giờ chính khóa (phụ đạo) Đối với học sinh lớp 12, nhiều năm nay, việc tổ chức cho học sinh học phụ đạo là một điều kiện tốt giúp các em tự học nhằm khắc phục... dẫn học sinh một số "tín hiệu" hoặc kí tự khi chép, ví dụ cụ thể bằng cách dấu câu đầu dòng Ví dụ: Luận điểm: " - " ; Luận cứ: "+" Bước 3: Hướng dẫn học sinh học bài và giáo viên kiểm tra: a Học sinh học bài: Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 11 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Giáo viên lưu ý học sinh học bài nên chú ý vấn đề sau đây: Học sinh học theo từng phần, trong một phần chia... tim, thường học sinh có điểm rồi hay chủ quan, trò chơi này buộc học sinh thường xun học bài * Kết hợp kiểm tra với động viên: – Động viên kịp thời, hình thức khen đúng chỗ, bằng cách thưởng điểm Nếu giáo viên khen đúng chỗ thì cũng có thể khích lệ sự tự học của các em, có khi phát hiện chỗ nhỏ (đối với học sinh yếu) cũng học thuộc thì giáo viên khen ngay để học sinh thấy bản thân khơng q yếu như thế... huynh học sinh vào để trao đổi – Kiểm tra khâu soạn bài: + Học sinh soạn theo phần hướng dẫn học bài sách giáo khoa + Soạn sạch đẹp, giáo viên động viên bằng cách cho điểm, tun dương + Nếu khơng soạn bài thì chép 2 lần nộp vào tiết dạy tới – Kiểm tra khâu xây dựng bài trên lớp: + Học sinh yếu kém phát biểu ít nhất 1 lần/1 tuần học + Học sinh trung bình phát biểu ít nhất 1 lần/1 tiết + Nếu học sinh thụ... lúc đó học sinh trong lớp nhìn Tuấn với đơi mắt thán phục Từ đó Tuấn nói riêng, cả lớp nói chung càng thích thú phương pháp tự học mơn Ngữ văn mà khơng chán Tất cả những cách kiểm tra trên là hình thức lạ và mới, nhiều năm giảng dạy tơi rút ra suy nghĩ, học sinh thấy được kiểm tra có đổi Người thực hiện: Nguyễn Thò Thùy Phương Trang 15 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mới, nên học sinh tự học ở...Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng lẽ trên, giáo viên quan tâm đến vở soạn các em, và u cầu học sinh bước soạn bài mới là quan trọng, giáo viên bổ sung thêm vài câu hỏi nâng cao để phát hiện học sinh khá Muốn rèn phương pháp tự học cho học sinh, đặc biệt quan tâm đến việc soạn bài Cần coi mỗi câu hỏi là "một đề văn" Mỗi bài thường có 5 câu hỏi, 1 câu là luận đề “giải mã” được 5 đề văn trong một bài . học sinh yếu kém tự học tốt cần đưa ra biện pháp, phương pháp dạy học bộ mơn Ngữ văn lớp 12 theo hướng đổi mới phương pháp, lấy học sinh làm trung tâm, để từng bước giúp học sinh phát huy. Thường học sinh hay có ý nếu nhìn thấy nội dung bài nhiều ngán bỏ qua ln, nên giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp tự học bộ mơn Ví dụ minh họa: “Vợ chồng A Phủ” (Tơ Hồi) phần văn học Việt. chất lượng học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp, phạm vi đề tài đề cập đến một số phương pháp tự học của học sinh vận dụng vào việc giảng dạy phần văn học Việt Nam lớp 12 là nhiệm vụ quan trọng của
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn Ngữ văn 12 qua hướng dẫn phương pháp tự học, SKKN Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn Ngữ văn 12 qua hướng dẫn phương pháp tự học, SKKN Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn Ngữ văn 12 qua hướng dẫn phương pháp tự học

Từ khóa liên quan