SKKN phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong trường mầm non

15 2.7K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:32

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Lê Thị Thanh 2. Ngày tháng năm sinh: 13/11/1961 3. Nam, nữ: nữ 4. Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 1, TP Sa Đéc 5. Điện thoại: 0673.775.579(CQ)/ 0673.862.387(NR); 0918.973.922 ĐTDĐ: 6. E-mail: lethanhmnhd@gmail.com 7. Chức vụ: Hiệu trưởng 8. Đơn vị công tác: Trường mầm non Hướng Dương II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học - Năm nhận bằng: 1992 - Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý- giáo dục III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản lý Giáo dục Mầm non Số năm có kinh nghiệm: 37 - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 1. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non 2. Công tác kiểm tra nội bộ trong trường mầm non 3. Hiệu trưởng với công tác xây dựng kế hoạch trong trường mầm non 4. Hiệu trưởng với phong trào xây dựng ‘ trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn Tên sáng kiến kinh nghiệm : I. Phần thứ nhất: Đặt vấn đề Kết quả đạt được về công tác chăm sóc- nuôi dưỡng – giáo dục hơn bốn năm qua ở trường mầm non Hương Dương đã chứng minh vai trò lãnh đạo, quản lý đúng đắn của chi bộ, đường lối, phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non. Thành tích ấy có cả ý nghĩa về chính trị vừa về công tác chuyên môn. Từng bước làm cho chúng tôi ngày càng tự tin hơn trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Thực tế cũng đã giúp nhà trường giải quyết được nhiều vấn đề trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục. Và cũng nhờ vào đó, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên trong những ngày đầu mới thành lập, khi các đơn vị bạn đã ổn định, các hoạt động đã đi vào nền nếp hơn nhiều năm nay, thì nhà trường chỉ mới bắt đầu ….Chúng tôi đã từng bước giải quyết được vấn đề cơ bản nhất trong việc xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng trường mầm non; đây cũng là vấn đề khó khăn của một số đơn vị bạn trong địa phương. Một trong những nguyên nhân quan trọng có ý nghĩa quyết định là chi bộ trường mầm non Hướng Dương đã thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lấy việc xây dựng Đảng làm khâu then chốt thúc đẩy mọi nhiệm vụ công tác, nhất là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. II. Phần thứ hai: Những biện pháp đổi mới để giải quyết vấn đề 1/ Những nội dung lý luận có liên quan: Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tiễn lịch sử không ai có thể phủ nhận được. Báo cáo công tác xây dựng Ðảng kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội IX, đồng thời đánh giá khái quát về tình hình Ðảng và công tác xây dựng Ðảng qua 20 năm đổi mới, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ tới đã nêu rõ: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả đường lối. - Coi trọng công tác tư tưởng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững mục tiêu lý tưởng, giữ vững niềm tin, bảo đảm thống nhất giữa nhận thức và hành động. - Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề ra và thực hiện các biện pháp có hiệu lực chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác. - Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi tổ chức, bảo đảm bộ máy tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả. Ðặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng. - Tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thật sự vì Ðảng, vì dân, có bản lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công tác và gương mẫu trong đạo đức lối sống, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; xây dựng và thực hiện chính sách phát triển nhân tài đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Ðổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng và trong cả hệ thống chính trị. Kiểm tra nhận thức, năng lực lãnh đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; kiểm tra phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng các quy chế và biện pháp thực hiện sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Ðảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên. - Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, bảo đảm vừa nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và người đứng đầu; khắc phục khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. (*1) Trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng: “Ở mỗi xưởng máy, hầm mỏ, xí nghiệp, cơ quan, trường học, đường phố, nông thôn, đại đội - có 3 đảng viên trở lên thì lập một chi bộ”(1). “Mỗi chi bộ của Đảng là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng”(2). Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nền tảng của Đảng, là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Vai trò của chi bộ, đảng bộ cơ sở thể hiện: - Là nơi nối liền cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng với quần chúng, là chiếc cầu nối giữa Đảng với dân. - Là nơi trực tiếp nghiên cứu, quán triệt và đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cán bộ, đảng viên và quần chúng, là nơi tổ chức cho quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. - Là nơi giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi cử ra cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng. 2/ Thực trạng vấn đề nghiên cứu: 2.1.Thuận lợi: - Đảng và Nhà nước rất quan tâm về công tác phát triển Đảng trong nhà trường. - Đội ngũ cán bộ giáo viên có tuổi đời trẻ, các cô được sinh ra và lớn lên, trong môi trường giáo dục cách mạng, được tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị như Đội Thiếu nhi, Đoàn thanh niên…được sinh hoạt tập thể ngay từ nhỏ; trong quá trình học tập các em được giáo dục về tinh thần làm chủ tập thể, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, được đào tạo hoàn tất chương trình đại học sư phạm, đến khi tham gia công tác cơ bản đã có đủ các phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cần thiết của Người đảng viên. 2.2. Khó khăn; Tuy được đào tạo có trình độ tương đối nhưng kinh nghiệm sống chưa được tích lũy nhiều, các cô xử lý các tình huống phát sinh chưa khéo, có việc không chủ động, thiếu nhạy bén, linh hoạt. Đã quen sự che chở, yêu thương của gia đình nên chưa tự tin, rụt rè, ngại phát biểu. Hay bộc phát, thích thì làm. Khi xem xét đánh giá chưa toàn diện, thấy trước mắt, không nghĩ đến lâu dài. Ít chịu đọc sách, nghiên cứu tài liệu Lập trường tư tưởng đôi khi chưa rõ ràng, dễ dao động trước khó khăn của cuộc sống nhất là quan điểm sống thực dụng vì tiền tác động lớn đến đời sống của mọi người * Số liệu thống kê khi nhà trường mới thành lập: - Tổng số CBGVNV: 18 người trong đó 1 Hiệu trưởng, 1 bảo vệ, 3 cấp dưỡng, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 11 giáo viên) - Đoàn thể: Đảng viên: 03; đoàn viên công đoàn: 06; đoàn viên chi đoàn: 10. - Trẻ : 03 nhóm lớp; 97 trẻ III. Phần mô tả phân tích các giải pháp: 1. Quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên; Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Hồ Chủ tịch nói: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt". Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng, lãnh đạo đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được phát triển. Trường học là một đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn dân cư, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục.Vai trò lãnh đạo của chi bộ trường học quyết định hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường Muốn làm tốt công tác phát triển Đảng thì việc đầu tiên là phải thành lập chi bộ hoạt động độc lập. Do vậy điều kiện đầu tiên là nhà trường phải có 3 đảng viên chính thức từ cán bộ gíao viên, nhân viên. Với việc xem xét các hồ sơ xin chuyển về công tác tại đơn vị tôi ưu tiên cho các cán bộ giáo viên nhân viên là Đảng viên. Sau 6 tháng có đủ 3 đảng viên chính thức, nhà trường đã làm đề nghị tách chi bộ. tháng 2/2011 chi bộ mầm non Hướng Dương chính thức đi vào hoạt động. Muốn có nhiều Đảng viên tốt phải vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường vừa làm tốt “công tác phát triển Đảng”. Trên cơ sở bồi dưỡng, kiềm cặp giúp đỡ, xin ý kiến cấp trên, những cán bộ viên chức công tác tại đơn vị được từ 6 tháng trở lên, chi bộ xem xét lập danh sách cho dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công giao nhiệm vụ để thử thách, thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng – giáo dục trẻ, tuyên truyền giáo dục để các đối tượng thấy được vai trò vị trí của Đảng viên- giáo viên rất quan trọng trong việc xây dựng nhà trường trong những ngày đầu mới thành lập rất cần sự cố gắng của tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên. Sự quyết tâm của chi bộ nên vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa phải sắp xếp thời gian để tiến hành thủ tục kết nạp đảng như xác minh lý lịch, liên hệ xác nhận nơi cư trú, động viên các cô choàng gánh giúp cho các đối tượng trong thời gian dự các lớp bồi dưỡng nhận thức hay lớp đảng viên mới. Với cách làm này bình quân 1 năm nhà trường đã lập hồ sơ và được chuẩn y kết nạp vào Đảng từ 3-5 đảng viên. Quan tâm công tác phát triển xây dựng đảng, Chi bộ còn quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên. Hạn chế lớn nhất của các tổ chuyên môn là khả năng quản lý tổ. Sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt chuyên môn, công tác Đảng còn chung chung, nhiệm vụ đề ra không sát với tình hình của nhóm lớp, tổ, không có sự phân công , không có thời gian cụ thể để thực hiện. Việc xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non đòi hỏi cần phải khắc phục ngay những hạn chế này. Chúng tôi đề ra yêu cầu cho các tổ trưởng phải nắm vững tình hình đặc điểm của nhóm lớp mình phụ trách; phải nắm vững qui chế chuyên môn, nội qui qui định của lớp, nhà trường và thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm từng khâu, từng mặt công tác để kịp thời có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh, thay đổi phù hợp, hướng dẫn thực hiện cho đúng, sát thực tế. Mặt khác chúng tôi chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, quản lý giáo dục cho cán bộ đảng viên, giáo viên như thông qua các lớp Trung cấp chính trị, hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học mầm non, lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục mầm non. Thường xuyên tổ chức các chuyên đê bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo qui định. Đi đôi với bồi dưỡng, đào tạo nhà trường từng bước xây dựng được quy hoạch cán bộ một cách toàn diện để phấn đấu đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý theo Điều lệ trường mầm non qui định như Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng tổ phó các tổ chuyên môn, văn phòng. Quan tâm đến việc bố trí, sử dụng và đề bạt bổ nhiệm cán bộ một cách hợp lý, đúng đắn. Kết hợp giữa giáo viên trẻ và giáo viên lớn tuổi nhằm bổ sung trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, giáo viên trẻ tuy có một nhược điểm nhất định, song họ là những người có sức khỏe, hăng hái, tích cực, có trình độ , có khả năng tiếp thu và vận dụng những cái mới vào thực tế nhanh, nhạy bén, đáp ứng kịp thời được yêu cầu của sự nghiệp phát triền giáo dục mầm non. Tuy nhiên giáo viên lớn tuổi có những mặt tốt như chín chắn, cẩn thận có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống sư phạm khéo léo do đó cũng có bồi dưỡng phân công sử dụng phù hợp. 2. Thường xuyên quán triệt đường lối của Đảng, xác định đúng đắn phương hướng nhiệm vụ phát triển của nhà trường với những kế hoạch biện pháp cụ thể, phù hợp. Trường mầm non Hướng Dương được bố trí xây dựng trong khu dân cư mới, được mở rộng qui hoạch phát triển từ vùng nông thôn thuộc xã Tân Quy Tây, đa phần phụ huynh đã quen cho trẻ học 1 buổi, không thích trẻ học bán trú từ nhiều năm nay. Xuất phát từ đặc điểm của địa phương và căn cứ vào tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hòa, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình là phải đẩy mạnh việc huy động trẻ đến lớp, đảm bảo chỉ tiêu 276 trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này không những phải phấn đấu số lượng trẻ đủ cho 10 nhóm lớp, mà còn phải xây dựng bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng tay nghề của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, từng bước hoàn thành việc xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng, công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn phường An Hòa theo đúng lộ trình được phê duyệt. Vì vậy trong Đại hội chi bộ lần thứ 1 nhiệm kỳ 2010 -2015 sau khi kiểm điểm, phân tích đặc điểm tình hình, tìm ra chổ mạnh, chổ yếu, thiếu xót, hạn chế của nhà trường, đã vạch ra phương hướng năm năm phát triển đơn vị : - Năm thứ nhất ( năm học 2010 – 2011). Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính, đất đai được giao để tập trung chăm sóc trẻ. - Năm thứ 2 ( năm học 2011 – 2012) Đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tạo cảnh quang sư phạm hấp dẫn, và tập trung khâu nuôi dưỡng trẻ - Năm thứ 3 ( năm học 2012 – 2013) Thực hiện tốt công tác qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tập trung thực hiện khâu giáo dục trẻ . - Năm thứ 4 ( năm học 2013 – 2014) Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện tốt 3 nhiệm vụ chính trị của trường mầm non, quan tâm hướng dẫn đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên, các bộ phận làm hồ sơ sổ sách quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ. - Năm thứ 5 ( năm học 2014 – 2015) hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn sẽ giúp cho nhà trường biết được yêu cầu, chỉ tiêu phải đạt được, từ đó có biện pháp cụ thể cho từng công việc, có sự phân công cho từng tổ bộ phận, cá nhân thực hiện, có kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, hoặc có các biện pháp nhằm tác động để đạt kết quả cao. Thực hiện phương hướng này rất khó khăn, phải làm sao vừa ổn định xây dựng nền nếp các nhóm lớp, bộ phận, lại vừa phải từng bước tạo “thương hiệu” cho nhà trường. Do thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức bán trú, chưa có phó hiệu trưởng, cơ cấu tổ chức và nhất là các nhân viên như cấp dưỡng không có chứng chỉ nghề; kế toán, văn thư, thủ quỹ, y sĩ, bảo vệ chưa có kinh nghiệm làm việc trong trường mầm non, tư tưởng dao động một chức danh phải thay đổi nhiều người phụ trách . Song chúng tôi xác định: trong điều kiện của đơn vị chỉ có thực hiện phướng hướng ấy mới có thể đưa nhà trường tiến lên. Bí thư chi bộ đồng thời là Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho từng cá nhân và các bộ phận. Chi bộ thống nhất giao nhiệm vụ, phân công cho đảng viên trọng trách chủ chốt trong nhà trường như Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, tổ trưởng chuyên môn, văn phòng, giáo viên chính cho mỗi nhóm lớp. Tập hợp sự đồng lòng nhất trí trong tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, cùng ăn cùng ở cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn với phương châm “ Trung thực- Thân thiện- Chân thành” bước đầu nhà trường đã chiếm được lòng tin của phụ huynh, sau một năm học đã huy động được 180 trẻ đến lớp đến năm thứ ba có hơn 470 trẻ; đến đầu năm học thứ tư nhà trường được giao nhận thêm 2 lớp mẫu giáo bán trú điểm phụ Tân An, cách điểm chính hơn 800m. Lại thêm một lần nữa khó khăn để tổ chức và đi vào hoạt động cho 2 lớp mẫu giáo một buổi để thành 2 lớp mẫu giáo bán trú. Chúng tôi xác định cần phải tạo lòng tin của phụ huynh, thực sự yên tâm cho trẻ đến lớp. Sau khi được bàn giao nhà trường tập trung tổng vệ sinh, trang trí tạo cảnh quang xanh – Sạch – đẹp; liên hệ lắp đặt điện, nước sạch, trang bị đồ dùng – đồ chơi có đủ các phương tiện để trẻ có thể vui chơi sinh hoạt thoải mái vừa rộng rải, thoáng mát và nhất là tuyệt đối an toàn cho trẻ; tổ chức họp phụ huynh đầu năm học nghe ý kiến đóng góp, tìm hiểu những băn khoăn, lo lắng nếu như gởi trẻ vào học, tuyên truyền vận động, giải thích rõ ràng, thống nhất cách thực hiện. Để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu nói trên, chúng tôi luôn coi trọng vai trò vị trí, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên. Khác biệt giữa giáo viên mầm non và giáo viên các bậc học khác ở chổ chúng ta không chỉ là Cô giáo giỏi mà vừa là Người mẹ hiền, vừa là Thầy thuốc tốt. Đối với trẻ mầm non khi xa gia đình trẻ rất cần sự che chở, yêu thương, lo cho trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ, làm thế nào để trẻ cảm thấy yên tâm, gần giũ như ở nhà, lo lắng theo dõi chăm sóc sự lớn lên từng ngày từng giờ. Do vậy ngoài chức năng cô giáo trẻ dạy trẻ những điều hay, lẻ phải hàng ngày cần có tình yêu thương của người mẹ, biết chăm sóc khi trẻ ốm, không khỏe. Do vậy trong phòng sinh hoạt của trẻ cô giáo nên tạo không khí ấm áp, thân thiện, bố trí đồ dùng, cách ăn mặc trang phục gần giống như gia đình như; tivi sử dụng cáp truyền hình ( vì hầu hết gia có cáp hết), giáo viên không mặc trang phục như Bác sĩ ( trẻ rất sợ Bác sĩ) mà nên có trang phục gọn gàng, đẹp, có nhiều màu sắc. 2. Làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. Phương hướng đúng sẽ mở ra con đường đưa phong trào của nhà trường tiến lên. Nhưng đó mới là tiền đề. Cần phải làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện thì mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Do đó chúng tôi đặt biệt quan tâm công tác tư tưởng và tổ chức, hướng công tác tư tưởng và tổ chức phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác trọng tâm, thông qua đó tiến hành củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể công đoàn, chi đoàn. Phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Thực tế trong hoàn cảnh lúc bây giờ nhà trường còn rất nhiều thiếu thốn. Kinh phí khoán có hạn mức vì số trẻ ra lớp còn ít, ngoài việc phải trả lương cho Cán bộ giáo viên và nhân viên thì không đủ để trang trải đồ dùng - đồ chơi cho trẻ( không đủ chén muỗng bàn ghế cho trẻ ngồi ăn cơm) từ đó phát sinh nhiều tình huống phức tạp do giáo viên chưa có kinh nghiệm xử lý các tình huống sư phạm, chưa khéo léo trong giáo tiếp nhất là đối với phụ huynh. Nếu không có quyết tâm cao thì không thể thực hiện được phương hướng đã đưa ra. Bởi vậy chúng tôi coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mở rộng dân chủ bàn bạc từ trên xuống dưới, từ trong chi bộ đến ngoài quần chúng. Trước hết chúng tôi chú trọng dân chủ bàn bạc ngay từ trong chi ủy, để mọi đồng chí xác định rõ tình hình, nhiệm vụ và vị trí trách nhiệm của mình, thấy được những thiếu xót, thuận lợi, khó khăn, tìm ra kế hoạch và biện pháp phấn đấu thiết thực.Do đó chúng tôi đảm bảo được sự đoàn kết nội bộ, thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động. Mỗi đồng chí đảng viên dù phụ trách ở nhóm lớp nào, bộ phận nào cũng luôn suy nghĩ góp sức lực, trí tuệ vào công việc chung, quyết tâm thực hiện phương hướng, mục tiêu đã đề ra. Đối với các tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể trước đây khi họp chi bộ, ít có ý kiến đóng góp lẫn nhau, càng ít khi đóng góp cho mục tiêu chung, xem như nhiệm vụ ai nấy lo, thậm chí tách rời công việc trọng tâm của nhà trường. Để khắc phục nhận thức tư tưởng đó, chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau xác định trọng tâm của nhà trường. Mỗi tổ chuyên môn, bộ phận có nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều phải hướng vào việc phục vụ nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ đúng với chức năng của từng tổ, bộ phận của mình. Các tổ chuyên môn, bộ phận trong nhà trường luôn có quan hệ hợp tác, qua lại với nhau, nếu làm tốt khâu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ vui khỏe thì trẻ sẽ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động giáo dục, công tác giáo dục đạt kết quả cao và ngược lại. Nếu tổ này làm tốt nhiệm vụ sẽ là tiên đề cho tổ khác phát triển. Đối với việc chỉ đạo công tác chuyên môn, trước đây thường nhà trường giao xuống tổ, tổ giao xuống giáo viên, thiếu dân chủ, thiếu sự bàn bạc kỹ, làm cho hoạt động của các tổ chuyên môn lúng túng, bị động, không phát huy được tinh thần chủ động sáng tạo, dẫn đến chổ làm việc đối phó, sự vụ, thiếu tự tin, sợ cấp trên, báo cáo sai không đúng sự thật. Chúng tôi khắc phục thiếu sót đó bằng cách: một mặt tổ chức các cuộc họp, phát huy dân chủ, tự do suy nghĩ, dân chủ bàn bạc để tạo sự thống nhất từ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đến các tổ về phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện. Nâng cao tinh thần sáng tạo, chủ động từ các bộ phận và cá nhân trong nhà trường; Mặt khác tăng cường dự giờ thăm lớp, thường xuyên theo dõi sát các hoạt động ở các nhóm lớp, vừa kiểm tra, giám sát vừa bồi dưỡng chuyên môn, giải quyết những khó khăn hạn chế của tổ chuyên môn, nhất là các tổ, cá nhân yếu kém. Cán bộ, đảng viên là những người hàng ngày, hằng giờ gần giũ với quần chúng, lãnh đạo và hướng dẫn quần chúng thực hiện mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó, để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong chăm sóc – nuôi dưỡng- giáo dục trẻ, nhà trường đặt biệt chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ đảng viên. Thông qua các cuộc họp Hội đồng nhà trường, họp sinh hoạt tổ, tổ chức các chuyên đề họp mặt nhân các ngày lễ lớn, nhà trường triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các Thông tư, Nghị định, quyết định … của Chính phủ, các Bộ Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tạo điều kiện để tất cả đảng viên được tham gia các buổi học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp bồi dưỡng chính trị hè…Những việc làm đó làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ tình hình nhiệm vụ mới, nắm vững nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy khí thế cách mạng tiến công, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ còn đặc biệt quan tâm đến việc nắm bắt tình hình, đặc điểm và những diễn biến tư tưởng của đảng viên, giáo viên từng thời gian, để phân tích giáo dục, động viên người làm tốt, đồng thời phê phán người làm kém, việc làm [...]... thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổ chức nhà trường Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ Đảng luôn có đường lối đúng đắn, sáng tạo, dựa trên cơ sở lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu của phát triển của nhà trường, của sự nghiệp giáo dục mầm non trong mỗi... động của Đảng, Nhà nước, của Ngành chi bộ sẽ sớm phát hiện các đồi tượng ưu tú bồi dưỡng đưa vào Đảng, tuyển lựa đội ngũ cán bộ và rèn luyện, giáo dục đảng viên Tổ chức chi bộ là hạt nhân lãnh đạo thực hiện mọi chủ trương, đường lối , chính sách của Đảng trong nhà trường Vì vậy, về mặt tổ chức, trước hết phải phát huy tác dụng lãnh đạo của chi bộ, các tổ đảng, đảng viên đối với việc xây dựng và sự phát. .. thể Trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ đã chứng minh rằng chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng Đảng viên gồm những người ưu tú nhất của nhà trường, trung thành, kiên định với lợi ích của nhà trường, của các cháu, luôn đi đầu, sẵn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước phân công Lại một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của. .. chủ, công bằng, văn minh Trong thời gian tới trước yêu cầu mới của nhiệm vụ tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được trong tình hình của địa phương, nhà trường bên cạnh những thuận lợi, thời cơ mới, chúng ta cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi phải tiếp tục khẳng định vai trò và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà trường Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam... có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Muốn vậy, phải chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực sự “là đạo đức, là văn minh” để chi bộ có thể làm tròn nhiệm vụ chính trị của mình / ... trong nội bộ Các cán bộ đảng viên thường chưa mạnh dạn, ít phát biểu ý kiến, do ngại đụng chạm nên chi bộ phân công 01 đảng viên chính thức có trách nhiệm kiềm cặp 01 đảng viên dự bị hoặc quần chúng ưu tú, hàng tháng có nhiệm vụ báo cáo lại cho chi bộ, tổ đảng về tình hình diển biến tư tưởng, ưu, khuyết điểm, điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, một số trường. .. điểm, nhưng chúng ta cần phải sớm phát hiện ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, kịp thời đề ra những biện pháp sữa chữa đúng đắn Tất cả mọi hoạt động của chi bộ đều vì nhà trường, chăm lo cho trẻ , nhất định chúng ta sẽ được cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị Kết quả đã đạt được, đã... tổ đảng, đảng viên đối với việc xây dựng và sự phát triển của nhà trường Nhà trường chú trọng, cũng cố xây dựng các tổ đảng theo cơ cấu các tổ chuyên môn, văn phòng; thời gian đầu số lượng đảng viên còn ít, nhà trường chỉ đạo, thành lập các tổ ghép, nhằm đảm bảo thuận lợi trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục Đồng thời phân công đảng viên có năng lực giữ các chức vụ quan trọng như Chủ tịch... dựng nền nếp lãnh đạo, quản lý trong nhà trường Từ một đơn vị mới thành lập đa số cán bộ giáo viên nhân viên mới tham gia công tác, một số ít từ đơn vị khác chuyển về, chưa có nền nếp hoạt động, lề lối làm việc thật tốt Để lãnh đạo khắc phục hạn chế này thật sự khó khăn Từ thực tế của đơn vị và những qui định chi bộ đã tiến hành cải tiến lề lối làm việc, phân công cụ thể cho từng đồng chí trong chi ủy... các thành viên trong chi ủy, trong Ban giám hiệu chịu trách nhiệm sinh hoạt định kỳ ở các tổ, cùng tổ trưởng tìm ra được mặt mạnh, mặt yếu, thiếu xót của tổ của các thành viên trong tổ trong từng mặt hoạt động như trong chăm sóc trẻ đã làm tốt việc gì, chưa tốt chổ nào? Tại sao? Ai đã chưa làm tốt từ đó cùng tổ hướng dẫn, bồi dưỡng giúp đỡ các cá nhân Với cách làm này vừa giúp cho nhà trường nâng cao . chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng”(2). Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nền tảng của Đảng, là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Vai trò của chi bộ, đảng. thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổ chức nhà trường. Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ Đảng luôn có. cầu của thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu của phát triển của nhà trường, của sự nghiệp giáo dục mầm non trong mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh cụ thể. Trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan