0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8_2

104 1,480 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:31

GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. TUN 1: Ngy son: 18/8/2012 Ngy ging:20/8/2012 Ngy iu chnh: /8/2012 CHNG I: PHẫP NHN V PHẫP CHIA CC A THC Tiết 1: Đ 1: NHN N THC VI A THC I.Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc qui tắc nhân đa thức với đơn thức. - Thực hành thành thạo phép nhân đa thức với đơn thức. - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong qúa trình tính toán. II.Chuẩn bị: GV Đồ dùng: Bảng phụ, phấn màu, Tài liệu: SGK; SGV; SBT HS : Đồ dùng học tập, đọc trớc bài. III.Ph ơng pháp : Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận, IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng *HĐ1: - GV giới thiệu nh SGK chơng I và chơng trình đại 8. * HĐ2: Quy tắc - GV cho HS làm ?1 + Lấy ví dụ 1 đơn thức, 1 đa thức tuỳ ý. + Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức. + Cộng các tích tìm đợc. - GV giới thiệu kết quả đó là tích của đơn thức với đa thức. ? Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta làm nh thế nào? - GV cho HS tính:A(B+ C)? ? Nhắc lại qui tắc nhân đơn thức với đa thức? *HĐ3: áp dụng - HS nghiên cứu ví dụ trong SGK/4 - HS làm bài tập (-2x 3 )(x 2 +5x - 2 1 )? - HS đứng tại chỗ nêu và thực hiện. - Vận dụng làm?2/5(2HS lên bảng- lớp cùng làm - nhận xét) a) (3x 3 y- 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 = ? *.Giới thiệu ch ơng trình toán 8: 1.Qui tắc: ?1 3xy(x + y) = 3x 2 y + 3xy 2 * Qui tắc: SGK/4 * T/ Q: A(B+C) = AB + AC (A, B, C là các đơn thức) 2. áp dụng: Ví dụ: SGK ?2: Làm tính nhân a) = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 b) = 2xy 4 - 3 1 xy 2 + 8 1 xy 2 z ?3 S = 2 2)).3()35(( yyxx +++ = 8xy + 3y+ y 2 Với x =3; y =2 thì S = 8.3.2+3.2+2 2 = 58(m 2 ) 1 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. b) (- 4x 3 + 3 2 y- 4 1 yz).( - 2 1 xy) =? HS đọc ?3/sgk4 và trả lời: ? Nêu công thức tính diện tích hình thang? ? Viết biểu thức tính diện tích mảnh vờn theo x và y? ? Tính diện tích mảnh vờn khi x=3m, y= 2m? HS Hoạt động nhóm trình bày * HĐ4: Củng cố và luyện tập - Nhắc lại qui tắc nhân đơn thức với đa thức? - GV dùng bảng phụ nêu bài toán: Đ- S? a) x(2x+1) = 2x 2 +1 b) (y 2 x 2xy)(- 3x 2 y) = 3x 3 y 3 + 6x 3 y 2 c) 3x 2 (x-4) = 3x 3 - 12x 2 d) - 4 3 x(4x- 8) = - 3x 2 + 6x e) 6xy(2x 2 - 3y) = 12x 2 y - 18xy 2 g) - 2 1 xy(2x 2 +2) = - x 3 +x - 2 HS lên bảng, lớp làm theo dãy- nhận xét bài bạn: a) x 2 (5x 3 - x- 2 1 ) = ? c) (4x 3 - 5xy + 2x)( - 2 1 xy) = ? - Rút gọn, tính giá trị của biểu thức? ? Nêu các bớc thực hiện?(nhân- thay số- tính) - HS làm việc tại chỗ, 2 học sinh đọc cách làm, lớp theo dõi, nhận xét: a) x(x- y) + y (x+y) tại x = - 6; y= 8. b) x(x 2 -y)- x 2 (x+y) + y(x 2 -x) tại x= 2 1 ; y= -100 ? Nêu cách tìm x?(nhân- thu gọn- chuyển vế) - 2 HS lên bảng- lớp cùng làm- nhận xét. a)3x(12x- 4)- 9x(4x- 3)= 30. b) x(5-2x) + 2x(x-1)= 15 - GV nêu bài toán: cho biểu thức: M = 3x(2x- 5y)+(3x- y)(-2x)- 2 1 (2- 26xy) chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến. ? Muốn chứng tỏ biểu thức không phụ thuộc vào biến ta làm nh thế nào?(thực hiện phép tính trong biểu thức, kết quả là hằng số) IV. Củng cố- Luyện tập: *BT1: a) S b)S c) Đ d) Đ e) S g) S * BT1/5SGK: a) = 5x 5 - x 3 - 2 1 x 2 b)= 2x 4 y+ 2 5 x 2 y 2 - x 2 y * BT2/5SGK:Tính giá trị của biểu thức: a) = x 2 +y 2 thay x = - 6; y= 8 vào biểu thức ta có: (-6) 2 +8 2 = 100. b) = - 2xy. Thay x= 2 1 ; y= -100 ta có: -2. 2 1 .(- 100) = 100 * BT3/5SGK: Tìm x biết: a) 36x 2 - 12x 36x 2 + 27x= 30 15x= 30 x=2 b) 5x- 2x 2 + 2x 2 - 2x = 15 3x= 15 x=5 *BT: M=6x 2 -15xy-6x 2 +2xy-1+13x -1 Biểu thức M không phụ thuộc vào giá trị của biến. V. H ớng dẫn về nhà: - Nắm lý thuyết. - Hoàn thành các bài tập. 2 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. V. Rỳt kinh nghiờm: @&? Ngy son: 18/8/2012 Ngy ging:20/8/2012 Ngy iu chnh: /8/2012 Tiết 2 : 2: NHN A THC VI A THC I.Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc qui tắc nhân đa thức với đa thức. -Thực hành thành thạo phép nhân đa thức với đa thức theo 2 cách. - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong qúa trình tính toán. II. Chuẩn bị của GV và HS : GV : Bảng phụ, phấn mầu HS: Ôn tập kiến thức đã học. III. Ph ơng pháp: Thảo luận. gợi mở, vấn đáp, IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng 1. Kiểm tra bài cũ GV nêu y/c kiểm tra Viết dạng tổng quát nhân đơn thức với đa thức? Phát biểu thành lời. áp dụng: x(x-y)+ y(x-y)=? Đáp số: x 2 -y 2 2. Bài mới * HĐ1: Quy tắc. * HĐ1: Quy tắc - GV cho HS đọc ví dụ SGK/6 và thực hiện theo từng bớc trong hớng dẫn của ví dụ: + Nhân đa thức(x-2) với đa thức(6x 2 5x+ 1). + Cộng các kết quả tìm đợc. - GV giới thiệu kết quả đó là tích của đa thức với đa thức. ? Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta làm nh thế nào? - GV cho HS tính: (A+B)(C+D)=? ? Nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? - GV khắc sâu qui tắc cho HS tránh nhầm lẫn, sót hạng tử 1. Quy tắc: a) Ví dụ: SGK. b) Qui tắc: SGK * T/Q: (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD (A,B,C,D là các đơn thức) c) Nhận xét:Tích 2 đa thức là một đa thức. * Ví dụ: ( 2x-3)(x 2 - 2x+1) = 2x 3 - 4x 2 +2x- 3x 2 +6x- 3 = 2x 3 - 7x 2 +8x-3 ? 1: Đáp số: 632 2 1 234 ++ xyxyxxyx d) Chú ý: SGK 3 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. ? Tích của 2 đa thức có dạng gì?(là đa thức) HS vận dụng làm ?1/SGK:- HS trả lời miệng: ( 2 1 xy- 1)(x 3 - 2x- 6) = 2 1 x 4 y- x 2 y- 3xy- x 3 +2x+6 -HS làm bài tập tiếp ( 2x-3)(x 2 - 2x+1) ? Nêu cách thực hiện theo cách 2?(Nhân theo cột dọc) HS thực hành ví dụ theo cách 2 tại chỗ. *HĐ2: áp dụng - HS làm?2/SGK(2HS lên bảng- lớp cùng làm, nhận xét) a) (x-3)(x 2 +3x-5)=? b) (xy-1)(xy+5)= ? - 1 HS nêu cách thực hiện phép tính theo cách 2 tại chỗ. - HS đọc và thực hiện ?3/SGK tại chỗ: ? Diện tích hình chữ nhật tính nh thế nào? ? Tính S khi x= 2,5m và y=1m? *HĐ4: Củng cố và luyện tập - HS đọc bài, 2 em lên bảng làm theo cách 1, lớp cùng làm- nhận xét sau đó 2 học sinh đứng tại chỗ trình bày theo cách 2: a) (x 2 -2x+1)(x-1) = ? b) (x 3 -2x 2 +x-1)(5-x) = ? - GV cho HS làm bài tập 9 dới dạng trò chơi bằng 2 bảng phụ: a) Thực hiện phép tính: (x-y)(x 2 +xy+y 2 ) b) Tính giá trị của biểu thức( theo bảng ở bên) - Hai đội chơi, mỗi đội có 5 học sinh, mỗi hs đợc lên điền kết quả 1 lần, hs sau có thể sửa sai cho hs trớc. Đội nào làm đúng và nhanh hơn sẽ thắng 2.áp dụng: ?2 a) = x 3 +6x 2 +4x-15 b)= x 2 y 2 +4xy-5 ?3: Diện tích hình chữ nhật là: S = (2x+y)(2x-y) = 4x 2 - y 2 Với x= 2,5m và y=1m thì S = 4. 2,5 2 - 1= 24m 2 IV. Luyện tập - củng cố: * BT7/8SGK: làm tính nhân: a) = x 3 - 3x 2 + 3x-1 b) = -x 4 +7x 3 -11x 2 + 6x-5 * Tính nhanh: GT của x và y GT của biểu thức x= -10; y=2 - 1008 x= -1; y=0 -1 x= 2; y=-1 9 x= -0,5; y=1,25 - 64 133 V. H ớng dẫn về nhà: - Nắm lý thuyết. - Hoàn thành các bài tập SGK. V. Rỳt kinh nghiờm: Nhn xột ca t trng: Nhn xột ca BGH: TUN 2: Ngy son: 23/8/2012 4 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. Ngy ging:27/8/2012 Ngy iu chnh: /8/2012 Tiết 3: LUYN TP I.Mục tiêu: - Học sinh củng cố kiến thức về qui tắc nhânđơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. -Thực hành thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức . - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong qúa trình tính toán. II. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ, phấn mầu, SGK; SGV; SBT HS: Ôn tập kiến thức bài trớc, đồ dùng học tập. III .Ph ơng pháp : Thuyết trình, thảo luận , gợi mở, vấn đáp, IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng 1. Kiểm tra bài cũ Gv nêu y/c kiểm tra Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết công thức tổng quát? áp dụng tính a) (5x- 2y)(x 2 -xy+1) HS Lên bảng trả lời Đáp số 5x 3 - 7x 2 y+ 2xy 2 +5x- 2y 2. Luyện tập GV y/c HS làm bài 10 - 2 hs lên bảng, lớp làm vào vở, nhận xét bài của bạn: a) (x 2 - 2x+3)( 2 1 x- 5) GV Nêu cách thực hiện phép nhân theo cột dọc? b) (x 2 -2xy+ y 2 )(x-y) GV y/c HS Làm bài 11 theo nhóm ? Muốn chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến ta làm nh thế nào?(rút gọn biểu thức không còn chứa biến biểu thức không phụ thuộc vào biến) HS thảo luận nhóm trình bày. a) (x-5)(2x- 3)- 2x(x-3) + x+ 7 b) (3x- 5)( 2x- 11)- (2x+ 3)( 3x+ 7) GV y/c HS làm bài tập 13 HS Đọc đề nghiên cứu. GV Nêu các kiến thức để giải bài toán tìm x? HS bỏ ngoặc, chuyển vế 1 hs lên bảng, lớp cùng làm, nhận xét. ( 12x- 5)( 4x- 1) +( 3x -7)( 1- 16x) = 81 GV y/c HS làm bài 14 SGK 1. BT 10/8 SGK: Tính: a) = 2 1 x 3 - 6x 2 + 2 23 x- 15 b) = x 3 - 3x 2 y+ 3xy 2 - y 3 Bài 11: Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến: a) = -8 Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến. b) = - 76 Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến. Bài 13: Tìm x: 48x 2 - 12x- 20x+ 5+ 3x- 48x 2 - 7+ 112x = 81 => 83x- 2 = 81 => 83x = 83 => x = 83: 83 => x=1 Bài 14: Gọi 3 số tự nhiên liên chẵn tiếp là:2n; 2n+2; 2n+4 (nN) Theo đầu bài ta có: (2n+2)(2n+4)-2n(2n+2)=192 5 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. GV Hớng dẫn GV Viết công thức tổng quát 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp? HS 2n; 2n+2; 2n+4(nN) 4n 2 +8n+ 4n+8- 4n 2 - 4n= 192 8n+8 = 192 8(n+1) = 192 n+1 = 24 n = 23 Vậy 3 số đó là: 46;48;50. V. H ớng dẫn về nhà: - Hoàn thành các bài tập SGK. - Chuẩn bị bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ V. Rỳt kinh nghiờm: @&? Ngy son: 23/8/2012 Ngy ging:27/8/2012 Ngy iu chnh: /8/2012 Tiết 4: Đ3 : NHNG HNG NG THC NG NH I .Mục tiêu : - Học sinh nắm đợc 3 hằng đẳng thức đầu. - Biết áp dụng các hằng đẳng thức đã học để tính nhanh, nhẩm, hợp lí - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong qúa trình tính toán. II. Chuẩn bị của GV và HS - GV : Bảng phụ, phấn mầu, - HS : Đồ dùng học tập, chuẩn bị bài mới, III. Ph ơng pháp : Nêu giải quyết vấn đề, thuyết trình, thảo luân, IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng I. Kiểm tra bài cũ GV nêu y/c kiểm tra Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức?thực hiện phép nhân: (a+b)(a+b)= ? HS 2: a 2 + 2ab + b 2 GV tính trên vế trái còn đợc viết gọn dới dạng lũy thừa nh thế nào? 6 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. Bài mới II. Bài mới * HĐ1: Bình phơng của một tổng - Với a> 0, b>0 công thức này còn đợc minh họa bởi diện tích các hình vuông, diện tích các hình chữ nhật nh hình vẽ(gv dùng bảng phụ vẽ hinh 1/ 9SGK) GV với A, B là hai biểu thức bất kì: Phát biểu thành lời hằng đẳng thức trên? HS phát biểu GV y/c HS thảo luận nhóm làm bài tập áp dụng : Tính: +)(a+1) 2 =? +) Viết biểu thức x 2 +4x +4=? +) Tính nhanh: 51 2 ; 301 2 = ? HĐ 2: Bình phơng của một hiệu GV y/c HS làm ?3 Tính: [a+(- b)] 2 = ? HS trình bày tại chỗ GV Có thể viết gọn lại theo qui tắc phép trừ 2 đa thức đợc nh thế nào? HS trả lời. GV Vậy (a- b) 2 =? GV y/c HS làm ?4 HS phát biểu. GV Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hai công thức trên? HS nêu GV Vận dụng tính? (3 hs lên bảng, lớp cùng làm, nhận xét) +) (x- 2 1 ) 2 = ? +) (2x- 3y) 2 =? +) Tính nhanh: 99 2 =? ? Tính nh thế nào? ? Thực hiện phép nhân? (a+b)(a- b)= ? Tổng quát với 2 biểu thức A và B ta có? * HĐ3: Hiệu hai bình phơng GV y/c HS làm ?5 HS Đứng tại chỗ trả lời GV Phát biểu thành lời hằng đẳng thức trên? - Gv lu ý hs không nhầm lẫn giữa các HĐT này. HS làm ?7 tại chỗ: 1. Bình ph ơng của một tổng: ? 1(a+b)(a+b)= a 2 +2ab+b 2 * TQ: Với A, B là 2biểu thức (A+B) 2 = A 2 + 2AB +B 2 * áp dụng: a) (a+1) 2 = a 2 + 2a+1 b) (x+2) 2 c)(50+1) 2 = 50 2 + 2.50+1= 2601; (300+1) 2 = =9601 2.Bình ph ơng của một hiệu : *TQ: Với A, B là 2biểu thức (A- B) 2 = A 2 - 2AB +B 2 *áp dụng: +) (x- 2 1 ) 2 = ( 2 1 x 2 - xy+y 2 ) +)(2x- 3y) 2 = 4x 2 - 12x+ 9y 2 +) Tính nhanh: 99 2 = (100-1) 2 = 100 2 -2.100+1 = 10201 3. Hiệu hai bình ph ơng : ?5 (a+b)(a-b) = a 2 b 2 * TQ: Với A, B là 2 biểu thức: A 2 - B 2 = (A+ B)(A- B) *áp dụng:Tính a) = x 2 -1 b) = x 2 -4y 2 c)= (60-4)(60+4)=60 2 - 4 2 =3600-16 =3584 Vậy (a-b) 2 = (b-a) 2 ?7 (A- B) 2 = (B - A) 2 HĐ Luyện tập- Củng cố: BT18/11SGK: a) x 2 + 6xy+ 9y 2 = ( x+3y) 2 b) x 2 - 10xy+ 25y 2 = (x-5y) 2 7 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. (x 2 -10x+ 25=(x-5) 2 = x 2 -10x+ 25=(5-x) 2 ) * HĐ4: Luyện tập củng cố - Các phép biến đổi sau đúng hay sai?(gv dùng bảng phụ) a) (x-y) 2 = x 2 - y 2 (S) b) (x+y) 2 = x 2 +y 2 (S) c) (a-2b) 2 = -(2b- a) 2 (S) d) (2a+3b)(3b - 2a)= 9b 2 - 4a 2 (Đ) Gv dùng bảng phụ, 1 hs lên bảng làm, lớp làm nháp, nhận xét. a) x 2 + 6xy+ = ( + 3y) 2 b) - 10xy+ 25y 2 =( - ) V. H ớng dẫn về nhà: - Nắm công thức và phát biểu thành lời các hằng đẳng thức. - Hoàn thành các bài tập SGK. - Chuẩn bị bài Luyện tập V. Rỳt kinh nghiờm: Nhn xột ca t trng: Nhn xột ca BGH: @&? TUN 3 : Ngy son: 27/8/2012 Ngy ging:30/8/2012 Ngy iu chnh: /8/2012 Tiết 5: LUYN TP I.Mục tiêu: - Học sinh củng cố kiến thức về 3 hằng đẳng thức đầu. - Biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học để tính nhanh, nhẩm, hợp lí. - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong qúa trình tính toán. II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Bảng phụ, phấn mầu - HS: Ôn tập bài cũ, đồ dùng học tập, III.Ph ơng pháp : luyện tập, tổng hợp, thảo luận, thuyết tình, gợi mở, 8 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng HĐ1: Kiểm tra bài cũ : HS1: Viết các HĐT bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu. + Tính : (x + 1 ) 2 ; ( x 1) 2 HS2: Viết hằng đẳng thức hiệu hai bình ph- ơng. + Tính: ( 2x + 3).( 2x 3 ); ( 4x ) 2 9 HS Lên bảng thực hiện HĐ2: Luyện tập: GV: HS làm BT18tr11SGK: HS lên bảng trình bày. GV:cho HS làm BT20tr12SGK: HS Thảo luận nhóm trình bày. GV: Cho HS làm BT21tr12SGK: Gợi ý: Cần phát hiện bình phơng biểu thức thứ nhất, bình phơng biểu thức thứ hai, rồi lập tiếp tích biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai. HS: Thực hiện và trình bày. GV: Cho HS làm BT17tr11SGK: HS: Trả lời miệng. GV: (10a + 5) 2 với a N chính là bình ph- ơng của một số có tận cùng là 5, với a là số chục của nó. VD: 25 2 = (2.10 +5) 2 . GVVậy qua kết quả biến đổi hãy nêu cách tính nhẩm bình phơng của một số có tận cùng là 5? HS: Muốn tính nhẩm bình phơng của một số có tận cùng là 5, ta lấy số chục nhân với số liền sau nó rồi viết tiếp 25 vào sau số cuối. GV: HD HS tính nhẩm 25 2 + Lấy a (= 2) nhân a + 1 (= 3) ta đợc 6. + Viết 25 vào sau số 6 ta có KQ là 625 ? Tính 35 2 ; 75 2 ; 55 2 HS: Tính và trả lời miệng. GV: Cho HS làm BT22tr12SGK: HS Thảo luận nhóm trình bày GV: Cho HS làm BT23tr12SGK: GV Để chứng minh một đẳng thức ta làm thế nào? BT18tr11SGK : a) x 2 + 6xy + 9y 2 = (x+3y) 2 b) x 2 - 10xy + 25y 2 = (x - 5y) 2 c) (2x - 3y)(2x +3y) = 4x 2 - 9y 2 BT20tr12SGK: Kết quả trên sai vì hai vế không bằng nhau. VP = (x + 2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 BT21tr12SGK: a) 9x 2 - 6x + 1 = (3x) 2 - 2.3x.1 + 1 2 = (3x - 1) 2 b) (2x + 3y) 2 + 2(2x +3y) + 1 = [ (2x + 3y) + 1] 2 = (2x + 3y + 1) 2 BT17tr11SGK: (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2.10a.5 + 5 2 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a(a +1) + 25 BT22tr12SGK: a)101 2 = ( 100 + 1) 2 =100 2 + 2.100.1 + 1 2 = 10201. b)199 2 = (200 - 1 ) 2 =200 2 - 2.200 + 1 = 39601. c) 47.53 = (50 - 3 )(50 + 3) = 50 2 - 3 2 = 2491 BT23tr12SGK: a) (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab. Ta có : (a - b) 2 + 4ab = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 = VT b) (a - b) 2 = (a + b) 2 - 4ab. Ta có: (a +b) 2 - 4ab = a 2 + 2ab + b 2 - 4ab = a 2 - 2ab + b 2 = (a - b) 2 9 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang. HS: Biến đổi một vế ra vế còn lại GV khắc sâu cho HS các công thức này, nói về mối liên quan giữa bình phơng của một tổng và bình phơng của một hiệu, cần ghi nhớ để áp dụng trong các BT sau: a)Tính: (a - b) 2 ; biết a + b =7 và a.b = 12. b) Tính : (a + b) 2 ; biết a -b =20 và a.b = 3 Nếu còn thời gian, cho HS chơi trò chơi: "Thi làm toán nhanh" mỗi đội 5TV, mỗi HS làm 1 câu, HS sau có thể chữa bài của HS liền trớc. Đội nào làm Đ và nhanh hơn là thắng. BT: Biến tổng thành tích hoặc biến tích thành tổng: a) x 2 - y 2 ; b) (2 - x) 2 ; c) (2x + 5) 2 d) (3x + 2)(3x - 2) ; e) x 2 - 10x + 25 HS: Thi và trình bày kết quả. GV: Chấm thi và công bố kết quả. - áp dụng: a)Tính: (a - b) 2 ; biết a + b =7 và a.b = 12. Ta có : (a -b) 2 = (a + b) 2 - 4ab = (7) 2 - 4.12 = 49 - 48 = 1. b) Tính : (a + b) 2 ; biết a -b =20 và a.b = 3 Ta có: (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab= (20) 2 + 4.3 = 400 + 12 = 412 V. H ớng dẫn về nhà: - Ôn tập hằng đẳng thức đã học. - Hoàn thành các bài tập đã học. - Đọc trớc bài: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) V. Rỳt kinh nghiờm: @&? Ngy son: 27/8/2012 Ngy ging:30/8/2012 Ngy iu chnh: /8/2012 Tiết 6: 4: NHNG HNG NG THC NG NH (Tiếp) I. Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc 2 hằng đẳng thức 4 và 5. - Biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào bài tập có liên quan - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong qúa trình tính toán. II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Bảng phụ, phấn mầu 10 [...]... Rỳt kinh nghiờm: Nhn xột ca t trng: Nhn xột ca BGH: @&? 29 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang TUN 7 : Ngy son: 27/9/2012 Ngy ging: 01/10/2012 30 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang Ngy iu chnh: /10/2012 Tit 13: Đ9 PHN TCH A THC THNH NHN T BNG CCH PHI HP NHIU PHNG PHP I Mc tiờu: - HS... kinh nghiờm: Nhn xột ca t trng: Nhn xột ca BGH: 12 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang @&? TUN 4 : Ngy son: 8/9/2012 Ngy ging:10/9/2012 Ngy iu chnh: /9/2012 : Tiết 7 : 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I Mục tiêu : - HS lắm vững đợc các HĐT : Tổng hai lập phơng, hiệu hai lập phơng biết áp dụng các... cầu HS làm phần áp dụng 13 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang HS thực hiện và trình bày 7/ Hiệu hai lập phơng: ?3: (a-b)(a2+ab+b2) = a3+a2b+ab2-ba2-ab2-b3 = a3-b3 HĐ2: Hiệu hai lập phơng: GV yêu cầu HS thực hiện ?3 HS thực hiện ?3 GV : Rút ra nhận xét? Với A,B là hai biểu thức, ta có: HS: a3 - b3 = (a-b)(a2+ab+b2) A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2) GV Khi thay hai số thực a,b bởi hai biểu Ta quy... (a-b)3=[a+(-b)]3 = = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 (a-b)3= a3-3a2b+3ab2-b3 Với A,B là hai biểu thức ta có: (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 11 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang HS trả lời: (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 GV:Cho HS làm ?4 HS đứng tại chỗ trả lời GV? So sánh biểu thức khai triển của hai hằng đẳng thức (A - B)3 và (A + B)3 em có nhận xét gì? HS trả lời: GV: Yêu cầu HS làm phần áp dụng...GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang - HS: Ôn tập bài cũ, chuẩn bị đồ dùng học tập, III Phơng pháp: Thuyết trình, thảo luận, gợi mở, IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng I Kiểm... bài Luyện tập V Rỳt kinh nghiờm: Nhn xột ca t trng: Nhn xột ca BGH: Ngy son: 10/9/2012 Ngy ging:15/9/2012 Ngy iu chnh: /9/2012 14 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang Tit 8: LUYN TP I Mc tiờu: - Cng c kin thc v by hng ng thc ỏng nh - HS bit vn dng khỏ thnh tho cỏc hng ng thc ỏng nh vo gii toỏn; hng dn HS cỏch dựng hng ng... (y x)2 y3 + 3xy2 + 3x2y + x3 y3 3xy2 + 3x2y x3 (x t)3 (x + y)3 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Ni dung ghi bng Hot ng 1: Luyn tp Bi 31 tr 16 SGK : GV chng minh Bi 31 tr 16 SGK : Chng minh rng : 15 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang a) a +b =(a+b) 3ab(a+b), ta cú th dựng a) a3+b3=(a+b)33ab(a+ b) phng phỏp gỡ ? V phi ta cú HS: Bin i 2 v (a + b)3 3ab (a + b) GV gi 1 HS lờn bng thc hin... xột v sa ch sai = 342 + 662 + 2 34 66 HS : c lp suy ngh cú th HS bin i v = (34+66)2 = 1002 = 10000 phi a) 742+ 242 48 74 1 HS lờn bng thc hin = 742 + 242 2.25.74 HS nhn xột v sa sai 3 3 3 16 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang 1HS lờn bng ỏp dng v tớnh = (74 24)2 = 502 = 2500 Bi 38 tr 17 SGK : HS : c lp cựng lm 2HS lờn bng lm cỏc HS khỏc m v i a) (a b)3 = (b a)3 chiu, nhn xột... phng ca 1 tng hay 1 hiu V Rỳt kinh nghiờm: Nhn xột ca t trng: Nhn xột ca BGH: TUN 5 : Ngy son: 14/9/2012 Ngy ging:17/9/2012 17 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang Ngy iu chnh: 98/2012 Tit 9: Đ6 PHN TCH A THC THNH NHN T BNG PHNG PHP T NHN T CHUNG I Mc tiờu: - HS hiu th no l phõn tớch a thc thnh nhõn t - HS Bit cỏch tỡm... x 2x 2 = 2x (x 2) Phõn tớch a thc thnh nhõn t (hay tha s) l bin i a thc ú thnh mt tớch ca nhng a thc Cỏch lm trờn gi l phõn tớch a thc thnh nhõn t bng phng phỏp t nhõn t chung b) Vớ d 2 : 18 GA: Đại số 8 - GV: Hà Văn Sơn - Tr ờng THCS Trí Nang HS Nờu /n SGK Phõn tớch a thc : GV phõn tớch a thc thnh nhõn t cũn gi 15x3 5x2 + 10x thnh nhõn t ? l phõn tớch a thc thnh tha s v vớ d Gii trờn cũn gi l . 5) 2 = (10a) 2 + 2. 10a.5 + 5 2 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a(a +1) + 25 BT22tr12SGK: a)101 2 = ( 100 + 1) 2 =100 2 + 2. 100.1 + 1 2 = 1 020 1. b)199 2 = (20 0 - 1 ) 2 =20 0 2 - 2. 200 + 1 = 39601. . 83 x- 2 = 81 => 83 x = 83 => x = 83 : 83 => x=1 Bài 14: Gọi 3 số tự nhiên liên chẵn tiếp là:2n; 2n +2; 2n+4 (nN) Theo đầu bài ta có: (2n +2) (2n+4)-2n(2n +2) =1 92 5 GA: Đại số 8 - GV:. A, B là 2biểu thức (A- B) 2 = A 2 - 2AB +B 2 *áp dụng: +) (x- 2 1 ) 2 = ( 2 1 x 2 - xy+y 2 ) +)(2x- 3y) 2 = 4x 2 - 12x+ 9y 2 +) Tính nhanh: 99 2 = (100-1) 2 = 100 2 -2. 100+1 = 1 020 1 3. Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8_2, GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8_2,