0

Chuyên đề Căn bậc hai - Ôn thi vào 10

17 1,443 1
  • Chuyên đề Căn bậc hai - Ôn thi vào 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:23

Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. Bài tập tổng hợp CHNG 1 Bài 1. Cho biểu thức: 1 1 3 : 1 1 x x x x x A x x x x x + = ữ ữ ữ ữ + + kq: 1 1 x x + 1, Tìm ĐK XĐ của biểu thức A. 2, Rút gọn A. 3, Tính giá trị của biểu thức A khi 1 6 2 5 x = 4, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức A bằng -3. 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức A nhỏ hơn -1. 7, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức A lớn hơn 2 1x + 8, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức A - 1 Max 9, So sánh A với 1x + Bài 2. Cho biểu thức: 4 1 2 1 : 1 1 1 x x x B x x x = + ữ ữ kq: 3 2 x x 1, Tìm x để biểu thức B xác định. 2, Rút gọn B. 3, Tính giá trị của biểu thức B khi x = 11 6 2 4, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức B nhận giá trị nguyên. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B bằng -2. 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B âm. 7, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B nhỏ hơn -2. 8, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B lớn hơn 1x Bài 3. Cho biểu thức: 3 3 2 1 1 1 1 1 x x x C x x x x x + + = ữ ữ ữ ữ + + + kq: 1x 1, Biểu thức C xác định với những giá trị nào của x? 2, Rút gọn C. 3, Tính giá trị của biểu thức C khi x = 8 2 7 4, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C bằng -3. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C lớn hơn 1 3 . 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C nhỏ hơn 2 3x + . 7, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C nhỏ nhất. 8, So sánh C với 2 x . Bài 4. Cho biểu thức: 2 4 2 3 1 : 4 6 3 2 x x x x x D x x x x x = ữ ữ ữ ữ + kq: 2 3x GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 1 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. 1, Tìm ĐK XĐ của biểu thức D. 2, Rút gọn D. 3, Tính giá trị của biểu thức D khi x = 13 48 . 4, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D bằng 1. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D âm. 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D nhỏ hơn -2 . 7, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức D nhận giá trị nguyên. 8, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D lớn nhất. 9, Tìm x để D nhỏ hơn 1 x . Bài 5. Cho biểu thức: 1 1 8 3 1 : 1 1 1 1 1 a a a a a E a a a a a + = ữ ữ ữ ữ + kq: 1, Tìm a để biểu thức E có nghĩa. 2, Rút gọn E. 3, Tính giá trị của biểu thức E khi a = 24 8 5 4, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E bằng -1. 5, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E dơng. 6, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E nhỏ hơn 3a + . 7, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E nhỏ nhất. 8, So sánh E với 1 . Bài 6. Cho biểu thức: 1 1 1 4 1 1 a a F a a a a a + = + ữ ữ ữ + kq: 4a 1, Tìm ĐK XĐ của biểu thức F. 2, Rút gọn F. 3, Tính giá trị của biểu thức F khi a = 6 2 6+ 4, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức F bằng -1. 5, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E nhỏ hơn 1a . 6, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E nhỏ nhất. 7, Tìm giá trị của a để F F> . ( 2 1 0 0 4 F F a > < < ). 8, So sánh E với 1 a . Bài 7. Cho biểu thức: 2 2 2 2 1 1 2 2 1 x x x x M x x x + + = ữ ữ + + kq: x x + 1, Tìm x để M tồn tại. 2, Rút gọn M. 3, CMR nếu 0 <x < 1 thì M > 0. ( 1 0; 0 0x x M > > > ) 3, Tính giá trị của biểu thức M khi x = 4/25. 4, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức M bằng -1. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức M âm ; M dơng. GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 2 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức M lớn hơn -2 . 7, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M nhận giá trị nguyên. 8, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức M lớn nhất. 9, Tìm x để M nhỏ hơn -2x ; M lớn hơn 2 x . 10, Tìm x để M lớn hơn 2 x . Bài tập 8 . Cho biểu thức A = 1 1x x x x x x x x + ữ ữ + : 3 1 1 x x ữ ữ + a, Tìm ĐKXĐ của A. b, Rút gọn A. c, Tính A khi x = 1 6 2 5 . d, Tìm x nguyên để A nguyên. e, Tìm x để A <1 (A dơng, A âm). f, Tìm x để A = -3. g, Tìm x để A > 2 1x . h, Tìm x để A -1 max. i, Tìm x để 1 A max. Bài tập 9. Cho biểu thức B = 4 1 1 1 1 x x x + ữ ữ + : 2 1 x x x a, tìm ĐKXĐ của B. b, Rút gọn B. c, Tìm x để B = 1 2 . d, Tìm B khi x = 11 6 2 . e, Tìm x Z để B Z . f, Tìm x để B dơng (âm). g, Tìm x để B = -2. h, Tìm x để B > 1x , B < 1 x . II, Bài tập chuong 2. Bài 1. Cho hàm số y = (m - 1)x + m. a, m =? Thì hàm số đồng biến? nghịch biến? b, m =? Thì đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số y = 3x? c, m =? Thì đồ thị hàm số đi qua A(-1; 5) d, m =? Thì đồ thị hàm số cắt tung độ tại 6? e, m =? Thì đồ thị hàm số cắt hoành độ tại -3? f, m =? Thì đồ thị hàm số cắt đồ thị y = mx + 3? g, m =? Thì đồ thị hàm số vuông góc với đồ thị y = -mx + 1? h, Vẽ các đồ thị tìm đợc ở các câu trên? tìm toạ độ giao điểm của nó (nếu có) Bài 2. Xác định hàm số y = ax + b biết: a, ĐTHS song song với đờng thẳng y = 2x, cắt trục hoành tại diểm có tung độ là 3. GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 3 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. b, ĐTHS song song với đờng thẳng y = 3x - 1, đi qua diểm A(2;1) c, ĐTHS đi qua B(-1; 2) và cắt trục tung tại -2. d, ĐTHS đi qua C( 1 2 ; -1) và D(1; 2). Bài 3. Cho hàm số y = 3x + m (m- tham số). CMR: họ đờng thẳng 2 2 1 y mx m mx m = + + luôn đi qua 1 điểm cố định. Bài 4. Cho đờng thẳng y = 3x + 6 a, Tính diện tích tạo bởi đờng thẳng ấy với 2 trục toạ độ. b, Viết PT đờng thẳng qua gốc toạ độ và vuông góc với đờng thẳ ng đã cho. Bài 5. Cho hàm số y = (m-1)x + (m +1) (1) a, Xác định hàm số y khi đờng thẳng (1) đi qua gốc toạ độ. b, m =? để đờng thẳng (1) cắt trục tung tại -1. c, m =? để đờng thẳng (1) song song với đờng thẳng y = 3 x + 2 d, m =? để đờng thẳng (1) vuông góc với đờng thẳng y = 2mx - 2. e, CMR: Đờng thẳng(1) luôn đi qua 1điểm cố định. GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 4 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. III, Bài tập: Cho nửa đờng tròn tâm O đờng kính AB. Kẻ 2 tiếp tuyến Ax, By. Tiếp tuyến tại M trên ằ AB cắt Ax tại C và By tại D. AM cắt CO ở P, BM cắt DO ở Q. CM: 1. CD = AC + BD. 2. ã 0 90AMB = , ã 0 90DOC = . 3. Tứ giác OPMQ là hình gì? Vì sao? 4. AB là tiếp tuyến của đờng tròn tâm O đờng kính CD. 5. OP . OC = OQ . OD 6. BC cắt AD ở N. CMR: MN song song với AC, MN vuông góc với AB. 7. MN cắt AB tại H. CMR: NH = NM. 8. Tìm M trên ằ AB sao cho ABCD C nhỏ nhất. Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình. Dạng 1: Toán chuyển động Bài 1. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 160 km, đi ngợc chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết rằng nếu ô tô đi từ A tăng vận tốc thêm 10 km/h sẽ bằng hai lần vận tốc ôtô đi từ B. HD: Gọi v A =x, v B =y, Ta có HPT x+y=80, x+10=2y Bài 2. Một ngời đi xe máy đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng14 km/h thì đến B sớm hơn 2 giờ. nếu vận tốc giảm 2 km/h thì đến B muộ 1 giờ. Tính quãng đờng AB, vận tốc và thời gian dự định. HD: Gọi vận tốc là x, thời gian dự định là y, Ta có HPT: (x+14)(y-2)=xy; (x-2) (y+1)=xy; Bài 3. Hai ca nô cùng khởi hành từ hai bến A, B cách nhau 85 km , đi ngợc chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 40 phút.Tính vận tốc riêng của mỗi ca nô biết rằng vận tốc của ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc của ca nô ngợc dòng là 9 km/h (có cả vận tốc dòng nớc) và vận tốc dòng nớc là 3 km/h. HD: Bài 4. Một ca nô xuôi dòng 108 km và ngợc dòng 63 km hết 7 giờ. Một lần khác ca nô xuôi dòng 81 km và ngợc dòng 84 km cũng hết 7 giờ. Tính vận tốc của dòng nớc và vận tốc thật của ca nô. GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 5 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. Bài 5. Một ô tô dự định đi từ A đến B dài 120 km. Đi đợc nửa quãng đờng xe nghỉ 30 phút nên để đến nơi đúng giờ xe phải tăng vận tốc thêm 5 km/h nữa trên quãng đờng còn lại. Tính thời gian xe chạy. Bài 6. Hai ngời đi ngợc chiều về phía nhau.M đi từ A lúc 6 giờ sáng về phía B. N đi từ B lúc 7 giờ sáng về phía A. Họ gặp nhau lúc 8 giờ sáng. Tính thời gian mỗi ngời đi hết quãng đờng AB. Biết M đến B trớc N đến A là 1 giờ 20 phút. HPT: 2 1 1 1 3 x y y x = = Bài 7. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A và B ngợc chiều về phía nhau. Tính quãng đ- ờng AB và vận tốc của mỗi xe. Biết rằng sau 2 giờ hai xe gặp nhau tại một điểm cách chính giữa quãng đờng AB là 10 km và xe đi chậm tăng vận tốc gấp đôi thì hai xe gặp nhau sau 1 giờ 24 phút. HPT: 10 2 1 ( 2 ) 2( ) 5 x y x y x y = + = + GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 6 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. Bài 1. Một ngời đi từ A đến B gồm quãng đờng AC và CB hết thời gian là 4h20 phút. Tính quãng đờng AC và CB biết rằng vận tốc của ngời đó trên AC là 30 km/h trên CB là 20 km/h và quãng đờng AC ngắn hơn CB là 20 km. Bài 2. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với một vận tốc xác định. Nếu vận tốc tăng thêm 20 km/h thì thời gian đi sẽ giảm 1h, nếu vận tốc giảm bớt 10 km/h thì thời gian đi sẽ tăng 1h. Tính vận tốc và thời gian đi của ô tô. Bài 3. Một ngời đi xe đạp từ A đến B gồm một đoạn lên dốc AC và đoạn xuống dốc CB. Thời gian đi rên AB là 4h20 phút, thời gian về BA là 4h. Biết vận tốc lên dốc (lúc đi cũng nh lúc về) là 10 km/h, vận tốc xuống dốc (lúc đi cũng nh lúc về) là 15 km/h. Tính quãng đờng AC, CB. Bài 4. Hai lớp 9A và 9B có tổng cộng 70 HS. nếu chuyển 5 HS từ lớp 9A sang lớp 9B thì số HS ở hai lớp bằng nhau. Tính số HS mỗi lớp. Bài 5. Hai trờng A, B có 250 HS lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 HS đã trúng tuyển. Tính riêng tỉ lệ đỗ thì trờng A đạt 80%, trờng B đạt 90%. Hỏi mỗi trờng có bao nhiêu HS lớp 9 dự thi vào lớp 10. Bài 6. Một phòng họp có 360 ghế đợc xếp thành từng hàng và mỗi hàng có số ghế ngồi bằng nhau. Nhng do số ngời đến họp là 400 nên phải kê thêm 1 hàng và mỗi hàng phải kê thêm 1 ghế mới đủ chỗ. Tính xem lúc đầu phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế. Dạng 2: Toán năng xuất Bài 1. Hai vòi nớc cùng chảy vào một bể không có nớc sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất cần ít thời gian hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng thì đầy bể. Bài 2. Hai tổ cùng làm chung một công việc hoàn thành sau 15 giờ. nếu tổ một làm trong 5 giờ, tổ hai làm trong 3 giờ thì đợc 30% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ hoàn thành trong bao lâu. GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 7 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. Bài 1. Một thửa ruộng có chu vi 200m . nếu tăng chiều dài thêm 5m, giảm chiều rộng đi 5m thì diện tích giảm đi 75 2 m . Tính diện tích thửa ruộng đó. Bài 2: Hai vòi nớc cùng chảy thì sau 5h50 phút sẽ đầy bể. Nếu để cả hai vòi cùng chảy trong 5h rồi khoá vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy thêm hai giờ nữa mới đầy bể. Tính xem mỗi vòi chảy một mình thì sau nao lâu sẽ đầy bể. Dạng 3: Toán hình học Bài 1. Một hình chữ nhật có chu vi là 28 cm. Nếu tăng chiều rộng gấp hai lần và giảm chiều dài còn một nửa thì chu vi tăng thêm 4 cm . Tính kích thớc của hình chữ nhật. Bài 2. Một hình chữ nhật có chhu vi là 100 m. Nếu tăng chiều rộng gấp hai lần và giảm chiều dài 10 m thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 200 m 2 . Tính chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu. Bài 3. Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 20 cm. Nếu giảm chiều chiều rộng đi 2 cm và tăng chiều dài 3 cm thì diện tích giảm 6 cm 2 . Tìm kích thớc của miếng bìa đã cho. Bài 4. Một mảnh vờn hình chữ nhật có chu vi là 100 m. Nếu ta tăng chiều dài lên gấp hai lần và chiều rộng lên gấp ba lần thì chu vi của khu vờn mới sẽ là 240 m. Tính diện tích của khu vờn ban đầu. Bài 5. Một mảnh vờn hình chữ nhật có chu vi là 250 m. Tính diện tích của mảnh vờn đó, biết rằng nếu chiều dài giảm ba lần và chiều rộng tăng hai lần thì chu vi của mảnh vờn đó không thay đổi. Bài 6. Một tam giác có chiều cao bằng 2/5 cạnh đáy. Nếu chiều cao giảm đi 2m và cạnh đáy tăng thêm 3 m thì diện tích của nó giảm đi 14 m 2 . Giải bài toán bằng cách lập phơng trình. I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ năng phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải bài toán bằng cách lập PT. * Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, lô gíc chặt chẽ, rõ ràng. II, Lí thuyết cần nhớ: * Bớc 1: + Lập PT - Chọn ẩn, tìm đơn vị và ĐK cho ẩn. - Biểu diễn mối quan hệ còn lại qua ẩn và các đại lợng đã biết. GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 8 Ngày soạn: Ngày dạy:. Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. - Lập PT. * Bớc 2: Giải PT. * Bớc 3: Đối chiếu với ĐK để trả lời. III, Bài tập và h ớng dẫn: Dạng 1: Toán chuyển động. *Ph ơng pháp : Lập bảng, tóm tắt tìm lời giải. - Tìm dạng chuyển động, hoặc đối tợng chuyển động lập trên cột đầu, các đại lợng lập trên cột đầu. - Tìm đại lợng đã biết điền vào bảng. - Chọn ẩn vào một ô trên bảng (Thờng chọn ẩn trực tiếp, hỏi gì chọn ấy), biểu diễn các đại lợng cha biết qua ẩn và đại lợng đã biết vào các ô còn lại trên bảng. - Lập phơng trình( Chọn ẩn bằng đại lợng này thì lập PT bằng đại lợng kia). *Bài tập: Bài 1. Hai ô tô cùng khởi hành từ A đến B dài 100 km, Ô tô thứ nhất nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km /h nên đến B trớc ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô. V S T Xe thứ nhất x + 10 (km/h) 100 km 100 10x + (h) Xe thứ hai x (km/h) 100 km 100 x (h) PT: 100 100 1 10 2x x = + Bài 2. Một ô tô tải chạy từ A đến B dài 200 km . Sau 30 phút một tắc xi chạy từ B về A, hai ô tô gặp nhau tại chính giữa quãng đờng AB. Tính vận tốc mỗi xe biết mỗi giờ ô tô tải chạy chậm hơn tắc xi 10 km/h. ( HD: Cấu trúc bài khác nhau song PT vẫn tơng tự bài trên). Bài 3. Một ca nô xuôi khúc sông dài từ A đến B dài 120 km , rồi ngợc dòng từ B về A hết 9 giờ. Tính vận tốc của ca nô biết vận tốc dòng nớc là 3 km/h. V S T Xuôi x + 3 (km/h) 120 km 120 3x + (h) Ngợc x - 3 (km/h) 120 km 120 3x (h) PT: 120 120 9 3 3x x + = + Bài 4. Một ca nô xuôi khúc sông dài từ A đến B dài 120 km , rồi ngợc dòng 78km . Tính vận tốc của ca nô biết vận tốc dòng nớc là 2 km/h và thời gian xuôi nhiều hơn thời gian ngợc là 1 giờ. ( HD: Cấu trúc bài khác nhau song PT vẫn tơng tự bài trên). GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 9 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9. PT: 120 78 1 2 2x x = + Bài 5. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B. Cùng lúc đó một bè nứa trôi tự do từ A đến B, sau khi đi đợc 24 km ca nô quay lại và gặp bè nứa tại D cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nớc là 4 km/h. ( Chú ý: Vận tốc bè nứa chính là vận tốc của dòng nớc) PT: 24 16 2 4 4x x + = + Bài 6. Một ô tô đi một quãng đờng 150 km với vận tốc dự định. Khi đi đợc 2 3 quãng đờng xe hỏng phải dừng lại sửa 15 phút. Để kịp giờ đã định ô tô phải tăng thêm 10 km/ h trên đoạn đờng còn lại. Tính vận tốc dự định đi của ô tô. V S T Dự định x (km/h) (x > 0) 150 km 150 x (h) Thực tế Đoạn đầu x (km/h) 2 .150 100 3 = km 100 x (h) Đoạn sau x+10 (km/h) 150 - 100 = 50 km 50 10x + (h) (Chú ý: loại bài tập này, thời gian đoạn 1+ thời gian đoạn 2 + thời gian nghỉ = thời gian dự định ) PT : 100 50 1 150 10 4x x x + + = + (15 phút = 1 4 giờ). GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 10 Ngày soạn: Ngày dạy:. [...]... 5 Cho một số có hai chữ số Tổng hai chữ số của chúng bằng 10 Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12 Tìm số đã cho PT: x (1 0- x) = 9x + 10 - 12 Bài 6 Tìm một số có hai chữ số biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn năm lần chữ số hàng đơn vị là 1 Chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị thì đợc thơng là 2 và d là 2 2 y 5 x = 1 y = 2x + 2 HPT: Dạng V: Toán có nội dung lí - hoá học Bài 1... x - 200 3 3/(x-200) PT: 4 3 7 + = x x 200 100 Bài 2 Ngời ta trộn 8 g chất lỏng này với 6 g chất lỏng khác có KLR nhỏ hơn là 0,2 g/ cm3 để đợc một hỗn hợp có KLR là 0,7 g/ cm3 Tính KLR mỗi chất lỏng D M V Chất này x + 0,2 6 8/(x+0,2) Chất kia x 8 6/x 8 6 14 + = x + 0, 2 x 0, 7 Bài 3 2 kg nớc nóng pha vào 3 kg nớc 100 C ta đợc nớc 400 C Tính nhiệt độ của nớc PT: nóng PT: 4200.2(4 0-1 0) = 4200.3(x -. .. hình học * Cấu trúc: - Liên quan đến chu vi, diện tích - Tìm các kích thớc HCN, đờng cao, đáy tam giác, hình thang 1 2 * Các công thức cần nhớ: S = ah, S hcn = ab , S ht = 1 ( a + b) h 2 Bài 1 Một mảnh vờn hình chữ nhật có diện tích 400 m 2 Chiều dài hơn chiều rộng 9m Tính Chiều dài, chiều rộng PT: x(x + 9) = 400 Bài 2 Cạnh huyền của một tam giác vuông dài 10 m Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 m... (bể) 6 Vòi 2 Cả hai vòi 6 (h) PT: 5 + 2 ữ = x 6 x 15 Bài 2 Hai đội công nhân cùng tu sửa một đoạn đờng trong 4 ngày thì xong việc Nếu mỗi đội làm một mình thì đội một cần ít thời gian hơn đội hai là 6 ngày Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội cần bao lâu xong công việc? 1 PT: 1 1 8 1 1 1 + = x x+6 4 4 gìơ thì đầy bể Nếu 5 1 lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 1... phơng trình I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ năng phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải bài toán bằng cách lập PT * Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, lô gíc chặt chẽ, rõ ràng II, Lí thuyết cần nhớ: * Bớc 1: * Bớc 2: * Bớc 3: + Lập PT - Chọn ẩn, tìm đơn vị và ĐK cho ẩn - Biểu diễn mối quan hệ còn lại qua ẩn và các đại lợng đã biết - Lập PT Giải PT Đối chiếu với ĐK để... phơng trình I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ năng phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải bài toán bằng cách lập PT * Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, lô gíc chặt chẽ, rõ ràng II, Lí thuyết cần nhớ: * Bớc 1: * Bớc 2: * Bớc 3: + Lập PT - Chọn ẩn, tìm đơn vị và ĐK cho ẩn - Biểu diễn mối quan hệ còn lại qua ẩn và các đại lợng đã biết - Lập PT Giải PT Đối chiếu với ĐK để... phơng trình I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ năng phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải bài toán bằng cách lập PT * Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, lô gíc chặt chẽ, rõ ràng II, Lí thuyết cần nhớ: * Bớc 1: * Bớc 2: * Bớc 3: + Lập PT - Chọn ẩn, tìm đơn vị và ĐK cho ẩn - Biểu diễn mối quan hệ còn lại qua ẩn và các đại lợng đã biết - Lập PT Giải PT Đối chiếu với ĐK để... 100 C ta đợc nớc 400 C Tính nhiệt độ của nớc PT: nóng PT: 4200.2(4 0-1 0) = 4200.3(x - 40) Dạng VI: Toán làm chung công việc HD: HS có thể giải loại bài tập này bằng cách lập HPT hoặc lập PT Bài 1 Hai vòi nớc cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ đầy bể nếu mở vòi thứ nhất trong 5 giờ, vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì đợc thì đầy bể? HPT: 8 bể Hỏi sau bao lâu mỗi vòi chảy một mình 15 1 1 1 x + y = 4 5 1... huyền của một tam giác vuông dài 10 m Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 m Tìm các cạnh góc vuông PT: x 2 + ( x + 2)2 = 102 GV: Nguyn Th Tc Email: nttac80c2cs@hanam.edu.vn 13 Bi tp tng hp chng 1,2 i 9 Bài 3 Hai cạnh của một hình chữ nhật hơn kém nhau 6m Diện tíchcủa nó bằng 40 cm 2 Tính cạnh của HCN đó PT: x(x - 6) = 40 2 Bài 4 Vờn trờng HCN có diện tích là 600 m Tính kích thớc của nó biết rằng nếu... 1 PT: 1 1 8 1 1 1 + = x x+6 4 4 gìơ thì đầy bể Nếu 5 1 lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 1 giờ nữa mới 5 Bài 3 Hai vòi nớc cùng chảy vào một bể không có nớc thì sau 4 đầy bể Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể? PT: 1 1 6 5 1 6 9 + + ữ = 1 x x 5 24 x 5 BT1.Cho nửa đờng tròn tâm O đờng kính AB Từ A và B Kẻ 2 tiếp tuyến Ax và . nên đến B trớc ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô. V S T Xe thứ nhất x + 10 (km/h) 100 km 100 10x + (h) Xe thứ hai x (km/h) 100 km 100 x (h) PT: 100 100 1 10 2x x = + Bài 2 một số có hai chữ số. Tổng hai chữ số của chúng bằng 10. Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho. PT: x (1 0- x) = 9x + 10 - 12. Bài 6. Tìm một số có hai chữ số biết rằng hai lần. 5. Hai trờng A, B có 250 HS lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 HS đã trúng tuyển. Tính riêng tỉ lệ đỗ thì trờng A đạt 80%, trờng B đạt 90%. Hỏi mỗi trờng có bao nhiêu HS lớp 9 dự thi vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Căn bậc hai - Ôn thi vào 10, Chuyên đề Căn bậc hai - Ôn thi vào 10,

Từ khóa liên quan