0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 VNEN (cả năm)

87 1,534 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:30

Giáo án mĩ thuật lớp 3    ! "#! Thường thức mĩ thuật $%&'#(()*+(),-./012 )&3")4+ 5678  !" 59: #$%&!'()*(+!  !" ,-.')*(/0/1" 2*')*'+3%!(/" 6;,< ,4567*+8 !" ))="(+>?@A BC DE(F" C;GH 9:* !" ;%<7=" (I86 >?&@!=" AB2=9CD" )))J( KLCJ (MJ DE(F" EF!''G" EF!'!*!!*!.BH')I" EF!'*+24" )N(OD@PC DENQ(F" R,S6T8678 =D$<JK" 5U.0VW8X D$?&@!=AB2=" <W. VC6YW. Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì L Giáo án mĩ thuật lớp 3 W";86,<6I886Z [(,<8\W] L"#9!:0!8%<= !" M"#9%<)$%&!N+J+4+O OP$* 'QRS T=+3%!!)U T)V!)*1)*W+!U T#+3%!')*1)*W+UXYBQU T/4V!(+U 9Z* 'QRCA7J!R/N!'Q*  PS T[176+HUA)+U CA2\H3/'5S TD')$'])$'] $0/1']" TD':4V!2\*2/!)" [(,<7^ #^0G=%76 !4/*2) 76+7<]!"  Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì M Giáo án mĩ thuật lớp 3   ! "#! N_0V0` Na)*J(F#)*NQNa&Q+NQO@KbC )c& )&3")4+ 5678   )$'!1 !&'==+ ! &" 59:   A=.=+ !&" A=.Q<@." 6;,< ,*2._]'?2.!1`44567*+8_ ]<4`'?22&W!4!1" ))"(+>?@A BC DE(F" C;GH *%<*!1 !&]" ;%<?24a!1 !&" b='" (I86 >?&@!=B2=" )))J( KLCJ(MJ DE(F" EF!''G" EF!'!*!!*!.BH')I" EF!'082" )N)*'d( DE(F" R,S6T8678 cKZ$<" 5U.0VW8X  D$?&@!=AB2=" <W. [(,<8\W] L"d!CA!8!8F. !&S)+ ''8.(+'Z$(3Z=e"Z\+&  !&"X@!$!1'?2 !e M"f* !&)$ !&" Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì g Giáo án mĩ thuật lớp 3 CA+#9'a !&N+-+-P? OQR!.5$3)* !" U> !&.!1BK1+?2U U,4V!+.!1B !&U U,'.(+U U> !&+-I!)U U;(.=+U #9+J4+O+3%!'Q4* CA7J! H3$#9$h/" g"#!&aG)$'=" CA+#93%a !&$#9$'=S #9''='7N+!AA+O>XX#P" TE'\]$&Y-i" T,1.4$&@!`gj" T#!<!)=!<!" T;/Z'" TZ!.!+" [(,<6e866 CA!.5#9%<@." #9(3'=^)$." #9G+B2=" k5#95'(+Q<" CA'7+'!&a7J!Z:!.5$#9=+5 1)" [(,<6fgh,;6; C'+/@!%<733+/7*!!.5 $2\ST;('(U [(,<7^ #^0+7<] !&^=" C8 !&+! +!!)@!"  i Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì j Giáo án mĩ thuật lớp 3 j ! j"#! N_6k.l Nam+n )&3")4+ 5678   d27)&'!(-8%+3*" 59:   b'==.')*=+51" b()=Q<)=!:a" 6;,< ,*2._]'+3*4567*+8'+3Q0l *" ))="(+>?@A BC DE(F" =C;GH ;a%+3*G" b='" =(I86 AB2=" >?&@!=" )))J( KLCJ(MJ DE(F" EF!''G" EF!'!*!!*!.BH')I" EF!'082" )N)*'d( DE(F" R,S6T8678cKZ$<" 5U.0VW8X D$?&!2" <W. VC6YW. C'+/+'%7'*4!%S [1*+HU* +!!'+/!8+7" W";86,<6I886Z [(,<8\W] L"d!CA!8*%+3*" M"f*%+3*)$a2" Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì m Giáo án mĩ thuật lớp 3 CA+#9%<*%+3*?OQR!.5 $* " U/'+3*U U>O$)&'!`!*U UE:+*+RU U;(*U #9+J4+O+3%!'Q4* CA7J! H3$#9$h/" g"#!&aG)$'=" CA+#9'%+3*$#9$'=S #9''='7N+!AA+O>XX#P" T9+'+!!$=)&'!!" TA=')*" T9i)+!<!a" TA=+51" [(,<6e866 CA!.5#9%<!=@." #9(3'=^)$." #9G+B2=" k5#95'(7<W+!H0+Q<" CA'7+'!&a7J!Z:!.5$#9=+5 1)" [(,<6fgh,;6; C'+/@!%<733+/7*!!. 5$2\S #)&'!(O$*U C.5+3'7=^2\" [(,<7^ #^0+7<]76^=" C8%+3*+! +!!)@!7" o Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì n Giáo án mĩ thuật lớp 3  o ! o"#! Bài 4:N_0V6 Na"(p +CqC(Or"Q )=&3")4+ 5678  #$)&'!O$ZO! " 59: b'==.Q&!! Q+!!)+O737o" A=h.ZO<.!()=Q<(@." 6;,<#0/! " ))="(+>?@A BC DE(F" =C;GH pQ&!=Q&!" b=" =(I86ABG?&@!=" )))J( KLCJ(MJ DE(F" EF!''G" EF!'!*!!*!.BH')I" EF!'082" )N)*'d( DE(F" R,S6T8678cKZ$<" 5U.0VW8XD$?&@!=AB2=" <W. VC6YW. C'+/&@!7=$3+)<!!87 +H&a@.%&!" W";86,<6I886Z [(,<8\W] L"d!CA!8*Q&!" M"f* Q&!)$%&!" CA+#9%<*Q&!?OQR !.5$* " U,'760=i! 0+QU UQ&!=V!!)U Ud!+ZOI=!)VU Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì q Giáo án mĩ thuật lớp 3 U#)&'!ZO! U U>O$!1U #9+J4+O+3%!'Q4* CA7J! H3$#9$h/S ;r! 4%ZOZ'" #)&'!(ss!Z'" AK1(s8!e/ZOr! s!Z'" g"#!&aG)$'=" CA+#93%*Q&!$#9$ '=S #9''='7N+!AA+O>XX#P" Tt''73+!+O=+1" TXGK=ZO! &3!)!I'+e TA=ZO1&80!/!" TA=ZO=4J" TA=(s8!e TA=+514$!1:'+" [(,<6e866 CA!.5#9%<%&!@." #9(3'=^)$." #9G+B2=" k5#95'()=+!H0+Q<" CA'7+'!&a7J!Z:!.5$#9=+5 1)" [(,<6fgh,;6; C'+/@!%<733+ 7*!!. 5$2\S T>O$ZOU T$8!1U C.5+3'7=^2\" [(,<7^ #^0+7<]76^=" C876Q&!+! +!!)@!" s Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì u Giáo án mĩ thuật lớp 3   ! "#! sft; r(Or"Na$u M(d(m+n )&3")4+ 5678   d27.)Z<%<+3*" 59:   b'ON=\&'PON=\&'P.%<+3*" #)OQ<!<!a" 6;,< ,*2._]'*v&+)`+!" b!V!)8F456!V!)8!" ))"(+>?@A BC DE(F" C;GH *%<+3*" ;a*G" ;%<7#9" (v86 >HO?&@!=" AB2=" )))J( KLCJ(MJ DE(F" EF!''G" EF!'!*!!*!.BH')I" EF!'*+24" EF!'082" )N)*'d( DE(F" R,S6T8678 cKZ$<" 5U.0VW8X  UA= !!?H07U <W. VC6YW. C'+/+'%7'*4!%S [1*+HU* +!!'+/!8+7" Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì w Giáo án mĩ thuật lớp 3 W";86,<6I886Z [(,<8\W] L"d!CA!8*'+3*" M"f*'+3*)$'+3*" CA+#9%<*'+3*" U/'+3*U U>O$)&'!(UNt*I&4Z&! !Z^1eP" U9+'GZ''+3*UNt*4&3!&*<Z' *)I"""P" #9+J4+O+3%!'Q4* CA7J! !.5*)1$O+O\&'" Td3)&'!O$*KO" T+!')3+&'!O*H0!54$++H 3`:" g"#!&aG)$'=" CA+#93%*'+3*$#9$'=S #9''OCAS T,H@." Td+H+&_+" TdOZ<&'!F7**" Td(!+!<!a" T>-!('W" [(,<6e866 C'+/0/:O*)1" G+4" CA!&aW$`!4" ,5!V87!:'+" CA'7+'!&a7J!Z:!.5$#9=+5 1)" [(,<6fgh,;6; C'+/0/:'4)70*v/7!.5$ 2\S >O$)&'!(*U C'+/!.5$+3'7^2\" Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì Lx [...].. .Giáo án mĩ thuật lớp 3 * Hoạt động ứng dụng Hãy cho bố mẹ xem các loại quả mà em đã nặn Giới thiệu về các loại quả cho mọi người trong gia đình cùng biết T̀n 6 Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 11 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 Ngày soạn: 17/10/2012 Ngày dạy : 18/10/2012 (Lớp 3B – tiết 1, 3D – tiết 3) Ngày dạy : 18/10/2012 (3C – tiết 2, 3A – tiết 3) Bài 6: Vẽ... - 17 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 Hãy cho bố mẹ xem bức tranh em đã vẽ Giới thiệu về các vật dụng trang trí có dạng hình vng khác nhau cho mọi người trong gia đình cùng biết Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 18 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 T̀n 9 Ngày soạn: 07/11/2012 Ngày dạy : 08/11/2012 (Lớp 3B – tiết 1, 3D – tiết 3) Ngày dạy : 08/11/2012 (3C – tiết 2, 3A – tiết 3) Bài... cho mọi người trong gia đình cùng xem T̀n 7 Ngày soạn: 23/ 10/2012 Ngày dạy : 25/10/2012 (Lớp 3B – tiết 1, 3D – tiết 3) Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 13 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 Ngày dạy : 25/10/2012 (3C – tiết 2, 3A – tiết 3) Bài 7: Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CHAI I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận biết đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của một số loại chai 2 Kĩ năng: - Biết cách vẽ... Hãy cho bố mẹ xem bức tranh em đã vẽ Giới thiệu về các hình dáng chai khác nhau cho mọi người trong gia đình cùng biết T̀n 8 Ngày soạn: 30 /10/2012 Ngày dạy : 01/11/2012 (Lớp 3B – tiết 1, 3D – tiết 3) Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 15 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 Ngày dạy : 01/11/2012 (3C – tiết 2, 3A – tiết 3) Bài 8: Vẽ trang trí VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH... ………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 33 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 T̀n 15 Ngày soạn: …………… Ngày dạy : ………………………… Ngày dạy : ………………………… Bài 15: Tập nặn tạo dáng NẶN CON VẬT I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật 2 Kĩ năng: - Biết cách nặn và tạo dáng con vật theo ý thích - Hình nặn cân đối, giống mẫu 3 Thái độ: Biết được tầm quan trọng... Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 21 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 Ngày soạn: …………… Ngày dạy : ………………………… Ngày dạy : ………………………… Bài 10: Thường thức mĩ tḥt XEM TRANH TĨNH VẬT (Giáo án điện tử) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Hiểu biết thêm cách sắp xếp hình ảnh, vẽ màu ở tranh tĩnh vật 2 Kĩ năng: - Có cảm nhận vẻ đẹp của tranh tĩnh vật - Chỉ ra các hình ảnh, màu sắc trên tranh mà em u thích 3. .. Tả lại hình dáng, đặc điểm, màu sắc của cành lá? (Hình dáng, đặc điểm, màu sắc của các cành lá khác nhau…) + Em thích vẽ cành lá nào? Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 24 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 HS trao đổi nhóm đơi hoặc hoạt động cá nhân sau đó trả lời, GV bổ sung 3 Hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu cách vẽ GV cho HS xem lại một vài tranh, ảnh các hình dáng cành lá thực... của học sinh 3 Nội dung bài mới a Giới thiệu bài mới: GV cho HS hát một bài hát về nhà trường hoặc thầy, cơ giáo, sau đó GV giới thiệu vào bài mới b Các hoạt động dạy học chủ yếu * Hoạt động cơ bản 1 Nghe GV giới thiệu tranh, ảnh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 26 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 2 Xem tranh, ảnh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt... quen thuộc Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 31 - Giáo án mĩ thuật lớp 3 GV giới thiệu hình ảnh một số con vật quen thuộc để HS cùng quan sát và tìm hiểu + Em hãy kể tên các con vật? + Con vật có những bộ phận nào? (Đầu, thân, chân, đi….) + Con vật khi di chuyển hình dáng thay đổi như thế nào? (Hình dáng thay đổi theo từng động tác) + Em hãy so sánh sự khác nhau giữa... qt lớp, hướng dẫn bổ sung khi cần, gợi ý để HS vẽ theo ý thích của mình * Hoạt động nhận xét, đánh giá - Giáo viên cùng học sinh chọn các bài hồn thành tốt và chưa tốt để treo lên bảng - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét về: Hình dáng, màu sắc, đặc điểm của con vật? - Giáo viên u cầu học sinh xếp loại bài theo ý thích Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 32 - Giáo án mĩ . +!!'+/!8+7" W";86,<6I886Z [(,<8W] L"d!CA!8*% +3 *" M"f*% +3 *)$a2" Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì m Giáo án mĩ thuật lớp 3 CA+#9%<*% +3 *?OQR!.5 $*. CA7J! !.5*)1$O+O&'" Td 3 )&'!O$*KO" T+!') 3+ &'!O*H0!54$++H 3 `:" g"#!&aG)$'=" CA+#9 3 %*' +3 *$#9$'=S #9''OCAS T,H@." Td+H+&_+" TdOZ<&'!F7**" Td(!+!<!a" T>-!('W" [(,<6e866 C'+/0/:O*)1" G+4" CA!&aW$`!4" ,5!V87!:'+" CA'7+'!&a7J!Z:!.5$#9=+5 1)" [(,<6fgh,;6; C'+/0/:'4)70*v/7!.5$ 2S >O$)&'!(*U C'+/!.5$ +3 '7^2" Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì Lx Giáo án mĩ thuật lớp 3 [(,<7^ #^0+7<]' +3 *^O" C8' +3 *+!. CA7J! H 3 $#9$h/" g"#!&aG)$'=" CA+#9'% +3 *$#9$'=S #9''='7N+!AA+O>XX#P" T9+'+!!$=)&'!!" TA=')*" T9i)+!<!a" TA=+51" [(,<6e866 CA!.5#9%<!=@." #9( 3 '=^)$." #9G+B2=" k5#95'(7<W+!H0+Q<" CA'7+'!&a7J!Z:!.5$#9=+5 1)" [(,<6fgh,;6; C'+/@!%<7 3  3 +/7*!!. 5$2S #)&'!(O$*U C.5 +3 '7=^2" [(,<7^ #^0+7<]76^=" C8% +3 *+! +!!)@!7" o Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì n Giáo án mĩ thuật lớp 3  o
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 VNEN (cả năm), Giáo án Mĩ thuật lớp 3 VNEN (cả năm),