0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9

138 493 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:39

- TUẦN: 1 GIÁO ÁN Số: 2 Tiết 2 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 15 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM  MỤC TIÊU     !"# $ % % &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1LKK04!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: &[) 4X4 dgh 4e i4e CD4:23 A48$0$    CDb(99j99;$c k04!(7( &*$04@ 9l(.5 2. Bài TDLH của Nam: &[% CD4:23 A48$0$  4. Củng cố : C[&'!"!8@ m NW40n^1CD0n^( i4e 4e G$HGH    CDb(99j99;$c k04@ N&$ G$HGH     k*$04!(7 kX@ o       CDb(90n^(  PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 23 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  NHIỆM VỤ 1. TDNĐ: Của nữ. g  sO@Be sg 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sO@Be% srf 3. Chạy tiếp sức: 8749,inhh$1@ 04@-6.F(0 @ 04@-6 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a 5$6@ o  CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 &[L(75!> 2. Bài TDLH của Nam: dgh 4e %4e  CDb(99j99;$c  &*$04!(79l(.5 GHGH tf &[%f 3.Chạy tiếp sức:&[207  048`042073  047.):207 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e    k*$$04@ N& G$HG$H     CDb(99j99;$c &04.F(06#0207     CDb(99j99;$c kX@ o      CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. g  sO@Beg 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sO@Bef sD0LK504  7 3. Chạy tiếp sức: @ 04@-6.F(0 @ 04@-6 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17"(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a 5$6@ o 1' CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> CD#9l(.5)!8gu [ 2. Bài TDLH của Nam: tvf dgh 4e %4e  CDb(99j93 J65$99 ;$c &i*$04!(79l(.5 GHGH  CD#9l(.5)!8f @ N&$u[ 3.Chạy tiếp sức: 04 8`046#207 8`047.)0207 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e   G$HG$H    &046#0207     CDW(1! $$w(#&'nx$ kX@ o      CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. i  sO@Beg si 2. Bài TD liên hoàn của nam: h  sO@Bef s%h 3. Chạy tiếp sức:  s@ 04@-6.F(0 @ 04@-63 .F(0n(y4 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17"(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> &[B7 2. Bài TDLH của Nam: tf &[%h dgh 4e %4e   CDb(99j99;$c &i*$04@ 9l(.5 GHGH  3.Chạy tiếp sức:  048`046#207 s8`047.)02 07 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e   G$HG$H    &046#0207     CDb(99j99;$c kX@ o       CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2010 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. i O@Bei 2. Bài TD liên hoàn của nam: h O@Beh 3. Chạy tiếp sức:  s@ 04@-6.F(0 s.F(0n(y4 @ 04@-63 .F(0n(y4 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> B7 2. Bài TDLH của Nam: th dgh 4e %4e   CDb(99j93 J65$99 ;$c &i*$04!(79l(.5 GHGH  3.Chạy tiếp sức: &[](y4;9X s 04)18`046#02 07 s<X487z6#0207 &[](y4;9X1g1i 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e   G$HG$H    n#b(73l(X ,       gh$ &04.F(06#v0207 kX@ o       CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 04 / 09 /2010 Khối 11 [...]... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy, bàn đạp, thước dây tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra,... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6-8 I/ PHẦN MỞ ĐẦU phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... về nhà cho HS - Lớp giải tán 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 6 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 19 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1 TDNĐ: Của nữ - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 -9 - KN: + Thực hiện... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ... cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ... cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ... cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ . N& G$HG$H     CDb( 9 9j 9  9 ;$c &04.F(06#0207     CDb( 9 9j 9  9 ;$c kX@. NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 6 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 19 / 09 /2010 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 th dgh 4e %4e   CDb( 9 9j 9 3 J65$ 9  9 ;$c &i*$04!(7 9 l(.5 GHGH  3.Chạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9, Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9, Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9