Giáo án Mĩ thuật 7 chuẩn KTKN_Bộ 12

82 567 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:33

Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 16/09/2014 Ngy dy: TIT 1 (BI I) : THNG THC M THUT S lc v m thut thi Trn (1226 - 1400) I. MC TIấU: 1) Kin thc: - Cng c kin thc v bi cnh lch s thi Trn. - Cú khỏi nim c bn v m thut thi Trn trong nn m thut VN. - HS hiu c giỏ tr ngh thut ca cỏc cụng trỡnh ngh thut kin trỳc, iờu khc v gm thi Trn. 2) K nng: - Nh c vi nột v c im MT thi Trn. - Nh c mt s cụng trỡnh m thut tiờu biu (kin trỳc, iờu khc, gm) tri Trn. - Cú kh nng phõn tớch, tng hp, ỏnh giỏ v mt s cụng trỡnh m thut thi Trn. 3) Thỏi : Yờu mn, t ho v nhng giỏ trnh ngh thut ụng cha li qua cỏc cụng trỡnh KT, K, Gm t ú bit trõn trng gi gỡn. II. CHUN B: 1. dựng dy - hc: * Giỏo viờn: GV su tm tranh nh, ti liu cú liờn quan n bi dy. * Hc sinh: - Sỏch, v, bỳt thc - Su tm tranh nh, cỏc bi vit cú liờn quan n bi 2. Phng phỏp dy - hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp tho lun. - Phng phỏp luyn tp thc hnh. III. TIN TRèNH DY HC: * n nh t chc - gii thiu bi (2 phỳt) TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS H 1: TèM HIU VI NẫT KHI QUT V BI CNH X HI THI TRN: I- VI NẫT BI CNH X HI: 6 phỳt (?) Bi cnh xó hi thi Trn cú nhng c im gỡ? (?) Bi cnh xó hi thi Trn cú nhng nh hng gỡ n s phỏt trin ca MT? + Ch trung ng tp quyn c cng c, chin thng quõn Mụng- Nguyờn, tinh thn t lc t cng ca dõn tc ngy cng c nõng cao, t nc giu mnh + Ho khớ ca chin thng gic ngoi xõm, tinh thn t ho dõn tc ó kớch thớch s phỏt trin ca GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 1 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS - GV b sung: cỏc loi hỡnh ngh thut H 2: TèM HIU KHI QUT V M THUT THI TRN: II - VI NẫT V M THUT THI TRN: 20 phỳt - GV gii thiu tranh v t cõu hi: (?) M thut thi Trn k tha ca m thut thỡ no? (?) M thut thi Trn cú gỡ khỏc m thut thi Lý? (?) M thut thi Trn cú nhng loi hỡnh no? 1. Kin trỳc: a. Kin trỳc cung ỡnh: (?) Kin trỳc cung ỡnh xõy dng nhng cụng trỡnh tiờu biu no? b. Kin trỳc Pht giỏo: (?) Cú nhng ngụi chựa thỏp no tiờu biu? 2. iờu khc v trang trớ: a. iờu khc: (?) Cỏc tỏc phm iờu khc thng c t õu? (?) Hóy k mt s tỏc phm tiờu biu. b. Chm khc trang trớ: (?) Cỏc hỡnh chm khc thng gn vi nhng cụng trỡnh gỡ? (?) Cú nhng hỡnh chm khc no tiờu biu? (?) Hỡnh Rng thi Trn cú c im gỡ? 3. gm: (?) Gm thi Trn cú gỡ khỏc vi gm thi Lý? (?) c im ca gm thi Trn? (?) Ho tit trang trớ ch yu l gỡ? - HS quan sỏt tranh. + K tha ca m thut thi Lý. + Cỏch to hỡnh khoỏng t, kho khon hn. + Kin trỳc, iờu khc v trang trớ, gm. 1. Kin trỳc: a. Kin trỳc cung ỡnh: + Tu b kinh thnh Thng Long, xõy dng cung in thiờn trng, lng m Trn Th , khu lng m An Sinh. b. Kin trỳc Pht giỏo: + Cỏc chựa nỳi Yờn T, chựa Bi Khờ, thỏp chựa Ph Minh, thỏp Bỡnh Sn 2. iờu khc v trang trớ: a. iờu khc: + t cỏc cụng trỡnh kin trỳc. + Tng H lng Trn Th , tng Trõu, Nga lng Trn Hin Tụng b. Chm khc trang trớ: + Gn vi cỏc cụng trỡnh kin trỳc. + Cnh Dõng hoa- Tu nhc (chựa Thỏi Lc, Hng Yờn), V n mỳa (chựa Hoa Long-Thanh Hoỏ), tiờu biu l hỡnh Rng. + Hỡnh Rng thi Trn (cú thõn hỡnh mp mp, un khỳc mnh m hn Rng thi Lý) 3. gm: + Cú xng dy, thụ, nng hn gm thi Lý. + Nột v khoỏng t, khụng gũ bú. GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 2 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS - GV b sung: + Hoa sen, hoa cỳc. H 3: TèM HIU C IM M THUT THI TRN: III- C IM M THUT THI TRN: 10 phỳt - Giỏo viờn chun b mt s tranh nhho hc sinh quan sỏt tho lun. - Giỏo viờn t mt s cõu hi: (?) Em hóy nờu mt vi nột v c im MT thi Trn? (?) Nờu nhng nột tiờu biu ca m thut thi Trn? - GV b sung: - Cú ba c im tiờu biu: 1. Cú v p kho khon, phúng khoỏng. 2. K tha m thut thi Lý nhng dung d, ụn hu hn. 3. Tip nhn c mt s yu t ca cỏc nc lỏng ging. Hot ng 4: NH GI KT QU HC TP: 6 phỳt (?) Kin trỳc thi Trn cú nhng loi hỡnh no? (?) K tờn mt s tỏc phm iờu khc v chm khc thi Trn? - GV túm tt v tng kt bi. + Kin trỳc; iờu khc. trang trớ; gm. - HS tr li theo ni dung ó hc. * DN Dề : 1 phỳt - c li bi, xem li hỡnh minh ho. - Chun b bi sau. - HS ghi nh. *** Duyt ngy thỏng nm 2014 GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 3 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 23/09/2014 Ngy dy: . TIT 2 (BI 8): THNG THC M THUT Mt s cụng trỡnh m thut thi Trn (1226 - 1400) I. MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - Cng c v cung cp thờm cho HS mt s kin thc v m thut thi Trn. - HS hiu c giỏ tr ngh thut ca cỏc cụng trỡnh ngh thut kin trỳc, iờu khc v gm thi Trn. 2) K nng: - Nh c mt s cụng trỡnh m thut tiờu biu (kin trỳc, iờu khc, gm) tri Trn. - Cú kh nng phõn tớch, tng hp, ỏnh giỏ v mt s cụng trỡnh m thut thi Trn. 3) Thỏi : Yờu mn, t ho v nhng giỏ trnh ngh thut ụng cha li qua cỏc cụng trỡnh KT, K, Gm t ú bit trõn trng gi gỡn. II. CHUN B: 1. dựng dy hc: * Giỏo viờn - nh chp cỏc cụng trỡnh kin trỳc gm thi Trn. - Tranh, nh gii thiu v m thut thi Trn. - Su tm tranh nh; tỡm hiu cỏc bo tng lu gi m thut thi Trn. 2. Hc sinh - SGK - Su tm cỏc bi vit, tranh, nh liờn quan n m thut thi Trn. 2. Phng phỏp dy - hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp luyn tp thc hnh. III. TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc. * Kim tra bi c: (?) Nờu khỏi quỏt v m thut thi Trn? c im ca m thut thi Trn? * Gii thiu bi (5 phỳt) TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS H 1: TèM HIU VI NẫT V KIN TRC THI TRN: I - KIN TRC : 16 phỳt 1. Thỏp Bỡnh Sn: - GV gii thiu hỡnh nh thỏp Bỡnh Sn v hi: 1. Thỏp Bỡnh Sn (Vnh Phỳc): - HS quan sỏt tranh. GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 4 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS (?) Kin trỳc thi Trn th hin qua cỏc th loi no? (?) Thỏp Bỡnh Sn thuc th loi kin trỳc no? (?) Cht liu, chiu cao ca thỏp? (?) Cu trỳc ca thỏp? (?) K thut xõy dng c th hin nh th no? 2. Khu lng m An Sinh: (?) Khu lng m An Sinh thuc th loi kin trỳc no? (?) Khu lng m An Sinh chụn ct nhng ai? (?) V trớ ca khu lng m? (?) iu kin thiờn nhiờn õy nh th no? (?) Nh m phng theo nhng cụng trỡnh gỡ? (?) Khu lng m gm nhng phn no? + Kin trỳc cung ỡnh v kin trỳc tụn giỏo (Pht giỏo). + Kin trỳc tụn giỏo kin trỳc chựa thỏp). + Bng t nung, cũn 11 tng, cao hn 15 một. + Thỏp cú mt bng vuụng, cng lờn cao cng nh dn. Bờn ngoi c trang trớ nhiu hoa vn. + K thut khộo lộo, chm khc cụng phu, cỏch to hỡnh chc chn 2. Khu lng m An Sinh (Qung Ninh): + Kin trỳc cung ỡnh. + Chụn ct vua quan nh Trn. + c xõy ct chõn nỳi, cỏch nhau xa nhng u qui t v n An Sinh. + Thoỏng mỏt, rng rói, phự hp vi thuyt phong thu, yờn tnh + Cụng trỡnh kin trỳc cung ỡnh nh trn. + Lng m, miu th. H 2: GII THIU MT S TC PHM IấU KHC, PH IấU TRANG TR: I - IấU KHC : 16 phỳt 1. Tng H lng Trn Th (?) Trn Th l ai? (?) Vai trũ ca ụng i vi vng triu nh Trn? (?) Hóy miờu t cu trỳc ca tng. (?) Tng ó din t iu gỡ ca v chỳa sn lõm? (?) Hỡnh dỏng oai phong ca H mun núi lờn iu gỡ? 1. Tng H lng Trn Th (Thỏi Bỡnh): + L mt v tng ca vng triu nh Trn. + Mt trong nhng ngi cú cụng sỏng lp vng triu Trn. + Cú kớch thc gn nh tht (di 1m43, cao 0m75, rng 0m64) cú hỡnh khi n gin, dt khoỏt + Oai phong lm lit. + Núi lờn v uy nghi ca lng Thỏi s Trn Th . 2. Chm khc g chựa Thỏi GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 5 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS 2. Chm khc g chựa Thỏi Lc: (?) Ni dung ch yu c th hin trong chm khc chựa thỏi lc? (?) Ngh thut chm khc c th hin nh th no? (?) Bc chm khc Tiờn n u ngi mỡnh chim c th hin nh th no? Lc (Hng Yờn): + Cnh dõng hoa, tu nhc ca v n, nhc cụng hay nhng con chim thn thoi Ki-na-ri + Sp xp cõn i, khụng n iu, bun t. cỏch to khi trũn y, + Cõn i, u nghiờng v phớa sau, ụi tay kớnh cn dõng bỡnh hoa v phớa trc, Hot ng 3: NH GI KT QU HC TP: 7 phỳt (?) Hóy miờu t Thỏp Bỡnh Sn v khu lng m An Sinh. (?) Hóy nhn xột v tng H lng Trn Th v cỏc hỡnh chm khc chựa Thỏi Lc? - GV b sung v kt lun: - HS tr li theo cỏc ni dung va hoc. * DN Dề: 1 phỳt - c li bi trong SGK, xem li tranh. - Chun b bi sau. - HS ghi nh. *** Duyt ngy thỏng nm 2014 GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 6 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 30/09/2014 Ngy dy: . TIT 3 (BI 2): V THEO MU Cỏi cc v qu (V bng chỡ) I. MC TIấU: 1) Kin thc: - HS nm c cu trỳc hỡnh ca cc v qu cng nh s thay i hỡnh dng, kớch thc ca chỳng khi nhỡn cỏc v trớ khỏc nhau. - Giỳp hc sinh quan sỏt so sỏnh tỡm ra quan h v v trớ, kớch thc ca 2 vt kt hp. 2) K nng: - Rốn luyn k nng QS, NX. So sỏnh, i chiu, bit ng dng xa gn. - Nh li cỏch dng hỡnh c bn v cỏch v phỏc hỡnh. - HS v hỡnh cc v qu gn ging vi mu. - Phõn bit c 3 m nht ln (Sỏng, ti, trung gian mu). 3) Thỏi : Yờu thớch v p ca hỡnh khi ca mu vt, cú ý thc gi gỡn bo qun vt trong gia ỡnh, nh trng v xó hi. II. CHUN B: 1. dựng dy - hc: * Giỏo viờn: - Chun b cỏi cc, qu cam, búng - Mt s bi v mu ca hc sinh. - Mt s bi v p v cha p ca hc sinh. - Cỏc bc tin hnh. * Hc sinh: Sỏch, v, giy v, bỳt chỡ. 2. Phng phỏp dy - hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp luyn tp thc hnh. III. TIN TRèNH DY HC: * n nh t chc * Kim tra bi c: (?) Cỏc bc tin hnh bi v theo mu? * Gii thiu bi (5 phỳt) TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS H 1: HNG DN HS QUAN ST, NHN XẫT: I - QUAN ST, NHN XẫT: 7 - GV gii thiu tranh tnh vt v hi: - HS quan sỏt tranh. GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 7 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS phỳt (?) Tranh tnh vt v nhng vt dng no? (?) Cú th v bng nhng cht liu gỡ? (?) Hỡnh v b cc mu sc trong tranh nh th no? - Gv b sung: - GV yờu cu HS by mu v hi: (?) Mu gm nhng gỡ? (?) Khung hỡnh chung, riờng ca mu? (?) T l, v trớ ca cỏc vt? - GV b sung: + V cỏc vt dng tnh. + Sỏp mu, chỡ mu, bỳt d, mu bt. + Hỡnh v cõn i, b cc va trang giy, mu sc hi ho, cú m nht. - HS lờn bng by mu. + Cỏi cc v qu hỡnh trũn. + Khung hỡnh chung l ch nht ng, cúc khung hỡnh ch nht ng, qu khung hỡnh vuụng. + Qu trc, cc sau. Cc cao gp hn hai ln qu, rng hn qu mt ớt. Hot ng 2: HNG DN HS CCH V: II - CCH V: 7 phỳt (?) Hóy nờu cỏc bc v theo mu? - GVtreo hỡnh hng dn cỏch v: - GV gii thiu cỏc hng nhỡn khỏc nhau v hi: (?) Khi hng nhỡn thay i, v trớ cỏc vt cú thay i khụng? - GV b sung v cho HS tham kho mt s bi v tnh vt. - Gm cỏc bc : 1. Phỏc khung hỡnh chung, riờng. 2. Tỡm v trớ cỏc b phn. 3. V phỏc hỡnh. 4. V chi tit. - HS quan sỏt. + Hng nhỡn thay i ta nhỡn thy v trớ ca cỏc vt thay i. Hot ng 3: HNG DN HS LM BI: III - THC HNH: 22 phỳt - GV yờu cu HS nhỡn mu, v hỡnh. - Khi HS lm bi, GV theo dừi, gi ý thờm cho cỏc em v cỏch phỏc khung hỡnh, v hỡnh - HS nhỡn mu, lm bi vo v v. Hot ng 4: NH GI KT QU HC TP: 5 phỳt - GV chn mt s bi lờn trc lp yờu cu HS t quan sỏt nhn xột, ỏnh giỏ v: (?) B cc ó phự hp cha? - HS quan sỏt mt s bi ca bn. GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 8 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS (?) ó th hin c c im ca mu cha? (?) Nột v nh th no? - GV b sung v kt lun: - HS nhn xột bi v tr li cõu hi. * DN Dề : 1 phỳt - Su tm tranh tnh vt mu. - Chun b bi sau. - HS ghi nh. ***. Duyt ngy thỏng nm 2014 GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 9 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 06/09/2014 Ngy dy: . TIT 4 (BI 3): V TRANG TR To ho tit trang trớ I. MC TIấU: 1) Kin thc: - HS hiu c th no l ho tit trang trớ v ho tit l yu t c bn ca ngh thut trang trớ. - Nm c phng phỏp to ho tit trang trớ. 2) K nng: - Bit to ho tit n gin v ng dng vo bi v trang trớ. - Hc sinh la chn ni dung ho tit cú hỡnh dỏng p, ng nột rừ rng, hi ho, cõn i. - Cung cp kinh nghim v cỏch v n gin v cỏch iu thnh ho tit trang trớ. 3) Thỏi : - Yờu thớch ngh thut trang trớ dõn tc. - Bi dng cm th thm m ca hc sinh trong lnh vc trang trớ. II. CHUN B: 1. Ti liu tham kho: - Chm khc dõn gian Vit Nam, nh xut bn vn hoỏ. - Bn rp hoa vn trang trớ, nh xut bn m thut 2000. 2. dựng dy - hc: * Giỏo viờn: - Mt s mu vt cú trang trớ trờn l hoa, ng dim, hỡnh vuụng, hỡnh ch nht. - Mt s bi v cỏch iu. - Mt s bi v p v cha p ca hc sinh. - Cỏc bc tin hnh. - Mt s mu hoa lỏ cú hỡnh dỏng c ỏo. * Hc sinh: - Sỏch, v, giy v - Bỳt v, mu cỏc loi. 3. Phng phỏp dy - hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp luyn tp thc hnh. III. TIN TRèNH DY HC: * n nh t chc * Kim tra bi DHT * Gii thiu bi (2 phỳt) GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 10 [...]... bi ca bn - HS nhn xột bi v tr li cõu hi - HS ỏnh giỏ GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 14 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG 1 phỳt HOT NG CA GV * DN Dề : Chun b bi sau HOT NG CA HS - HS ghi nh *** Duyt ngy thỏng nm 2014 GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 15 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 20/09/2014 Ngy dy: TIT 6 (BI 4): V TRANH V tranh ti phong cnh (tit... quan sỏt mt s bi ca bn - HS nhn xột bi v tr li cõu hi - HS ỏnh giỏ * DN Dề : 2 phỳt Chun b bi sau - HS ghi nh *** GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 17 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 27/ 09/2014 Ngy dy: TIT 7 (BI 5): V TRANG TR To dỏng v trang trớ l hoa I MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - HS c cng c thờm kin thc v v trang trớ - Hc sinh hiu cỏch to dỏng v trang trớ l hoa theo.. .Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV Hot ng 1: HNG DN HS QUAN ST, HOT NG CA HS I - QUAN ST, NHN XẫT: NHN XẫT: 7 phỳt - GV cho HS quan sỏt mt s hỡnh ho - HS quan sỏt tit v hi: (?) Ho tit cú tỏc dng gỡ? + Dựng trang trớ, lm cho mi vt p hn (?) Ho tit... xột bi v tr li cõu hi - HS ỏnh giỏ * DN Dề : - Hon thnh bi lp (nu cha xong) - HS ghi nh 2 phỳt - Chun b bi sau .*** Duyt ngy thỏng nm 2014 GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 12 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 13/09/2014 Ngy dy: TIT 5 (BI 4): V TRANH V tranh ti phong cnh (tit 1) I MC TIấU: 1) Kin thc: - HS c cng c kin thc ca phõn mụn v tranh cng nh cỏch tin hnh mt bi... XẫT: - GV gii thiu mu vt, tranh nh v - HS quan sỏt l hoa, tranh nh 7 phỳt l hoa v hi: (?) Hỡnh dỏng, kớch thc ca l hoa + Cú nhiu hỡnh dỏng, kớch thc nh th no? khỏc nhau Cú l hoa to, nh cao, thp, rng, hp (?) Cho bit cu to ca l hoa? + Thng cú cu to cõn i theo trc thng ng Un ln hai GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 18 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV (?) Ho tit, mu sc ca l hoa?... Kim tra bi DHT * Gii thiu bi (2 phỳt) TG HOT NG CA GV Hot ng 1: HNG DN HS QUAN ST, HOT NG CA HS I - QUAN ST, NHN XẫT: GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 20 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS NHN XẫT: 7 phỳt - GV cho HS lờn by mu (?) V trớ ca l hoa, qu? (?) T l ca l hoa so vi qu? - HS by mu + Qu trc, l hoa sau + L hoa cao khong gp ba ln qu, rng gp 1,5 ln qu (?)... cha? - HS nhn xột, tr li - HS ỏnh giỏ GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 21 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS (?) Hóy xp loi cỏc bi v trờn - GV b sung v kt lun: * DN Dề : - Hon thnh bi (nu cha xong) 2 phỳt - Chun b bi sau - HS ghi nh *** Ngy son: Ngy dy: TIT 9 (BI 7) : V THEO MU L hoa v qu (Tit 2 - v mu ) I MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - Cú kin thc... Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 22 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 - Giy, mu v * Hc sinh: - Sỏch, v, giy v - Bỳt v, mu cỏc loi 2 Phng phỏp dy - hc: - Phng phỏp trc quan - Phng phỏp quan sỏt - Phng phỏp vn ỏp - Phng phỏp luyn tp thc hnh III TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc * Kim tra bi DHT * Gii thiu bi (2 phỳt) TG HOT NG CA GV Hot ng 1: HNG DN HS QUAN ST, NHN XẫT: 7 phỳt - GV cho HS xem mt s tranh... + Cú s nh hng gia cỏc mu Hot ng 2: HNG DN HS CCH V: II - CCH V: 7 phỳt 1 V hỡnh: + V phỏc hỡnh + Tỡm v phỏc mng m nht ca mu nht 1 V mu: + QS mu tỡm cỏc m, nht ca mu + V mu sao cho gn ging (?) V mu gm nhng bc no? (?) V mu gm nhng bc no? - GV cho HS xem hỡnh hng dn cỏch v mu: GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 23 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV - GV lu ý v cho HS xem mt... Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 25 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 - Phng phỏp quan sỏt - Phng phỏp vn ỏp - Phng phỏp thc hnh luyn tp III TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc * Kim tra DHT * Gii thiu bi (4 phỳt) TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1: HNG DN HS QUAN ST, I - QUAN ST, NHN XẫT: NHN XẫT: - GV gii thiu mt s tranh nh, - HS quan sỏt tranh, nh 7 phỳt vt dng hỡnh ch nht c trang trớ v . nh. *** GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 17 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 27/ 09/2014 Ngy dy: . TIT 7 (BI 5): V TRANG TR To dỏng v trang trớ l hoa I. MC TIấU. QUAN ST, NHN XẫT: I - QUAN ST, NHN XẫT: 7 - GV gii thiu tranh tnh vt v hi: - HS quan sỏt tranh. GV: Hoàng Văn Hạnh- Trờng THCS Thạch Tân 7 Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 TG HOT NG CA GV. Giáo án mĩ thuật 7- năm học 2014 -2015 Ngy son: 16/09/2014 Ngy dy: TIT 1 (BI I) : THNG THC M THUT S lc v m thut thi Trn (122 6 - 1400) I. MC TIấU: 1) Kin thc:

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. MỤC TIÊU:

  • II. CHUẨN BỊ:

  • III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  • I . MỤC TIÊU:

  • II. CHUẨN BỊ:

Tài liệu liên quan