Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 cả năm_CKTKN

133 3.3K 2
Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 cả năm_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ ĐỒNG NGHĨA I. MỤC TIÊU: - Bước đầu hiểu từ đồng là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. - Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa hồn tồn, từ đồng nghĩa khơng hồn tồn (ND ghi nhớ.) - Tìm được từ theo u cầu BT1, BT2, (2 trong số 3 từ); đặt câu được với một cặp từ đồng nghĩa, theo mẫu (BT 3). *HS khá , giỏi đạt câu c với 2, 3 cặp từ tìm được (BT3). - Thể hiện thái độ lễ phép khi lựa chọn và sử dụng từ đồng nghóa để giao tiếp với người lớn. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bò bìa cứng ghi ví dụ 1 và ví dụ 2. Phiếu photo phóng to ghi bài tập 1 và bài tập 2. - Học sinh: Bút dạ - vẽ tranh ngày khai trường - cánh đồng - bầu trời - III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: 3. Giới thiệu bài mới: - Học sinh nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Nhận xét, ví dụ - Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm - Yêu cầu học sinh đọc và phân tích ví dụ. - Học sinh lần lượt đọc yêu cầu bài 1  Giáo viên chốt lại nghóa của các từ  giống nhau. - Xác đònh từ in đậm : xây dựng, kiến thiết, vàng xuộm, vàng hoe, vàng lòm Những từ có nghóa giống nhau hoặc gần giống nhau gọi là từ đồng nghóa. - So sánh nghóa các từ in đậm đoạn a - đoạn b.  Giáo viên chốt lại (ghi bảng phần 1) - Yêu cầu học sinh đọc câu 2. - Cùng chỉ một sự vật, một trạng thái, một tính chất. - Nêu VD - Học sinh lần lượt đọc - Học sinh thực hiện vở nháp - Nêu ý kiến - Lớp nhận xét  Giáo viên chốt lại (ghi bảng phần 2) - Nêu ví dụ: từ đồng nghóa hoàn toàn và từ đồng nghóa không hoàn toàn. - Tổ chức cho các nhóm thi đua. * Hoạt động 2: Hình thành ghi nhớ - Hoạt động lớp - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ trên bảng. - Học sinh lần lượt đọc ghi nhớ * Hoạt động 3: Phần luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă  Bài 1: Yêu cầu học sinh đọc những từ in đậm có trong đoạn văn ( bảng phụ) _GV chốt lại - “nước nhà- hoàn cầu -non sông-năm châu” - Học sinh làm bài cá nhân - 2 - 4 học sinh lên bảng gạch từ đồng nghóa + nước nhà – non sông + hoàn cầu – năm châu  Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 2. - 1, 2 học sinh đọc - Học sinh làm bài cá nhân và sửa bài - Giáo viên chốt lại và tuyên dương tổ nêu đúng nhất - Các tổ thi đua nêu kết quả bài tập  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 3 - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài cá nhân - Giáo viên thu bài, chấm * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Tìm từ đồng nghóa với từ: xanh, trắng, đỏ, đen - Các nhóm thi đua tìm từ đồng nghóa - Cử đại diện lên bảng 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Luyện từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 2 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA I. MỤC TIÊU: -Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc (3 trong số 4 màu trên ở BT1) và đặt câu với từ tìm được ở BT1 (BT2). - Hiểu nghĩa các từ trong bài học. - Chọn được từ thích hợp để hồn chỉnh bài văn (BT3). *HS khá, giỏi đặt câu được với 2, 3 từ tìm được ở BT1. - Có ý thức lựa chọn từ đồng nghóa để sử dụng khi giao tiếp phù hợp. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phiếu pho to phóng to ghi bài tập 1 , 3 - Bút dạ - Học sinh: Từ điển ÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: -Nhận xét - Học sinh tự đặt câu hỏi  Thế nào là từ đồng nghóa ? kiểm tra  Nêu vd  Giáo viên nhận xét - cho điểm 3. Giới thiệu bài mới: - Luyện tập về từ đồng nghóa - Học sinh nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp  Bài 1: - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Học theo nhóm bàn - Sử dụng từ điển - Mỗi bạn trong nhóm đều làm bài - giao phiếu cho thư ký tổng hợp. - Lần lượt các nhóm lên đính bài làm trên bảng (đúng và nhiều từ)  Giáo viên chốt lại và tuyên dương - Học sinh nhận xét  Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh làm bài cá nhân - Giáo viên quan sát cách viết câu, đoạn và hướng dẫn học sinh nhận xét, sửa sai _  Giáo viên chốt lại - Chú ý cách viết câu văn của học sinh - Học sinh nhận xét từng câu (chứa từ đồng nghóa )  Bài 3: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc đoạn “Cá hồi vượt thác “ - Học trên phiếu luyện tập - Học sinh làm bài trên phiếu - Học sinh sửa bài Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă - Học sinh đọc lại cả bài văn đúng * Hoạt động 2: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Giáo viên tuyên dương và lưu ý học sinh lựa chọn từ đồng nghóa dùng cho phù hợp - Các nhóm cử đại diện lên bảng viết 3 cặp từ đồng nghóa (nhanh, đúng, chữ đẹp) và nêu cách dùng. 5. Tổng kết - dặn dò - Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ Tổ Quốc” - Nhận xét tiết học Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 3 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC I. Mục tiêu: - Tìm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc trong bài TĐ hoặc CT đã học (BT1); tìm them được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc (BT2); tìm được một số từ chứa tiếng quốc (BT3). - Đặt câu được với một trong những từ ngữ nói về tổ quốc, q hương (BT4). *HS khá, giỏi có vốn từ phong phú, biết đặc câu với các từ ngữ nêu ở BT4. -Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc. II. Chuẩn bò: - Thầy: Bảng từ - giấy - từ điển đồng nghóa Tiếng Việt - Trò : Giấy A3 - bút dạ III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: Luyện tập từ đồng nghóa - Nêu khái niệm từ đồng nghóa, cho VD. - Học sinh sửa bài tập  Giáo viên nhận xét - Cả lớp theo dõi nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: - Học sinh nghe 4. Phát triển các hoạt động: - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp * Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - HS đọc thầm bài  Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài 1 - Học sinh gạch dưới các từ đồng nghóa với “Tổ quốc” :  Giáo viên chốt lại, loại bỏ những từ không thích hợp. - 1, 2 học sinh đọc bài 2  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - Tổ chức hoạt động nhóm - Hoạt động nhóm bàn - Nhóm trưởng điều khiển các bạn tìm từ đồng nghóa với “Tổ quốc”.  Giáo viên chốt lại - Từng nhóm lên trình bày - Học sinh nhận xét  Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài - Hoạt động 6 nhóm - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu  Giáo viên chốt lại - Trao đổi - trình bày  Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài - Dự kiến: vệ quốc , ái quốc , quốc ca _GV giải thích : các từ quê mẹ, quê hương, quê cha đất tổ nơi chôn rau cắt rốn cùng chỉ 1 vùng đất, dòng họ sống lâu đời , gắn bó sâu sắc - Cả lớp làm bài - Giáo viên chấm điểm - Học sinh sửa bài theo hình thức luân phiên giữa 2 dãy. * Hoạt động 2: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă _GV nhận xét , tuyên dương - Thi tìm thêm những thành ngữ, tục ngữ chủ đề “Tổ quốc” theo 4 nhóm. 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Luyện tập từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 4 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA I. Mục tiêu: -Tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn văn (BT1); xếp được các nhóm từ đồng nghĩa (BT2). - Viết được đoạn văn tả cảnh khoảng 5 câu có sử dung một số từ đồng nghĩa (BT3). -Có ý thức sử dụng từ đồng nghóa cho phù hợp. II. Chuẩn bò: - Từ điển - Vở bài tập, SGK III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: Mở rộng vốn từ “Tổ quốc” - Nêu một số từ ngữ thuộc chủ đề “Tổ quốc”.  Giáo viên nhận xét và cho điểm - Học sinh sửa bài 5 3. Giới thiệu bài mới: - Học sinh nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp  Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc bài 1 - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi nhóm. _HS làm bài  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét  Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc bài 2 - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh làm bài trên phiếu  Giáo viên chốt lại - Học sinh sửa bài bằng cách tiếp sức - lần lượt 2 học sinh. Bao la Lung linh …………………… ………………………  Bài 3: - Học sinh xác đònh cảnh sẽ tả - Trình bày miệng vài câu miêu tả -Nhận xét - Làm nháp: Viết đoạn văn ngắn * Hoạt động 2: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Thi đua từ đồng nghóa nói về những Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ Nhân dân” - Nhận xét tiết học Tiết 5 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN I. Mục tiêu: - Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp (BT1) - Nắm được một số thành ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam (BT2) - Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng đồng, đặt được câu với một từ có tiếng đồng vừa tìm được (BT3). * HS khá giỏi thuộc được thành ngữ, tục ngữ ở BT2; đặc câu với các từ tìm được (BT3c). -Giáo dục ý thức sử dụng chính xác, hợp lí từ ngữ thuộc chủ điểm. II. Chuẩn bò: - Bảng từ - giấy - từ điển đồng nghóa Tiếng Việt. Tranh vẽ nói về các tầng lớp nhân dân, về các phẩm chất của nhân dân Việt Nam. - Giấy A3 - bút dạ III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: Luyện tập về từ đồng nghóa. - Yêu cầu học sinh sửa bài tập. - Học sinh sửa bài tập  Giáo viên nhận xét, đánh giá - Cả lớp theo dõi nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, lớp  Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài 1 - HS đọc bài 1 (đọc cả mẫu) - Giúp học sinh nhận biết các tầng lớp nhân dân qua các nghề nghiệp. - Học sinh làm việc theo nhóm,  Giáo viên chốt lại, tuyên dương các nhóm dùng tranh để bật từ. - Học sinh nhận xét * Hoạt động 2: - Hoạt động nhóm, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - HS đọc bài 2 (đọc cả mẫu)  Giáo viên chốt lại: Đây là những thành ngữ chỉ các phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ta. - Học sinh làm việc theo nhóm, - Học sinh nhận xét. * Hoạt động 3: - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3 - HS đọc bài 3 (đọc cả mẫu) - Giáo viên theo dõi các em làm việc. - 2 học sinh đọc truyện. Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă - 1 học sinh nêu yêu cầu câu a, lớp giải thích. - Các nhóm làm việc, mỗi bạn nêu một từ, thư kí ghi vào phiếu rồi trình bày câu b.  Giáo viên chốt lại: Đồng bào: cái nhau nuôi thai nhi - cùng là con Rồng cháu Tiên. - Học sinh sửa bài. - Đặt câu miệng (câu c) - Học sinh nhận xét * Hoạt động 5: Củng cố - Hoạt động cá nhân, lớp - Giáo viên giáo dục HS dùng từ chính xác. - Học sinh nêu từ ngữ thuộc chủ điểm: Nhân dân. - Lớp vỗ tay nếu đúng, lắc đầu nếu sai. 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Luyện tập từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 6 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I. Mục tiêu: -Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1) - Hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2). - Dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em u, viết được đoạn văn miêu tả sự vật có sử dụng 1, 2 từ đồng nghĩa (BT3). * HS khá, giỏi biết dùng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn viết theo BT3. -Giáo dục học sinh ý thức lựa chọn cẩn thận từ đồng nghóa để sử dụng cho phù hợp hoàn cảnh. II. Chuẩn bò: - Thầy: Phiếu photo nội dung bài tập 1 - Trò : Tranh vẽ, từ điển III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Giáo viên cho học sinh sửa bài tập. - 2 học sinh sửa bài 3, 4b  Giáo viên nhận xét và cho điểm 3. Giới thiệu bài mới: - Học sinh nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập - Hoạt động nhóm đôi, lớp  Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài 1 - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi nhóm. - Học sinh làm bài, trao đổi nhóm - Lần lượt các nhóm lên trình bày - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét - Từ đồng nghóa không hoàn toàn * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài - Hoạt động nhóm, lớp  Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc bài 2 - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi - Thảo luận nhóm ý nghóa của các câu [...]... nhóm  Giáo viên chốt lại từng câu  Bài 5: - Lưu ý hình thức, nội dung của câu cần đặt  Giáo viên chốt lại * Hoạt động 3: Củng cố - Học sinh sửa bài - Cả lớp nhận xét - 1, 2 học sinh đọc đề bài 5 - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài lần lượt từng em đọc nối tiếp nhau từng câu vừa đặt - Cả lớp nhận xét - Hoạt động nhóm, lớp - Giáo viên phát phiếu gồm 20 từ Yêu cầu xếp - Thảo luận và xếp vào bảng từ thành... vệ thiên nhiên 5 Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò: + Tìm thêm từ ngữ về “Thiên nhiên” + Làm vào vở bài tập 3, 4 + Chuẩn bò: Luyện tập về từ nhiều nghóa” - Nhận xét tiết học Tiết 16 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục tiêu: - Phân biệt được những từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong số các từ nêu ở BT1 - Hiểu được ý nghĩa gốc và chuyển nghĩa của từ nhiều nghĩa (BT2) - Biết đặt câu phân biệt các... nghóa trong ngữ cảnh  Bài 1: - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học sinh và lưu ý câu có - Học sinh làm bài cá nhân, các em gạch 2 cặp từ trái nghóa: dùng 1 gạch và 2 gạch dưới các từ trái nghóa có trong bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét  Bài 2: - 2 học sinh đọc yêu cầu bài - Cả lớp đọc thầm Tuần:……… Ngày dạy:……………………  Giáo viên chốt... nghóa gốc và nghóa chuyển - Đại diện lên trình bày nghóa gốc và nghóa chuyển - Nghe giáo viên chốt ý - Hoạt động nhóm, lớp - Thi tìm các nét nghóa khác nhau của từ Tuần:……… Ngày dạy:…………………… 5 Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: Luyện tập về từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học Tiết 14 : GV: Nguy ễn V ăn Minh “chân”, “đi” LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục tiêu: - Nhận biết được nghĩa chung và các... đứng gió * Hoạt động 3: Củng cố 5 Tổng kết - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 4 - Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên” - Nhận xét tiết học - Cả lớp nhận xét - Hoạt động lớp, nhóm - Thi tìm từ nhiều nghóa và nêu Tuần:……… Tiết 15 : Ngày dạy:…………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I Mục tiêu: -Hiểu nghóa từ “thiên nhiên(BT1) nắm được một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng... Học sinh sửa bài - Cả lớp nhận xét - Học sinh đọc yêu cầu bài 3 - Cả lớp đọc thầm - Học sinh thảo luận nhóm đôi - Học sinh sửa bài dạng tiếp sức  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết tìm một số - Hoạt động nhóm, lớp từ trái nghóa theo yêu cầu và đặt câu với các từ vừa tìm được  Bài 4: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 4 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu... Tìm và đặt câu với những từ ngữ tả chiều sâu - hun hút, thăm thẳm, sâu hoắm, sâu hoăm hoắm  Nhóm 5: Tìm và đặt câu với những từ ngữ miêu tả tiếng - ì ầm, ầm ầm, ầm ào, rì rào, ào ào, ì sóng cạp, càm cạp, lao xao, thì thầm - lăn tăn, dập dềnh, lững lờ, trườn lên, bò lên + Giáo viên theo dõi, nhận xét, đánh giá kết + Từng nhóm dán kết quả tìm từ lên quả làm việc của 7 nhóm bảng và nối tiếp đặt câu. .. hiểu kỹ từ đồng âm sẽ giúp em nói và viết hay hơn, tinh tế, độc đáo hơn” 5 Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò: Chuẩn bò: Từ nhiều nghóa” - Nhận xét tiết học Tuần:……… Tiết 13 : Ngày dạy:…………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục tiêu: -Nắm được kiến thức cơ bản về từ nhiều nghĩa (ND ghi nhớ) - Nhận biết được từ mang đĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các câu văn có dung từ nhiều... ví dụ có cặp từ đồng âm và đặt câu để phân biệt nghóa  Giáo viên nhận xét - Cả lớp theo dõi nhận xét 3 Giới thiệu bài mới: 4 Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Thế nào là từ nhiều nghóa?  Bài 1: - Hoạt động nhóm, lớp - Học sinh đọc bài 1, đọc cả mẫu - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm bài - Giáo viên nhấn mạnh : Các từ răng,mũi, tai - Học sinh sửa bài là nghóa gốc của mỗi từ Tuần:……… Ngày dạy:……………………... Nguy ễn V ăn Minh LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ TRÁI NGHĨA I Mục tiêu: -Bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghóa, tác dụng của những từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau (ND ghi nhớ) - Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ (BT1), biết tìm tử trái nghĩa với từ cho trước BT2, BT3.) * HS khá, giỏi đặt được 2 câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT3 -Giáo dục ý thức chọn lựa cẩn thận từ trái nghóa khi . bài 4 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi nhóm. - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại từng câu. - Cả lớp nhận xét  Bài 5: - Lưu ý hình thức, nội dung của câu cần. Chuẩn bò: Luyện từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 2 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA I. MỤC TIÊU: -Tìm được các từ đồng. bò: Luyện tập từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học Tu n:……… Ngày d y:……………………. GV: Nguy n V n Minhầ ạ ễ ă Tiết 4 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA I. Mục tiêu: -Tìm được các từ đồng

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 • TỪ ĐỒNG NGHĨA

 • Hoạt động dạy

  • Tiết 2 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 • LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA

 • Hoạt động dạy

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TỪ TRÁI NGHĨA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ : HÒA BÌNH

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HP TÁC

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TỪ NHIỀU NGHĨA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ĐẠI TỪ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • QUAN HỆ TỪ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯÒNG

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI (tt)

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TỔNG KẾT VỐN TỪ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TỔNG KẾT VỐN TỪ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TỔNG KẾT VỐN TỪ (tt)

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ CÂU

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ƠN TẬP TIẾT 3.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ƠN TẬP TIẾT 7.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CÂU GHÉP.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CÔNG DÂN.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (tt).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ, AN NINH.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (tt).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MRVT: TRẬT TỰ, AN NINH.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG PHÉP LẶP TỪ NGỮ .

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG PHÉP THẾ TỪ NGỮ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUYỀN THỐNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG PHÉP NỐI.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (TT).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU­_ DẤU PHẨY.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU PHẨY).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU PHẨY).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU­_ (DẤU HAI CHẤM).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẺ EM.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU NGOẶC KÉP).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: QUYỀN VÀ BỔN PHẬN.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU GẠCH NGANG).

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾT 3.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾT 7.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan