0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

119 1,397 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:26

TUẦN 1: Tiết 1 CẤU TẠO CỦA TIẾNG I/ MỤC TIÊU. - Nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vò tiếng trong tiếng việt. - Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ dó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng. - Vở TBTV. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - GV nói về tác dụng của môn LTVC. - Kiểm tra sự chuẩn bò sách vở của HS. C. Bài mới . 1. Giới thiệu bài. Tiết luyện từ và câu hô nay chúng ta học bài : cấu taọ của tiếng. - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. Tìm hiểu phần nhận xét. * Bài 1: Làm việc cá nhân. 1/ Yêu cầu đếm số tiếng trong câu tục ngữ. - Mỗi lầm đếm một tiếng gõ nhẹ một cái lên mặt bàn. - HS làm mẫu. 2/ Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó. - HS làm mẫu. - Cả lớp đánh vần và ghi kết quả đánh vần vào bảng con. – GV ghi kết quả lên bảng. 3/ Phân tích cấu tạo của tiếng bầu. + Tiếng bầu gồm những bộ phận nào? – HS trình bày kết quả. 4/ Phân tích các tiếng còn lại. - Yêu cầu HS phân tích các tiếng còn lại bằng cách kẻ bảng. - Gọi HS lên bảng chữa bài. + Tiếng do bộ phận nào tạo thành? Cho ví dụ? + Tiếng nào có dủ bộ phận như tiếng bầu? + Tiếng nào không có đủ bộ phận như tiếng bầu ? * GVchốt - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - Lắng nghe. - Cả lớp. - HS nghe. - HĐ cá nhân. - HS lần lượt nêu. - HS đánh vần . - HS thực hiện. - HS thảo luận nhóm đôi. - HS làm vào vở. - 1 làm ở bảng lớp. - HS chữa bài. - HS nghe. 3. Ghi nhớ : - GV gọi HS đọc ghi nhớ. 4. Luyện tập. * Bài 1: Làm việc cá nhân. - HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS làm bài vào VBT. - Yêu cầu mỗi bàn 1 em phân tích hai tiếng. * GV nhận xét, chốt lời giải đúng : như SGV/39 * Bài 2: Làm việc theo cặp - HS đọc yêu cầu của BT. - Thảo luận theo cặp tìm ra lời giải câu đố D. Củng cố - dặn dò. - HS nêu lại phần ghi nhớ. * GV giáo dục tư tưởng. - Về nhà học thuộc ghi nhớ và câu đố. - Chuẩn bò bài :Luyện tập về cấu tạo của tiếng - GV nhận xét tiết học. - 3 HS đọc. - 1 HS đọc đề. - HS làm bài vào VBT. - HS đọc bài làm. - 1 HS đọc - HS nối tiếp nhau trả lời. - 2 em nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. Tiết 2 LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG. I/ MỤC TIÊU. – Phân tích cấu tạo của tiếng trong một số câu nhằm củng cố thêm kiến thức đã học trong tiết trước. – Hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau trong thơ. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. – Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng và phần vần. – Bộ xếp chữ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - HS phân tích bộ phận của các tiếng trong câu : Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. - HS nêu ghi nhớ. - GV nhận xét và ghi điểm. C.Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - Tiếng gồm có mấy bộ phận, là những bộ phận nào ? - Bài học hôm nay sẽ giúp các em luyện tập, củng cố lại cấu tạo của tiếng. - GV ghi tựa bài lên bảng. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 2 HS lên bảng phân tích. - 1 HS nêu. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HĐ cặp đôi. 2. Hướng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm bàn. - HS đọc nội dung BT 1. - Phát giấy khổ to kẻ sẵn bảng cho từng nhóm. - GV theo dõi các nhóm hoạt động, giúp đỡ nhóm nào còn yếu. - GV nhận xét. * Bài 2: Hoạt động cá nhân - Gọi HS đọc bài 2 Hỏi : + Câu tục ngữ trên được viết theo thể thơ nào? + Trong câu tục ngữ, hai tiếng nào bắt vần với nhau ? - GV nhận xét. * Bài 3: Hoạt động nhóm đôi. - HS đọc yêu cầu của bài, - Yêu cầu các nhóm suy nghó tìm các cặp bắt vần. * GV nhận xét , giải đáp : Như SGV/50 Hỏi : + Cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn ? + Cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn ? * Bài 4: Hoạt động cá nhân. + Qua hai bài tập trên em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau? * GV chốt ý ; như SGV/50 - Yêu cầu HS tìm các câu tục ngữ, ca dao đã học có tiếng bắt vần với nhau. * Bài 5: Hoạt động cá nhân. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự suy nghó và làm bài - GV nhận xét. D. Củng cố dặn dò . + Tiếng có cấu tạo như thế nào ? + Những bộ phận nào nhất thiết phải có? Nêu ví dụ? - Tra từ điển BT 2 trang 17. - Chuẩn bò bài : Mở rộng vốn từ : nhân hậu – đoàn kết - GV nhận xét tiết học. - 1 HS đọc. - Nhận đồ dùng học tập. - Thảo luận để viết kết quả vào giấy. - Nhóm nào xong trước lên dán bài ở bảng. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi. - HS Lần lượt nêu. - HS nhắc lại - 1 HS đọc. - HS thảo luận và ghi kết quả vào vở nháp. - Đại diện nhóm báo cáo. - Nhóm khác nhận xét. - HS nêu - HS nêu. - HS ghi nhớ. - HS thi đua nhau tìm. - 1 HS đọc. - HS suy nghó trả lời. - 2 em nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. TUẦN2: Tiết 3 MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT I/ MỤC TIÊU. - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ theo chủ điểm Thương người như thể thương thân. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. - Học nghóa một số từ và đơn vò cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - 4 tờ giấy khổ to để HS làm BT 3. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - Cả lớp viết những tiếng chỉ người trong gia đình mà phần vần : + Có 1 âm ; + Có 2 âm - Nhận xét chung. C. Bài mới . 1. Giới thiệu bài Hỏi : Tuần này các em học chủ điểm gì? - Hôm nay chúng ta học bài : Mở rộng vốn từ : nhân hậu – đoàn kết - GV ghi tựa bài lên bảmg. 2. Hướng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm tổ. - Gọi HS đọc yêu cầu của BT 1. - GV chia nhóm , phát giấy và yêu cầu làm việc nhóm : Tìm từ viết vào giấy. - Gọi HS lên bảng chữa bài. * GV nhận xét , chốt : như SGV/59 * Bài 2: Hoạt động nhóm đôi. - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV hỏi nghóa các từ mà HS đã tra từ điển. - GV giải nghóa. - HS trao đổi thảo luận nhóm đôi. - Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm. * GV chốt : Như SGV/59. * Bài 3 : Hoạt động cá nhân - HS đọc yêu cầu của BT. Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Gọi HS lên bảng viết câu mà mình đặt. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 2 HS viết ở bảng lớp. - HS còn lại viết vào giấy nháp. - HS nhận xét bạn viết ở bảng. - HS trả lời. - HS nghe. - HS nhắc lại. - 1 HS đọc - HS trao đổi theo cặp và tìm từ ghi vào giấy. - Nhóm nào xong trước dán lên bảng và trình bày. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS nghe. - HS đọc. - HS nêu. - HS trao đổi nhóm đôi. - Cả lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm. - HS nghe. -1 HS đọc. - HS làm bài. - 4 HS lên viết. * GV nhận xét câu đúng, hay. * Bài 4: Hoạt động nhóm đôi. - HS đọc yêu cầu của BT. - Từng nhóm HS trao đổi về 3 câu tục ngữ, * GV chốt: Câu 1: Khuyên con người sống hiền lành nhân hậu. + Câu 2 : Chê người có tính xấu, ghen tò khi thấy người khác hạnh phúc, may mắn hơn mình. + Câu 3:Khuyên mọi người đoàn kết với nhau. D.Củng cố dặn dò. + Tìm các từ ngữ thuộc vào chủ đề: Nhân hậu - đoàn kết? - Về nhà học thuộc 3 câu tục ngữ. - Chuẩn bò bài : Dấu hai chấm - GV nhận xét tiết học. - HS khác nhận xét. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS thảo luận nhóm đôi. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. - HS nghe. - HS ghi nhớ. - 2 em nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. Tiết 4 DẤU HAI CHẤM I/ MỤC TIÊU - Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. - Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. – Bảng phụ viết ghi nhớ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - Yêu cầu HS đọc các từ ngữ đã tìm ở BT 1, 4 của tiết trước. - GV chấm 10 vở ở nhà. - GV nhận xét chung C. Bài mới 1. Giới thiệu bài. + Ở lớp 3 các em đã học những dấu câu nào ? - GV giới thiệu. - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. Tìm hiểu phần nhận xét. - Yêu câu HS đọc nối tiếp phần nhận xét. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - HS lên bảng sửa bài. - HS nêu. - HS nghe. - HS nhắc lại. - 3 HS đọc. - HS thảo luận nhómbàn. + Sau dấu hai chấm là những bộ phận câu như thế nào ? + Khi viết dấu hai chấm thường được phối hợp với dấu nào? + Từ chỉ người , cây cối , con vật được nhân hoá mà được nhắc trong tác phẩm gọi là gì ? + Nêu tác dụng của dấu hai chấm? + Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu nào? * GV chốtø lời giải đúng : như SGV/69. 3. Phần ghi nhớ. - GV treo bảng phụ ghi sẵn ghi nhớ, yêu cầu HS đọc. 4. Hướng dẫn làm bài tập. * Bài 1 : Thảo luận nhóm đôi. - Gọi HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm tác dụng của dấu hai chấm. + Sau dấu hai chấm là lời nói của nhân vật thì ta trình bày và viết chữ đầu của câu văn như thế nào? + Sau dấu hai chấm là lời giải thíchthì ta trình bày và viết như thế nào? * GV nhận xét, chốt : như SGV/70 * Bài 2: Hoạt động cá nhân. - HS đọc nội dung BT2. + Khi dùng dấu hai chấm để dẫn lời nhân vật ta có thể phối hợp với dấu nào? + Khi dùng để giải thích thì ta viết như thế nào ? - HS nhớ lại nội dung truyện và viết đoạn văn. - HS đọc bài viết của mình * GV nhận xét : D. Củng cố dặn dò. - Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ. - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. Viết đoạn văn ở BT 2 vào vở. - Chuẩn bò bài : Từ đơn và từ phức - GV nhận xét tiết học. - HS thảo luận nhóm bàn . - HS các nhóm lần lượt trả lời. - HS khác nhận xét. - HS nghe. - 2 HS đọc. - 2 HS đọc bài. - HS thảo luận . - Đại diện nhóm báo cáo. - HS khác nhận xét. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS suy nghó và làm bài vào vở. - 3 HS đọc. - HS nghe. - HS nêu. - HS nhắc lại. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. TUẦN 3 Tiết 5 TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I/ MỤC TIÊU. - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu, tiếng có thể có nghóa hoặc không có nghóa còn từ bao giờ cũng có nghóa. - Phân biệt từ đơn và từ phức. - Bước đầu làm quen với từ điển. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ và nội dung BT 1. - Từ điển TV. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - HS nêu ghi nhớ ở tiết trước. - HS đọc đoạn văn viết ở BT 2. - GV nhận xét chung. C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - GV đưa ra từ : học, học tập, liên hợp quốc. - Em có nhận xét gì về số lượng tiếng của 3 từ trên. - Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ từ 1 tiếng( từ đơn), từ gồm nhiều tiếng (từ phức ) - GV ghi tựa. 2. Tìm hiểu phần nhận xét. - Gọi HS đọc đoạn văn trên bảng phụ. + Câu văn có bao nhiêu từ ? + Em có nhận xét gì về các từ trong câu trên ? * Bài 1: Hoạt động nhóm 6. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Phát giấy và bút lông cho các nhóm. - Yêu cầu HS thảo luận . - Gọi các nhóm dán phiếu lên bảng. * GV chốt lời giải đúng ; nhụ SGV/79. * Bài 2 : Hoạt động cá nhân. - Từ gồm có mấy tiếng ? vậy tiếng dùng để làm gì ? - Từ dùng để làm gì? - Vậy thế nào là từ đơn, từ phức. 3. Phần ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 1 HS nêu. - 2 HS thực hiện. - HS nghe. - HS theo dõi. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - 2 HS đọc. - HS lần lượt nêu. - 1 HS đọc. - Nhận đồ dùng học tập. - các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu. - 2 nhóm lên dán phiếu và trình bày. - Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. - HS nghe. - HS lần lượt nêu - HS khác nhận xét. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau tìm từ đơn, từ phức. 4. Hướng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động cá nhân. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS lên bảng làm. - GV nhận xét, bổ sung. * Bài 2: Hoạt động nhóm 2 - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV giới thiệu với HS:Từ điển là sách tập hợp các từ TV. Khi thấy một đơn vò được giải thích thì đó là từ; có thể là từ đơn hoặc từ phức. - HS dựa vào từ điển để tìm các từ theo yêu cầu. * Bài 3 : Hoạt động cá nhân. - HS đọc nội dung BT. - Yêu cầu HS tự đặt câu. - Gọi HS đọc câu mình đặt. - GV nhận xét. D. Củng cố dặn dò. + Thế nào là từ đơn ? Cho ví dụ? + Thế nào là từ phức ? Cho ví dụ? - Chuẩn bò bài: Mở rộng vốn từ : nhân hậu - đoàn kết - GV nhận xét tiết học. - 1 HS đọc. - HS nối tiếp nhau đọc từ mình tìm được. - 1 HS đọc. - HS tự làm bài. 1 HS làm ở bảng lớp. - HS khác nhận xét bài bạn. - 1 HS đọc - Thảo luận trong nhóm - HS trong nhóm nối tiếp nhau tìm từ ghi vào phiếu. - Các nhóm dán phiếu và trình bày. - HS các nhóm khác nhận xét. - 1 HS đọc. - HS đặt câu vào vở. - 4 HS đọc. - HS khác nhận xét. - HS nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. Tiết 6 MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT I/ MỤC TIÊU. - Mở rộng vốn từ theo chủ điểm : Nhân hậu – Đoàn kết. - Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ ngữ trên. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Từ điển TV. - 4 tờ giấy ghi nội dung BT3. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. + Phân biệt từ và câu ? Nêu ví dụ? - Gọi HS đọc các câu đã đặt ở BT3. - GV nhận xét chung. C. Bài mới. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 1 HS. - 2 HS đọc. 1. Giới thiệu bài. - Mở rộng vốn từ : nhân hậu - đoàn kết - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. Hướng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm 6 - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - GV hướng dẫn HS tìm từ trong từ điển. - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận nhóm để tìm các từ theo yêu cầu. - Yêu cầu các nhóm dán phiếu lên bảng và trình bày. - GV nhận xét và chốt : như SGV/91. * Bài 2: Làm việc nhóm 4 - HS đọc yêu cầu của bài đọc - GV giải nghóa một số từ: cưu mang, lục đục. - GV phát phiếu cho HS làm bài. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả. - GV chốt lại lời giải đúng : như SGV/92. * Bài 3: Hoạt động nhóm đôi. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận nhóm - Gọi HS trình bày kết quả. - GV nhận xét, chốt lời giải đúng: như SGV/92. * Bài 4: Hoạt động cá nhân. - 1 HS đọc đề bài. - GV gợi ý: Muốn hiểu được thành ngữ, tục ngữ em phải hiểu được cả nghóa đen, nghóa bóng - HS phát biểu ý kiến. - GV chốt lời giải đúng : Như SGV/92. D. Củng cố dặn dò. - Nêu lại một số từ thuộc chủ điểm nhân hậu - Đoàn kết? - Về nhà viết một câu có sử dụng thành ngữ, tục ngữ ơ ûBT4. - Chuẩn bò bài : Từ ghép và từ láy - GV nhận xét tiết học. - HS nghe. - HS nhắc lại. - 1 HS đọc. - HS theo dõi. - HS thảo luận nhóm tìm từ và ghi vào phiếu. - 2 nhóm dán phiếu và trình bày kết quả. - Nhóm khác nhận xét. - HS theo dõi. - 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm. - HS lắng nghe. - HS trao đổi và làm bài. - các nhóm dán bài lên bảng. - nhóm khác nhận xét, bổ sung. -1 HS đọc . - HS thảo luận nhóm đôi. - HS các nhóm lần lượt trình bày. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS lắng nghe. - HS phát biểu. - HS nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. TUẦN 4 Tiết 7 TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I/ MỤC TIÊU. - Nắm được hai cách chính cấu tạo từ phức của TV; ghép những tiếng có nghóa lại với nhau( từ ghép ); phối hợp những âm hay vần giống nhau ( từ láy ) - Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép và từ láy, tìm được các loại từ đó và đặt câu với các loại từ đó. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Sách từ điển. - Bảng phụ viết 2 từ làm mẫu để so sánh 2 kiểu từ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn đònh - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - HS đọc thuộc lòng các câu tục ngữ ở bài 3, 4. + Từ phức khác từ đơn ở điểm nào ? Cho ví dụ? GV nhận xét . C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - GV đưa ra 2 từ :xinh đẹp, xinh xắn. - Em cónhận xét gì về cấu tạo của hai từ trên ? - Bài học hôm nay ta học bài :Từ ghép và từ láy. - GV ghi tựa 2. Tìm hiểu phần nhận xét. - HS đọc nội dung BT và các gợi ý. - HS suy nghó và trao đổi cặp đôi. +Từ phức nào do những tiếng có nghóa tạo thành? +Từ truyện cổ có nghóa là gì? + Từ phức nào do những tiếng có âm hoặc vần lặp lại nhau tạo thành? - GVchốt lời giải đúng : như SGV/100. 3. Phần ghi nhớ - HS đọc phần ghi nhớ. + Thế nào là từ ghép , từ láy ? Cho ví dụ? 4. Hướng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm 6 - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm. - Phát phiếu và bút lông cho HS yêu cầu HS trao đổi làm bài. - Gọi nhóm làm xong trước dán bài lên bảng. - GV giải thích một số từ khó HS hay xếp sai: cứng cáp, dẻo dai. - GV kết luận lời giải đúng : như SGV/100 * Bài 2 : Hoạt động nhóm 4. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. -1 HS đọc. -1 HS nêu. - HS theo dõi. - HS trả lời. - HS nghe. - 1 HS đọc bài. - HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi. - HS các nhóm lần lượt trả lời. - HS khác nhận xét. - HS lắng nghe. - 3 HS đọc. - HS nêu và lấy ví dụ. - 1 HS đọc. - HS thảo luận nhóm vàghi kết quả vào phiếu. - Dán phiếu và trình bày. - Nhóm khác nhận xét. - HS nghe. [...]... đọc yêu cầu - HS trao đổi và viết vào phiếu - Gọi các nhóm dán phiếu lên bảng - GV nhận xét chốt : như SGV/101 C/ Củng cố dặn dò - Phân biệt từ láy và từ ghép ? Cho ví dụ? - Về nhà tìm một số từ thuộc vào 2 loại từ trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bò bài : Luyện tập về từ ghép và từ láy - GV nhận xét tiết học Tiết 8 - 1 HS đọc - HS thảo luận nhóm và ghi kết quả vào phiếu - Dán phiếu và trình bày - Nhóm khác... luận và ghi các câu vào phiếu * GV nhận xét , tuyên dương nhóm đặt câu đúng, hay D Củng cố dặn dò - Thế nào là danh từ ? Lấy ví dụ ? - Về nhà tìm thêm các danh từ, học thuộc phần ghi nhớ - Chuẩn bò bài : Danh từ chung và danh từ riêng - GV nhận xét tiết học - Dán phiếu và trình bày - Nhóm khác nhận xét - HS nghe - 3 HS nêu và lấy ví dụ - HS lắng nghe về nhà thực hiện TUẦN 6: Tiết 11 DANH TỪ CHUNG VÀ... đổi theo cặp và tra từ điển - HS nghe - Cả lớp đọc thầm - Thảo luận nhóm bàn và làm bài - 3 HS làm vào phiếu học tập ở bảng lớp - Bạn nhận xét - HS nghe - HS phát biểu - HS ghi nhớ - HS lắng nghe về nhà thực hiện DANH TỪ I/ MỤC TIÊU - Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật - Nhận biết được danh từ trong câu, đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm; biết đặt câu với danh từ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ ghi BT... HS đọc và nêu yêu cầu, cả lớp đọc thầm - Nhóm bàn thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết quả - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - 1 HS đọc lại các từ đó - HS nghe - 1 HS đọc - Nhóm đôi thảo luận và ghi đúng các từ - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - 1 HS đọc - HS phát biểu - 3 HS đọc - 2 HS nêu ví dụ - 1 HS đọc - HS cả lớp làm bài vào vở, 3 HS làm bài vào phiếu - Dán phiếu và trình... nêu - HS lắng nghe về nhà thực hiện LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I/ MỤC TIÊU - Nắm được mô hình cấu tạo từ láy và từ ghép để nhận ra từ láy và từ ghép trongbài II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - 2 bảng phụ viết sẵn 2 bảng phân loại của BT2 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động dạy A Ổn đònh - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài B Kiểm tra bài cũ - Phân biệt từ láy và từ ghép ? Cho ví dụ? - HS đọc phần... vốn từ : Ước mơ - GV nhận xét tiết học - 1 HS đọc - Cả lớp đánh dấu vào SGK, 1 HS làm ở bảng - 1 HS nêu - HS lắng nghe về nhà thực hiện TUẦN 9 Tiết 17 MỞ RỘNG VỐN TỪ : ƯỚC MƠ I/ MỤC TIÊU - Mở rộng và hệ thống vốn tư øthuộc chủ điểm:Trên đôi cánh ước mơ - Hiểu được giá trò của những ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ ngữ kết hợp với từ : ước mơ - Hiểu ý nghóa và biết cách sử dụng một số câu. .. văn các từ đơn, từ láy, từ ghép, danh từ, động từ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi mô hình đầy đủ cảu âm tiết - Một số tờ giấy kgổ to viết nội dung BT2 - Một số tờ giấy viết nội dung BT3 ,4( GV hoặc HS chuẩn bò) III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy A Ổn đònh: - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài B Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS lấy ví dụ về danh từ, động từ, từ đơn, từ ghép, từ láy -... cầu HS thảo luận nhóm và làm bài - Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên bảng - Nhận xét, kết luận phiếu đúng * Bài 3 : Hoạt động nhóm 2 - Gọi HS đọc yêu cầu - Treo bảng BT3 + Thế nào là từ đơn, từ láy, từ ghép ? Cho ví dụ - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp và tìm từ - GV phát phiếu giao việc và yêu cầu HS thực hiện - GV nhận xét * Bài tập 4 : Hoạt động nhóm bàn Hoạt động học - HS cả lớp lắng nghe thực hiện... dụngcác từ ngữ nói trên II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết BT3, giấy khổ to kẻ sẵn nội dung bài tập 1 và bút dạ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động dạy A Ổn đònh: - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bò học bài B Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng đặt câu có từ dùng tính từ và gạch chân dưới tính từ - Thế nào là tính từ ? Cho ví dụ ? - GV nhận xét chung Hoạt động học - HS cả lớp lắng nghe thực hiện - 3. .. minh hoạ cho phần nội dung - Gọi HS nhận xét - Nhận xét 4 Luyện tập * Bài 1: Hoạt động nhóm 4 - HS đọc nội dung của bài - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm bài vào phiếu - Gọi nhóm làm xong( phiếu) trước dán phiếu lên bảng - Chữa bài - 2 HS lên viết- cả lớp viết vào vở nháp - HS lắng nghe - Cả lớp theo dõi - Nhà văn An –đéc – xen người Đan Mạch và thủ đô nước Mó - HS đọc cá nhân - 1 HS đọc - Trao đổi . biệt từ ghép và từ láy, tìm được các loại từ đó và đặt câu với các loại từ đó. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Sách từ điển. - Bảng phụ viết 2 từ làm mẫu để so sánh 2 kiểu từ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ. SGV/101. C/ Củng cố dặn dò. - Phân biệt từ láy và từ ghép ? Cho ví dụ? - Về nhà tìm một số từ thuộc vào 2 loại từ trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bò bài : Luyện tập về từ ghép và từ láy - GV nhận xét tiết học -. 1 HS đọc. - HS cả lớp làm bài vào vở, 3 HS làm bài vào phiếu. - Dán phiếu và trình bày kết quả. - 2 HS đọc. - HS khác nhận xét. - 1 HS nêu. - Nhóm 6 thảo luận và ghi các câu vào phiếu. * GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3,