Giáo án Kĩ thuật lớp 5_ CKTKN_Bộ 2

34 298 0
Giáo án Kĩ thuật lớp 5_ CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 18 tháng 08 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 1:TIẾT 3: BÀI: ĐÍNH KHUY 2 LỖ (TIẾT 1 ) I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách đính khuy 2 lỗ. -Đính được ít nhất một khuy 2 lỗ tương đối chắc chắn. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu đính khuy 2 lỗ,vật liệu và dụng cụ: vải, khuy, chỉ, kim III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Giới thiệu bài: (1’)Giới thiệu và nêu mục đích bài học Hoạt động 1: (16’)Quan sát , nhận xét mẫu -Cho HS quan sát 1 số mẫu khuy 2 lỗ H1a SGK +Có mấy loại khuy 2 lỗ? +Đường chỉ đính trên khuy như thế nào? +Khoảng cách giữa các khuy? -Kết luận: SGV Hoạt động 2: (16’)HD thao tác kĩ thuật -Gọi HS đọc mục 1 SGK và quan sát H2a -Gọi HS lên bảng thao tác mục 1 -Gọi HS đọc phần 2a +Khi chuẩn bị đính khuy ta làm các bước nào? -GV thao tác mẫu -Cho HS đọc mục 2b -HD HS thao tác -Cho HS đọc phần 2c +Quấn chỉ quanh chân khuy có tác dụng gì? -Lắng nghe -Cả lớp quan sát -HS trả lời -Nhận xét -1 số em nhắc lại -1 em đọc,cả lớp đọc thầm -1 em lên bảng thực hiện -HS đọc -Trả lời -Quan sát -HS đọc -HS thực hiện -HS đọc -Trả lời 1 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy -Gọi 1 HS đọc phần 2d -Cho HS so sánh cách kết thúc đường khâu và kết thúc khuy. *Củng cố-Dặn dò:(2’) -Nhắc lại nội dung bài học -Nhận xét chung tiết học -Dặn HS chuẩn bị cho tiết thực hành -1 số em nhắc lại -Lắng nghe 2 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 25 tháng 08 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 2:TIẾT 3: BÀI: ĐÍNH KHUY 2 LỖ (TIẾT 2 ) I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách đính khuy 2 lỗ. -Đính được ít nhất một khuy 2 lỗ tương đối chắc chắn. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu đính khuy 2 lỗ,vật liệu và dụng cụ: vải, khuy, chỉ, kim III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: (9’) -Cho HS nhắc lại quy trình đính khuy 2 lỗ gồm 2 bước: +Vạch dấu các điểm đính khuy trên vải +Đính khuy vào các điểm vạch đấu -Gọi 1 HS thao tác -Nhận xét và nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý *Hoạt động 2: (16’) -Cho HS thực hành cá nhân. Mỗi em đính 2 khuy -GV theo dõi và hướng dẫn các em còn hạn chế -Khen các em thực hành nhanh, đúng kĩ thuật *Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm -Cho HS đánh giá -GV đánh giá –Nhận xét *Củng cố-Dặn dò: -Nhắc lại nội dung bài học -Nhận xét chung tiết học -Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau -1 số em nhắc lại quy trình -Nhận xét -Lắng nghe -HS thực hành -HS trưng bày sản phẩm -1 số em đánh giá -1 số em nhắc lại -Lắng nghe 3 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 01 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 3:TIẾT 3: BÀI: THÊU DẤU NHÂN (TIẾT 1) I. Mục tiêu dạy học:Giúp học sinh: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu vật thêu dấu nhân -Một số sản phẩm may mặc trang trí thêu dấu nhân. -Vật liệu và dụng cụ. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài và nêu mục đích yêu cầu * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân và cho HS nhận xét về đặc điểm đường thêu dấu nhân ở mặt trái và mặt phải của đường thêu. -Cho HS quan sát mẫu thêu -Giới thiệu 1 số sản phẩm được trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân. -GV tóm tắt nội dung HĐ 1: (SGV) * Hoạt động 2: HD thao tác kĩ thuật -Cho HS đọc nội dung mục II (SGK) để nêu các bước thêu dấu nhân -Để thêu được đường thêu dấu nhân , bước đầu tiên ta cần làm gì? -Cho HS lên bảng thao tác vạch đường thêu dấu nhân -HD HS đọc mục 2a và quan sát H3 nêu cách bắt đầu thêu theo H3 _Gọi HS đọc mục 2b, 2c và quan sát H4a,4b,4c,4d để nêu cách thêu -GV HD chậm các thao tác và lưu ý HS 1 số điểm (SGK) -Gọi 1 HS lên bảng thực hiện các mũi thêu tiếp theo -HD HS qsát H5 và nêu cách kết thúc đường thêu *Củng cố-Dặn dò: -GV HD nhanh lần 2 cách thêu dấu nhân -Lắng nghe -Quan sát -Trả lời -HS nhắc lại -1 số em đọc -Trả lời-Nhận xét -1 em lên bảng thực hiện -1 số em đọc -HS theo dõi - 1em lên bảng thực hiện -HS quan sát 4 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy -Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu và nhận xét 5 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 08 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 4:TIẾT 3: BÀI: THÊU DẤU NHÂN (TIẾT 2) I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu vật thêu dấu nhân -Một số sản phẩm may mặc trang trí thêu dấu nhân. -Vật liệu và dụng cụ. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: HS thực hành -Gọi HS nhắc lại quy trình thêu dấu nhân -Ycầu HS thực hiện thao tác thêu 2 mũi thêu dấu nhân -GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân .GV HD nhanh 1 số thao tác những điểm cần lưu ý khi thêu dấu nhân. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS , nêu các ycầu của sản phẩm và thời gian thực hành. -Cho HS thực hành -GV theo dõi uốn nắn, giúp đỡ những em còn chậm * Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm -GV chỉ định 1 số em trưng bày sản phẩm -GV nêu yêu cầu đánh giá (SGK) -Cho HS đánh giá sản phẩm của bạn. -GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập dựa trên sản phẩm của HS *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái đọ học tập và kết quả thực hành -Dặn chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. -2 HS nhắc lại -Lắng nghe -Trưng bày dụng cụ -Lớp thực hành -HS trưng bày sản phẩm -các em đánh giá -Lắng nghe 6 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy 7 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 15 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 5:TIẾT 3: BÀI: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I. Mục tiêu dạy học: - Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. - Biết giữ vệ sinh an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. II. Thiết bị dạy và học: -1 số dụng cụ đun,nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình(nếu có) -Tranh 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường -1 số loại phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài và nêu mục đích yêu cầu. * Hoạt động 1: Xác định các dụng cụ đun,nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình. -Quan sát hình 1, em hãy kể tên những loại bếp đun được sử dụng nấu ăn trong gia đình. - Quan sát hình 2, em hãy nêu tác dụng của những dụng cụ nấu ăn trong gia đình. -Hãy kể tên 1 số dụng cụ nấu, ăn thường dùng trong gia đình. - Quan sát hình 3, em hãy kể tên những dụng cụ thường dùng để bày thức ăn và ăn uống trong gia đình. -GV ghi tên các dụng cụ HS kể theo từng nhóm lên bảng -Cho HS nhắc lại * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng,bảo quản 1 số dụng cụ đun,nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình -Cho HS thảo luận nhóm-Điền vào phiếu học tập Loại dụng cụ Tên các dcụ cùng loại Tác dụng Sử dụng, bảo quản Bếp đun Dụng cụ nấu Dcụ dùng để bày thức ăn,ăn uống Dcụ cắt, thái thực phẩm Dcụ khác * Hoạt động 3:Đánh giá kết quả học tập -Lắng nghe -HS quan sát-Trả lời -Nhận xét , bổ sung -Hs nhắc lại -Thảo luận nhóm 4-Ghi vào phiếu học tập -Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét -HS trả lời 8 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy -Cho các nhóm trình bày -GV kết luận *Củng cố-Dặn dò:GV nêu câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS. -Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành -Dặn chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. -Lắng nghe 9 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 22 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 6:TIẾT 3: BÀI: CHUẨN BỊ NẤU ĂN I. Mục tiêu dạy học: - Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn. - Biết cách thực hiện một số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được một số thực phẩm đơn giản thông thường phù hợp với gia đình. - Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình. II. Thiết bị dạy và học: -Tranh ảnh một số loại thực phẩm thông thường, bao gồm 1 số loại rau xanh, củ, quả, thịt, trứng, cá… -Một số loại rau xanh,củ, quả còn tươi. Dao thái, dao gọt. Phiếu đánh giá kết quả học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Xác định 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn. -HD HS đọc nội dung SGK ycầu HS nêu tên các công việc cần thực hiện khi chẩn bị nấu ăn. -Nhận xét và tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1(SGV) * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn. a)Tìm hiểu cách chọn thực phẩm: -HD HS đọc nội dung mục 1 và quan sát H1 trả lời câu hỏi: +Em hãy nêu các chất dinh dưỡng cần cho con người. +Dựa vào H1 em hãy kể tên những loại thực phẩm thường được gia đình em chọn làm bữa ăn chính? +Em hãy nêu cách lựa chọn những thực phẩm mà em biết. -Cho HS thảo luận nhóm -GV kết luận b)Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm: -HD HS đọc nội dung mục 2(SGK) ycầu HS nêu những công việc thường làm trước khi nấu 1 món ăn nào đó -Cho HS trả lời -GV tóm tắt nội dung cho HS nêu tóm tắt mục đích của việc sơ chế thực phẩm. -Phát phiếu học tập và nêu câu hỏi cho HS tìm hiểu về cách sơ chế thực phẩm: +Ỏ gia đình em thường sơ chế rau cải trước khi nấu? -HS lắng nghe -2 HS đọc -1 số em nêu -Lắng nghe -Lớp đọc -HS thảo luận nhóm 4 -Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét -1 số em đọc -Trả lời -Nhận xét -Nhóm thảo luận -Đại diện nhóm lên 10 [...]... của HS -Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau:Lợi ích của việc nuôi gà 26 -Lắng nghe -Trưng bày nguyên vật liệu -Thực hành -Đánh giá sản phẩm Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy 27 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 24 tháng 11 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN 15:TIẾT 3: BÀI: LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I Mục tiêu dạy... xét -Quan sát Trả lời -Lắng nghe -HS nêu -Nhận xét -Lắng nghe -1 số em nêu -Lắng nghe -2 HS đọc Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy -Chuẩn bị bài hôm sau 19 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN 11:TIẾT 3: BÀI: RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG I Mục tiêu dạy học: -Nêu được... -Nhận xét -Cả lớp đọc -Thảo luận nhóm 4 -Cử đại diện trình bày -Nhận xét -Trả lời -Nhận xét -Lắng nghe Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy 17 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN 10:TIẾT 3: BÀI: BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I Mục tiêu dạy học: -Biết cách bày ,dọn bữa... HS nhắc lại Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy -Cho HS thao tác quy trình nấu cơm bằng nồi cơm điện -GV nêu 1 số câu hỏi về ưu và nhược điểm *Củng cố-Dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy trình -Nhận xét -Dặn chuẩn bị dụng cụ tiết sau 15 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN... đình 20 -Lắng nghe -Vài HS kể -Quan sát và trả lời -Lắng nghe -Nhận việc -Thảo luận nhóm 4 -Cử đại diện lên trình bày Nhận xét -Trả lời -Lắng nghe -Vài em đọc Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy -Cho HS đọc lại phần ghi nhớ -Chuẩn bị bài hôm sau 21 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 03 tháng 11 năm 20 10... -Kết luận hoạt động 2 *Củng cố-Dặn dò: -Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau -Nhận xét 22 -Lắng nghe -Nhận việc -Đọc nội dung SGK -Thảo luận nhóm 4 -Cử đại diện nhóm trình bày -Nhận xét -Lắng nghe -Thảo luận nhóm -Trình bày -Tiếp thu và thực hiện Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy 23 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm... lắng nghe -Đọc thông tin SGK và thảo luận nhóm 4 -Đại diện nhóm trình bày -Lắng nghe -1 số em nhắc lại Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy 13 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN 8:TIẾT 3: BÀI: NẤU CƠM (TT) I Mục tiêu dạy học: - Biết cách nấu cơm bằng nồi cơm điện - Biết... tra đánh giá kết quả -Nhận xét *Dặn dò: -Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học 28 -Lắng nghe -Nhận việc -Đọc thông tin SGK -Thảo luận nhóm 4 -Trình bày -Nhận xét -Nhận phiếu và làm bài -Tham gia đánh giá -Thực hiện Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy tập của HS -Chuẩn bị bài hôm sau:Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta 29 Giáo viên : Phạm Xuân Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp. .. -Lắng nghe Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy Giáo viên : Phạm Xuân Thứ Tư, ngày 29 tháng 09 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN 7:TIẾT 3: BÀI: NẤU CƠM I Mục tiêu dạy học: - Biết cách nấu cơm bằng bếp đun - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình II Thiết bị dạy và học: -Gạo tẻ -Nồi nấu cơm thường -Bếp và 1 số dụng khác… -Phiếu học tập III Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên... động 2: Đánh giá kết quả thực hành -Cho HS đánh giá kết quả thực hành bước 1 của các nhóm -GV nhận xét và góp ý thêm 1 số điểm để tiết sau hoàn thành sản phẩm tốt hơn *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét ý thức và kết quả thực hành của HS -Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 24 -Lắng nghe -Trưng bày nguyên vật liệu -Thực hành -Đánh giá sản phẩm Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Thùy 25 Giáo . lại -Lắng nghe 2 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 25 tháng 08 năm 20 10 KĨ THUẬT TUẦN 2: TIẾT 3: BÀI: ĐÍNH KHUY 2 LỖ (TIẾT 2 ) I. Mục. lại 12 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy 13 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy Thứ Tư, ngày 06 tháng. sát 4 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Giáo viên : Phạm Xuân Thùy -Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu và nhận xét 5 Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 20 10 -20 11 Giáo

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan