Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 1

52 1.5K 36
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1: Ôn Tập : - Các Bài Hát Lớp 1 - Nghe Quốc Ca I/Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của các bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Tạo không khí học tập vui tươi. - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe quốc ca. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát đã học ở lớp 1. -Hướng dẫn học sinh nhớ lại các bìa hát đã học ở lớp 1. - Giáo viên gợi ý lần lượt để học sinh nhớ tên các bài hát đã học. -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. - Giáo viên có thể nhắc cho học sinh tên tác giả nếu các em không nhớ. - Hướng dẫn học sinh ôn lại từng bài hát kết hợp gõ đệm theo nhòp và tiết tấu của bài hát. - Giáo viên mời một số học sinh lên biểu diễn trước lớp. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS chú ý. - HS đoán tên các bài hát đã học. + Quê Hương Tươi Đẹp. + Lý Cây Xanh. + Tập Tầm Vông. + Hoà Bình Cho Bé + Năm Ngón Tay Ngoan ……… - HS thực hiện. - HS thực hiện. 1 - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của các bài hát. * Hoạt động 2: Nghe Quốc Ca. - Giáo viên giới thiệu ngắn gọn về bài Quốc Ca Việt Nam. - Giáo viên cho học sinh nghe bài Quốc Ca . - Đặt câu h cho học sinh : Bài Quốc Ca được hát khi nào ? Tư thế của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát: Hoà Bình Cho Bé một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS Lắng nghe. - HS thực hiện. - HS trả lời. - HS nhận xét. - HS chú ý - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS ghi nhớ. 2 Tiết 2: Học Hát Bài: Thật Là Hay (Nhạc và lời :Hoàng Lân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Hoàng Lân viết. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Thật Là Hay - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài . - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. 3 - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS trả lời. + Bài :Thật Là Hay + Nhạc só: Hoàng Lân - HS nhận xét - HS thực hiện - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 3: 4 Ôn Tập Bài Hát: Thật Là Hay (Nhạc và lời :Hoàng Lân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Hoàng Lân viết. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Thật L Hay - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài hát do ai viết? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài . - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài :Thật Là Hay + Lời của Nhạc só: Hoàng Lân - HS nhận xét - HS thực hiện. 5 - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. 6 Tiết 4 Học Hát Bài : Xoè Hoa (Dân Ca Thái- Lời: Phan Duy) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài Dân ca Thái, lời của bài hát do nhạc só Phan Duy viết. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: 7 8 Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Xoè Hoa - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân tộc nào? Lời của bài hát do ai viết? - Giáo Viên mời học sinh nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời: + Bài :Xoè Hoa. + Dân Ca Thái. + Lời của Nhạc só: Phan Duy - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Tiết 5: Ôn Tập Bài Hát: Xoè Hoa (Dân Ca Thái- Lời: Phan Duy) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài Dân ca Thái, lời của bài hát do nhạc só Phan Duy viết. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Xoè Hoa - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca Dân Tộc nào? Lời của bài hát do ai viết? - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài :Xoè Hoa. + Dân ca Thái. + Lời của Nhạc só: 9 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát. - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. Hoàng Lân - HS nhận xét - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. 10 [...]... khác + Lúc đó ông mới 6 - Giáo viên đọc lại câu chuyện cho học sinh ghi nhớ tuổi * Hoạt động 2: Nghe nhạc - Giáo viên cho học sinh nghe một số bản nhạc của nhạc só Môza - Giáo viên đặt câu hỏi bản nhạc vui tươi sôi nổi hay nhẹ - HS lắng nghe nhàng êm dòu 31 - Giáo viên nhận xét ngắn gọn về ca khúc hoặc trích đoạn, đoạn nhạc vừa nghe - Giáo viên cho học sinh nghe lại bane nhạc lại một lần - HS trả... Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Kể chuyện “Môza thần đồng âm nhạc - Giáo viên đọc chậm diễn cảm câu chuyện - HS lắng nghe - Chi học sinh xem ảnh của nhạc só Môza - Giáo viên hỏi học sinh nhạc só Môza là người nước nào? - HS xem ảnh Ông đã làm gì sau khi đánh rơi bản nhạc xuống sông? Khi - HS trả lời + Người nước o xảy ra câu chuyện ông được mấy tuổi? + Ông đã viết lại một bản nhạc khác... ghi nhớ Tiết 16 : Kể Chuyện m Nhạc -Nghe Nhac I/Mục tiêu: - Học sinh biết được một danh nhân âm nhạc thế giới - Nghe nhạc để bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc - Tích cực hứng thú trong giờ học II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm - Băng nghe mẫu - Hát chuẩn xác bài hát III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát... hát nhạc do nhạc só Đình Nhu viết và lời do nhạc só Việt Anh viết II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm - Băng nghe mẫu - Hát chuẩn xác bài hát III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chiến Só Tí Hon - Giáo. .. học sinh tự nhận xét: - HS chú ý - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Nhạc của - HS trả lời: + Bài :Chúc Mừng nước nào? Sinh Nhật + Nhạc Anh 29 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Cộc Cách Tùng Cheng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát... bài hát này là bài hát nhạc do nhạc só Đình Nhu viết và lời do nhạc só Việt Anh viết II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm - Băng nghe mẫu - Hát chuẩn xác bài hát III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chiến Só... về nhà ôn lại bài hát đã học 22 Tiết 12 : Ôn Tập Bài Hát: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát - Biết bài hát này là bài hát của nhạc só Phan Trần Bảng viết II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm - Băng nghe mẫu -... - HS chú ý - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng + Bài :Chiến Só Tí Hon tác? + Nhạc : ĐÌnh Nhu; 27 - Cho học sinh tự nhận xét: Lời : Việt Anh - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát... xét: - HS chú ý - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài - HS trả lời: + Bài :Thật Là Hay hát do ai viết? + Lời của Nhạc só: Hoàng Lân 15 - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát - HS thực hiện + Hát đồng thanh * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Xoè Hoa - Giáo viên đệm... học sinh tự nhận xét: - HS chú ý - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Nhạc của - HS trả lời: + Bài :Chúc Mừng nước nào? Sinh Nhật + Nhạc Anh - Cho học sinh tự nhận xét: 19 - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát - HS thực hiện * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát bài . Tiết 1: Ôn Tập : - Các Bài Hát Lớp 1 - Nghe Quốc Ca I/Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết. ngắn. - Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát đã học ở lớp 1. -Hướng dẫn học sinh nhớ. thực hiện. 1 - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của các bài hát. * Hoạt động 2: Nghe Quốc Ca. - Giáo viên giới thiệu ngắn gọn về bài Quốc Ca Việt Nam. - Giáo viên

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan