Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 9

51 888 0
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 TUN 01 ễN TP CC BI HT LP 1 NGHE QUC CA (Tit PPCT: 1) I. MC TIấU - Giỳp HS nh li cỏc bi hỏt ó hc lp 1 - Hỏt ng u, rừ li, ho ging; - Giỏo dc thỏi nghiờm trang khi cho c, nghe Quc ca. II. CHUN B: - GV: n in t. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - Hng chuyn ng ca õm thanh 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc. - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: * - ễn tp cỏc bi hỏt lp 1 - GVnờu cõu hi, : Em hóy k tờn cỏc bi hỏt ó hc lp 1 ? ( Quờ hng ti p, Mi bn vui mỳa ca, Tỡm bn thõn, Lớ cõy xanh, n g con, Bu tri xanh, Tp tm vụng, Ho bỡnh cho bộ, i ti trng) - GV do n, HS ln lt hỏt li tng bi, va hỏt vagừ m nhc c. - GV gi HS lờn trỡnh by bi hỏt trc lp theo cỏc hỡnh thc n ca v tp ca. (HS nhn xột, GV nhn xột tng tit mc * - Nghe Quc ca - GV gii thiu bi Quc caVit Nam. - Bt catste cho Hs nghe(2 ln) - GV: Bi hỏt Quc ca Vit Nam do nhc s Vn Cao sỏng tỏc cũn cú tờn l Tin quõn ca. Khi cho c v hỏt bi hỏt ny, - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - Hc sinh lờn bng tr li. - Chỳ ý nghe. - HS nhc li tờn cỏc bi hỏt ó hc. - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp hỏt v vn ng ph ho. - Chỳ ý nghe. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 1 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 chỳng ta phi cú thỏi trang nghiờm. Cõu hi: + Quc ca c hỏt khi no? + Khi cho c cỏc em phi ng th no? - GV bt catste cho HS nghe li bi hỏt - GV cho HS tp ng trang nghiờm nghe Quc ca. - Nhc HS v ụn tp cỏc bi hỏt. 4. Cng c - GV nhc li ni dung bi hc. - Do n, HS hỏt li bi: Quờ hng ti p. 5. Dn dũ - Nhc HS v ụn tp cỏc bi hỏt. - Khi cho c - Chỳ ý nghe. - Phi cú thỏi trang nghiờm - HS chỳ ý nghe. - HS chỳ ý nghe. - Hc sinh ghi nh. TUN 02 HC HT: THT L HAY (Tit PPCT: 2) Nhc v li: Hong Lõn I. MC TIấU: - HS hỏt ỳng li ca, giai ca bi hỏt: Tht l hay . - HS hỏt rừ li, ng u ho ging, ging nh nhng, ờm ỏi. - HS bit bi hỏt do nhc s Hong Lõn sỏng tỏc. II. CHUN B: - GV: n in t. Bng ph chộp bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. - Tranh v nhng chỳ chim u trờn cnh. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging. 2. Kim tra bi c - Quờ hng ti p - Do n, HS hỏt li bi.(2 ln) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV treo tranh v hng dn HS xem tranh. - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hc sinh lờn bng hỏt. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 2 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 - GV gii thiu bi hỏt( SGV trang 13) - S lc vi nột v tỏc gi Hong Lõn - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: * - Tp hỏt: Tht l hay - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca (2 ln) - Do n, hỏt mu bi hỏt ( ln) - GV n, hng dn HS tp hỏt tng cõu. C1: Nghe vộo vonchim oanh C2: Hai chỳ chimvang lng C3: Vui rt vuiti hút theo C4: Li lớ li lớ lỡ li. Tht l hay hay hay. Chỳ ý: GV nhc nh, hng dn HS t th ngi hỏt, khụng hỏt quỏ to, hỏt nh nhng ho cựng c lp. - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. * - Tp hỏt, gừ m theo tit tu, theo phỏch bi hỏt. + Gừ m theo tit tu: - GV nờu y/c, HS gừ nhm theo tit tu - GV lm mu, hng dn HS thc hin. - Gi tng nhúm hỏt, c lp gừ m. - Gi 1nhúm hỏt,c lp gừ m ( GV nhn xột, ỏnh giỏ) Nghe veo von trong vũm cõy. x x x x x x + Gừ m theo phỏch - GV lm mu, hng dn HS thc hin. - GV n giai iu, HS gừ m (2 ln). Nghe vộo von trong vũm cõy x x x x 4. Cng c - GV nờu y/c, HS nhc li tờn tỏc gi sỏng tỏc bi hỏt. - Gi 1 nhúm lờn trỡnh by bi hỏt 5. Dn dũ: - Nhc HS v ụn tp bi hỏt. - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. - Chỳ ý nghe. - Tp hỏt tng cõu. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt kt hp gừ m theo TT - Tp hỏtv gừ m theo phỏch. - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 03 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 3 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 ễN TP BI HT: THT L HAY (Tit PPCT: 3) I. MC TIấU - HS thuc bi,th hin bi hỏt mt cỏch din cm, bit hỏt kt hp ph ho ng tỏc theo ni dung li ca. - HS bit hỏt kt hp gừ m nhc c. II. CHUN B: - GV: n in t. - HS : Nhc c gừ III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Tht l hay - Gi 2 HS hỏt trc lp ( GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b. Ni dung bi: a) ễn tp bi hỏt: Tht l hay - GV nờu y/c, HS nhc li tờn bi, tờn tỏc gi bi hỏt. - GV do n, HS hỏt (1 ln) - Sa li. - Do n, HS hỏt (1 ln) - GV nờu y/c, HS hỏt vn ng theo nhp ca bi (2 ln). - Gi HS hỏt cỏ nhõn. b) Tp ỏnh nhp 4 2 - GV lm mu hng dn HS thc hin - Gi 1 HS lờn trc lp, do n, thc hin ỏnh nhp (1 ln) c) Tp gừ dm theo tit tu, theo phỏch ca bi. - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. HS nhc li tờn bi, tờn tỏc gi bi hỏt. - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp hỏt v vn ng ph ho. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 4 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 - GV nờu y/c, HS nhc li cỏch gừ tit tu - Bt nhp, HS hỏt, gừ m nhc c - GV n giai iu, HS gừ m. - HS nhc li cỏch gừ theo phỏch - GV nhc li, do n, HS hỏt, gừ m nhc c (2 ln) 4. Cng c - HS nhc li tờn bi hỏt, tờn tỏc gi sỏng tỏc. 5. Dn dũ. (2 phỳt) - GV nhn xột gi hc - Nhc HS v ụn bi - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. - HS chỳ ý nghe. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 04 học hát bài : xoè hoa (Tiết PPCT:4) Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy I. MụC TIÊu: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Xoè hoa - HS biết bài Xoè hoa là bài hát dân ca Thái ở Tây Bắc, lời mới của Phan Duy. - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài. II. CHUN B: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Tht l hay - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài hát, sơ lợc vài nét về đồng bào Thái ( Tây Bắc). - Ghi đầu bài lên bảng. b. Ni dung bi: *) Tập hát: Xoè hoa - GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần) - GV treo bảng phụ. - GVgiải nghĩa từ Xoè,nghĩa Múa - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 5 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đàn giai điệu, bắt nghịp co HS tập hát từng câu. C1: Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang. C2: Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng C3: Theo tiếng khèn tiéng sáo vang lứng C4: Tay năm tay ta cùng Xoè hoa. * - hát, kết hợp gõ đệm nhạc cụ. + Gõ đệm theo phỏch - GV làm mẫu hớng dẫn HS thực hiện - Gọi 1 nhóm lên hát trớc lơp, cả lớp gõ đệm Bùng boong bính boong ngân nga x x x x x + Gõ theo nhịp: Bùng boong bính boong ngân nga x x x + gõ đệm theo tiết tấu: Bùng boong bính boong ngân nga x x x x x x 4. Cng c - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ. - HS nhắc lại tên bài hát - GVnhắc lại t/c của bài 5. Dặn dò: - Nhắc HS về học bài. - c li ca cựng thy. - Tp hỏt tng cõu. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhịp: - Tp hỏt v gừ m theoTT - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. Duyt ca BGH Ngy thỏng nm 20 Xỏc nhn ca t CM Ngy thỏng nm 20. TUN 05 ôn tập bài hát : xoè hoa (Tiết PPCT: 5) Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy I. MụC TIÊu: - HS thuộc bài, thể hiện bài hát một cách sinh động. - Biết vừa hát vừa thực hiên động tác phụ hoạ. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 6 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 II. CHUN B: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Xoố hoa - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Ni dung bi: . a) Ôn tập bài hát: Xoè hoa - GV dạo đàn, HS hát lại bài ( 1 lần) - Sửa lỗi - Dạo đàn, HS hát (2 lần) - GV cho HS đứng dậy, hớng dẫn động tác phụ hoạ. - Dạo đàn, HS hát thực hiện phụ hoạ - Gọi HS lên trìnhbàybài trớc lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca. ( HS , GV nhận xét từng tiết mục) * - hát, kết hợp gõ đệm tiết tấu với các âm tiết: O, A, U, I. - GV làm mẫu, hớng dẫn HS Bùng boong bính boong ngân nga ò o ó o o o Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng a á a a a à à Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng u ú ù u ú u ù Tay nắm tay ta cùng xoè hoa) i í i i ì ì i - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ - Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm. 4. Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát Câu hỏi : Em hãy cho biết bài hát Xoè hoa là bài hát dân ca của dân tộc nào, là tác giả nào đã đặt lời cho bài hát này? - GVnhắc lại tính chất của bài 5. Dặn dò (2 phút) - Nhắc HS về học bài. - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn. - Tp hỏt v vn ng ph ho. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo TT - Hc sinh thc hin. - HS nhc li tờn bi, tờn tỏc gi Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 7 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 06 HC HT BI : MA VUI (Tit PPCT: 6) Nhc v li: Lu Hu Phc I. MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: Mỳa vui. - HS bit bi do nhc s Lu Hu Phc sỏng tỏc. - Bit va hỏt va gừ m theo phỏch ca bi. II. CHUN B: - GV: n in t. Bng ph chộp li bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Xoố hoa - GV do n, HS hỏt li bi (1 ln). - Gi 2 HS hỏt. - GV nhn xột, ỏnh giỏ tit mc. 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt, s lc vi nột tỏc gi sỏng tỏc.( SGV trang 20) - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: . *) Tp hỏt: Mỳa vui - GV do n, hỏt mu bi hỏt (2 ln) - GV treo bng ph. - Ch bng, HS c li ca( 2 ln) - GV c, v taytheo tit tu, HS lm theo - GV n giai iu, bt nhp cho HS tp hỏt tng - Hỏt tp th mt bi hỏt. - Hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 8 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 cõu. C1: Cựng nhau mỳa .cựng vui C2: Cựng nhau mỳa mỳa u. C3: Nm tay nhu mỳa ca C4: Nm tay nhau mỳa u. - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. *) Tp hỏt, kt hp gừ m theo phỏch ca bi hỏt. Cựng nhau mỳa xung quanh vũng x x x x - GV lm mu, hng dn HS - Bt nhp, HS hỏt, kt hp gừ nhc c - Gi 1 nhúm hỏt, c lp gừ m. - GV n giai iu, HS gừ m nhc c. * Tp hỏt, vn ng theo nhp ca bi. - GV lm mu hng dn HS hỏt, v tay, gừ theo nhp (1n) - GV y/c HS ng dy hỏt, vn ng theo nhp n (1 ln). - Bt n v hng dn HS vn ng theo nhp ca bi. - Do n, HS hỏt, vn ng ti ch (2 ln) - Gi tng nhúm lờn hỏt trc lp ( HS, GV nhn xột) Cựng nhau mỳa xung quanh vũng x x 4. Cng c - HS nhc li tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - GVnhc li tớnh cht ca bi 5. Dn dũ - Nhc HS v hc bi. - Tp hỏt tng cõu. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch. Tp hỏt kt hp gừ m theo nhịp: - Hc sinh thc hin. - Nhc li tờn bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. TUN 07 ễN TP BI HT : MA VUI (Tit PPCT:7) I. MC TIấU - HS thuc bi, th hin ỳng tớnh cht nhc iu ca bi hỏt. - Bit va hỏt va gừ m theo phỏch,theo nhp, theo tit tu li ca. - HS mnh dn thc hin bi trc lp. II. CHUN B: - GV: n in t. - HS : Nhc c gừ. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 9 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2011 - 2012 III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Mỳa vui - GV do n, HS hỏt li bi (1 ln). - Gi 2 HS hỏt. - GV nhn xột, ỏnh giỏ. 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc. - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: . *) ễn tp bi hỏt: Mỳa vui) - GV do n, HS hỏt li bi ( 1 ln) - Sa li - Do n, HS hỏt (2 ln) + Tp hỏt, kt hp gừ m theo phỏch: - GV nờu y/c, HS nhc li cỏch gừ theo phỏch - GV nhc li, Do n, HS hỏt gừ nhc c (2 ln) Cựng nhau mỳa xung quanh vũng x x x x + Tp hỏt, kt hp gừ m theo nhp: - HS nhỏc li cỏch gừ theo nhp - GV nhc li, do n, HS hỏt, gú theo nhp (2 ln) Cựng nhau mỳa xung quanh vũng x x + Tp hỏt, kt hp gừ m theo tit tu li ca: Cựng nhau mỳa xung quanh vũng x x x x x x *) Tp vn ng ph ho bi hỏt - GV cho HS ng dy, hng dn ng tỏc ph ho. - Do n,HS hỏt thc hin ti ch(2 ln) - Gi HS lờn trỡnh by bi trc lp theo hỡnh thc tp ca. 4. Cng c - HS nhc li tớnh cht bi hỏt - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - Hai hc sinh lờn bng hỏt. - Chỳ ý nghe. - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo phỏch - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt v gừ m theo nhp - Tp hỏt v gừ m theo TT - Tp hỏt v vn ng ph ho - Hc sinh thc hin. - HS nhc li tờn bi hỏt. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 10 [...]... Động - Hng Yên 19 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 a) Tp hỏt: Chin s tớ hon - GV do n, hỏt mu bi hỏt (2 ln) - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca (2 ln) - GV c, v tay theo tit tu, HS lm theo - GV n giai iu, bt nhp cho HS tp hỏt tng cõu C1: Kốn vang ta cựng bc C2: C sao i ng trc theo sau C3: Nao ta i theo nhp trng C4: Cỏc chin sớ tớ hon hỏt vang lờn no - Do n, HS hỏt theo n (2 ln) - Gi tng... theo, va c va gừ nhc c (2 ln) 4 Cng c dn dũ - GV nhn xột gi hc - Gi 3 HS lờn trỡnh by bi hỏt ( GV nhn xột, ónh giỏ) 5.dn dũ - Nhc HS v hc bi - Chỳ ý nghe - Hc sinh thc hin - 3 HS lờn trỡnh by bi hỏt - Hc sinh ghi nh Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 29 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 Duyt ca BGH Ngy thỏng Xỏc nhn ca t CM nm 20 Ngy thỏng nm 20 ... ý nghe - Hc sinh thc hin TUN 22 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 31 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 ễN TP BI HT : HOA L MA XUN (Tit PPCT: 22 ) I MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt - Bit va hỏt va vn ng theo nhp ca bi II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1 n nh t chc - GV n, HS khi ng ging 2 Kim tra bi c - Bi: Hoa lỏ... lỏ hoa mựa .- Do n, HS hỏt, gừ nhc c (2 ln) - Hc sinh thc hin Tp hỏt i ỏp - GV hng dn HS hỏt: + Nhúm 1: Ti l lỏ mựa xuõn - Hc sinh thc hin + Nhúm 2: Ti cựng mỳa mng xuõn + Nhúm 1: Xuõn va n p ti + Nhúm 2: Cho nha mi cho i vui C 2 nhúm: Cho ngi muụn ting ca rn Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 32 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 vang ni ni - GV do n cho HS hỏt (Chớa... bi hỏt (2ln) b.Ni dung bi HOT NG CA TRề Hc sinh lờn bng hỏt Chỳ ý nghe Hc sinh ghi bi vo v Chỳ ý nghe Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 30 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 *) Tp hỏt: Hoa lỏ mựa xuõn - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca (2 ln) - GVc, v tay theo tit tu, HS lm theo (2ln) - GV n giai iu, bt nhp cho HS tp hỏt tng cõu C1: Tụi l lỏ lỏ hoa mựa xuõn C2: Tụi... Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 26 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 - GV do n, HS hỏt li bi (1 ln) - Gi 2 HS hỏt - GV nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bngdo n hỏt mu bi hỏt (2ln) b.Ni dung bi *) Tp hỏt: Bi Trờn con ng n trng (14 phỳt - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca( 2 ln) - GV c, v tay theo tit tu, HS lm theo - GV n giai... Yên 12 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1 n nh t chc - GV n, HS khi ng ging 2 Kim tra bi c - Bi : Xoố hoa - GV do n, HS hỏt li bi (1 ln) - Gi 2 HS hỏt - GV nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu ni dung bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: *) Tp hỏt: Chỳc mng sinh nht - GV treo bng ph - S lc vi nột v t nc Anh - Ch bng, HS c li ca( 2 ln)... Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 20 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 - Tp th hin bi hỏt trc lp II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1 n nh t chc - HS hỏt tp th mt bi hỏt - GV n, HS khi ng ging 2 Kim tra bi c - Bi: Chin s tớ hon - GV do n, HS hỏt li bi (1 ln) - Gi 2 HS hỏt - Hai hc sinh lờn bng hỏt - GV nhn xột, ỏnh... iu, HS gừ m nhc c - GV chia 2 na lp, mt bờn hỏt, bờn kia gừ nhc c Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 27 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 + Gừ m theo tit tu: " Trờn con ng n trng cú cõy l - Tp hỏt v gừ m theo TT x x x x x x x x cõy xanh mỏt " x x x - GV hng dn - Bt nhp, hỏt gừ cựng HS (1ln) - Chỳ ý nghe - GV, n giai iu, HS gừ m theo tit tu (2 ln) - Hc sinh thc hin - GV... Dân - Kim Động - Hng Yên 34 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 - Nhc HS v hc bi TUN 24 ễN TP BI HT : CH CHIM NH D THNG (Tit PPCT: 24 ) I MC TIấU - HS thuc bi, th hin chn xỏc giai iu, li ca ca bi - Bit va hỏt va vn ng ph ho nh nhng ca bi II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1 n nh t chc - GV n, HS khi ng ging 2Kim tra bi c - Bi: Chỳ chim . Yên 6 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 II. CHUN B: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. . Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 9 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV hng dn HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Mỳa. Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 12 Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 20 11 - 20 12 III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV n, HS khi ng ging 2. Kim tra bi c - Bi : Xoố hoa -

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan