Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán 2015

26 1.2K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 18:37

Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ VẤN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN B- BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1:  m   3 2 3 3( 2) 3 1y x x m x m= - + + + -  ¡   ( ) 3 2 2 2 3 3 1 3 1y x x m x m= - + + - - -   ( ) ( ) ( ) 3 2 1 3 3 2 3 3 y m x m x m x= - - + + + -  ¡  Bài 2:   m   3 2mx m y x m + - = +  !"#$%&  2 1 mx y x m - = - + '()#$%& Bài 3:   m   ( ) 3 2 2 1 1y x mx m x= - - + + )* 0;2 é ù ê ú ë û   ( ) 3 2 3 1 4y x x m x m= + + + + () ( ) 1;1-   3 2 3 4y x x mx= + - - () ( ) 0;+¥  + ( ) 3 2 1 2 1 2 3 y x mx m x m= - + - - + () ( ) 2;0-   4mx y x m + = + () ( ) ;1- ¥  Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 1 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 VẤN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CÙA HÀM SỐ A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN B - BÀI TẬP RÈN LUYỆN   ( ) 3 2 2 3 3 1y x mx m x m= - + - + *,** 2x =   ( ) 2 3 2 5 6 6 6y m m x mx x= - + + + - *,* 1x =   3 2 3 12 2y mx x x= + + + *,** 2x =  + ( ) 3 2 2 1 1 1 3 y x mx m m x= - + - + + *,* 1x = -&*,* .,,/01  3 2 4y x mx= - + - ! ( ) 2;0M ,* VẤN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ. A - LÝ THUYẾT CƠ BẢN B- BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1 :$234536&7% = −y lnx x  Bài 2:89:48::%;6#7< = )= >x x+ )* ?@ = π       Bài 3:$234$53% [ ] # @# ?@  =A)# y π = ∈ Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 2 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Bài 4:$23B53%.< = > x− Bài 5:$234$53% x e y x e e = + )* [ln2 ; ln4] Bài 6$234$53%;6#7< = # = #+ −  Bài 7 : $23%. = lnx x− . Bài 8: $23453%y = 3 2 2x 3x 12x 2+ − +  −[ 1; 2] Bài 9:$234$53% C=> += xy )* [ ] C@?  Bài 10: 89:B8::% > Dy x x = + +  [ ] >@ C− − Bài 11 $234E3% ;6#7<# > FDG# = A=)* [ ] >@C− @ ;6#7<# > FCH# = A=)* [ ] >@C− Bài 12 $23B$53%.<)=#FC)*I?@JK Bài 13$234$53% 6 7 x f x xe − = )* [ ] ?@=  VẤN ĐỀ 4: KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG TỐN A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 3 1./ KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ L/2C:!"#$ L/2=M*) / y  N) ? / y = O L/2D2* L/2>9!"6(!P4,7 L/2Q$"R L/2GST4!#EM#1% 2./ VIẾT Pt TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ ( ) ( ):C y f x= TẠI 1 ĐIỂM ( ) ? ? ;M x y L/2CM*) ( ) / ?f x =  L/2=M ( ) ? = / ?f x  L/2DN1 ( ) ( ) ? ? ? / y y f x x x− = − 3./ BIỆN LUẬN THEO ĐỒ THỊ ( ) ( ):C y f x= SỐ NGHIỆM Pt: ( ) ?,F m x = : L/2CU/"/04P+* ( ) ( ) f x g m= L/2=9!"!VO%"/0W))%6N7 ( ) y f x= 4/XY ( ) :d y g m=  L/2DZ,4)[O%"/0 4./ SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ ( ) ( ):C y f x= VÀ ĐƯỜNG THẲNG ( ) :d y g x= : L/2C9!""/0)\)%+46N7 ( ) ( ) ( ) Cf x g x= L/2=9!"!]/06C7&)O6N74+&3.)  Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B- BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1: N) 3 2 6 9 4y x x x= - + - + 1)-)$,44T6N7%W) 2) S"/0".%6N7*)%6N742R) 3) m "/0^.&DO"^O 3 2 6 9 4 0x x x m- + - + = Bài 2: N) 3 2 3 3y x x x= - + 1)-)$,44T6N7%W) 2) S"/0".%6N7".))42/XY&"/0 .<D# Bài 3:N) 4 2 4 3y x x= - + - 1)-)$,44T ( )C %W) 2) Z,4)6N7BW.O!O%"/0 4 2 4 3 2 0x x m- + + = 3) S"/0".426N7*6N7&)\_ 3  Bài 4 N) 2 1 1 x y x - = - 1)-)$,44T6N7%W) =7 S"/0".426N7".&O& _`> Bài 5: N) 2 2 (4 )y x x= - 1)-)$,44T ( )C %W) 2)   P  (O  %     b   "/0      ^.  &  >  O  "^  O 4 2 4 log 0x x b- + = 3) )*\%A \ ( )C ".*A ))426+7CG#`.A=?CC<? Bài 6: N) 3 2 2 2 ( 1) ( 4) 1y x m x m x m= + + + - - + 1)-)$,44T6N7%(m<= 2) S"/0".%6N7*)%6N742R 3) $$%m*,*x <? Bài 7 N) 1 x y x = + 1)-)$,44T6N7% 2) S"/0".426N7*$)%6N742 :y xD =  3) $$%k/XYd.<(#a6N7*="^O Bài 8: N) 3 2 3 1y x x= - + - &6N7 Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 4 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 1)-)$,44T6N7% 2) Z,4)6N7BW.P(O%k"/0^.&DO"^ O 3 2 3 0x x k- + = Bài 9: N) 4 2 ( 1) 2 1y x m x m= + + - - 6C7 1)-)$,44T6N7%(m<C 2) S"/0".%6N7*6N7&)\_ 3-  3) $$%m6C7&D, Bài 10: N) 4 2 4 2 x y x= - - 1)-)$,44T6N7% 2) M+OM"Y2*b6N74R) 3) m"/0^.&c=O"^O Bài 11: N) 2 2 ( 2) 1y x= - - 1)-)$,44T6N7% 2) Z,4)6C7O!O"/0 4 2 4x x m- =  Bài 12: N) 2 1 1 x y x + = - 1)-)$,44T6N7% 2) S"/0".%6N7*6N7&\_Q Bài 13: N) 3 2 ( ) 2 3 3 x y f x x x= = - + - 1)-)$,44T6N7% 2) S"/0".%6N7*6N7&)\# ? B42 0 ( ) 6f x ¢¢ =  3) m"/0 3 2 6 9 3 0x x x m- + + = &c=O"^O Bài 14: N) 4 2 1 2 2 y x x= - 1)-)$,44T6N7% 2) M+OM"Y2*b6N742R) Bài 15: N) 2 ( 3) 2 x x y - = 1)-)$,44T6N7% 2) S"/0".%6N7*)%6N742R) 3) P(O%k "/0^.&O+.3 3 2 3 0x x k- - =  Bài 16: N) 3 2 1 x y x - = - 1)-)$,44T ( )C % 2) S"".%6N7".4&42/XY : 1 0x yD - + = 3)$$%k 6N74+.<(#FDa*="^O Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 5 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Bài 17 :N) 4 2 1 3 5 4 2 4 y x x=- + - 1)-)$,44T6N7% 2)S"/0".%6N7*,%& 3) $$%m "/0^.&>O"^O 4 2 6 1 4 0x x m- + - = Bài 18:N).<# D A6CF=7# = A6=F7#AA=6C7 C -)$,44T%6C7(<= = 6C7&,*B,4)\,E0C Bài 19:N) D C = x y x − − = −  C7-)$,44T =7 S"/0".%W)".4&42/X_ C Q > Q ?d y x+ − = D7N1_/XY  = m l y x m= − + a6N7*"^ONBZ !"$%NZ53 Bài 20N) 3 2 3 2y x x = − + − B6N7 C-)$,44T =S"/0M". ∆ 426N7*d6?BF=7 D+/XYe-6CB?7&O&$/XY+a6N7*D "^O Bài 21N) 3 2 1 3 y x x = − C -)$,44T6N7% = N1_/XY 1 1 3 y x = − a6N7*D"^OdBfBL)&f %)*dLM+OM%$gdL Bài 22N) 2 1 1 x y x + = − &6N7 C-)$,44T =6N7a/XY6+7 ( 1) 3y m x = + + *="^OdBL!h6FC@D7 dL Bài 23N) 1 1 x y x − + = + &6N7 C-)$,44T =fg#".ef))42/XY6Z7 2y x = − Bài 24N) 2 3 x y x + = − B6N7 C -)$44T6N7% =S"/0".426N7* 3 1; 2 A   −  ÷   Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 6 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 D ( )M C ∈ ))()$'fNU_()$'fO! Bài 25: N_.<# D F# = F=#AC&\,*4\,42i Bài 26:.<6>FQ7)#A6=FD7#A = `DAC x R ∀ ∈ Bài 27N) D = C C 6 C7 D6 =7 D D y x m x m x = − − + − + S2$)%*, **#<? Bài 28: ( ) > D = . #  >#  D  C #  C = + + + + &\, Bài 29: N) =# D . C # − = − -)$,44T6N7% M+OM"Y2*b6N74XY#<=@#<> Bài 30: N).<# > `=#j -)$,44T% U"/0# > `=#jA)`C<?&>O"^O Bài 31:N) > = C D . # D# = = = − + -)$44T6N7% S"/0".%6N7*\6N7&)\# ) <= P(O%"/0&>O# > `G#jACA<? Bài 32:N).<#j6`#j7 -)$,44T6N7%(<> S"/0".426N7*&)\# ) <`C Bài 33N).< D# D # = + − -)$,44T6N7%W) S"/0".426N7*)%6N74R Bài 34N).< =# C # = − − -)$,44T6N7%W) N1_42i$%B/XY.<#`a6N7*"^O Bài 35 N).< =# C # C + − -)$44T6N7% S"/0".42426N7*)%6N74Rg# /XY+.<`#Aa6N7*"^O Bài 36: N).< # C # C − + + -)$,44T6N7%W) fg#".ef))42/XY6Z7.<`=# Bài 37: N) =# . # C − = + -)$44T6N7% /XY+.<#A=a$%6k7 Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 7 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 CHỦ ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 8 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B- BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1: 8$"/0l C 3 1 4 16 x+ = = 1 2 3 3 1 2 .3 6 x x x+ + + = D 2 2 5 2 1 2 8 x x x+ + + = > 1 5.8 100 x x+ = Q 3 1 8 2 9 3 x x - - = G 1 2 2 .3 .5 200 x x x+ - = m 2 25 125 5 8 64 x x ỉư ỉ ư ÷ ÷ ç ç ÷ ÷ = ç ç ÷ ÷ ç ç ÷ ÷ ç ç è ø è ø H 5 17 7 3 32 0,25.125 x x x x + + - - = n 2 2 8 36.3 x x x - + = C? 2 1 3 3 18 x x+ + - = CC 1 2 3 1 5 5 5 3 3 3 x x x x x x+ + + + + + = + + C= 1 1 2.3 6.3 3 9 x x x+ - - - = CD ( ) 2 3 2 2 3 2 2 x - = + C> ( ) ( ) 1 1 1 5 2 5 2 x x x - - + + = - CQ 1 5.8 500 x x x - = CG x x x x= Cm ( ) 1 2 2 1 x x x - - = CH ( ) 2 2 1 x x x - - = Cn ( ) 2 1 2 1 1 x x x - - + = =? ( ) 3 1 1 x x - + = =C ( ) ( ) 2 5 4 4 2 2 3 3 x x x x x - + + + = + Bài 2: 8$"/0l C 9 5.3 6 0 x x - + = = 1 2 2 15.2 8 0 x x+ + - = D 1 2 5 5 124 x x+ - - = > 1 5 5 4 0 x x- - + = Q 2 2 2 3 2.3 27 0 x x- - - - = G 1 5 25 6 x x- + = m 2 5 1 3 36.3 9 0 x x+ + - + = H 2 2 2 2 4 9.2 8 0 x x+ + + + = n 2 2 2 2 1 3 28.3 9 0 x x x x+ + + - + = C? 2 1 1 3.5 2.5 0,2 x x- - - = CC 2 2 sin cos 2 4.2 6 x x + = C= 2 2 4 16 10.2 x x- - + = CD 1 5 5 4 0 x x- - + = C> 1 1 1 8 2 18 2 2 2 2 2 2 x x x x x- - - + = + + + Bài 3: 8"/0l C 25 15 2.9 x x x + = = 1 1 9 13.6 4 0 x x x+ + - + = D 2 1 49 2.35 7.5 0 x x x+ - - = > 1 1 1 2.4 6 9 x x x + = Bài 4: 8$"/0l C ( ) ( ) 2 3 2 3 4 x x + + - = = 3 3 5 2 6 5 2 6 10 x x ỉ ư ỉ ư ÷ ÷ ç ç + + - = ÷ ÷ ç ç ÷ ÷ ç ç è ø è ø D ( ) ( ) 3 5 21 7 5 21 2 x x x+ - + + = Q ( ) ( ) 3 1 5 8 5 2 6 5 2 6 x x+ + + = - Bài 5: 8$"/0 C 2 2 2 2 4.2 2 4 0 x x x x x+ - - - + = = 2 2 5 6 1 6 5 2 2 2.2 1 x x x x- + - - + = + D ( ) 2 2 2 1 1 4 2 2 1 x x x x + + - + = + > 2 2 2 3 2 6 5 2 3 7 4 4 4 x x x x x x- + + + + + + = Bài 6: 8"/06/4P"/0M7 C 25.2 10 5 25 x x x - + = = 1 12.3 3.15 5 20 x x x+ + - = D 1 12 3 4 x x x + = + > 12 6 4.3 3.2 x x x + = + Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 9 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thiết Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 VẤN ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 10 [...]... Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Page 23 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Page 24 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B- BÀI TẬP RÈN LUYỆN I -MẶT CẦU Bài 1: Viết phương trình mặt cầu (S ) trong... THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t 4 Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 2 Bài 2 5Gia i phương trình trên tập số phức z + z – 12 = 0 Bài 26 : Đề tốt nghiệp năm 2009( GDTX) Cho số phức z = 3 – 2i Xác định phần thực và phần ảo của số phức z2 + z Bài 27: (đề thi tốt nghiệp 2010) Cho số phức z1 = 1 + 2i, z2 = 2 – 3i Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 – 2z2 Bài 28: (đề thi tốt nghiệp. .. ỨNG DỤNG A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 13 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B – BÀI TẬP CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 14 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B - BÀI TẬP RÈN LUYỆN VẤN ĐỀ 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN Bài 1: Tính các tích phân sau đây... = 1 quanh trục hồnh Ox Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 16 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 CHỦ ĐỀ 4: SỐ PHỨC A – LÝ THUYẾT Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 17 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B – BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1 : Tìm phần thực, phần ảo của số phức i + (2 – 4i) – (3 –... + i) 2 (1 − 2i ) Bài 30: (Đề thi đại học khối A 2010) Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình:z2 + 2z +10 = 0 Tính gia trị của biểu thức A = z12 + z22 CHỦ ĐỀ 5+6: KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHỐI TRỊN A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 19 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t B –BÀI TẬP RÈN LUYỆN Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 VẤN ĐỀ 1 - KHỐI ĐA DIỆN Bài...Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B- BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 1: Gia i các phương trình logarit sau : 1/ log3 ( 2x - 1) = - 2 2/ log2 ( x + 2) - log2 ( x - 2) = 2 2 3/ log( x + 2x - 3) + lg( x + 3) = lg( x - 1) 4/ 2log25 ( 3x - 11) + log5 ( x - 27) = 3 + log5 8 3 5/ log5 x + log0,2 x + log 25 x = 7 6/ log2 x + log2 ( x - 1) = 1 3 Bài 2: Gia i các phương trình... đáy sao cho góc giữa AB và trục hình trụ là 30o Tính khoảng cách giữa AB và trục hình trụ Bài 6: Cho lăng trụ tam gia c đều ABC.A’B’C’ cạnh a chiều cao bằng 2a Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 21 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 a) Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp lăng trụ b) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp lăng trụ Bài 7: Một khối hộp... x + 3) 3 2 Bài 6: Gia i các bất phương trình logarit 1/ log2 x + 2logx 4 - 3 £ 0 2/ log5 ( 1- 2x) < 1+ log 5 ( x + 1) 3/ 2log5 x - logx 125 < 1 4/ log2x 64 + logx 16 ³ 3 2 2 5/ log1 x + log1 x < 0 6/ 2 4 2 log4 x log2 x 2 + > 1- log2 x 1+ log2 x 1- log2 x 2 Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 12 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 CHỦ ĐỀ 3:NGUN... phẳng (α): 2x + 3y – 6z + 1 = 0 Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 25 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Bài 3: Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm A(1; –2; 5) và ∆ song song với đường thẳng x −1 y + 3 z d: = = 5 −2 1 Bài 4: Trong khơng gian Oxyz, cho hai điểm M(1; 0; 2) và đường thẳng (d) có phương trình tham số  x = 1 + 2t  là  y... Tính các tích phân sau đây : 0 a ∫ ( 1 − e ) xdx x −1 π e b ∫ ( 1 + ln x ) dx 1 Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 c ∫ ( 2 + cos x ) xdx 0 Page 15 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t π Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 π d ∫ ( sin x − 3 x ) xdx π e ∫ ( sin x + cos x ) xdx 0 f 0 ∫( e 0 x − sin x ) xdx Bài 8: Tính các tích phân sau đây : a π 1 e ∫ ( 1 + x ln x ) dx b ∫ ( 3 + xe ) xdx x . THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B – BÀI TẬP CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 14 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG. - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 CHỦ ĐỀ 4: SỐ PHỨC A – LÝ THUYẾT Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 17 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài. THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 VẤN ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT A- LÝ THUYẾT CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu. Hotline: 0908653207 Page 10 Trường THCS - THPT

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan