TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 12 THPT

147 716 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 16:33

Trang :1 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT Chương 1. ESTE – LIPIT Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . Bài 1. ESTE . I. Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este Este đơn chức RCOOR , Trong đó R là gốc hidrocacbon hay H; R ’ là gốc hidrocacbon Este no đơn chức : C n H 2n O 2 ( với n ≥ 2) Tên của este : Tên gốc R ’ + tên gốc axit RCOO (đuôi at) Vd : CH 3 COOC 2 H 5 : Etylaxetat CH 2 =CH- COOCH 3 : metyl acrylat II.Lí tính :- nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số cacbon : axit > ancol > este -Một số mùi đặc trưng : Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butiat ,etyl propionat có mùi dứa III TÍNH CHẤT HÓA HỌC : a.Thủy phân trong môi trường axit : tạo ra 2 lớp chất lỏng , là phản ứng thuận nghịch (2 chiều ) RCOOR , + H 2 O 2 4 o H SO d t → ← RCOOH + R , OH b.Thủy phân trong môi trường bazơ ( Phản ứng xà phòng hóa ) : là phản ứng 1 chiều RCOOR , + NaOH → 0 t RCOONa + R , OH * ESTE đơn chức đốt cháy tạo thành CO 2 và H 2 O . 2 2 CO H O n n = ta suy ra este đó là este no đơn chức , hở (C n H 2n O 2 ) IV.ĐIỀU CHẾ : axit + ancol 0 2 4 ,H SO đ t → ← este + H 2 O RCOOH + R ’ OH 0 2 4 ,H SO đ t → ← RCOOR ’ + H 2 O . Bài 2. Lipit. I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực. II. Chất béo: 1/ Khái niệm: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Công thức:R 1 COO-CH 2 R 1 ,R 2 ,R 3 : là gốc hidrocacbon | R 2 COO-CH | R 3 COO-CH 2 Vd:[CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 : tristearoylglixerol (tristearin) 2/ Tính chất vật lí: -Ở nhiệt độ thường,chất béo ở trạng thái lỏng khi trong phân tử có gốc hidrocacbon.Ở trạng thái rắn khi trong phân tử có gốc hidrocacbon no. 3/ Tính chất hóa học: a.Phản ứng thủy phân: [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 +3H 2 O o H t + → ← 3CH 3 (CH 2 ) 16 COOH+C 3 H 5 (OH) 3 c. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo) (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 +3H 2 0 175 195 Ni C− → (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 lỏng rắn b. Phản ứng xà phòng hóa: [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 + 3NaOH 0 t → 3[CH 3 (CH 2 ) 16 COONa] +C 3 H 5 (OH) 3 tristearin Natristearat → xà phòng Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp I. Xà phòng 1. Khái niệm“Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia” ▪ muối Na của axit panmitic hoặc axit stearic (thành phần chính) 2. Phương pháp sản xuất - Đun chất béo với dung dịch kiềm trong các thùng kín, ở t o C cao → xà phòng (R-COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → Ct o 3R-COONa + C 3 H 5 (OH) 3 - Ngày nay, xà phòng còn được sx theo sơ đồ sau: Ankan → axit cacboxylic→ muối Na của axit cacboxylic Trang :2 II. Chất giặt rửa tổng hợp 1. Khái niệm “Chất giặt rửa tổng hợp là những chất không phải là muối Na của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng” hoặc:“Chất giặt rửa tổng hợp là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra các phản ứng hoá học với các chất đó” 2. Phương pháp sản xuất - Sản xuất từ dầu mỏ, theo sơ đồ sau: Dầu mỏ → axit đođexylbenzensunfonic → natri đođexylbenzensunfonat - Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm: dùng được cho nước cứng, vì chúng ít bị kết tủa bởi ion Ca 2+ - Xà phòng có nhược điểm: khi dùng với nước cứng làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến vải sợi III. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp Muối Na trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, da, Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Este có CTPT C 2 H 4 O 2 có tên gọi nào sau đây : A. metyl axetat B. metyl propionat C. metyl fomat D. etyl fomat Câu 2. Đun nóng este X có CTPT C 4 H 8 O 2 trong dd NaOH thu được muối natri và ancol metylic vậy X có CTCT là : A. CH 3 COOC 2 H 5 B. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 C.HCOOCH(CH 3 ) 2 D. CH 3 CH 2 COOCH 3 Câu 3. Este nào sau đây sau khi thủy phân trong môi trường axit thu được hổn hợp sản phẩm gồm 2 chất đều tham gia phản ứng với dd AgNO 3 /NH 3 A. HCOOCH 2 CH 3 B. CH 3 COOCH 2 CH 3 C.HCOOCH=CH-CH 3 D. HCOOCH 2 CH=CH 2 Câu 4.Thủy phân 0,1 mol este CH 3 COOC 6 H 5 cần dùng bao nhiêu mol NaOH A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Câu 5. Đun 12 gam axit axetic với ancol etylic (H 2 SO 4 đ,t 0 ) . khối lượng của este thu được là bao nhiêu biết hiệu suất phản ứng là 80 % ? A.14,08 gam B.17,6 gam C.22 gam 15,16 gam Câu 6. Chọn câu đúng trong các câu sau: A.Dầu ăn là este của glixerol. B.Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. C.Dầu ăn là este. D.Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. Câu 7.:Khi cho một chất béo tác dụng với kiềm sẽ thu được glixerol và: A.Một muối của axit béo B.Hai muối của axit béo C.Ba muối của axit béo D.Một hỗn hợp muối của axit béo. Câu 8. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C 17 H 35 COOH và C 15 H 31 COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 9. Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là: A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat Câu 10. Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.CTCT A là: A.HCOOCH(CH 3 ) 2 B.CH 3 CH 2 COOCH 3 C.C 2 H 3 COOC 2 H 5 D.HCOOCH 2 CH 2 CH 3 ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC Câu 1: (CĐA-2007) Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 50%. B. 75%. C. 55%. D. 62,5%. Câu 2: (CĐA-2007)Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. isopropyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. etyl propionat. Câu 3: (CĐA-2007)Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. HCOOCH=CH 2 . C. HCOOCH 3 . D. CH 3 COOCH=CH-CH 3 . Trang :3 Câu 4: (CĐA-2008)Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH 4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH 2 =CH-COO-CH 2 -CH 3 . B. CH 3 -COO-CH=CH-CH 3 . C. CH 2 =CH-CH 2 -COO-CH 3 . D. CH 3 -CH 2 -COO-CH=CH 2 . Câu 5: (CĐA-2008)Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: A. 400 ml. B. 200 ml. C. 300 ml. D. 150 ml. Câu 6: (CĐA-2008)Đun nóng 6,0 gam CH 3 COOH với 6,0 gam C 2 H 5 OH (có H 2 SO 4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là: A. 8,8 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 4,4 gam. Câu 7: (CĐA-2009)Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH 2 =CHCH 2 COOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CHCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH=CH 2 . D. CH 2 =CHCOOC 2 H 5 . Câu 8: (CĐA-2010)Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (M X < M Y ). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O 2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO 2 (đktc) và 4,5 gam H 2 O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là A. CH 3 COOCH 3 và 6,7 B. HCOOC 2 H 5 và 9,5 C. HCOOCH 3 và 6,7 D. (HCOO) 2 C 2 H 4 và 6,6 Câu 9: (CĐA-2010)Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H 2 SO 4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% Câu 10: (ĐHA-2007)Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là A. C 15 H 31 COOH và C 17 H 35 COOH. B. C 17 H 33 COOH và C 15 H 31 COOH. C. C 17 H 31 COOH và C 17 H 33 COOH. D. C 17 H 33 COOH và C 17 H 35 COOH. Câu 11: (ĐHA-2007)Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12: (ĐHA-2007)Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C 2 H 5 OH (có xúc tác H 2 SO 4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3 COOH và 1 mol C 2 H 5 OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH 3 COOH cần số mol C 2 H 5 OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. Câu 14: (ĐHB-2008) Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C 7 H 12 O 4 . Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH 3 OOC–(CH 2 ) 2 –COOC 2 H 5 . B. CH 3 COO–(CH 2 ) 2 –COOC 2 H 5 . C. CH 3 COO–(CH 2 ) 2 –OOCC 2 H 5 . D. CH 3 OOC–CH 2 –COO–C 3 H 7 . Câu 15: (ĐHB-2008) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. Câu 16: (ĐHB-2008)Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. CH 3 COOH và CH 3 COOC 2 H 5 . B. C 2 H 5 COOH và C 2 H 5 COOCH 3 . C. HCOOH và HCOOC 2 H 5 . D. HCOOH và HCOOC 3 H 7 . Câu 17: (ĐHB-2008)Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 27,75. B. 24,25. C. 26,25. D. 29,75. Câu 18: (ĐHA-2008)Este X có các đặc điểm sau: Trang :4 - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau; - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là: A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO 2 và 2 mol H 2 O. B. Chất Y tan vô hạn trong nước. C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức. D. Đun Z với dung dịch H 2 SO 4 đặc ở 170 o C thu được anken. Câu 19 : (ĐHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H 2 SO 4 đặc ở 140 0 C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. Câu 20: (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là A. HCOOCH 3 và HCOOC 2 H 5 . B. C 2 H 5 COOCH 3 và C 2 H 5 COOC 2 H 5 . C. CH 3 COOC 2 H 5 và CH 3 COOC 3 H 7 . D. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 . Câu 21: (ĐHA-2009)Chất hữu cơ X có công thức phân tử C 5 H 8 O 2 . Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là A. CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 . B. HCOOC(CH 3 )=CHCH 3 . C. HCOOCH 2 CH=CHCH 3 D. HCOOCH=CHCH 2 CH 3 . Câu 22: (ĐHB-2010)Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 6 H 10 O 4 . Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH 3 OCO-CH 2 -COOC 2 H 5 . B. C 2 H 5 OCO-COOCH 3 . C. CH 3 OCO-COOC 3 H 7 . D. CH 3 OCO-CH 2 -CH 2 -COOC 2 H 5 . Câu 23: (ĐHB-2010) Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO 2 (đktc) và 11,7 gam H 2 O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. Câu 24: (ĐHA-2010)Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO 2 bằng 6/7 thể tích khí O 2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 10,56. B. 7,20. C. 8,88. D. 6,66. Câu 25: (ĐHA-2010)Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là A. HCOOH và C 2 H 5 COOH. B. HCOOH và CH 3 COOH. C. C 2 H 5 COOH và C 3 H 7 COOH. D. CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH. Câu 1: Este nào không thu được bằng phản ứng giữa axit và ancol? A Allyl axetat B Vynyl axetat C Etyl axetat D Metyl arcrylat Câu 2: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là A Etyl propionat B Etyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat Câu 3: Ứng dụng của este trong cuộc sống cũng như trong công nghiệp là: A Được dùng điều chế polime để sản xuất chất dẻo B Dùng làm hương liệu trong CN thực phẩm C Dùng làm dung môi D Tất cả đều đúng Câu4: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là: A C 17 H 35 COONa và glixerol B C 17 H 35 COOH và glixerol C C 17 H 31 COONa và etanol D C 15 H 31 COONa và glixerol Câu 5: Cho sơ đồ: CH 4 A  B  C  D  E  CH 4 . Hai chất C, D lần lượt là: A CH 3 COOH và CH 3 COONa B CH 3 CHO và CH 3 COOH C CH 3 COOH và CH 3 COO-CH=CH 2 D C 2 H 5 OH và CH 3 COOH Câu 6: Ở điều kiện thường chất béo tồn tại ở dạng: A Lỏng hoặc rắn B Lỏng hoặc khí C Lỏng D Rắn Câu 7: Cho hỗn hợp hai chất hữu cơ mạch thẳng X, Y tác dụng với NaOH dư thu được một rượu đơn chức và một muối của một axit hữu cơ đơn chức. Nhận xét nào sau đây không đúng? Trang :5 A X, Y là 2 este đơn chức của cùng một axit B X một axit hữu cơ đơn chức, Y rượu đơn chức C X rượu đơn chức, Y là một este đơn chức được tạo ra từ rượu X D X axit đơn chức, Y là một este đơn chức được tạo ra từ axit X Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 (có mặt H 2 SO 4 loãng), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Tử X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: A Propyl fomat B Etyl axetat C Metyl propionat D Ancol etylic Câu 9: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH 2 O. X tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Natri. Công thức cấu tạo của X là: A CH 3 COOCH 3 B HCOOCH 3 C CH 3 COOH D OHCCH 2 OH Câu 10: Số đồng phân đơn chức và tạp chức ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là: A 3 và 4 B 3 và 3 C 2 và 3 D 2 và 5 Câu 11: Có bao nhiêu este có công thức phân tử C 4 H 6 O 2 và chúng đều có thể tạo ra từ phân tử este hóa? A 5 B 2 C 4 D 1 Câu 12: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH (X); HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH (Y); HOCH 2 - CHOH-CH 2 OH (Z); CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 (R); CH 3 -CHOH-CH 2 OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A X, Y, Z, T. B Z, R, T. C X, Y, R, T. D X, Z, T. Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng A Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh. B Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng. C Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. D Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng. Câu 14: Lipit là những chất hữu cơ có trong tế bào sống và? A Tan trong nước và được dùng làm dung môi hữu cơ không phân cực B Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực C Tan trong nước và tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực D Không tan trong nước và không tan dung môi hữu cơ không phân cực Câu 15: Axit béo là? A Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn phân nhánh B Những axit đơn chức có mạch cacbon dài phân nhánh C Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn, không phân nhánh D Những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh Câu 16: Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây, chất nào là este: a. CH 3 CH 2 COOCH 3 ;b. CH 3 OOCCH 3 ; c. HOOCCH 2 CH 2 OH; d. HCOOC 2 H 5 A a, b, c, d B a, c, d C a, b, d D b, c, d Câu 17: Chất béo có tính chất chung nào với este? A Tham gia phản ứng xà phòng hóa B Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ C Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường bazơ D Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit Câu 18: Số đồng phân cấu tạo có chức este là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C 8 H 8 O 2 là: A 3 B 6 C 5 D 4 Câu 19: Chất béo nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường? A (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 B (C 17 H 31 COO) 3 C 3 H 5 C C 15 H 31 COOC 3 H 5 (OOCC 17 H 35 ) 2 D (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 Câu 20: Chất béo là? A Đieste của glixerol với các axit B Trieste của glixerol với các axit C Đieste của glixerol với các axit béo D Trieste của glixerol với các axit béo Câu 21: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH 3 OOCCH 2 CH 3 . Tên gọi của X là: A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionat D Propyl axetat Câu 22: Hợp chất hữu cơ X có công thức C 4 H 8 O 2 . Thủy phân X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ Y, Z. Oxi hóa Y thu được Z. X là: A Metyl axetat B Etyl propionat C Etyl axetat D Metyl propionat Câu 23: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và rượu metylic. Công thức của X là A Etyl propionat B Metyl axetat C Metyl propionat D Etyl axetat Câu 24: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có công thức phân tử C 2 H 4 O 2 và tác dụng được với dung dịch NaOH là A 1 B 3 C 4 D 2 Trang :6 Câu 25: Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây: A Không tan trong nước, nặng hơn nước, có thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. B Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. C Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. D Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. Câu 26: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ bằng 36,364%. Công thức phân tử của X là A. C 2 H 4 O 2. . B. C 4 H 8 O 2. C. C 3 H 6 O 2. D. CH 2 O 2 . Câu 27: Cho các chất sau: CH 3 OH (1); CH 3 COOH (2); HCOOC 2 H 5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (3);(1);(2). B. (2);(1);(3). C. (1);(2);(3). D. (2);(3);(1). Câu 28: metyl fomiat có công thức phân tử là: A. HCOOCH 3 . B. CH 3 COOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. HCOOC 2 H 5 . Câu 29: Este có công thức phân tử CH 3 COOCH 3 có tên gọi là: A. metyl axetat. B. vinyl axetat. C. metyl fomiat. D. metyl propionat. Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit có tính thuận nghịch. B. Công thức chung của este giữa axit no đơn chức và rượu no đơn chức là C n H 2n O 2 (n ≥ 2). C. phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng không có tính thuận nghịch. D. Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với ancol. Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. B. phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H 2 SO 4 đặc là phản ứng một chiều. C. khi thủy phân chất béo luôn thu được C 2 H 4 (OH) 2 . D. phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc bazơ luôn thu được glixerol. Câu 32: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương: A. CH 3 COOH. B. C 3 H 7 COOH. C. HCOOC 3 H 7 . D. CH 3 COOCH 3 . Câu 33: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là: A. C 2 H 5 COOCH 3 . B. HCOOCH 3 . C. C 2 H 5 COOC 2 H 5 . D. HCOOC 2 H 5 . Câu 34: Phản ứng nào sau đây xảy ra: A. CH 3 COOCH 3 + Na. B. CH 3 COOH + AgNO 3 /NH 3 . C. CH 3 COOCH 3 + NaOH. D. CH 3 OH + NaOH Câu 35: Este X có CTPT C 4 H 8 O 2 có thể được tạo nên từ ancol metylic và axit nào dưới đây A. Axit propionic. B. Axit butiric. C. Axit fomic. D. Axit axetic. Câu 36: Phản ứng hóa học đặc trưng của este là: A. Phản ứng trung hòa. B. Phản ứng xà phòng hóa. C. Phản ứng oxi hóa. D. Phản ứng este hóa. Câu 37: Thuỷ phân este trong môi trường kiềm, khi đun nóng, gọi là phản ứng: A. Xà phòng hoá B. Este hoá C. Hiđrat hoá D. Kiềm hoá Phần 2 Câu 1: Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 25% thì khối lượng este thu được là: A. 0,75 gam. B. 0,74 gam. C. 0,76 gam. D. Kết qủa khác. Câu 2: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan là 5,5. Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 20,4 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của este A là A. n – propyl fomiat B. iso – propyl fomiat C. etyl axetat D. metyl propionat Câu 3: Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat và este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylfomiat là: A. Kết qủa khác. B. 68,4%. C. 55,2%. D. 44,8%. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15,68 lit khí CO 2 (đktc). Khối lượng H 2 O thu được là A. 25,2 gam B. 50,4 gam C. 12,6 gam D. 100,8 gam Câu 5: Mệnh đề không đúng là: A. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 có thể trùng hợp tạo polime. B. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 cùng dãy đồng đẳng với CH 2 = CHCOOCH 3 . C. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng được với dung dịch brom. Trang :7 D. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđêhit và muối. Câu 6: Ứng với công thức C 4 H 8 O 2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 7: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? A. 8,2 gam B. 10,5 gam. C. 12,3 gam D. 10,2 gam Câu 8: Cho 9,2g axit fomic t.dụng với ancol etylic dư thì thu được 11,3 g este.Hiệu suất của p.ứng là: A. 65,4%. B. 76,4%. C. Kết qủa khác. D. 75,4%. Câu 9: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương: A. HCOOCH 3 . B. Tất cả đều được. C. HCOOC 3 H 7 . D. HCOOH. Câu 10: Số đồng phân este của C 4 H 8 O 2 là? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 11: Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 1,64 gam. B. 4,28 gam. C. 5,20 gam. D. 4,10 gam. Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 8,96 lít CO 2 (ở đktc) và 7,2 gam nước. Nếu cho 8,8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 9,6 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. axit propionic. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. ancol metylic. Câu 13: Hai sản phẩm của phản ứng thủy phân este X (trong môi trường axit) đều tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức phân tử phù hợp với X có thể là A. C 2 H 6 O 2 . B. C 3 H 6 O 2 . C. C 2 H 4 O 2 . D. C 3 H 4 O 2 . Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 31,36 lit khí CO 2 (đktc). Khối lượng H 2 O thu được là A. 12,6 gam B. 50,4 gam C. 100,8 gam D. 25,2 gam Câu 15: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomiat và metyl axetat tác dụng với NaOH thì hết 150 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng metyl fomiat trong hỗn hợp là A. 6 gam. B. 3 gam. C. 3,4 gam. D. 3,7 gam. Câu 16: Đun 24 gam axit axetic với 27,6 gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 22 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 62,5%. B. 50%. C. 75%. D. 55%. Câu 17: Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là A. 10,00 gam B. 7,04 gam C. 12,00 gam D. 8,00 gam Câu 18: Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thì thu được 22 gam este. Nếu H=25% thì khối lượng ancol etylic phản ứng là: A. 26 gam. B. 46 gam. C. 92 gam. D. Kết qủa khác Câu 19: Ứng với công thức C 3 H 6 O 2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 20: Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 50% thì khối lượng este thu được là: A. 0,74 gam. B. 0,55 gam. C. 0,75 gam. D. 0,76 gam. Câu 21: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat và este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metyl fomiat là: A. 25,42%. B. Kết qủa khác. C. 42,32%. D. 68,88%. Câu 22: Hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C 3 H 6 O 2 . Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 9,60 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC 2 H 5 . B. CH 3 CH 2 COOH. C. CH 3 COOCH 3 . D. HOC 2 H 4 CHO. Câu 23: Câu nhận xét nào sau đây không đúng: A. este có nhiệt độ sôi thấp vì axit có liên kết hiđrô liên phân tử. B. Este không tan trong nước vì không tạo được liên kết hiđrô với nước. C. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tạo ra nó vì este dễ bay hơi. D. Axit sôi ở nhiệt độ cao vì có liên kết hiđrô liên phân tử giữa các phân tử axit. Câu 24: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là: A. C 2 H 5 COOC 2 H 5 . B. CH 3 COOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOCH 3 . Trang :8 Câu 25: Cho 0,01 mol este hữu cơ mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH. E thuộc loại este: A. đơn chức B. hai chức C. ba chức D. không xác định Câu 26: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerin thu được là: A. 13,8 B. 6,975 C. 4,6 D. đáp án khác Câu 27 : Khi cho 178 kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120 kg dd NaOH 20%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) xà phòng thu được là : A. 61,2 B. 183,6 C. 122,4 D. 146,8 Câu 28: Triglixerit là este 3 lần este của glixerin. Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerin với hh 3 axit RCOOH, R'COOH, R''COOH (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác): A. 6 B. 9 C. 12 D. 18 Câu 29: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi: A. giảm nồng độ rượu hay axit B. cho rượu dư hay axit dư C. dùng chất hút nước để tách nước D. cả B, C Câu 30: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi thực hiện? A. Giảm nồng độ rượu hay axit. B. Cho rượu dư hay axit dư. C. Dùng chất hút nước để tách nước. D. Chưng cất ngay để tách este ra. Câu 31: Rượu nào cho phản ứng este axit CH 3 COOH dễ nhất: A. Butan-1-ol B. Butan-2-ol C. Rượu isobutylic D. 2-metyl,propan-2-ol Câu 32: Chất x có CTPT C 4 H 8 O 2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C 2 H 3 O 2 Na và chất Z có công thức C 2 H 6 O. X thuộc loại chất nào sau đây: A. Axit B. Este C. Anđêhit D. Ancol Câu 33: Cho các yếu tố sau đây về phản ứng este hoá: 1) hoàn toàn 2) Có giới hạn 3) toả nhiệt mạnh 4) Nhanh 5) Chậm; phản ứng este hoá nghiệm đúng các yếu tố nào? A. 1,3 B. 2,4 C. 2,5 D. 3,5 Câu 34: Làm bay hơi 7,4 (g) một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 (g) khí oxi ở cùng đk về nhiệt độ, ap suất; công thức phân tử của A là: A. C 3 H 6 O 2 B. C 4 H 8 O 3 C. C 5 H 10 O 4 D. Kết quả khác Câu 35: Xà phòng hoá 22,2 (g) hỗn hợp este là HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 bằng lượng dd NaOH vừa đủ, các muối tạo ra được sấy khô đến khan và cân được 21,8(g). Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, Số mol HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 lần lượt là: A.0,15(mol) và 0,15(mol) B. 0,2 (mol) và 0,1(mol) C. 0,1(mol) và 0,2(mol) D. 0,25(mol) và 0,5(mol) TỰ LUẬN Bài 36: chia hỗn hợp hai este đồng phân, mạch hở (thành phần chứa C, H, O) làm hai phần bằng nhau. Hoá hơi hết phần 1 thu được 4,48 lít hơi (136,5 o C và 1,5 atm). Đem xà phòng hoá hoàn toàn phần 2 bằng 300 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản phản ứng thu được chất rắn khan A và 8,5 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Nung A trong bình kín chứa lượng O 2 vừa đủ tới phản ứng hoàn toàn thu được các sản phẩm cuối cùng là Na 2 CO 3 , 22 gam CO 2 và 7,2 gam H 2 O. Tìm công thức cấu tạo hai este. Bài 37 Hai hợp chất hữu cơ A, B mạch hở (thành phần chứa C, H, O), đơn chức, đều tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A và B cần 0,375 mol O 2 thu được 0,3 mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. 1-Cho biết A, B thuộc loại hợp chất gì? Chứng minh rằng A, B không làm mất màu dung dịch Br 2 . 2-Tìm công thức phân tử của A và B, biết khối lượng phân tử của B lớn hơn A là 28 đv.C. Bài 38 TVT-00): Hỗn hợp X gồm hai este có tỉ lệ mol 1:3. Đem a gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH thì sau phản ứng thu được 5,64 gam muối của một axit hữu cơ đơn chức và 3,18 gam hỗn hợp hai ancol mạch thẳng. Nếu đốt cháy hết toàn bộ hai ancol trên thì thu được 3,36 lít CO 2 (đktc). Mặt khác nếu đun nóng hỗn hợp hai ancol này trong H 2 SO 4 đặc thì cả hai ancol đều tạo ra olefin. Xác định công thức cấu tạo của hai este và tính a? Bài 39: Thuỷ phân este A có công thức phân tử C 7 H 6 O 2 trong môi trường axit thu được hai sản phẩm B và C. Biết B có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, C tác dụng với dung dịch Br 2 tạo kết tủa màu trắng. Xác định công thức cấu tạo của A,B,C. Ngoài những tính chất hoá học trên hãy nêu những tích chất hoá học khác của B và C. Lấy ví dụ minh hoạ Trang :9 Chương 2 . CACBOHIDRAT . Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có CTC : C n (H 2 O) m Cacbohidrat chia làm 3 nhóm chủ yếu : +Monosaccarit là nhóm không bị thủy phân . vd: glucozơ , fuctozơ +Đisaccarit là nhóm mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra 2 phân tử monosaccarit .vd : saccarozơ , mantozơ +Polisaccarit là nhóm mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit . vd : tinh bột , xenlulozơ . BÀI 5. GLUCOZƠ I.Lí tính .Trong máu người có nồng độ glucozơ không đổi khoảng 0,1% . II.Cấu tạo .Glucozơ có CTPT : C 6 H 12 O 6 Glucozơ có CTCT : CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O hoặc CH 2 OH[CHOH] 4 CHO . Glucozơ là hợp chất tạp chức Trong thực tế Glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng: dạng α-glucozơ và β- glucozơ III. Hóa tính . Glucozơ có tính chất andehit và ancol đa chức ( poliancol ) . 1/ Tính chất của ancol đa chức: a/ Tác dụng với Cu(OH) 2 : ở nhiệt độ thường  tạo phức đồng glucozơ (dd màu xanh lam- nhận biết glucozơ) b/ Phản ứng tạo este: tạo este chứa 5 gốc axit axetic 2/ Tính chất của andehit: a/ Oxi hóa glucozơ: + bằng dd AgNO 3 trong NH 3 : amoni gluconat và Ag (nhận biết glucozơ) + bằng Cu(OH) 2 môi trường kiềm:  natri gluconat và Cu 2 O↓ đỏ gạch (nhận biết glucozơ) b/ Khử glucozơ bằng H 2  sobitol 3/ Phản ứng lên men: ancol etylic + CO 2 IV. 1/ Điều chế: trong công nghiệp + Thủy phân tinh bột + Thủy phân xenlulozơ, xt HCl 2/ Ứng dụng: làm thuốc tăng lực, tráng gương, ruột phích, … V/ Fructozơ: đồng phân của glucozơ + CTCT mạch hở: CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH 2 OH + Tính chất ancol đa chức ( phản úng Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam) Fructozơ OH − → ← glucozơ + Trong môi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ fructozơ bị oxi hóa bởi AgNO 3 /NH 3 và Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm. BÀI 6.SACCAROZƠ ,TINH BỘT ,XENLULOZƠ I. SACCAROZƠ (đường kính) CTPT: C 12 H 22 O 11 -Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. -Không có nhóm chức CHO nên không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom. 3. Tính chất hóa học. Có tính chất của ancol đa chức và có phản ứng thủy phân. a) Phản ứng với Cu(OH) 2 2C 12 H 22 O 11 +Cu(OH) 2 →(C 12 H 21 O 11 ) 2 Cu+2H 2 O màu xanh lam b) Phản ứng thủy phân.C 12 H 22 O 11 +H 2 O + 0 H , t → C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 b) Ứng dụng: dùng để tráng gương, tráng phích. II.TINH BỘT 1. Tính chất vật lí:Là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh 2. Cấu trúc phân tử: Tinh bột thuộc loại polisaccarit, Phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau v cĩ CTPT : (C 6 H 10 O 5 ) n . Cc mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau tạo hai dạng: -Dạnh lò xo không phân nhánh (amilozơ). -Dạng lò xo phân nhánh (amilopectin). Trang :10 Tinh bột ( trong các hạt ngũ cốc , các loại củ ) Mạch tinh bột không kéo dài mà xoắn lại thành hạt có lỗ rỗng 3. Tính chất hóa học. a) Phản ứng thủy phân: tinh bột bị thủy phân thành glucozơ. (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o H t + → n C 6 H 12 O 6 ⇒ dùng để nhận biết iot hoặc tinh bột. b) Phản ứng mu với iot:Tạo thành hợp chất có màu xanh tím III. XENLULOZƠ 1. Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên. -Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước và dung môi hữu cơ, nhưng tan trong nước Svayde (dd thu được khi hòa tan Cu(OH) 2 trong amoniac) . -Bông nõn có gần 98% xenlulozơ 2. Cấu trúc phân tử: - Xenlulozô là một polisaccarit, phân tử gồm nhieàu goác β-glucozô lieân keát vôùi nhau -CT : (C 6 H 10 O 5 ) n hay [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n có cấu tạo mạch không phân nhánh . 3. Tính chất hóa học: a) Phản ứng thủy phân: (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o H t + → nC 6 H 12 O 6 b) Phản ứng với axit nitric [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n + 3nHNO 3 (đặc) 0 2 4 H SO d,t → [C 6 H 7 O 2 (ONO 2 ) 3 ] n + 3nH 2 O Xenlulozơ trinitrat rất dễ cháy và nỗ mạnh không sinh ra khói nên được dùng làm thuốc súng không khói. Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Phát biểu nào sao đây đúng: A. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho phản ứng thủy phân. B. Tinh bột và xenlulozơ có CTPT và CTCT giống nhau. C. Các phản ứng thủy phân của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có xúc tác H + ,t 0 D. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử saccarozơ có nhóm chức CHO Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Thủy phân tinh bột thu được Fructozơ và glucozơ. B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng gương. D. Tinh bột và xenlulozơ có cùng CTPT nn có thể biến đổi qua lại với nhau . Câu 3.Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc , nóng . Để có 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat , cần dùng dd chứa m kg axit nitric ( hiệu suất phản ứng đạt 90%). A. 30 kg B. 21 kg C. 42 kg D. 10 kg . Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Thủy phân tinh bột thu được Fructozơ và glucozơ. B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng gương. D. Tinh bột và xenlulozơ có cùng CTPT nhưng có thể biến đổi qua lại với nhau Câu 5. Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75% , khối lượng glucozơ thu được là : A. 360 g B. 270 g C. 250 g D. 300 g . Câu 5. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về A. CTPT B. tính tan trong nước lạnh C. cấu trúc phân tử D. phản ứng thủy phân Câu 6. Cho các chất : dd saccarozơ , glixerol, ancol etylic , axit axetic. số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở đk thường là : A. 4 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 5 chất Câu 7. Saccarozơ và glucozơ đều có : A. phản ứng với dd NaCl B. phản ứng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo thành dd xanh lam C. phản ứng với AgNO 3 trong dd NH 3 , đun nóng . D.phản ứng thủy phân trong môi trường axit . Câu 8. Saccarozơ có thể tác dụng với các chất A. H 2 /Ni, t o ; Cu(OH) 2 , t o B. Cu(OH) 2 , t o ; CH 3 COOH/H 2 SO 4 đặc , t o C. Cu(OH) 2 , t o ; dd AgNO 3 /NH 3 D. H 2 /Ni, t o ; CH 3 COOH/H 2 SO 4 đặc , t o Câu 9 : cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột → X → Y → Axit axetic . X và Y lần lượt là : A/ glucozơ và ancol etylic B/ mantozơ và glucozơ C/ glucozơ và etyl axetat D/ ancol etylic và anđehit axetic . Câu 10: Khi thủy phân saccarozơ , thu được 270 g hỗn hợp glucozơ và fructozơ thì khối lượng saccarozơ đã thủy phân là : A/ 513 g B /288 g C/ 256,5 g D/ 270 g . [...]... khí và hơi sau khi t cháy l n lư t qua bình 1 ng H2SO4 c, bình 2 ng KOH dư th y kh i lư ng bình 2 tăng 21 ,12 gam Tên g i c a 2 amin là A metylamin và etylamin B etylamin và n-propylamin C n-propylamin và n-butylamin D iso-propylamin và iso-butylamin Câu43: t cháy hoàn toàn h n h p 2 amin ơn ch c, no, b c 1, là ng ng k ti p thu ư c t l mol CO2 và H2O tương ng là 1:2 Công th c c a 2 amin là A C2H5NH2 và. .. ng v a v i 40 gam dd NaOH 4% Công th c c a X là: A H2NC2H3(COOH)2 B H2NC3H5(COOH)2 C (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH Câu 9 ( H KB 2009.) Cho 2 h p ch t X, Y có cùng công th c phân t là C3H7NO2 Khi ph n ng v i dd NaOH, X t o ra H2NCH2COONa và ch t h u cơ Z; còn Y t o ra CH2=CHCOONa và khí T Các ch t Z, T l n lư t là: A CH3OH và NH3 B CH3OH và CH3NH2 C CH3NH2 và NH3 D C2H5OH và N2 Câu 10 ( H KB 2009.) S... -DH-2010 H n h p khí X g m imetylamin và hai hi rocacbon ng ng liên ti p t cháy hoàn toàn 100 ml h n h p X b ng m t lư ng oxi v a , thu ư c 550 ml h n h p Y g m khí và hơi nư c N u cho Y i qua dung d ch axit sunfuric c (dư) thì còn l i 250 ml khí (các th tích khí và hơi o cùng i u ki n) Công th c phân t c a hai hi rocacbon là A C2H6 và C3H8 B C3H6 và C4H8 C CH4 và C2H6 D C2H4 và C3H6 Câu 23: -DH-10Phát bi... aminoaxit no, m ch h và 1 mol amin no, m ch h X có kh năng ph n ng t i a v i 2 mol HCl ho c 2 mol NaOH t cháy hoàn toàn X thu ư c 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2 Các giá tr x, y tương ng là A 8 và 1,0 B 8 và 1,5 C 7 và 1,0 D 7 và 1,5 Câu 26: DH-2010 t cháy hoàn toàn V lít hơi m t amin X b ng m t lư ng oxi v a t o ra 8V lít h n h p g m khí cacbonic, khí nitơ và hơi nư c (các th tích khí và hơi u o cùng... t h u cơ X và Y có cùng công th c phân t là C3H7NO2, u là ch t r n i u ki n thư ng Ch t X ph n ng v i dung d ch NaOH, gi i phóng khí Ch t Y có ph n ng trùng ngưng Các ch t X và Y l n lư t là A vinylamoni fomat và amoni acrylat B amoni acrylat và axit 2-aminopropionic C axit 2-aminopropionic và amoni acrylat D axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic Câu 28: DH-2010 ipeptit m ch h X và tripeptit... 1,35 gam m t gluxit, thu ư c 1,98 gam CO2 và 0,81 gam H2O T kh i hơi c a gluxit này so v i heli là 45 Công th c phân t c a gluxit này là: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n Câu 48/ M t cacbonhidrat X có công th c ơn gi n nh t là CH2O Cho 18 gam X tác d ng v i dung dich AgNO3/NH3 (dư,t0C) thu ư c 21,6 gam bac Công th c phân t X là A C2H402 B C3H6O3 C C6H1206 D C5H10O5 Câu 49/ un nóng dung dich... lo i M và ph n trăm v kh i lư ng c a nó trong h n h p X là: A Al và 75 % B Fe và 25 % C Al và 30 % D Fe và 70 % Hư ng d n: nHCl = 0,4 mol ; nCl2 = 0,25 mol ; nMg = x mol ; nM = y mol 24x + My = 8 (1) - X tác d ng v i dung d ch HCl (M th hi n hóa tr n) → 2x + ny = 0,4 (2) - X tác d ng v i Cl2 (M th hi n hóa tr m) → 2x + my = 0,5 (3) - T (2) ; (3) → y(m – n) = 0,1 → m > n → No duy nh t m = 3 và n = 2... (2,4 + 2x) < 5 → x < 1,3 → x =1,2 → áp án C Ví d 6: Cho m gam b t Fe vào 800 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 0,6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc) Giá tr c a m và V l n lư t là: A 17,8 và 4,48 B 17,8 và 2,24 C 10,8 và 4,48 D 10,8 và 2,24 Hư ng d n: nCu2+ = 0,16 mol ; nNO3– = 0,32 mol ; nH+ = 0,4 mol... m Al và m t oxit s t FexOy (trong i u ki n không có không khí) thu ư c 92,35 gam ch t r n Y Hòa tan Y trong dung d ch NaOH (dư) th y có 8,4 lít khí H2 ( ktc) thoát ra và còn l i ph n không tan Z Hòa tan 1/2 lư ng Z b ng dung d ch H2SO4 c, nóng (dư) th y có 13,44 lít khí SO2 ( ktc) thoát ra Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn Kh i lư ng Al2O3 trong Y và công th c oxit s t l n lư t là: A 40,8 gam và Fe3O4... i u ki n không có không khí) Gi s ch x y ra ph n ng kh Fe3O4 thành Fe Hòa tan hoàn toàn ch t r n sau ph n ng b ng dung d ch H2SO4 loãng (dư) thu ư c 5,376 lít khí H2 ( ktc) Hi u su t ph n ng nhi t nhôm và s mol H2SO4 ã ph n ng là: A 75 % và 0,54 mol B 80 % và 0,52 mol C 75 % và 0,52 mol D 80 % và 0,54 mol Hư ng d n: nAl = 0,2 mol ; nFe3O4 = 0,075 mol ; nH2 = 0,24 mol - Ph n ng x y ra không hoàn toàn: . Trang :1 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT Chương 1. ESTE – LIPIT Phần 1. Tóm tắt lí thuyết . Bài 1. ESTE . I đồng phân đơn chức và tạp chức ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là: A 3 và 4 B 3 và 3 C 2 và 3 D 2 và 5 Câu 11: Có bao nhiêu este có công thức phân tử C 4 H 6 O 2 và chúng đều có thể. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. -Không có nhóm chức CHO nên không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom. 3. Tính chất hóa học. Có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 12 THPT, TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 12 THPT, TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 12 THPT