0

SKKN Biện pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học

37 1,158 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 15:02

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM GIẢM TỈ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Đại hội XI của Đảng họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X và đã trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (nhiệm kỳ 2011 - 2015). Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đề cao trách nhiệm của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. Tiếp tục phát triển và nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đầu tư hợp lý, có hiệu quả xây dựng một số cơ sở giáo dục, đào tạo đạt trình độ quốc tế. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hoá đầu đàn; đội ngũ doanh nhân và lao động lành nghề. Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt đối với người bị thu hồi đất; nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo. Quan tâm hơn tới phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục; thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với người và gia đình có công, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh giỏi, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Tình hình học sinh bỏ học hiện nay đã và đang là tiếng chuông báo động trên phạm vi cả nước. Bến Tre là một trong các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá còn trong tình trạng có số lượng học sinh bỏ học khá cao. Từ nhiều năm học qua, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng đã được các Sở Giáo dục & Đào tạo đặc biệt quan tâm và đưa vào các tiêu chuẩn thi đua tại các đơn vị trường học. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua theo đơn vị lớp, đơn vị trường, cụm, vùng. Tiêu chuẩn nầy còn được đặc biệt quan trọng hơn đối với các trường đạt danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”. Trường tôi thuộc cấp trung học phổ thông của khu vực vùng ven Thị trấn, nơi tập trung học sinh từ các khu vực xã lân cận nên điều kiện đi học nhiều em còn rất khó khăn, do vậy tình trạng học sinh bỏ học hiện nay vẫn là mối quan tâm chủ yếu. Là một nhà quản lí giáo dục việc đảm bảo sỉ số học sinh trong từng năm học là điều tôi rất quan tâm. Để kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học là việc thể hiện “cái tâm” của những bậc làm cha, làm mẹ thứ hai của các em . Nhiều lần có dịp giao lưu với các trường bạn khi báo cáo về tình trạng học sinh bỏ học trường tôi luôn được nhận những câu hỏi xoay quanh vấn đề: “ Làm sao để duy trì tốt sỉ số học sinh bỏ học ” và thực tế trong 3 năm gần đây tỉ lệ học sinh bỏ học của trường liên tục có chiều hướng giảm. Đó là lí do tôi chọn đề tài “ Biện pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học” với mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong vấn đề quản lí duy trì sỉ số học sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. 2. Mục đích nghiên cứu: 2.1.Nhằm nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học của trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn- huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. 2.2. Đề ra biện pháp quản lý cụ thể của hiệu trưởng nhằm giảm số lượng học sinh bỏ học trong những năm tiếp theo của trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn luôn luôn giữ vững một trong hai trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Bến Tre. 3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể được nghiên cứu : 3.1.Đối tượng được nghiên cứu : Các biện pháp quản lý nhằm giảm tỉ lệ hoc sinh bỏ học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn- huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. 3.2.Khách thể được nghiên cứu : Công tác quản lý học sinh trong trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn- huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. 4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài : 4.1.Địa bàn Trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn- huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. 4.2. Quản lý tỉ lệ học sinh bỏ học của hiệu trưởng. 5. Giả thuyết khoa học : Hiện nay hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhằm kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học đặc biệt là các trường trung học phổ thông ở vùng sâu, vùng xa chủ yếu là các trung tâm giáo dục thường xuyên. Song trong công tác quản lý của hiệu trưởng còn nhiều bất cập. Nếu đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn của hiệu trưởng và kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, bạn bè, gia đình và địa phương sẽ làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ở trường trung học phổ thông. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu : 6.1-Hệ thống hóa các vấn đề về lý luận về quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông. 6.2.Tìm hiểu thực trạng và các biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ hoc sinh bỏ học ở trường trung học phổ thôngTrần Văn Ơn– huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre. 6.3.Đề xuất biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ hoc sinh bỏ học ở trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn– huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre. - Nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, theo chương trình giảm tải của Bộ giáo dục và Đào tạo qui định. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, thi đua dạy tốt học tốt; - Vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân các doanh nghiệp, các cơ quan ban nghành đoàn thể trong và ngoài tỉnh hổ trợ học bổng, quần áo, giày tập vở… - Nhà trường phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng vận động các em trở lại trường. 7. Phương pháp nghiên cứu : 7.1.Phương pháp nghiên cứu lý luận (tham khảo các tài liệu, sách báo có liên ) 7.2. Phương pháp điều tra, khảo sát (thông qua phiếu trưng cầu ý kiến) 7.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết 7.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Lý luận về quản lý : 1.1.1.Quản lý : Khi xã hội loài người xuất hiện, một loạt các quan hệ : quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với xã hội và cả con người với chính bản thân mình xuất hiện theo. Điều này làm nảy sinh nhu cầu quản lý. Trải qua tiến trình lịch sử phát triển từ xã hội lạc hậu đến xã hội văn minh, trình độ sản xuất, tổ chức, điều hành xã hội cũng phát triển theo. Đó là tất yếu lịch sử. Ngày nay nhiều người thừa nhận rằng quản lý trở thành một nhân tố của sự phát triển xã hội. Quản lý trở thành một hoạt động phổ biến, diễn ra trong mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ và liên quan đến mọi người. Hiện nay, nước ta đang thực hiện cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới, vấn đề sử dụng và phát huy những ưu việt sẵn có xuất phát từ bản chất xã hội phần lớn phụ thuộc vào quản lý và trình độ tổ chức quản lý, vào hiệu quả và chất lượng quản lý. Theo nghĩa rộng, quản lý là hoạt động có mục đích của con người. Theo nghĩa hẹp, quản lý là sự sắp đặt, chăm nom công việc. Ngoài ra còn có nhiều cách định nghĩa khác nhau về quản lý : -Quản lý là những hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi những con người kết hợp với nhau trong các nhóm, tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung. -Quản lý là quá trình cùng làm việc thông qua các cá nhân, các nhóm cũng như các nguồn lực khác để hoàn thành mục đích chung của một nhóm người, một tổ chức. -Quản lý là một nghệ thuật đạt được mục tiêu đã đề ra thông qua việc điều khiển, phối hợp, hướng dẫn, chỉ huy hoạt động của những người khác. Tóm lại, quản lý là một quá trình tác động có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm khai thác, lựa chọn, tổ chức, và thực hiện có hiệu quả những nguồn lực, những tiềm năng và cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu của tổ chức đã đề ra trong một môi trường đầy biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố : chủ thể, đối tượng, mục tiêu, phương pháp và công cụ quản lý. 1.1.2. Quản lý giáo dục : Khái niệm “quản lý giáo dục” được hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau nhưng có hai cấp độ chủ yếu trong quản lý giáo dục thường thấy là : cấp vĩ mô và cấp vi mô. Đối với cấp vĩ mô : -Quản lý giáo dục là những tác động tự giác ( có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật ) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắc xích của hệ thống ( từ cấp cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường ) nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế trẻ mà xã hội đặt ra cho ngành giáo dục. -Quản lý giáo dục là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý, lên hệ thống giáo dục nhằm tạo ra tính trồi của hệ thống; sử dụng một cách tối ưu các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống nhằm đưa hệ thống đến mục tiêu một cách tốt nhất trong điều kiện đảm bảo sự cân bằng với môi trường bên ngoài luôn biến động. -Cũng có thể định nghĩa quản lý giáo dục là một hoạt động tự giác của chủ thể quản lý nhằm huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh, giám sát, . . . một cách có hiệu quả các nguồn lực giáo dục (nhân lực, vật lực, tài lực) phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đối với cấp vi mô : -Quản lý giáo dục là một hệ thống những tác động tự giác ( có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật ) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường. -Cũng có thể hiểu quản lý giáo dục thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường. 1.1.3.Quản lý nhà trường : Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước trong phạm vị trách nhiệm của mình tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học sinh. 1.2. Hiệu trưởng quản lý nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học: 1.2.1. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng : Trong công tác quản lý, người hiệu trưởng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đề ra những biện pháp quản lý khoa học, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Vì thế hiệu quả giáo dục, đào tạo của nhà trường nói chung phụ thuộc vào các yếu tố sau đây : -Đội ngũ giáo viên, nhân viên -Trình độ đào tạo và thâm niên nghề nghiệp của đội ngũ -Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học. -Trình độ giáo dục cũng như kết quả đầu vào của học sinh. -Tổ chức quản lý trường học, đứng đầu là hiệu trưởng. Theo Luật giáo dục sửa đổi và bổ sung ban hành năm 2005 tại điều 54 mục 1 quy định : “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận”. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo Điều lệ trường phổ thông : -Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; -Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên theo quy định; -Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định; -Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường; -Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại, thi lại, tổ chức thanh kiểm tra trong nhà trường; -Dự các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý theo quy định. -Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hhực hiện xã hội hóa giáo dục hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Như vậy, mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường thực hiện tốt hay không là tùy thuộc vào những phẩm chất và năng lực của người hiệu trưởng. Do vậy vai trò tổ chức quản lý của hiệu trưởng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính trong quản lý giáo dục của nhà trường mà quản lý giáo dục là quá trình nắm vững thông tin về đối tượng, môi trường trên cơ sở đó lực chọn các biên pháp quản lý phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu đề ra. Do đó, muốn đạt được những yêu cầu này, hiệu trưởng cần phải có những phẩm chất, năng lực nhất định, để quản lý điều hành nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu giáo dục đề ra. 1.2.2. Nôi dung quản lý của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học: - Thực hiện công văn số: 33/ 2006 / CT-TTg của thủ tướng chính phủ v/v nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục bằng cách tăng cường các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học ; xây dựng đề án xã hội học tập giai đoạn 2011- 2020. [...]... giáo dục về tỉ lệ học sinh bỏ học của trường đạt chuẩn quốc gia phải dưới 1%, bản thân tôi là hiệu trưởng hiện đang công tác tại Trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn – huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre Tôi xin đề xuất một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ở Trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn như sau : 3.2-Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng Trường trung học phổ... thuận lợi của biện pháp quản lý nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ở Trường trung học phổ thông là thuận lợi tốt, vì có 4/5 biện pháp chiếm 80 % biện pháp quản lý có điểm trung bình cộng ( X ) từ 2,5 trở lên và có 1/5 biện pháp chiếm 20 % biện pháp quản lý có điểm trung bình cộng ( X ) là 2,12 được đánh giá là thuận lợi ở mức trung bình Vì vậy mức độ thuận lợi của biện pháp quản lý sỉ số học sinh trong... thức tực học hỏi của học sinh 3.2.3 -Biện pháp 3 : Quản lý giúp đỡ học sinh yếu kém - quản lý mặt bằng chất lượng : * Mục tiêu của biện pháp : -Trong hoạt động dạy học của nhà nhà trường vấn đề chất lượng là một trong những khâu quan trọng để đánh công tác quản lý của hiệu trưởng, thông thường đánh giá vào chất lượng dạy học của giáo viên và học sinh -Biện pháp quản lý giúp đỡ học sinh yếu kém và quản. .. em nghỉ học ngay từ giữa năm lớp 10, nghỉ học nhiều nhất tập trung khối 11, có năm vượt xa chỉ tiêu cho phép ( năm học 2007-2008 : 29 em bỏ học chiếm tỉ lệ 2,2 % , vượt mức qui định 0,2 % ) So với khu vực vùng biển thì chắc hẳn còn thấp nhưng so với yêu cầu chung thì tỉ lệ học sinh bỏ học nầy quả thật là khá cao 2.2.Thực trạng biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học Trường... xã hội học tập… quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo- tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học sinh không bỏ học, vượt khó học tốt - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của trường đảm bảo không vượt quá 2% học sinh bỏ học trong năm - Xuất phát từ thực trạng quản lý của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học trong nhà trường tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định, đứng trước yêu cầu đổi mới của ngành... nhằm xây dựng Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng xã hội học tập… quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo- tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học sinh không bỏ học, vượt khó học tốt - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của trường đảm bảo không vượt quá 2% học sinh bỏ học trong năm Trong công tác quản lý làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, người hiệu trưởng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đề ra những biện. .. lớp, học sinh của Trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn– huyện Châu Thành – tỉnh Bến tre trong 03 năm học ( từ năm 2009 – 2012 ) có chiều hướng giảm, cụ thể : -Năm học 2009-2010 : có tổng số học sinh là 1.386, so với năm học 20102011 thì tổng số học sinh là 1.289 giảm 97 học sinh chiếm 6,99 % -Năm học 2010-2011 : có tổng số học sinh là 1.289 so với năm học 20112012 số học sinh có 1.219 giảm 70 học sinh. .. - tỉnh Bến Tre: 3.2.1 -Biện pháp 1 : Sự quan tâm sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm: * Mục tiêu của biện pháp : - Điểm danh, theo dõi báo cáo của bộ phận quản lí học sinh về sỉ số và tình hình học sinh vắng mặt trong từng buổi học, lưu ý ngay những học sinh có từ 2 buổi nghỉ trong tuần - Qua đó hiệu trưởng sẽ nắm sâu sát hơn hoạt động của bộ phận quản lý học sinh. .. nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo của nhà trường - Trường được xếp loại một trong 9/32 trường trong tỉnh nên học sinh phải thi tuyển vào lớp 10 vì thế nhà trường đã chọn được những học sinh có học lực từ khá giỏi trở lên, từ điều kiện trên mà tỉ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm Bảng 2 : Bảng đánh giá mức độ thuận lợi trong quản lý nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ở Trường THPT Trần Văn Ơn ( khảo... đã thực hiện năm học trước năm học 2011-2012 tỉ lệ học sinh bỏ học có giảm 0,2 %, tôi đã cố gắng phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ phận liên quan giúp các em cố gắng học, xóa đi tư tưởng bỏ học giữa năm Kết quả học sinh bỏ học cuối năm chỉ còn ở mức 1,1% giảm thêm được 0,3 % so với năm trước đó Như vậy, kết quả trong 3 năm thực hiện các phương pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giảm khá rõ : 0,7 . số học sinh bỏ học ” và thực tế trong 3 năm gần đây tỉ lệ học sinh bỏ học của trường liên tục có chiều hướng giảm. Đó là lí do tôi chọn đề tài “ Biện pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ. thì tỉ lệ học sinh bỏ học nầy quả thật là khá cao. 2.2.Thực trạng biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học Trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn -Huyện Châu Thành -Tỉnh. lý luận về quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông. 6.2.Tìm hiểu thực trạng và các biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ hoc sinh bỏ học ở trường trung học phổ thôngTrần
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, SKKN Biện pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học,

Từ khóa liên quan