SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xã hội hoá giáo dục mầm non

20 3.7K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:39

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC MẦM NON” TaiLieu.VN Page 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sinh thời Hồ Chủ Tịch đã dạy: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục. Nghị quyết Trung Ương II khoá VIII xác định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là khâu then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội", giáo dục đào tạo là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn phát triển giáo dục không còn con đường nào khác là huy động các lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 08 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hoá đã chỉ rõ bản chất của xã hội hoá Giáo dục là: "Huy động các tầng lớp nhân dân, toàn xã hội tham gia công tác giáo dục, góp sức xây dựng nền giáo dục toàn dân dưới sự quản lý của Nhà nước". Việc giáo dục không chỉ thực hiện trong nhà trường mà thực hiện song song cả ngoài xã hội, nghị quyết đã khẳng định:"Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân". Vì vậy xã hội hoá giáo dục và đào tạo là tổ chức, vận động sự tham gia rộng rãi của nhân dân và toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Xã hội hoá giáo dục Mầm non được coi như là một biện pháp hữu hiệu, là tư tưởng lớn, đồng thời là con đường để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục Mầm non nói riêng. Giáo dục Mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, tại điều 22, Luật Giáo dục năm 2005: "Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ và lớp 1". Nhận thức từ vấn đề trên tôi thấy, cần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 2 mầm non hiện nay không có con đường nào khác là phải biết phối hợp, tranh thủ sức mạnh của cộng đồng, xã hội, của tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng tham gia ủng hộ phong trào giáo dục mầm non. Đó chính là "Xã hội hoá giáo dục mầm non". Từ thực tế những năm qua trong nhà trường công tác xã hội hoá còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác xã hội hoá giáo dục còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non hiệu quả chưa cao, còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào Nhà nước, coi việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ là của nhà trường. Là hiệu trưởng nhà trường, tôi đã xác định vấn đề xã hội hoá giáo dục là vấn đề quan trọng trong nhà trường cần nhanh chóng được giải quyết và tôi đã chọn đề tài: "Một số biện pháp chỉ đạo xã hội hoá giáo dục mầm non" với hy vọng sẽ rút ra một số biện pháp cho công tác xã hội hoá giáo dục màm non. II. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu công tác chỉ đạo “Xã hội hoá giáo dục mầm non”, nội dung và biện pháp chỉ đạo xã hội hoá giáo dục mầm non tại trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên. Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp xã hội hoá giáo dục mầm non” tôi đã sử dụng phối hợp các phương pháp: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (Tìm đọc sách và tài liệu có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu); phương pháp nghiên cứu thực tiễn; phương pháp trò chuyện; phương pháp thống kê toán học. III. Mục đích nghiên cứu: - Làm rõ vấn đề lý luận của công tác xã hội hoá giáo dục mầm non. - Dựa vào tình hình thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng về công tác xã hội hoá giáo dục mầm non của nhà trường. 3 - Đưa ra những giải pháp nhằm khai thác các tiềm năng về nguồn lực, vật lực, tài lực trong xã hội. Phát huy có hiệu quả các nguồn lực tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường Mầm non IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ngành học cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tạo niềm tin tưởng cho các bậc phụ huynh và cộng đồng vào chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà trường, tuyên truyền sâu rộng về ngành học. Quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức để tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và các đoàn thể xã hội, tổ chức hoạt động dựa trên đặc trưng của ngành học và có vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý. PHẦN NỘI DUNG 4 1. Cơ sở lý luận Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhìn vào ta có thể khẳng định được Giáo dục Mầm non được xã hội hoá cao hơn bất kì bậc học nào. Xã hội hoá giáo dục không có nghĩa là nhẹ trách nhiệm của nhà nước, giảm ngân sách nhà nước; trái lại nhà nước thường xuyên tìm thêm nguồn thu cho giáo dục bởi vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển “Là quốc scáh hàng đầu”. Văn kiện đại hội tòan quốc lần thứ IX của đảng chỉ rõ: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học “Thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục” coi đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục là một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu giáo dục. Giáo dục mầm non thể hiện rõ nguyên tắc nhà nước, xã hội và nhân dân cùng làm. Đến nay Giáo dục Mầm non đã phát triển với đủ các loại quy mô trường lớp với các loại hình công lập, tư thục và nhóm trẻ gia đình…Sự đa dạng hoá các loại hình Giáo dục mầm non là do có sự tham gia của công tác xã hội hoá giáo dục mầm non. Xã hội hoá Giáo dục mầm non là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Muốn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trước tiên phải biết tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ và chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể… Muốn vậy người hiệu trưởng phải biết xây dựng kế hoạch, biết tổ chức phối hợp thực hiện với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tức là một mặt cần có sự đầu tư của nhà nước, mặt khác cần vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ để bổ sung hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường, phối hợp tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ. Muốn làm tốt công tác xã hội hoá Giáo dục Mầm non tạo ra động lực quyết định thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển Giáo dục Mầm non. Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ Góp phần hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi 5 về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tư vấn tại gia đình và đa dạng hoá các loại hình giáo dục Mầm non tương ứng với hệ thống cở sở vật chất phù hợp, hướng tới công bằng xã hội cho mọi trẻ em. II. Thực trạng công tcác xã hoịi hoá giáo dục mầm non 1. Thực trạng: Trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên có 2 điểm trường cách nhau 1,5 km; địa bàn tương đối rộng gồm 9 khu phố. Thị trấn Tân Uyên là nơi sinh sống của 10 dân tộc gồm: Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Dao, Lào, Dáy Trong đó, người Kinh chiếm số đông với gần 58%. Mặc dù là trường thị trấn thuộc trung tâm huyện nhưng phần đa học sinh là con em công nhân Công ty trà, nông dân, buôn bán; và một điểm trường 100% học sinh là dân tộc thiểu số nên phần do mải lo toan cuộc sống gia đình, phần nhận thức về ngành học mầm non của một số phụ huynh còn hạn chế chưa hợp phối hợp công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ còn phó mặc cho nhà trường; đóng góp bữa ăn cho trẻ tại trường chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng Là trường thành lập từ lâu nên cơ sở vật chất của nhà trường xây dựng chưa theo quy hoạch tổng thể; bếp ăn diện tích chưa đủ, chưa theo quy trình một chiều; một số phòng chức năng chưa được trang trí theo quy định ngành học; cây xanh xây cảnh còn ít, một số giáo viên mới khả năng tuyên ttruyền còn hạn chế đẫn đến hiệu quả chưa cao. Với tình hình thực tiễn xã hội hoá giáo dục trong những năm qua, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm của địa phương về kinh tế, xã hội, tập quán và xu hướng vận động của giáo dục mầm non trong thời kỳ hiện nay. Với mục tiêu đặt ra nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cần sử dụng một cách đồng bộ các giải pháp xã hội hoá giáo dục khác nhau. 6 Với việc vận dụng có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo “Xã hội hoá giáo dục mầm non"; sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nhiệt tình tâm huyết với nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên nên năm học 2012 - 2013 nhà trường đã đạt được những thành công nhất định, góp phần phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thị trấn Tân Uyên nói riêng và huyện Tân Uyên nói chung. Năm học 2012 - 2013 mạng lưới lớp học được phát triển theo quy hoạch. Toàn tr- ường hiện có 2 điểm trường/ 11 lớp với 295 học sinh. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ngày càng tăng, năm học 2011- 2012 tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần 93,2%, năm học 2012- 2013 là 95% Công tác chất lượng nuôi dạy trẻ: Năm học 2011 -2012 mức ăn 12000 đồng/ngày/1 trẻ . Đến năm 2012 -2013 mức ăn nâng lên 14000 đồng/ngày/1 trẻ; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày được nâng cao. Cụ thể: Năm học Chất lượng chăm sóc Chất lượng giáo dục CNBT SDDV CCBT TCĐ1 Bé khoẻ Bé ngoan Bé chăm Bé sạch 2011- 2012 306 (93,3% ) 22 (6,7%) 304 (92,7%) 24 (7,3% ) 306 (93,3%) 308 (93,9% ) 307 (93,6% ) 324 (98,8) 2012- 2013 282 (95,6% ) 13 (4,4%) 279 (94,6,% ) 16 (5,4% ) 282 (95,6%) 281 (95,5% ) 280 (95,2% ) 293 (99,7% ) * Về cơ sở vật chất: 7 - Các lớp đều được cấp bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo độ tuổi đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập của học sinh. - 100% học sinh có đủ đồ dùng học tập, đồ dùng vệ sinh cá nhân. - Các lớp trang trí đẹp phù hợp chủ đề và môi trường giáo dục. - Bếp ăn được xây mới rộng rãi, khang trang theo hệ thống một chiều; dụng cụ phục vụ công tác nuôi dưỡng được nâng cấp bổ sung đầy đủ đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng trẻ. - Hệ thống cây xanh, cây cảnh được bổ sung tạo cảnh quan nhà trường xanh, đẹp hơn. * Về danh hiệu thi đua, giáo viên dạy giỏi: - Năm học 2010 - 2011: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường là 50%; tổ Mẫu giáo và tổ Nhà trẻ được UBND huyện tặng Giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến”, có 56,5% cá nhân đạt lao động tiên tiến trở lên, trong đó 12,5% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. - Năm học 2011 - 2012: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường là 70,5%. Tập thể nhà trường và 2 tổ Nhà trẻ, Văn phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” UBND huyện tặng Giấy khen; - Năm học 2012 - 2013: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 72%, trong đó đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 60%. Tập thể nhà trường phấn đấu đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 3 tổ mẫu giáo và tổ Văn phòng phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đề nghi UBND huyện tặng Giấy khen. 2. Đánh giá thực trạng: Công tác xã hội hoá Giáo dục Mầm non là một vấn đề cần cả xã hội quan tâm, tham gia. Nhưng bên cạnh đó một số ít cán bộ khu phố chưa thực sự quan tâm đến ngành học, còn quan niệm trường mầm non là nơi giữ trẻ. 8 Một số phụ huynh chưa nhận thấy trách nhiệm cuả mình trong công tác phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ, chưa tự nguyện tham gia đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Một số giáo viên chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền với cha mẹ trẻ, các biện pháp xã hội hoá giáo dục chưa đồng bộ. Muốn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục Mầm non cần phải có sự tham gia của cả cộng đồng và các tầng lớp trong xã hội. Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của nhà trường và từ nhận thức vấn đề nêu trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu một số biện pháp xã hội hoá giáo dục Mầm non. III. Biện pháp giải quyết. 1. Nâng cao nhận thức: Để có phong trào giáo dục Mầm non phát triển rộng khắp trước tiên phải chuyển đổi nhận thức, tuyên truyền về ngành học bằng các hoạt động thiết thực, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục Mầm non cho phụ huynh học sinh, cộng đồng và toàn xã hội để họ thấy rõ vị trí, tầm quan trọng của bậc học mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Bản thân tôi nhận thấy giáo dục Mầm non khác với các bậc học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân: Giáo dục Mầm non gắn liền với dân, sự tồn tại, phát triển hay tụt hậu phụ thuộc vào xã hội hoá. Như Bác Hồ đã dạy:"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Vì vậy làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục sẽ đẩy giáo dục mầm non tiến lên đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, tạo niềm tin và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 2. Biện pháp cụ thể: 2.1. Tổ chức tham quan học hỏi trường mầm non điển hình về công tác xã hộ hoá giáo dục. 9 - Tôi trực tiếp liên hệ với trường mầm non làm tốt công tác xã hô hoá giáo dục trong tỉnh rồi mời lãnh đạo địa phương đi tham quan. - Thành phần: Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, đoàn thanh niên, chi bộ, Đảng uỷ, UBND và một số cơ quan ban ngành thị trấn. - Hình thức: tham quan mô hình cơ sở vật chất, các hoạt động của nhà trường, nghe nhà trường trao đổi về một số hình thức và biện pháp xã hội hoá giáo dục để xây dựng cở sở vật chất cho nhà trường. - Kết quả: Sau khi đi tham quan về nhận thức của lãnh đạo địa phương về giáo dục Mầm non đã được nâng lên, đã quan tâm hơn tới các hoạt động của nhà trường. Ví dụ: Việc huy động xây dựng cảnh quan môi trường. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương tôi đã chỉ đạo cho giáo viên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền về ngành học, về yêu cầu của trường chuẩn, việc cần thiết phải xây dựng cảnh quan môi trường tới phụ huynh và cộng đồng. Chính vì vậy mà công tác xây dựng cảnh quan trường lớp năm học 2012- 2013 đã đạt được thành công nhất định. Các bậc phụ huynh, tổ chức cá nhân đã mua tặng chậu hoa cây cảnh, tranh ảnh trang trí lớp học và phòng hoạt động âm nhạc trị giá hơn 60.000.000 đ. 2.2. Tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên Nhà trường đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên về nội dung tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng đây là lực lượng mạnh nhất làm nòng cốt. Tập huấn cho cán bộ cốt cán của đoàn thể ở khu phố như: Phụ nữ, Đoàn thanh niên, khu trưởng để cùng nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh và nhân dân tham gia học tập. 10 [...]... thêm tri thức và kinh nghiệm chỉ đạo 16 - Đối với UBND thị trấn Tân Uyên: Có kế hoạch chỉ đạo các đoàn thể ở cơ sở kết hợp với nhà trường để làm tốt hơn công tác xã hội hoá giáo dục mầm non TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Luật giáo dục 2005 2 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học 17 3 Điều lệ trường Mầm Non 4 Báo cáo tổng kết năm học từ năm 2010 - 2011 và 2011 - 2012 trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên 18 MỤC... con em mình III Khả năng ứng dụng triển khai Công tác "xã hội hoá giáo dục mầm non mà tôi đã chỉ đạo áp dụng tại trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên trong năm qua đã đạt được những thành công nhất định Đây là những biện pháp đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế và có khả năng áp dụng ở bất cứ trường Mầm non nào, tuy nhiên còn nhiều biện pháp khác chưa có điều kiện đề cập tới tôi sẽ nghiên cứu trong những... nghiên cứu 03 PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận 04 II Thực trạng 06 III Biện pháp giải quyết 07 1 Nâng cao nhận thức 07 2 Biện pháp cụ thể 07 2.1 Tổ chức tham quan học hỏi trường mầm non điển hình về 07 công tác xã hội hóa giáo dục mầm non 2.2 Tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên 08 19 2.3 Tuyên truyền về trường Mầm non 08 2.4 Tổ chức các hội thi 08 2.5 Phối hợp với các ban ngành đoàn thể 09 IV Hiệu quả... mối quan hệ gần gũi nhất đối với nhà trường, là nơi xã hội hoá được thực hiện mạnh nhất Để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục ở đây, tôi đã làm việc với cán bộ khu phố về kế hoạch tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con cho mọi người dân cùng biết và thực hiện, đặc biệt là phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non Khi họ đã hiểu được biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, biết rõ hơn về các hoạt động trong nhà trường... hội thi, thông qua các hội thi để tuyên truyền về nhà trường và ngành học, từ đó tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội, phụ huynh học sinh, - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể Thực hiện tốt các biện pháp đã đưa ra trong phần “Giải pháp thực hiện” trong bài viết này 15 II Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm Công tác xã hội hoá giáo dục của trường Mầm non đây chính là môi trường... cảnh chính nhờ vậy mà cảnh quan nhà trường ngày xanh hơn, đẹp hơn IV Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: 13 Sáng kiến kinh nghiệm Xã hội hoá giáo dục mầm non đã được áp dụng tại trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên và đã đạt được một số kết quả như sau: - Công tác huy động số lượng học sinh ra lớp đạt 102,7% kế hoạch; tỉ lệ trẻ trong độ tuổi 3 - 5 đến trường đạt 98%, tăng so với năm học trước 5,7%;... trong xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục Mầm non Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Đây chính là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường cần cố gắng nhiều hơn nữa, đồng thời cũng là một địa chỉ đáng tin cậy để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình III Khả năng ứng dụng triển khai Công tác "xã hội hoá. .. lượng giáo dục 100% học sinh đạt yêu cầu trở lên - Các lớp có đủ đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập của trẻ; bếp ăn đảm bảo yêu cầu nuôi dưỡng - Các tổ chức, cá nhân và phụ huynh ủng hộ về hiện vật và tiền để hhõ trợ các hoạt động của nhà trường là 117.150.000 đồng (Một trăm mưòi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) 14 PHẦN KẾT LUẬN I Những bài học kinh nghiệm: Công tác xã hội hoá Giáo dục Mầm non. .. nội trợ"… Nhưng chỉ tổ chức trong phạm vi nhà trường Năm học 2011 - 2012 và 2012-2013 tổ chức hội tôi đã mời đại diện ban phụ huynh, Lãnh đạo địa phương, Hội phụ nữ; Đài truyền thanh truyền hình huyện về dự và đưa tin về hội thi Qua hôi thi, họ hiểu hơn về các hoạt động của trường Mầm non, nắm bắt được các nội dung giáo dục trẻ trong nhà trường, tạo niềm tin về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và có... đạo và nhân dân, phụ huynh học sinh Vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết và thực tiễn, phát huy trách nhiệm, huy động tối đa các nguồn lực - Nâng cao nhận thức về ngành học cho phụ huynh học sinh, cộng đồng, lãnh đạo địa phương - Tham quan học hỏi mô hình trường lầm tốt công tác xã hội hoá giáo dục - Bồi dưỡng cho tuyên truyền viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về trường Mầm non - Tổ chức các hội . dung và biện pháp chỉ đạo xã hội hoá giáo dục mầm non tại trường Mầm non số 1 thị trấn Tân Uyên. Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Một số biện pháp xã hội hoá giáo dục mầm non tôi đã sử. ra một số biện pháp cho công tác xã hội hoá giáo dục màm non. II. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu công tác chỉ đạo Xã hội hoá giáo dục mầm non , nội dung và biện pháp. dung, phương pháp dạy học “Thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục coi đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục là một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu giáo dục. Giáo dục mầm non thể hiện

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan