SKKN Ôn tập hình học thông qua việc khai thác một bài toán ở THPT

47 1.7K 0
SKKN Ôn tập hình học thông qua việc khai thác một bài toán ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ÔN TẬP HÌNH HỌC THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN” I. Đặt vấn đề: Trong việc dạy học Toán ở trường THPT: Cùng với việc hình thành cho học sinh một hệ thống vững chắc các khái niệm, các định lý … ; thì việc giải các bài toán có tầm quan trọng đặc biệt và là một trong những vấn đề trọng tâm của phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông. Đối với học sinh THPT có thể coi việc giải bài toán là một hình thức chủ yếu của việc học toán. Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy rằng sách giáo khoa được biên soạn khá công phu, sắp xếp hệ thống kiến thức khoa học. Hệ thống bài tập đa dạng, số lượng bài tập ở trong sách giáo khoa đã đủ với tất cả học sinh. Tuy nhiên chúng ta có thể hướng dẫn các em “khai thác phát triển” thành những bài toán hay hơn đa dạng hơn…Làm như vậy sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực tư duy cho học sinh, kích thích sự tìm tòi sáng tạo phát huy được khả năng tư duy cho học sinh. Đứng trước một bất cứ hệ thống kiến thức toán học nào, nếu người giáo viên biết khéo léo khai thác thì đều có thể rèn luyện tư duy cho học sinh một cách có hiệu quả. Tuy nhiên do thời gian hạn chế nên trong phạm vi SKKN này tôi chỉ đi sâu vào nghiên cứu việc: “ÔN TẬP HÌNH HỌC THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN QUEN THUỘC”. Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi phân loại theo các câu hỏi theo từng dạng chủ điểm của hình học không gian lớp 11 và lớp 12 với mục đích ôn tập. II. Giải quyết vấn đề: Đề bài: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a. SA ⊥ (ABCD), SA= 3a . Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SC, SD và J là hình chiếu của B trên SC. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AD, BC, SC. B C A D S O H K I J N M P Q c b a M H C B A ÔN TẬP 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 9 - 10 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông : cho ABC∆ vuông ở A ta có : Định lý Pitago : 2 2 2 BC AB AC= + AB. AC = BC. AH 2 2 . ; .BA BH BC CA CH CB= = 2 2 2 1 1 1 AH AB AC = + sin , , tan ,cot b c b c B c B B B a a c b = = = =os BC = 2AM b = a. sinB = a.cosC c = a. sinC = a.cosB b = c. tanB = c.cot C a = sin cos b b B C = 2.Hệ thức lượng trong tam giác thường * Định lý hàm số Côsin: .= + − 2 2 2 a b c 2bccosA * Định lý hàm số sin: 2 sin sin sin a b c R A B C = = = 3. Các công thức tính diện tích. a/ Công thức tính diện tích tam giác: 1 2 S = a.h a = 1 . . . sin 2 4 a b c a b C R = b/ Diện tích hình vuông : S = cạnh x cạnh c/ Diện tích hình chữ nhật : S = dài x rộng d/ Diên tích hình thoi : S = 1 2 (chéo dài x chéo ngắn) e/ Diện tích hình thang : 1 2 S = (đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao f/ Diện tích hình bình hành : S = đáy x chiều cao g/ Diện tích hình tròn : 2 .R π =S * Các câu hỏi liên quan: Bài 1. Tính độ dài các cạnh: 1) SB, SC, SD, SO. 2) SH, SI, SK 3) AK, AH, AI, BJ, DJ. 4) AQ, OM, OQ, OJ. Giải 1) 2 2 2 2 2 2 2 5 14 2 SD SB SA AB a SC SA AC a a SO SA AO = = + = = + = = + = 2) 2 2 3 3 . 2 2 a SH SB SA SH SK a a = ⇒ = = = 2 2 3 3 5 . 5 5 a SI SC SA SI a a = ⇒ = = 3) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 30 5 a AH AK AH SA AB a AI AI SA AC = + ⇒ = = = + ⇒ = 2 2 2 1 1 1 2 5 5 a DJ BJ BJ SB BC = + ⇒ = = AQ là trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông SAC nên 5 2 2 SC a AQ = = 4) 2 a OM ON OP= = = OQ là đường trung bình tam giác SAC nên 3 2 2 SA a OQ = = Tam giác BJD cân tại J (∆SBC=∆SDC), JO là đường trung tuyến nên JO⊥BD. 2 2 30 10 a JO JB OB= − = Bài 2. Tính diện tích: 1) Các ∆ SAD, ∆ SAB, ∆ SBC, ∆ SCD, ∆ BJD. 2) Hình vuông ABCD 3) Hình chữ nhật ABPN 4) Hình thang AMOD, BDNM 5) Hình tròn ngoại tiếp và hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD Giải 1) 2 1 3 . 2 2 SAD SAB a S S SA AB= = = 2 2 2 2 5SB BC a SC+ = = ⇒ ∆SBC vuông tại B. Chứng minh tương tự ta được ∆SCD vuông tại D 2 1 . 2 SBC SCD S S SB BC a= = = 2 1 15 . 2 10 BJD a S OJ BD= = 2) 2 ABCD S a= 3) 2 2 ABPN a S = ( ) 2 1 3 2 4 AMOD S AD OM AM a= + = 2 2 2 3 2 8 8 BMND ABD AMN a a a S S S= − = − = 4) Diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vuông: 2 2 1 2 a S R π π = = Diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông: 2 2 2 4 a S r π π = = ÔN TẬP 2 KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 11 A.QUAN HỆ SONG SONG §1.ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 1. Định nghĩa: Đường thẳng và mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm nào chung. / /( ) ( )a P a P⇔ ∩ = ∅ a (P) 2.Các định lý: ĐL1:Nếu đường thẳng d không nằm trên mp(P) và song song với đường thẳng a nằm trên mp(P) thì đường thẳng d song song với mp(P) ( ) / / / /( ) ( ) d P d a d P a P ⊄   ⇒   ⊂  d a (P) ĐL2: Nếu đường thẳng a song song với mp(P) thì mọi mp(Q) chứa a mà cắt mp(P) thì cắt theo giao tuyến song song với a. / /( ) ( ) / / ( ) ( ) a P a Q d a P Q d   ⊂ ⇒   ∩ =  d a (Q) (P) ĐL3: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một ( ) ( ) ( ) / / / / ( ) / / P Q d P a d a Q a ∩ =   ⇒    a d Q P đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó. * Các câu hỏi liên quan: Bài 3. Chứng minh các đường thẳng song song: 1) PN//AB//CD 2)MO//AD//BC 3) QP // SB 4) MN//BD 5) KH//BD 6)OJ//AI. Bài 4. Chứng minh các đường thẳng song song với mặt phẳng: 1) PN//(SAB), PN//(SCD) 2) MO// (SAD), BC // (OQM)//AD, MO // (SBC) 3) CD// (QPN), CD//(SNP) 4) MN, KH//(SBD), MN, KH//(JBD), BD// (MNKH), (QMN), KH //(ABCD), BD// (AKH). Bài 5. Tìm giao tuyến của: 1) (SAB) và (SCD) 2) (SAD) và (SBC) Giải Bài 3. Chứng minh các đường thẳng song song: 1) PN là đường trung bình của hình vuông ABCD nên PN//AB//CD 2) MO là đường trung bình của hình vuông ABCD nên MO//AD//BC 3) QP là đường trung bình của ∆SBC nên QP // SB 4) MN là đường trung bình của ∆ABD nên MN//BD 5) SH SK SB SD = ( 2 2 SA SH SK SB = = , SB=SD) suy ra HK//BD 6) OJ//AI (cùng vuông góc với SC, OJ vuông góc với SC bằng định lý Talet (tính độ dài các đoạn thẳng tỷ lệ bằng hệ thức lượng trong tam giác vuông) hoặc sử dụng kiến thức ở phần ôn tập 3) Bài 4. Chứng minh các đường thẳng song song với mặt phẳng: 1) ( ) ( ) ( ) PN SCD PN CD PN SC D CD SCD ⊄   ⇒   ⊂  P P Chứng minh tương tự ta được PN//(SAB) (PN//AB), 2) MO// (SAD), MO // (SBC) BC // (OQM)//AD (vì MO//AD), 3) CD// (QPN) (CD//PN), CD//(SNP) (CD//PN), 4) Vì MN//BD//HK nên MN, KH//(SBD), MN, KH//(JBD), BD// (MNKH), (QMN), KH //(ABCD), BD//(AKH) Bài 5. Giao tuyến: (SAB) và (SCD), (SAD) và (SBC) [...]... là hình vuông tâm O cạnh a SA ⊥ (ABCD), SA = a 3 Gọi H, I, K, lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SC, SD và J là hình chiếu của B trên SC Chứng minh rằng 1) AH,AK,AI cùng nằm trên một mặt phẳng 2) Tứ giác AKIH có hai đường chéo vuông góc 3) Tính diện tích thiết diện cắt hình chóp bởi mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC 4) Tính diện tích thiết diện cắt bởi hình chóp và mặt phẳng đi qua. .. thức lượng trong tam giác vuông)  HI , IK ⊂ ( AKH )  ⇒ ( AKH ) P( JBD)  HI ∩ IK = I  HI P( BJD ), IK P( BJD )  (ta có thể chứng minh 2 mặt phẳng này song song do cùng vuông góc với SC ở phần ôn tập 3) Bài tập tổng hợp Bài 7 Tìm thiết diện của (α) và hình chóp, thiết diện là hình gì? Với (α) lần lượt là các mặt phẳng 1) (NPQ) 2) Mặt phẳng qua MN và song song với SA Bài 8 a) T là 1 điểm di động... trên cạnh SA Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua QT và song song với BC Tìm thiết diện của (P) và hình chóp b) Xác định vị trí điểm T để thiết diện là hình bình hành c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi T di động trên cạnh SA Bài 9 .Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với mp(SBD) và đi qua điểm T di động trên đoạn OC a) Xác định thiết diện của hình chóp với (P) b) Tính diện tích... BC ⊥ (OPQ) 12) AB ⊥ (OMQ) 13) AD ⊥ (ONQ) 14) SC ⊥ (JBD) Bài 11 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc 1) BC ⊥ SB 2) CD ⊥ SD 3) BD ⊥ SO 4) BD ⊥ SC 5) AH ⊥ SC 6) AK ⊥ SC 7) AI ⊥ HK 8) DJ ⊥ SC Giải Bài 10 Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1) BC ⊥ AB (g/t hình vuông), BC ⊥ SA (SA ⊥ (ABCD),BC ⊂ (ABCD)) ⇒ BC ⊥ (SAB) 2) CD ⊥ AD (g/t hình vuông), CD ⊥ SA (SA ⊥ (ABCD),CD ⊂ (ABCD)) ⇒ CD ⊥ (SAD) 3)... 10.14), DJ ⊂ (JDB) ⇒ DJ ⊥ SC §2.HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 1.Định nghĩa: Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900 2 Các định lý: ĐL1:Nếu một mặt phẳng chứa Q a một đường thẳng vuông a ⊥ mp( P) góc với một P ⇒ mp (Q ) ⊥ mp ( P )  a ⊂ mp(Q) mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau ĐL2:Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau thì bất cứ đường P ( P ) ⊥... trong (P), vuông góc với giao tuyến của (P) và (Q) đều vuông góc với mặt phẳng (Q) ĐL3: Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau và A là một điểm trong (P) thì đường thẳng a đi qua điểm P ( P ) ⊥ (Q )  A ∈ ( P)  ⇒ a ⊂ ( P)  A∈ a  a ⊥ (Q)  a A Q A và vuông góc với (Q) sẽ nằm trong (P) ĐL4: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến vuông ( P ) ∩ (Q)... d(C,(SAD) ) = CD = a 8)AD// BC (gt hình vuông) ⇒(SBC) //AD ⇒ d(AD,SB) = d(A, (SBC)) = AH = (Câu 10.3) §4.GÓC 1 Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ a a' b' b cùng đi qua một điểm và lần lượt cùng phương với a và b 2 Góc giữa đường thẳng a không a vuông góc với mặt phẳng (P) là góc giữa a và hình chiếu a’ của nó trên mp(P) Đặc biệt: Nếu a vuông góc với mặt P a' a 3 2 phẳng... d vuông góc với mp(P) ĐL2: (Ba đường vuông góc) Cho đường thẳng a không vuông góc với mp(P) và đường thẳng b nằm trong (P) Khi đó, điều kiện cần và đủ để b vuông góc với a là b vuông góc với hình d b a a ⊥ mp ( P ), b ⊂ mp ( P ) b ⊥ a ⇔ b ⊥ a' a P a' b chiếu a’ của a trên (P) * Các câu hỏi liên quan: Bài 10 Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1) BC ⊥ (SAB) 2) CD ⊥ (SAD) 3) AH ⊥ (SBC) 4) AK... 1.Định nghĩa: Một đường thẳng được a gọi là vuông góc với P c một mặt phẳng nếu nó a ⊥ mp( P) ⇔ a ⊥ c, ∀c ⊂ ( P) vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng đó 2 Các định lý: ĐL1: Nếu đường thẳng d vuông góc với hai d ⊥ a , d ⊥ b  đường thẳng cắt nhau a a , b ⊂ mp( P ) ⇒ d ⊥ mp( P) và b cùng nằm trong a , b caét nhau  P mp(P) thì đường thẳng d vuông góc với mp(P) ĐL2: (Ba đường vuông góc) Cho... đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó b a Hoặc là góc giữa 2 đường thẳng Q P b a Q P nằm trong 2 mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến tại 1 điểm 4 Diện tích hình chiếu: Gọi S là S diện tích của đa giác (H) trong mp(P) và S’ là diện tích hình chiếu (H’) của A (H) trên mp(P’) thì C ϕ B S ' = S cos ϕ trong đó ϕ là góc giữa hai mặt phẳng (P),(P’) * Các câu hỏi liên quan: Bài 16 Tính góc giữa . KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: ÔN TẬP HÌNH HỌC THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN” I. Đặt vấn đề: Trong việc dạy học Toán ở trường THPT: Cùng với việc hình thành cho học sinh một hệ thống vững chắc. thì việc giải các bài toán có tầm quan trọng đặc biệt và là một trong những vấn đề trọng tâm của phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông. Đối với học sinh THPT có thể coi việc giải bài toán. ÔN TẬP HÌNH HỌC THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN QUEN THUỘC”. Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi phân loại theo các câu hỏi theo từng dạng chủ điểm của hình học không gian lớp 11 và

Ngày đăng: 08/04/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan