SKKN Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học một số khái niệm toán học ở trường THPT

26 1.8K 5
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học một số khái niệm toán học ở trường THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC Ở TRƯỜNG THPT"  PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1- Lý do chọn đề tài  !  "#$%&'( )*!%+ ,-. /'01/$2)345(6786 '098'(4 :;"&1<8!=>*?1=" !4@='<;"&18<<"9A"# <0<"9.#< !B "!4C3=+1=(DEEF8GH<*(<8 </3<I<JKLMNOPQ<R<?8=' 1=S!"+?1=(*+!<B" "'(4S='<.K AB T(8U<"9(0V.W82R++ AW8<.8W894O9A"#' X2R+8"#4SK(19Y TW9"#4 Z9A<[<.8\ ]5^<_,<<"9A,` ]aWTW` ]:?A(bT<<"9c!` ]d^UW(*Y8#.` 7 ]eW82R+fTW8R<<"b(<J2)1 8V444g` ]5^<_8V)h0?*T)` ]:_3b!,A"\B<X<+ i=;j<+'444 58+ .,c"94SK! 8X3A.W$<3A(?5<3 A, !&*T?54 S!1="&19 <&T861=+ .!k.l<(bK1.V m+ <?!<3"9,>* W8""#B4A<?<.I<J!1="& 19bK1 .1! .'$"#; -ViB(4S!1= "&1!"(.!bT8><? <<"9b)!4SK“Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học một số khái niệm toán học ở trường THPT ”<"98<?( ! 4 2- Mục đích nghiên cứu '0\5,!bTT!1="&1 91+3!5$"#; !4 3- Kết quả cần đạt được n oI<J,!bTT!1="&19 1+3!5$"#; !4 4- Đối tượng, phạm vi và kế hoạch nghiên cứu ]:3"9'0\&$8h8eeZHH5`!`b^K1 !5`'4 ]e'0\Z+3!5$"#5He5` 5"#5He5a'ph: 4 5B'0X\ ]d'\"#'04 ]H\HO$8qPqPn`CnCr7s7st"#5He5a' ph: 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ]'0&$8h8+3b<1!< ]5((+3K319?!1="&1 91!$"#; 45c<.<?2>*! ((;091!4 ]5!"Y!,T<?<R<"9' 04 PHẦN II- NỘI DUNG ] P&$8h8\ 1.1. Phương pháp dạy học hợp tác u 1.1.1. Khái niệm về PPDH hợp tác 1.1.1.1. Khái niệm GZ98+eeZH<.v<"9+ ..+A'.A.<<=<, 45eeZH9VdS8"#;0<?!  b9*Y!((#9V "#8"#94H9c8"&!c8= '14H<+#19*X\9A +.9A.9AdS4 ]H9.*X\ gP)'0fH:"1<+8g 7g5T8.fH:"1+.'g ng5K*(bT.fH:"1;9g ]H9A.X\H:kfw[g<X>(bT4 H8-A."1;9'4 ]H9AdS*X<+),;990 (0<<4 44474Các thành tố cơ bản của PPDH hợp tác Thành tố 1: O=+,*' Thành tố 2: 5!v) Thành tố 3:45"&[<3[ Thành tố 4:oUW8!.TW,"# t Thành tố 5: O(. 1.1.2. Tình huống dạy học hợp tác 1.1.2.1. Tình huống dạy học hợp tác là gì? 5x +K3198K31<.2<J y='v+./90 B945><.8+1K39> <?dS<"1=h<+94 :[<*!>K319K31 8\eT<"9&+T8c*"<(bT 4 @+K319T<X#TR*<?!\ 45K3T.1=9><?4 74H>.B9<;9<.. 1=34 n45 "#9<!3b!(AV) V4 1.1.2.2. Quy trình thiết kế tình huống dạy học hợp tác trong dạy học khái niệm toán học C"\E<J='='?(8U(0= <+B^&<(='z8!( 4 C"7\P+1 T#j.<"<19 <"9KT+1,94 r C"n\5((K3=*X!=4 ]:?!=\. b({1=(< ((K3"+<A)!1-<(J8h444 C"u\5;09 4474n4P*"(19+( 4P*"(19\ Z91'<+.<"9(x*"\ C"\5;08 C"7\a!x. C"n\5T8;((0 *4|z8!UW9 H98*TW"#"<9.!bTK"#B T<"9z8!UW9<,0cTc3 b!=4 P.t8UW&*T8UW(UW2)11K*B  ,"$8-UWz[UW8R<UW"1' 4 1.2. Dạy học khái niệm toán học. 51 5!K!8!8.h U /b4!=1!*X\Z( !3!)!4 1.2.1. Vị trí của khái niệm và yêu cầu dạy học khái niệm. } G5!1j"$!1*>m $ "#; <?b>8K+A% +!3!4pKK!.1=8<(! ,!<X#j.B1=(bL4 S!1!5$"#; T8 1B1B<<"9'B\ g%A<[<<["+!4 *gC(1!08*(!2x<3"9".+ +!<. <X#*(!!U8*( +<3"9++!"4 gC(*y,2<JU+!4 1gC(1=!AK3=<+T 01=~ xgC()8!%<"93b!+!A !+!3!4 1.2.2. Các bước dạy học khái niệm Toán học 1.2.2.1. Dạy học tiếp cận khái niệm Toán học 51"#"#)*!*<"#(!\ ]P<"#1~4 ]P<"#b4 ]P<"#((4 1.2.2.2. Những hoạt động củng cố khái niệm. • pK(!"(^*<"9<JU! <.4@+)>b83!`)"#<"9!*Y <+<)\ ]1!!` ]H<+ A` ]ob<[*!!3A!<R4 7] 5><? ]:3dS\ €S!1="&19T1*+ 5. 1!5.'V>(4P.A'"* #{1=eebK14 €B(dS<"9<?<?3K1=eeZH91 8K*(?eeZH9V(1!4 ]:3\HOT>0^<"9dS;019 3<"9dS;0?#9&x"%y W94 *Một số thuận lợi và khó khăn trong dạy học khái niệm Toán học ở trường THPT.  eB8'; 1B!V[,( K"^z8!TW((0TW 1!!4@+*+ l %<"9*T >!.A.+8V! " *T>!<.8K4 •  C'<.?[)8,?(! T+3'j(?$TW%A*T> !4Z<.'; ,K3 &+</9!Tb(><?4SK(,?j 8(<(,,TW9438"9 8$+3&V< #"&!V(K !1="&""&19T1 j[?.W4  5'*'A.W'j.?(389! 1=A"&14  H!'; <"9b??&!)*3 "&K11<.)*3#j<"9<+&/9 &~1*'<."&K<"9!8!&*T !)<?j^'89!((8? 8"90<+(0/9<3"94  SW08)?K<+,)8, ; 91^/lTT *YK0;09Y38'!*+A 4 n] 5((,3191+3!$"#5He54 Z<?!<((K319.!bT  >A!.+1.(x<"#b[1~ q [...]... Tiếp cận khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng trong không gian (bằng con đường kiến thiết) 14 *) Gợi vấn đề: Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng co phương trình tổng quát co dạng Ax + By + C = 0, vậy trong không gian Oxyz co thể co dạng phương trình nào biểu diễn một mặt phẳng không? Ta sẽ tìm hiểu điều đo thông qua phiếu học tập sau: *) Phiếu học tập Trong không gian Oxyz... rằng: trong không gian Oxyz tập hợp tất cả các điểm M(x;y;z) thoả mãn phương trình Ax + By + Cz + D = 0 ( trong đo các hệ số A, B, C không đồng thời bằng 0) là một mặt phẳng co vectơ pháp tuyến là r n( A; B; C ) Qua các ý kiến trên ta co thể dự đoán co dạng phương trình nào để biểu diễn một mặt phẳng không? Nếu co hãy nêu dạng phương trình đo! *) Hoạt động tư duy trong. .. các bảng số liệu sau: Bảng 3.2 Bảng thống kê các điểm số (Xi) của bài kiểm tra NHÓM SỐ HS SỐ BÀI KT SỐ BÀI KIỂM TRA ĐẠT ĐIỂM Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ĐC 132 132 0 5 11 21 32 30 16 13 4 0 TN 130 130 0 2 6 26 27 22 21 9 2 23 15 Đồ thị 3.1 Biểu đồ phân bố điểm của hai nhóm ĐC và TN 4.2 Đánh giá về mặt tinh thần đồng đội và rèn luyện kĩ năng hợp tác Theo quan sát các tiết dạy ở các lớp thực nghiệm... tình huống trong thảo luận nhom 1 Đa số học sinh cho rằng các ý kiến trên là đúng và giải thích được tại sao đúng 2 Học sinh khai triển phương trình dạng (1) và đặt D = -(Ax 0 + By0 + Cz0) thì phương trình (1) trở thành phương trình (2) 3 Đa số các nhom dự đoán được điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y;z) nằm trên một mặt phẳng (P) là Ax + By + Cz + D = 0 trong đo A,... 9) uu uu uu ur r MC = NB uu ur uu uu r BK = 3MN Câu 3 Dựng một vectơ r x r u ur uu sao cho x = −4 BM *) Hoạt động tư duy trong thảo luận nhom Bước 1: Nhom trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhom (mỗi thành viên trong nhom co thể làm một số câu trong phiếu học tập này) Bước 2: Học sinh nhận phiếu học tập suy nghĩ và tìm hiểu Bước 3: Thảo luận nhom Mỗi thành... học vào một số tiết dạy trong nội dung chương trình Toán học THPT Lớp thực nghiệm: 10C1; 11B3;12A1 Lớp đối chứng: 10C3; 11B6; 12A5 Địa điểm thực nghiệm: Trường THPT Lê Quý Đôn Để đảm bảo tính phổ biến của các mẫu tôi chọn các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng co học lực tương đương nhau 22 - Quan sát ghi nhận mọi hoạt động học sinh trong các tiết thực nghiệm... khi uuu r u uu r M 0M ⊥ n ” 2) “Điểm M(x,y,z) nằm trên mặt phẳng (P) thì các số x,y,z phải thoả mãn phương trình A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0” 3) “ Nếu toạ độ (x,y,z) của điểm M thoả mãn phương trình A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0 (1) thì điểm M nằm trên (P)” Câu 2 Bạn Nam cho rằng: “Ta có thể biến đổi phương trình (1) về dạng Ax + By + Cz + D = 0 (2)” Theo bạn ý kiến đo đúng... thành viên trong nhom được tăng lên Qua trao đổi, thăm dò ý kiến GV đối với 9 GV tham gia dự giờ thu được: - Co 85,1% giáo viên đánh giá các giờ dạy thực nghiệm là khá hoặc tốt và khẳng định việc vận dụng PPDH hợp tác sẽ phát huy được tính tích cực của học sinh cũng như phát huy kĩ năng hợp tác của học sinh - Co 88,9 giáo viên cho rằng nên áp dụng phương pháp... và co hiệu quả trong việc giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và phát triễn các kĩ năng xã hội cho người học PHẦN III- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1- Những đánh giá cơ bản nhất Qua quá trình nghiên cứu SKKN đã thu được những kết quả sau: 1 Nghiên cứu một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp dạy học hợp tác đã là cơ sở tốt cho việc vận dụng PPDH hợp tác... việc vận dụng PPDH hợp tác vào dạy học khái niệm ở trường THPT là hoàn toàn khả thi và co hiệu quả 5 Tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi cũng như những đong gop quý báu của Ban giám khảo và các đồng nghiệp 2- Các khuyến nghị được đề xuất từ SKKN 1 Nhà trường cùng tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng GV về PPDH hợp tác 2 Tạo cơ sở vật chất về trường học, phương tiện . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC Ở TRƯỜNG THPT& quot;  PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1- Lý do chọn đề tài . -ViB(4S!1= "&1!"(.!bT8><? <<"9b)!4SK Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học một số khái niệm toán học ở trường THPT ”<"98<?( !. 45c<.<?2>*! ((;091!4 ]5!"Y!,T<?<R<"9' 04 PHẦN II- NỘI DUNG ] P&$8h8 1.1. Phương pháp dạy học hợp tác u 1.1.1. Khái niệm về PPDH hợp tác 1.1.1.1. Khái niệm GZ98+eeZH<.v<"9+ ..+A'.A.<<=<, 45eeZH9VdS8"#;0<?! 

Ngày đăng: 08/04/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ

  • PHẦN II- NỘI DUNG

  • PHẦN III- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan