0

SKKN Thu hút học sinh tham gia học hát ở bậc tiểu học

15 3,025 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2015, 21:42

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “THU HÚT HỌC SINH THAM GIA HỌC HÁT Ở BẬC TIỂU HỌC” PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài   !"#$%&'$()*+*,*-.,/0 1 2345,3,*-. ,/0&"6'$( ',*-.2'$ 3,78*+ 9:3('*8 ;"*+/<, =*+65 ,5,( II. Lý do chọn đề tài ',83 *+54>28 ?4> / 07=6 #*+ *+/@?"A2BC3=D>5 5B?C,595E FG(H3  *+ *+2I5C?0JK2 &L,0:3()5<*+/0 M:83NO5?=5+5*-:7< ()!"#>*+=365:$%9(P,  /Q“Thu hút học sinh tham gia học hát ở bậc tiểu học” 5?*+ LL/0,@?/<( III. Phạm vi và đối tượng của đề tài P,,3 #&5235E F G R S :",*83( IV. Mục đích của đề tài T</0:" #0:3 5,5> 8= ,*+*+N,5,,C# U8 55,#,/0U/#,$% #,>>365,9 V3( V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: ',*+L>,3=,V.3"*5 5#0,/0"( PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận W,*8'$*+42</"65 *+"1 , 345,3: $%,VX(W&'$C"Y" 9?$%7 *+35?3.(Z,393 A. 42</2,JK2,$%(P,6< ?/< "*8[\5?4X]0?/<"3 6/0 , 5^+5#V?5*-55/<3L> 365"( _*8[\5?4X/<32&*85`/<,9?$% 52"#$%C<C2(P<2, $%5`a95BL C1C25` A#0,/0U/#55U#2*8, (P^25*-#55,/0U/#,$%(  b*-.2'$ 3,8*+7 9(\05C6L 5C2,/0 .?,L,$% !"#V"/@/,/0$%. ?. .<V*-9* C=cVI," (P,6< /<"0NO*8[\5?5+5, X5 9?5*-55/<3,,/<3#V?, 9( II. Thực trạng của vấn đề 365,*-.'$(P<32*+ #> X. V?", B7#4d5<#5"63(',V?365:$% e*+#5V3.:<$% V('#< 3<**+=V2<: >&=$%?50<$%,0,/0"*# V?*,( ',BC2< [\f*+659V659 <= "U/*g*84<f*+"`=L< #5 05*-55?/<([\*+/83O># 2, <7( )#V?,,/<3 <:" $%5?*+ 95<:"X*Qh "C  . <== < 1 < *# ?= "?50')_ " 5 5N3"X<:7#2 =c',7# Z%\Z ''i*8*5L*+<:#/<3:[\$% N,`9X( $#< =5:Z_'' #/<3L/0Z_''," ?NO[\iW5?656L/0,?/< e, B?55,L>,$%,365"( \0!:"2 #Q“Tạo hứng thú cho học sinh trong học hát ở Tiểu học” 5?*+#>,3 55,=,0,/0"( III. Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề ',V.# #,L>,$%,365523 <*8,5?,3 +5/05^+59? 5*-55,I"?0(%2<=5*-55[\" 2+56/0,?/<:.Q 1. Xác định mục tiêu dạy hát $38*+79(W;"*+/<, = *+65,5,(Z, [\5?4X]0:#3 ,,"3I?"?,,JH'H_I?"?,5<, C$%(Z4X0,/<*=Q jW07LQP<A5C6L:$% 3 ;">5"797 7?,!!:" (%5,5>7!/,">5"7 =(Z.*+2e>52,?C6L" :$%(i /<N5CB 8:" I:$%&5,5>=-('^<,I"0 /, <:JH'H_ [\33<7,I7#*+0 ( jW07CQ)2<032:#3(P<A 5C2:$% >5># "  "9<- ]8#*+=Y .?:"(P< N>5$%."<",.L- =, 5 U " +5,*Q]# 6, ?<> "/@,!N -cHNOV,$% "=JH'H_>M5 $%C ,7#,*+"C:.( jW07.?QP<A,/0$%B.? k5 >5<2l<V*-9* ,*8cm ?C ,U*8( _B0a*+$%fVV.3652/> * a3EjF".*+B7(\.6</< "0 [\5?3/@0Y3], ,"/<I5/0#V?5()?953 7< *+#96+./*+<7?$%*+0# (Z6+-B[\?#9?5,"63 .[\=56Y"Y*+=*+$%,V./<3I 5E5S I[\!/0<5^+5,$%&I 5( 2. Xác định và xây dựng phương pháp dạy hát theo chuẩn KTKN  ',V./<35/0.5*-55/<=Q j[#"( j_n( j)38 , 2( jH&3( j'65I2( j$?"( jH+5]# 6 503( jZ: ( '< ,V.5"*,./<"6 /0, 5/0LY,nX52 8+51([\J"X"*,I"0,/* =Q j[#"Q_U#" ? 494L / :7c _/2 #7^ 7( j_nQ[\."<"=J"X,,!,$% V"C(H."<" [\."<J4 +5 3o,=D,$%9<1>-(_,$%V "C 5?J"XJ6 <$%8+2<L2 1( \#n,$%B**8[\*Q[>5$% ?6<: 3k"&:[\e-=,($% ?9<,L<('#*+C2?4> :[\( j)38 , 2Q[\*/n$%38=,  26+,#<#65I2( jH&3Q[>5$%&3*65([\,$%<# ,/^<2d5502(\1/0Qpqcr(Z,/U 4/(  jP<I2Q[\,$%n65N3,( _B2 <<7[\n.$%# ]"A3() [\aX$%On<,[\A 5<11:$%U8,*8365&e 2#-(',/<I2 [\,$%64d+5=s=, ( j$?"Q[\,$%?",#: >MB`2 a=s=, *M$%52 ]8?4>:" ,d2<;<Y5?&$%'$ =+5# #[\ J"X*=t,([\*/n$%."<"7.L *- =, 5c jH+5]# 6503Q[\*/n,$%#]# ]#^<,I"0(u*M"X59<( T+56503NO9$%5?#6 ,.6503&5,&565"( '3:<$%"+5]# [\*/n, VX5:"&5,f8+5# 6503/@/-( jZ: QZ,."<,2 ,!,` [\ :L5:('^<,I"[\5 +5N-835,5>=-( 3. Xác định mối quan hệ Thầy - Trò trong dạy và học F(F(EvX,:'<'N \X1V3:3 11:$%,3*+4 X0V,:<N ,*8<*8 5V<XV#<( i?2#/<3f11.<N^5?, 0l[\#I2<n NY U <#65> 7cm( H65 >?5^."< ,!2NO 5?=5+5^#>( j_65 N5?+563,7( jH" $%Y64d".><=( jH[\# $%Y,14( [...]... dạy học âm nhạc II Ý nghĩa của SKKN Với đề tài Thu hút học sinh tham gia học hát ở bậc tiểu học này, tôi hy vọng có thể ứng dụng và giúp ích cho việc giảng dạy hát trong chương trình Âm nhạc TH, góp phần làm cân bằng và hài hòa các hoạt động giáo dục trong và ngồi nhà trường III Khả năng ứng dụng, triển khai Đề tài được ứng dụng cho việc dạy hát ở khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 trong bộ môn âm nhạc TH Tùy thu c... 00 2009 - 2010 25 (31.25%) 40 (50,0%) 15 (18,25%) 00 PHẦN KẾT LUẬN I Những bài học kinh nghiệm Muốn thu hút học sinh tham gia học hát và làm cho giờ học hát đạt hiệu quả, đòi hỏi người GV phải biết tự học hỏi, thướng xuyên đổi mới và hồn thiện các PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo mối quan hệ gần gũi, hợp tác... một số em phục vụ các phong trào văn nghệ do trường, huyện tổ chức, tham gia các buổi lễ hội, tham gia “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” trong dịp hè *Qua khảo sát ngẫu nhiên và kết quả học tập của 80 HS ở các khối lớp 2, 3, 4, 5 (mỗi khối 20 HS) cho kết quả về hứng thú học tập phân môn học hát như sau: Hứng thú học tập phân môn Học hát Năm học Rất thích Thích Bình thường Không thích 2007 - 2008 10 (12,5%)... quả cuối năm Hầu hết HS biết trình bày bài hát, các em thu c nhiều bài hát trong chương trình được các em dùng trong hoạt động ngoại khóa và văn nghệ đầu giờ… chỉ còn một số ít HS do không có khả năng trình bày bài hát nên chưa mạnh dạn trong học tập và tham gia phong trào nhưng luôn có sự quan tâm và rèn luyện đối với bộ môn Trong quá trình dạy hát, đã phát hiện và bồi dưỡng một số em phục vụ các... giáo viên cũng góp phần không nhỏ tạo sự tin tưởng cho học sinh Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn cũng ảnh hưởng lớn đến niềm tin trong các em, giáo viên dạy nhạc nhất thiết phải trình bày được những bài hát trong chương trình yêu cầu, vì khi chính tai mình nghe được giáo viên hát, thì các em suy nghĩ là mình sẽ cố gắng hát được như thầy cô Trong quá trình học tập, HS cũng có nhiều ý kiến hay và nhiều... cạnh, cần được trang bị thêm máy nghe, xem băng đĩa nhạc, đối với những bài giảng trình chiếu cần được trang bị máy vi tính, máy chiếu Khi một tiết học hát được trang bị và sử dụng đầy đủ TTB và ĐDDH không khí sẽ trở nên sinh động và thu hút hơn Tuy nhiên, tiết học cũng có thể bị trì trễ hay gây áp lực đối với HS do khâu chuẩn bị và sử dụng TTB và ĐDDH thiếu chu đáo hay chưa thành thạo của GV Vì vậy, GV... nhất là bảng phụ bài hát mới tạo được niềm tin và hứng thú học tập cho các em Bên cạnh đó, GV phải biết khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy GV có thể sử dụng sự trợ giúp của phần mềm vi tính như: Power Point, Violet… để tạo hiệu quả cao hơn trong hoạt động dạy - học của thầy và trò IV Hiệu quả của SKKN Trong quá trình giảng dạy, đa số các em HS ham thích học hát, thể hiện rõ ở kết quả cuối năm Hầu... thiết Đặc biệt là trong giờ học hát, một tâm lí thoải mái sẽ giúp các em cảm thụ âm nhạc tốt hơn, các em có sự luyện tập hào hứng hơn Do vậy, khi giảng dạy hoặc trong xử lí các tình huống, GV cần nên nhẹ nhàng, khéo léo tránh gây không khí căng thẳn và áp lực cho HS GV nên gạt bỏ hết những phiền muộn của cá nhân khi lên lớp Muốn thu hút HS, người giáo viên cần phải tạo cho học sinh những tình cảm tốt...- Bài hát có khi còn kết hợp trò chơi hay đố vui, có tác dụng giúp cho tất cả các em cùng hoạt động để phát huy tính tích cực, mạnh dạng hoặc phải suy nghĩ để liên hệ, gợi nhớ những kiến thức đã thu nhận từ nhà trường hay trong thực tế xã hội 2.2.2 Tạo mối quan hệ gần gũi, niềm tin giữa thầy và trò Đối với bộ môn âm nhạc, một không khí học tập vui tươi, thoải mái cho tiết học là điều rất... trân trọng ý kiến của các em Do đó trong luyện tập, GV phải dành thời gian cho các em trình bày ý kiến của mình GV nên tuyên dương những ý kiến hay 4 Trang thiết bị dạy học Cũng như các bộ môn khác, TTB và đồ dùng trực quan là rất cần thiết Khi dạy một bài hát mới, thiết bị và ĐDDH dạy học không thể thiếu đó là đàn Organ và bảng phụ bài hát Bên cạnh, cần được trang bị thêm máy nghe, xem băng đĩa nhạc, . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: THU HÚT HỌC SINH THAM GIA HỌC HÁT Ở BẬC TIỂU HỌC” PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài  . *+2I5C?0JK2 &L,0:3()5<*+/0 M:83NO5?=5+5*-:7< ()!"#>*+=365:$%9(P,  /Q Thu hút học sinh tham gia học hát ở bậc tiểu học  5?*+ LL/0,@?/<( III e, B?55,L>,$%,365"( 0!:"2 #Q“Tạo hứng thú cho học sinh trong học hát ở Tiểu học 5?*+#>,3 55,=,0,/0"(
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thu hút học sinh tham gia học hát ở bậc tiểu học, SKKN Thu hút học sinh tham gia học hát ở bậc tiểu học,

Từ khóa liên quan