0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I

26 916 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2015, 05:50

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ====***==== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I I . SƠ YẾU LÍ LỊCH - Họ và tên : - Ngày tháng năm sinh : - Năm vào ngành : 2009 - Chức vụ và đơn vị công tác: - Trình độ chuyên môn : Trung cấp - Trình độ chính trị : Sơ cấp - Khen thưởng : Lao động tiên tiến *********************************** Th¸ng 3 N¨m 2015 1 PHN I. Đặt vấn đề 1- Lớ do chọn đề tài: 1.1 - Cơ sở lí luận: Th vin trng hc l mt b phn c s vt cht trng yu, l trung tõm sinh hat vn húa v khoa hc ca nh trng. Th vin gúp phn nõng cao cht lng ging dy ca giỏo viờn, bi dng kin thc c bn v khoa hc v xõy dng thúi quen t hc cho hc sinh. Vi nh trng sỏch, bỏo li cú ý ngha quan trng vỡ nú l ngời bn gn gi nht, l hc liu cn thit nht ca thy v trũ. Hc sinh cn cú sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp, sỏch tham kho hc tp v luyn tp. Giỏo viờn cn cú sỏch giỏo khoa, sỏch nghip v, sỏch tham kho ging dy v bi dng chuyờn mụn, khụng ngng nõng cao kin thc. Ngoi ra cỏc loi bỏo, tp chớ , Th vin cng l ngun ti liu tham kho ht sc quan trng i vi giỏo viờn v hc sinh trong nh trng. Th vin gúp phn nõng cao cht lng ging dy ca giỏo viờn, bi dng kin thc c bn v khoa hc th vin v xõy dng thúi quen t hc, t nghiờn cu cho hc sinh, to c s tng bc thay i phng phỏp dy v hc. ng thời, th vin tham gia tớch cc vo vic bi dng t tng chớnh tr v xõy dng np sng vn húa mi cho cỏc thnh viờn nh trng Nhim v ca th vin trng hc l phc v cho vic ging dy v hc tp gúp phn tớch cc vo vic nõng cao cht lng giỏo dc. vic ging dy v hc tp c tt cụng tỏc phc v bn c trong th vin trng hc phi c thờng xyờn, liờn tc, phi luụn luụn thay i cỏch phc v thu hỳt bn n vi th vin ngy cng nhiu. 1.2- Cơ sở thực tiễn Vi s nghip ci cỏch, i mi giỏo dc nõng cao cht lng dy v hc, m rng kin thc thụng qua vic c sỏch, bỏo cú mt ý ngha ht sc quan trng, thc tin nhng nm thỏng qua ó cho chỳng ta thy rt rừ iu ú. Song thc trng hc sinh n th vin c sỏch bỏo vi nim am mờ tỡm tũi hc hỏi cũn hn ch, ch yu ch mi thu hỳt s ớt hc sinh giỏi cú lũng ham mờ c sỏch bỏo v mt s ớt thớch c cỏc loi truyn mang tớnh gii trớ, hay hc sinh ch n th vin sau nhng bui gii thiu sỏch mi. Hc sinh 2 chưa có phương pháp đọc sách, chưa thấy hết giá trị, tầm quan trọng của từng cuốn sách và ảnh hưởng của việc đọc sách báo đối với việc học tập của mình. Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực tiễn thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở trường , do đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : “Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học ” 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học . 3. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp thu hút học sinh đến với thư viện trường tiểu học 4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm: 6 vấn đề nghiên cứu - Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh - Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh - Về cơ sở vật chất: - Về vốn tài liệu: - Sắp xếp trang trí trong thư viện - Tuyên truyền giới thiệu sách: 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra quan sát + Tìm hiểu, pháng vấn giáo viên , học sinh . + Điều tra học sinh, các loại sách, báo,vở bài tập + Tuyền truyền miệng + Tuyền truyền trực quan Phương pháp kiểm tra, thống kê kết quả + Kiểm tra chất lượng qua mỗi giai đoạn. + Thống kê kết quả ở từng giai đoạn. - . Phương pháp tổng kết kinh nghiệm + Giáo viên rút kinh nghiệm cho mình, tổng kết thành các bài học cơ bản. - . Phương pháp thiết kế tiết học đọc sách 3 6 .Phạm vi nghiên cứu : - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp thu hút bạn đọc đến với thư viện ở trường Tiểu học Phương Trung I. - Đối tượng thực nghiệm: Giáo viên – và học sinh - Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015. - Địa điểm: Trường Tiểu Phương Trung I - Thanh Oai . 4 PHẦN II. NỘI DUNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Căn cứ theo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của phòng GD & ĐT Thanh Oai về công tác thư viện trường Tiểu học , hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Căn cứ Quyết định số 01/2003/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, Bạn đọc là một bộ phận không thể thiếu trong các yếu tố tạo thành thư viện. Vốn tài liệu chỉ thực sự phát huy được giá trị khi nó được bạn đọc sử dụng. Phục vụ bạn đọc là mục tiêu cuối cùng của bất bật kỳ một thư viện nào. Hoạt động của thư viện nhằm thu hút, tuyên truyền giới thiệu và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu, giúp đỡ ngưêi tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu một cách thích hợp. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN : + Vị trí: * Thư viện là chiếc cầu nối. * Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh trong việc dạy và học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, đọc. Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc. 5 * Vì vậy công tác tuyên truyền thu hút bạn đọc phải gắn liền với việc dạy và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường. + Tầm quan trọng: * Là công tác trung tâm của mỗi thư viện nhằm dùng mọi hình thức, nhanh chóng luân chuyển để tháa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh. * Là công tác khác trong thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… đều có mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc. * Là công tác để đánh giá hoạt động của thư viện. Để đánh giá đúng phải xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để mượn đọc có dễ dàng và đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem thư viện đã có tác dụng như thế nào đến việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây thói quen đọc sách ra sao. Để thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông cần đảm bảo các nội dung công tác phục vụ bạn đọc: - Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc. - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện - Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện - Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu - Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu - Hướng dẫn phương pháp đọc sách - Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc Khi được nhà trường phân công phụ trách thư viện tôi đã hiểu rằng nhiệm vụ của thư viện không chỉ cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách báo cần thiết có tác dụng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ giáo viên và học sinh những tài liệu cần thiết về thế giới khoa học, vể Đảng, pháp luật nhà nước mà cần phải tổ chức thu hút giáo viên và học sinh tích cực tham gia sinh hoạt thư viện, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để làm phong phú nội dung kho sách, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu và phối kết hợp với 6 tổ cộng tác viên thư viện tăng cưêng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu để xây dựng thư viện nhà trường. 3- KHẢO SÁT THỰC TẾ : Thực trạng của giáo viên và học sinh đến với thư viện trường Tiểu học phương trung I 3.1- Đặc điểm chung của nhà trường : Trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia từ năm 2000 – Là một trong những ngôi trường đầu tiên của huyện . Tháng 6 – 2014, nhà trường nhận quyết định công nhận lại trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia của UBND thành phố Hà Nội .Tự hào về ngôi trường hơn 90 năm tuổi, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu thi đua : « Thầy dạy tốt – trò học tốt » để giữ vững truyền thống nhà trường - Thư viện có phòng đọc cho giáo viên, phòng đọc học sinh, phòng kho - Thư viện trường đạt chuẩn 3.2- Thực trạng: Thực trạng công tác bạn đọc ở trường Thuận lợi: - Phụ trách thư viện nhiệt tình, năng nổ, hòa nhã, vui vẽ, thưêng xuyên quan tâm đến công tác bạn đọc. Luôn đổi mới hình thức phục vụ vì vậy bạn đọc rất ham muốn đến thư viện. - Ban giám hiệu luôn chú trọng đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất. Tích cực tham mưu các nhà hảo tâm hỗ trợ sách cho thư viện, vận động học sinh góp sách , truyện vào thư viện . Luôn quan tâm đến công tác tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách, báo, công tác phục vụ bạn đọc. Hạn chế : - Do điều kiện kinh phí còn hạn chế nên việc bổ sung vốn tài liệu hằng năm ít, vì vậy ảnh hưởng không nhá đến việc bạn đọc tới thư viện. - Cơ sở vật chất: Đảm bảo diện tích đối với thư viện chuẩn nhưng phòng đọc và chỗ ngồi của giáo viên và học sinh còn hạn chế nên nhiều lúc chưa đáp ứng đủ chỗ ngồi cho bạn đọc tại thư viện. 7 - Vốn tài liệu: Tuy đủ về số lượng nhưng nội dung kho sách chưa được phong phú đặc biệt là sách tham khảo, truyện thiếu nhi. - Sắp xếp trang trí trong thư viện: Sắp xếp chưa khoa học hợp lý, chưa thân thiện, chưa tạo cảm giác thoải mái cho cho bạn đọc đến thư viện. - Tuyên truyền giới thiệu sách: Chưa hấp dẫn thu hút bạn đọc đến thư viện. II. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : Từ thực trạng trên, để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc thu hút bạn đọc đến thư viện , giúp giáo viên , nhân viên các em học sinh nhà trường có hứng thú trong công tác và trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn đưa ra các biện pháp trong công tác thư viện như sau: BIỆN PHÁP 1 : Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, thư viện trường đã phát phiếu nhu cầu đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh, từ đó cán bộ thư viện đã phân loại hiệu quả và đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. Không chỉ có vậy cán bộ thư viện còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Đội cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh. Kết quả : Tổng số HS Toàn trường Thể loại truyện Số lượng Tỷ lệ Cổ tích 295 59% 725 Truyện Đôremon, Conan 420 84% Truyện Bác Hồ 292 58% Báo Hoa học trò, báo thiếu nhi 320 64% BIỆN PHÁP 2. Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh - Kế hoạch đọc sách phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch phải nêu lên được từng chủ điểm đọc, các sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc. 8 - Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đọc sách trên cơ sở nghiên cứu chương trình học của từng lớp và nhu cầu đọc của học sinh. - Đến trước thi học kỳ chừng một tháng tôi tiến hành giới thiệu cho các em mượn các loại sách như: Giải bài tập, câu hỏi ôn tập, một số đề kiểm tra Vì vậy việc đọc sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các em biết vận dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách là một biện pháp rất tốt để học sinh mở rộng kiến thức đạt hiệu quả cao. Kế hoạch này phải được triển khai từ trước năm học. BIỆN PHÁP 3 : Về cơ sở vật chất: các trang thiết bị trong thư viện phải phù hợp với lứa tuổi, chiều cao của bạn đọc. Đối với lứa tuổi tiểu học - các em còn nhá, chiều cao còn hạn chế nên các trang thiết bị trong thư viện phải phù hợp với các em: vừa tầm, dễ tìm, dễ lấy (sau khi khảo sát các trang thiết bị có trong thư viện) tôi đã đề xuất với ban giám hiệu nhà trường cho mua sắm, tu bổ cải tạo các trang thiết bị phù hợp với lứa tuổi các em học sinh tiểu học: Cụ thể . Các giá sách - Giá sách ở trong kho sách là các giá bằng sắt (có kích thước, chiều cao, chiều rộng) theo đúng tiêu chuẩn kích thước quy định. - Giá sách ngoài phòng đọc của học sinh được làm bằng gỗ có chiều cao vừa phải 1m đến 1,2m. Được chia ra các ngăn nhá để các loại sách. Có tủ kính treo tường và giá gỗ quay để giới thiệu sách mới và giới thiệu sách theo chủ đề. Bàn ghế của học sinh: Được thiết kế bằng gỗ hình tròn và hình vuông (tất cả giá sách bàn ghế của học sinh được sơn phối màu - các màu sơn khác nhau) Từ thực trạng trên, để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc giải bài toán dạng toán rút về đơn vị , giúp các em học sinh có hứng thú trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung, biện pháp trong giảng dạy như sau: BIỆN PHÁP 4 : Về vốn tài liệu: 9 Để nắm bắt được trong kho sách của mình có số lượng mỗi loại là bao nhiêu và mỗi loại có bao nhiêu đầu sách, bao nhiêu thể loại: tôi đã tiến hành kiểm kê toàn bộ kho sách - sau khi kiểm kê tôi thấy số lượng cụ thể như sau : - Sách giáo khoa: số lượng 673 - Sách nghiệp vụ: số lượng 571 - Sách tham khảo: số lượng 2863 - Truyện thiếu nhi: số lượng 1000 - Tạp chí : Số lượng 470 Tổng cộng : 5577 Rà soát theo các tiêu chuẩn quy định, tôi thấy số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, báo tạp chí đã đủ so với yêu cầu về số lượng: nhưng để thư viện hoạt động được tốt và thu hút bạn đọc đến với thư viện. Cụ thể là các loại sách phải được bổ sung mới thưêng xuyên, thì kho sách mới đảm bảo chất lượng và cập nhật những thông tin mới - tôi tham mưu và đề xuất với ban giám hiệu, phối kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường để tăng vốn sách như sau: - Phát động phong trào "Gúp một cuốn sách nhỏ để được đọc nhiều cuốn sách hay" phong trào phát động trong toàn trường giáo viên và học sinh cựng tham gia. Để phong trào được tập trung và chất lượng sách quyên gúp đảm bảo chất lượng, số lượng: Tôi kết hợp với hai đồng chớ tổng phụ trách, phú tổng phụ trách soạn thảo bảng thụng báo và có quy định cụ thể. Để động viên phong trào và khen thưởng những lớp, cá nhân làm tốt chúng tôi đề nghị với ban giám hiệu có khen thưởng kịp thêi và phần thưởng cụ thể. - Tham mưu với ban giám hiệu xã hội hóa công tác thư viện với hội phụ huynh toàn trường và các doanh nghiệp cơ quan đúng trên địa bàn của xã , nhằm thu hút thêm nguồn vốn (tiền và sách) để tăng vốn sách tài liệu cho thư viện - Thực hiện chi tiêu kinh phí bổ sung sách vào thư viện theo quy định. Khi bổ sung sách tôi lựa chọn các danh mục sách được phộp đưa vào thư viện và những sách phát hành mới nhất phự hợp với cấp học, môn học phù hợp với chương trình cải cách mới, phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe của học sinh. 10 [...]... c m rng din tớch v to s thoi m i cho cỏc em ngi c sỏch t i vn vi ban giỏm hiu cho trang trớ cỏc gin hoa ngoi hnh lang to cm giỏc thoi m i "gn gi thiờn nhiờn" trong th vin b trớ mt gúc tri thm cỏc em cú th ngi c sỏch hay chi trũ chi Hc sinh say mờ c sỏch 15 BIN PHP 6 Tuyờn truyn gii thiu sỏch: i vi cụng tỏc th vin nh trng nu th vin ch cú giỏ sỏch, bn gh th vin, sỏch bỏo ti liu thỡ th vin cha th... trong tng thi im c th ca nh trng C th nm hc 2014- 2015 i ó tin hnh mt s t trng by gii thiu sỏch qua t trng by gii thiu sỏch nh sau: - Gii thiu sỏch tham kho cỏc mụn hc t lp 1 n lp 5 mi b sung vo th vin (Gii thiu qua t gii thiu sỏch) - Gii thiu sỏch theo ch " Giỏo dc o c" 18 III KT LUN 1 Kt qu cú so sỏnh i chng: T khi ỏp dng sỏng kin trờn hiu qu cụng tỏc bn c n vi th vin ca trng TH Phng Trung I trong... - i vi cỏc sỏch truyn thiu nhi t i ỏp dng phõn loi theo mó mu (vỡ i tng hc sinh tiu hc nht l cỏc em hc sinh lp mt, lp hai cỏc em cũn nh mi tip xỳc vi con ch, con s, nhiu hỡnh thc nghip v th vin cũn rt mi m vi cỏc em) vỡ vy phõn loi truyn theo mó mu s rt thun tin cho cỏc em khi n th vin v la chn sỏch T i tin hnh phõn loi truyn theo mó mu (cú quy nh c th cho tng loi truyn) vớ d: - V11 th thiu nhi t i. .. ỳng ni quy nh) * Trang trớ trong th vin: i vi hc sinh tiu hc la tui ny vi cỏc em "hc m chi, chi m hc" vỡ vy t chc sp xp sỏch trờn giỏ, ch cỏc em ngi c rt cn thit m bo phự hp vi la tui, tõm lý - nm bt c iu ú t i ngh vi ban giỏm hiu cho mua sm cỏc trang thit b bn gh, giỏ t phũng c hc sinh phi phự hp vi cỏc em Bn gh giỏ t phi c lm bng cỏc cht liu g cú sn cỏc loi mu, trờn 14 tng trang trớ mt s khu hiu... t hiu qu tt hn trong vic thu hỳt bn c n vi th vin, giỳp cỏc em hc sinh cú hng thỳ trong hc tp, nõng cao cht lng giỏo dc trong nh trng, t i ú mnh dn ci tin ni dung, bin phỏp trong cụng tỏc nh sau: BIN PHP 5 : Sp xp trang trớ trong th vin * t chc sp xp kho sỏch ph hp vi th vin trng tiu hc v ph hp vi la tui hc sinh t i ú tin hnh mt s bin phỏp nghip v mi c tp hun - i vi cỏc sỏch tham kho, sỏch nghip v... vin mt cỏch hu hiu nht õy cng l nghip v c thự ca cỏc th vin trng hc Tuyờn truyn, gii thiu sỏch i hi s kt hp cht ch, hi hũa gia nghip v th vin, k nng s phm, kh nng vit, kh nng t chc, trỡnh by ca cỏn b th vin v sỏch Mc ớch tuyờn truyn, gii thiu sỏch bỏo trong th vin nh trng nhm khai thỏc hiu qu vn ti liu th vin phc v nhu cu ging dy, hc tp ca giỏo viờn v hc sinh; giỳp thy v trũ nm c ni dung cun sỏch... khi thc hin ti Sau khi thc hin ti * C s vt cht : * C s vt cht : - Phũng c cho giỏo viờn din tớch cũn - Phũng c cho giỏo viờn din tớch ú c hp,ch ngi cho giỏo vin ch c 10 m rng thờm ch ngi cho giỏo viờn tng ch, hc sinh 20 ch lờn 25 ch, hc sinh 35 ch *Vn ti liu : *Vn ti liu : S lng sỏch cũn hn ch cha phong phỳ : S lng sỏch c tng lờn nhiu : - Sỏch giỏo khoa : 673 - Sỏch giỏo khoa : 19 755 - Sỏch nghip... hng ch c hi - i vi Phũng GD & T v cỏc cp : Thng xuyờn m lp tp hun v nghip v th vin cho cỏn b ph trỏch th vin cỏc cỏn b th vin giao lu, hc hi kinh nghim Trờn õy l mt vi kinh nghim thu hỳt bn c n vi th vin trng tiu hc Rt mong nhn c nhiu ý kin úng gúp b sung ca cỏc ng chớ ng nghip Xin chõn thnh cm n ! Thanh Oai, ngy 27 thỏng 03 nm 2015 Ngi vit 21 PHN PH LC PHIU IU TRA NHU CU HNG TH C CA HC SINH Em hóy... hiu qu tt nht l trung tõm "Vn húa khoa hc ca nh trng" mun th vin phỏt huy hiu qu tt nht l trung tõm sinh hot vn húa ca nh trng v mun bn c n vi th vin ụng thỡ : Tuyờn truyn, gii 16 thiu sỏch l hot ng nghip v quan trng trong cỏc th vin, c bit l th vin trng hc õy l yu t c bn ỏnh giỏ hiu qu ca hot ng th vin ph thụng Hot ng ny nhm mc tiờu khai thỏc ton din vn ti liu ng thi l phng thc l i cun bn c n th vin... ú gii thiu nhng sỏch, bỏo cú trong th vin phc v trc tip cho vic dy v hc nh: sỏch tham kho v vn hc, toỏn hc, sỏch giỏo dc o c, cỏc sỏch v tỡm hiu v khỏm phỏ khoa hc ; thng xuyờn tuyờn truyn trong cỏc bui sinh hot chuyờn mụn vo cỏc ngy cui tun hoc cỏc cỏc bui cho c u tun Lm tt khõu nghip v ny l ngi cỏn b th vin ó gúp phn rt ln vo vic hon thnh nhim v ging dy v hc tp ca giỏo viờn v hc sinh To ra m i trng . PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ====***==== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN V I THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I I . SƠ. hợp v i thư viện trường tiểu học và phự hợp v i lứa tu i học sinh t i đó tiến hành một số biện pháp nghiệp vụ m i được tập huấn. - Đ i v i các sách tham khảo, sách nghiệp vụ sách giáo khoa t i. thư viện trường Tiểu học . 3. Đ i tượng nghiên cứu: Một số biện pháp thu hút học sinh đến v i thư viện trường tiểu học 4. Đ i tượng khảo sát thực nghiệm: 6 vấn đề nghiên cứu - Nghiên cứu nhu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THU HUT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I,

Từ khóa liên quan