SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

27 1.8K 2
SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 1.2.2-Thực trạng của vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 1.2.3-Các giải pháp phát triển t duy và năng lực của học sinh qua chơng 3 : điện học ở SGK vật lí 7 và kết quả đạt. lực sáng tạo của học sinh ở trờng THCS Thiệu dơng Những giảI pháp và kết quả đạt đợc qua chơng điện học ở vật lí 7 10 2. 2.1 Thực trạng vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 2.2.1.1. phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh ở tr- ờng THCS Thiệu Dơng Từ điều kiện thực tế giảng dạy ở địa phơng là vùng nông thôn việc phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan