0

SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

27 1,723 2
  • SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:40

Phần thứ nhất : mở đầu lí do chọn đề tài Trong nghị quyết tw II- khoá VIII đã nêu: Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng những con ngời và thế hệ thiết tha gắn bó với lí tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí khiên cờng xây dựng và bảo vệ tổ quôc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con ngời việt nam. Có ý thức cộng đồng và phát huy tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức, khoa học và cồng nghệ, hiện đại, có t duy sáng tạo. kĩ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kĩ thuật, có sức khoẻ, là những ngời thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên nh lời Bác Hồ dạy. Muốn làm tốt đợc nhiệm vụ trên, để đóng góp có hiệu quả vào việc năng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài, tạo nguồn lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, chuẩn bị tiền đề bớc vào thế kỉ XXI. Để đạt đợc mục tiêu cơ bản của giáo dục, thì việc giảng dạy các tri thức thông qua các môn học ở nhà trờng là hết sức quan trọng và môn vật lí là môn học chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống các môn học ở nhà trờng phổ thông. Nó có nhiệm vụ : - Cung cấp kiến thức vật lí phổ thông cơ bản, có hệ thống và tơng đối toàn diện .Những kiến thức này phải phù hợp với trình độ hiểu biết hiện đại theo tinh thần kĩ thuật tổng hợp, tạo điều kiện cho hớng nghiệp, gắn với cuộc sống, nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh tham gia lao động sản xuất hoặc tiếp tục học lên. - Góp phần phát triển t duy khoa học - Rèn luyện những kĩ năng cơ bản có tính chất kĩ thuật tổng hợp - Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu nớc, yêu chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế vô sản.Góp phần rèn luyện những phẩm chất của ngời lao động mới ở chơng trình vật lí 7, lần đầu tiên học sinh đợc tiếp xúc với các hiện tợng vật lí một cách có hệ thống về các lĩnh vực quen thuộc, thờng gặp hàng ngày (quang hoc, âm hoc,điện hoc). Trình độ t duy còn thấp, vốn kiến thức toán học còn hạn chế, kinh nghiệm hoạt động nhận thức còn thiếu, vốn sống thực tế còn nghèo. Với mục tiêu yêu cầu học sinh phải lĩnh hội các khái niệm vật lí cơ sở để có thể mô tả đúng các hiện tợng và quá trình vật vật lí cần nghiên cứu giải thích một số hiện tợng và quá trình vật lí đơn giản. ở lớp 7, để mô tả và giải thích nhiều hiện tợng về quang học , âm học điện học cần phải xây dựng nhiều khái niệm mới.Tuy cha thể định nghĩa chính xác các khái niệm đó 1 nhng cần phải giúp cho học sinh nhận biết đợc những dấu hiệu cơ bản có thể quan sát, cảm nhận đợc của các khái niệm đó. Sau đó học sinh vận dụng vận dụng cho quen trong ngôn ngữ khoa học thay cho ngôn ngữ thông thờng ban đầu. Ngo i ra ở lớp 7, học sinh cần thực hiện một số phơng pháp suy luận nh phơng pháp tơng tự, phơng pháp tìm nguyên nhân của hiện tợng. Biết xử lí thông tin dữ liệu thu đợc để rút ra những kết luận chung hay từ những từ những tính chất, quy luật chung suy ra những biểu hiện trong thực tiễn.Từ những yêu cầu chính trên, bản thân tôi thấy cần phải đi sâu nghiên cứu về vấn đề phỏt trin t duy v nng lc sỏng to ca hc sinh qua mụn hc vt lớ chng trỡnh lp 7 1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trong đề tài này tôi nêu và giải quyết một số vấn đề sau : 1.2.1- Một số cơ sở lí luận có liên quan tới đề tài 1.2.2-Thực trạng của vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 1.2.3-Các giải pháp phát triển t duy và năng lực của học sinh qua chơng 3 : điện học ở SGK vật lí 7 và kết quả đạt đợc 1.2.4- Một số bài học kinh nghiệm 1.2.5- Một số ý kiến đề xuất và kiến nghị 1.3 -Đối tợng nghiên cú và phạm vi nghiên cứu 1.3.1- Đối tợng nghiên cứu Phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua việc giảng dạy vật lí 7 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Các giải pháp phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua chơng 3- Điện học ở SGK vật lí 7 1.4 Phơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lí thuyết - Thực tế giảng dạy 1.5 - Thơi gian nghiên cứu Từ 15/1/2011 đến 10/3/2011 Phần thứ 2 : nội dung 2 Chơng 1: cơ sở lí luận 2.1.1 cơ sở của vật lí điện đại cơng về điện trờng và dòng điện trong kim loại 2.1.1.1. Điện trờng 2.1.1.1.1 Khái niệm điện trờng Vectơ c ờng độ điện trờng *Khái niệm về điện trờng Bằng quan sát hiện tợng hai vật tích điện không tiếp xúc vào nhau mà giữa chúng có sự tơng tác ( tơng tác culông).Vấn đề đặt ra là tại sao chúng có thể tác dụng lẫn nhau ma không tiếp xúc trực tiếp? Lực đó đợc truyền đi nh thế nào ? Có sự tham gia của môi trờng xung quanh không? khi chỉ có một điện tích thì không gian bao quanh điện tích đó có gì thay đổi không. Vật lí học hiện đại đã cho thấy rằng xung quanh điện tích có một môi trờng vật chất gọi là điện trờng. Một tính chất cơ bản của điện trờng là khi là khi có một điện tích đặt trong điện trờng thì điện tích đó chiụ tác dụng của lực điện. Nhờ có điện trờng mà hai lực điện tích tác dụng vào nhau.Tác dụng ấy xảy ra nh sau : mỗi điện tích có xung quanh nó một điện trờng và điện trờng của điện tích này tác dụng vào điện tích kia một lực.Chính là dựa vào tính chất cơ bản này của điện trờng mà ta biết đợc sự có mặt của nó và nghiên cứu đợc những đặc trng của nó. Điện trờng là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó. *Cờng độ điện trờng Ta xét những tính chất và đặc trng của điện trờng của một điện tích khi điện tích đó đứng yên. Điện trờng nh thế gọi là điện trờng tĩnh. Để nghiên cứu điện trờng ta dựa vào tác dụng của nó lên các điện tích thử. Cờng độ điện trờng tại một điểm là đại lợng vật lí đặc trng cho điện trờng về phơng diện tác dụng lực, đợc đo bằng thơng số của lực điện trờng tác dụng lên một diện tích thử đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích thử đó * Lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trờng Theo định nghĩa nếu biết cờng độ điện trờng E ta có thể xác định đợc lực điện F tác dụng lên một điện tích q đặt tại một điểm trong từ trờng đó.Ta có: F=q E 3 Nếu q>0 thì F cùng chiều với E; một điện tích dơng lúc đầu dứng yên sẽ di chuyển theo chiều vectơ cờng độ điện trờng. Còn lực điện tác dụng lên điện tích âm có chiều ngợc lại với vectơ cờng độ điện trờng. *Cờng độ điện trờng gây ra bởi một điện tích điểm Q Dựa vào định nghĩa nói trên ta hãy tìm cờng độ điện trờng gây bởi một điện tích điểm Q đặt trong một môi trờng có hằng số điện môi tại điểm đang xét cách điện tích khoảng r ta đặt một điên tích thử dơng q. Theo định luật culông lực tác dụng lên q là F = 9.10 9 | Q q | / r 2 Do đó cờng độ điện trờng E gây bởi điện tích Q tại điểm cách nó một khoảng r có độ lớn : E = F/q = 9.10 9 | Q |/ r 2 Nh vậy cờng độ điện trờng E gây ra bởi một điện tích điểm Q tại một điểm cách nó một khoảng r là một vectơ đặt tại điểm đó có độ lớn : E = 9.10 9 | Q | / r 2 Có phơng là phơng của đờng thẳng nối điện tích và điểm đó, chiều hớng ra xa Q nếu Q>0 ; hớng về Q nếu Q< 0 * Cờng độ điện trờng do nhiều điện tích điểm gây ra Trong trờng hợp nhiều điện tích điểm Q 1, ,Q 2 thì tại các điểm ta đang xét chúng gây ra các điện trờng có cờng độ tơng ứng là E 1 ,E 2 cờng độ điện trờng tổng hợp tại điểm đó bằng tổng các vectơ cờng độ điện trờng do từng điện tích riêng biệt gây ra: E = E 1 + E 2 + đó là nguyên lí chồng chất điện trờng. * Đờng sức của điện trờng : Để mô tả điện trờng một cách trực quan ngời ta có nhiều cách. Nhng thuận tiện nhất là quy ớc biểu diễn điện trờng bằng các đờng sức. Đờng sức của điện trờng là đờng mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phơng của vectơ cờng độ điện trờng tại điểm đó, chiều của đờng sức là chiều của vectơ cờng độ điện trờng tại điểm đó. *Tính chất đờng sức: -Vì điện trờng có tất cả ở mọi điểm trong không gian bao quanh điện tích, nên qua bất kì điểm nào cũng có thể vẽ đợc một đờng sức - Vì tại mỗi điểm cờng độ điện trờng có hớng và độ lớn xác định, nên qua mỗi điểm chỉ có thể vẽ đợc một đờng sức hay nói khác đi các đờng sức không cắt nhau. 4 - Vì chiều của đờng sức trùng với chiều của vectơ cờng độ điện trờng, nên các đờng sức bắt từ các điện tích dơng kết thúc ở các điện tích âm .Trong trờng hợp chỉ có các điện tích âm hoặc các điện tích dơng thì các đờng sức bắt đầu và kết thúc ở vô cực. Nh vậy đờng sức của điện trờng tĩnh không khép kín - Để cho các đờng sức có thể biểu diễn cả độ lớn của cờng độ điện trờng ngời ta quy ớc vẽ các đờng sức mau ở nơi cờng độ điện trờng lớn, đờng sức tha ở nơi cờng độ điện tr- ờng nhỏ * Điện trờng đều: dạng điện trờng đơn giản nhất, thờng gặp trong thực tế là điện trờng đều. Đó là điện trờng mà cờng độ cùng một độ lớn và hớng ở mọi điểm. Đờng sức của điện trờng đều là những đờng thẳng song song cách đều nhau. 2.1.2: phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 2.1.2.1 Phát triển t duy: T duy là một quá trình nhận thức khái quát và gián tiếp những sự vật và hiện tợng của hiện thực trong những dấu hiệu, những thuộc tính, bản chất của chúng, những mối quan hệ khách quan giữa chúng, đồng thời cũng là sự vận dụng sáng tạo những kết luận khái quát đã thu đợc vào những dấu hiệu cụ thể, dự đoán thuộc tính, hiện tợng quan hệ mới. T duy quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ, ngôn ngữ là phơng tiện, là hình thức biểu đạt của t duy. Ngôn ngữ cố định lại các kết quả của t duy, nhờ đó làm khách quan hoá chung cho ngời khác và cho cả bản thân chủ thể t duy. Không có ngôn ngữ thì bản thân quá trình t duy không thể diễn ra đợc, đồng thời các sản phẩm của t duy không diễn ra đợc, không thể sử dụng đợc. Hoạt động t duy chỉ bắt đầu khi con ngời đứng trớc một câu hỏi về một vấn đề mà mình quan tâm nhng cha giải đáp đợc bằng hiểu biết vốn có của mình, nghĩa là gặp tình huống có vấn đề. T duy có nhiều loại dựa theo những dấu hiệu khác nhau.Trong dạy học vật lí ngời ta quan tâm đến những t duy chủ yếu sau : + T duy kinh nghiệm : là một t duy chủ yếu trên kinh nghiệm, cảm tính, và sử dụng phơng pháp thử và sai. Chủ thể phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thử mò mẫm thực hiện một số thao tác, hành động nào đó ngẫu nhiên gặp một trờng hợp thành công.Sau đó lặp lại đúng nh thế mà không biết nguyên nhân vì sao, kiểu t duy này đơn giản không cần rèn luyện nhiều, có ích trong hoạt động hàng ngày để giải quyết một số vấn đề trong phạm vi hẹp. + T duy lí luận: là loại t duy giải quyết nhiệm vụ đợc đề ra dựa trên sử dụng những khái niệm trừu tợng, những tri thức lí luận, đặc trng của nó là : - Không dừng lại ở kinh nghiệm rời rạc mà luôn hớng tới xây dựng các quy tắc, quy luật chung ngày một sâu rộng hơn 5 - tự định hớng hành động, suy nghĩ về cách thức hành động trớc khi hành động - Luôn sử dụng những tri thức khái quát đã có để lí giải, dự đoán những sự vật hiện t- ợng cụ . - Luôn lật đi, lật lại vấn đề để đạt đến sự nhất quán về mặt lí luận, xác định đợc phạm vi ứng dụng của mỗi lí thuyết. T duy lí luận rất cần thiết cho hoạt động nhận thức và phải rèn luyện lâu dài mới có dợc. Nhờ có t duy lí luận con ngời mới có thể đi sâu vào bản chất cảu sự vật, hiện tợng, phát hiện đợc quy luật vận động của chúng và sử dụng những tri thức khái quát đó để cải tạo bản thân và làm biến đổi thế giới tự nhiên, phục vụ lợi ích của mình T duy logic: là t duy tuân theo các quy tắc, quy luật của logic học một cách chặt chẽ, chính xác, không phạm phải sai lầm trong các lập luận, biết phát hiện ra các mâu thuẫn, nhờ đó mà nhận thức đợc đúng đắn chân lí khách quan. Logic học là một khoa học nghiên cứu những t tởng của con ngời về mặt hình thức logic của chúng ta là điều kiện cần để đạt tới chân lí trong quá trình suy luận.Con ngời bằng kinh nghiệm của mình đã suy nghĩ theo những quy luật nhất định rất lâu trớc khi đợc khoa học khám phá ra. Những quy luật của logic học mà mỗi ngời sử dụng trong quá trình hoạt động t duy không phải là con ngời tự ý tái tạo ra mà là sự phản ánh những mối quan hệ và liên hệ khách quan của các sự vật và hiện tợng quanh ta.Bởi thế dù cha biết logic hoc nhng con ngời bằng kinh nghiệm sống của mình đã có thể trao đổi t tởng với nhau, thông hiểu nhau và thống nhất đợc với nhau trong một số lập luận, phán đoán .Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra trong một số trờng hợp đơn giản, còn khi gặp những trờng hợp phức tạp thì khó có thể thông hiểu lẫn nhau và thống nhất với nhau trong một số lập luận phấn đoán, khó phân biệt đúng hay sai, nếu không nắm vững và vận dụng đúng đắn những quy tắc, quy luật logic học. Ví dụ : Học sinh có thể dễ dàng tin rằng lập luận sau đây là đúng nhng không hiểu lí do vì sao. Tất cả các kim loại đều dẫn điện. Vật này là kim loại . Vậy vật này là là dẫn điện. Nhng họ khó có thể biết rằng lập luận dới đây là đúng hay sai: Tất cả các kim loại đều dẫn điện. Vật này dẫn điện . Vậy vật này là kim loại . đối với hoc sinh phổ thông, không thể dạy cho họ logic học để sau đó họ mới vận dụng các quy tắc và quy luật logic để suy nghĩ, lập luận, mà ta có thể thông qua việc 6 giải quyết những nhiệm vụ cụ thể mà tích luỹ dần kinh nghiệm và đến một lúc nào đó sẽ tự tổng kết thành những quy tắc đơn giản thờng dùng. T duy logic đợc sử dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động nhận thức cho nên phải thờng xuyên rèn luyện cho học sinh cách t duy logic. + T duy vật lí : là sự quan sát các hiện tợng vật lí phân tích một hiện tợng phức tạp thành những bộ phận đơn giản và xác lập giữa chúng những mối quan hệ và sự phụ thuộc xác định , tìm ra mối liên hệ giữa mặt định tính và mặt định lợng của các hiện t- ợng và các đại lợng vật lí dự đoán các hệ quả mới từ các lí thuyết và áp dụng những kiến thức khái quát thu đơc vào từ thực tiễn. Các hiện tợng vật lí trong tự nhiên rất phức tạp nhng những định luật chi phối chúng thờng lai rất đơn giản vì mỗi hiện tợng bị nhiều yếu tố tác động chồng chéo lên nhau hoặc nối tiếp nhau mà ta chỉ quan sát đợc kết quả tổng hợp cuối cùng. Bởi vậy muốn nhận biết đợc thuộc tính bản chất và quy luật của tự nhiên thì phải phân tích đợc hiện t- ợng phức tạp thành những bộ phận, những giai đoạn bị chi phối bởi một số ít nguyên nhân, bị tác động bởi một số ít yếu tố, tốt nhất là một nguyên nhân một yếu tố. Có nh thế ta mới xác lập những mối quan hệ bản chất trực tiếp, những sự phụ thuộc định lợng giữa các đại lợng vật lí dùng để đo lờng những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tợng. Muốn biết những kết luận khái quát thu đợc có phản ánh đúng thực tế, khách quan không ta phải kiểm tra lại thực tiễn. Để làm việc đó phải xuất phat từ những kết luận khái quát,suy ra từ những hệ quả, dự đoán những hiện tợng mới có thể quan sát đợc trong thực tiễn. Nếu thí nghiệm xác nhận hiện tợng mời đúng nh dự đoán thì kết luận khái quát ban đầu mới đợc xác nhận là chân lí. Mặt khác việc vận dụng những kiến thức vật lí khái quát vào thực tiễn tạo điều kiện cho con ngời cải tạo thực tiễn, làm cho các hiện tợng vật lí xảy ra theo hớng có lợi cho con ngời. Trong quá trình nhận thức vật lí, con ngời sử dụng, tổng hợp xen kẽ nhiều hình thức t duy, trong đó có hình thức t duy chung nh t duy lí luận t duy logic và những hình thức đặc thù của vật lí nh thực nghiệm, mô hình hoá. Để phát triển t duy của học sinh có thể theo các phơng pháp sau : + Tạo nhu cầu hứng thú, kích thích tính tò mò ham hiểu biết của học sinh T duy là quá trình tâm lí diễn ra trong đầu học sinh. T duy chỉ thực sự có hiệu quả khi học sinh tự giác mang hết sức mình để thực hiện .T duy chỉ thực sụ bắt đầu khi trong đầu học sinh xuất hiện câu hỏi mà cha có lời giải đáp ngay, khi họ gặp phải mâu thuẫn giữa một bên là nhu cầu nhiệm vụ nhận thức mới phải giải quyết và một bên là trình độ kiến thức không đủ để giải quyết nhiệm vụ đó, cần phải xây dựng kiến thức mới. Lúc đó học sinh vừa ở trạng thái tâm lí hơi căng thẳng, vừa hng phấn khát khao 7 vuợt qua đợc khó khăn, giải quyết đợc mâu thuẫn, đạt đợc một trình độ cao hơn trên con đờng nhận thức ta nói học sinh đợc đặt vào tình huống có vấn đề . + Xây dựng một logic học phù hợp với đối tợng học sinh: Vật lí học dựa vào dạy học ở trờng phổ thông không phải là vật lí học đợc trình bày dới dạng hiện đại nhất của khoa học, bởi nếu nh vậy thì nhiều khi học sinh không thể hiểu đợc. Hơn nữa lai yêu cầu học sinh phải tự lực hoạt động, để xây dung, chiếm lĩnh kiến thức. Bởi vậy giáo viên phải tìm một con đng phù hợp với trình độ học sinh để họ có thể làm đợc việc ấy. + Rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hiện các thao tác t duy, những hành động nhận thức phổ biến trong học vật lí. Để cho học sinh có thể tự lực hoạt động nhận thức có kết quả và hoạt động với tốc độ càng nhanh, giáo viên phải có kế hoạch rèn luyện cho học sinh. T duy diễn ra trong đầu học sinh, giáo viên không thể quan sát đợc. Mặt khác học sinh cũng không thể quan sát hành động trí tuệ của giáo viên mà bắt chớc đợc. Do đó cần sử dụng những cơ sở định hớng để giúp học sinh có thể tự thực hiện những thao tác t duy. + Tập dợt để học sinh giải quyết vấn đề nhận thức theo phơng pháp nhận thức vật lí . Để rèn luyện t duy vật lí cho học sinh thì tốt nhất là tập dợt cho họ giải quyết các nhiệm vụ nhận thức bằng chính các phơng pháp của các nhà vật lí. Đó là phơng pháp thực nghiệm và phơng pháp mô hình. + Rèn luyện ngôn ngữ vật lí cho học sinh: Ngôn ngữ là hình thức biểu hiện của t duy. Mỗi khái niệm vật lí đợc biểu đạt bằng một từ, mỗi định nghĩa, định luật vật lí đợc phát biểu bằng một mệnh đề, mỗi suy luận bao gồm nhiều phán đoán liên tiếp. Để mô tả một loại hiện tợng cần những thuật ngữ diễn tả những dấu hiệu đặc trng của loại hiện tợng đặc trng đó. Đặc biệt trong vật lí nhiều khi vẫn dùng những từ ngữ thờng dùng trong hàng ngày nhng có một nội dung phong phú và chính xác hơn. Mỗi khi gặp một thuật ngữ mới, diễn tả một khái niệm mới cần giải thích rõ cho học sinh và yêu cầu học sinh tập sử dụng nó một cách chính xác, thành thạo thay cho ngôn ngữ hàng ngày. 2.1.2.2 Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh : Năng lực là những thuộc tính tâm lí riêng của cá nhân nhờ những thuộc tính này mà con ngời hoàn thành tốt đẹp mọi loại hoạt động nào đó, mặc dù đã phải bỏ ra ít sức lao động mà vẫn đạt kết quả cao. Ngời có năng lực về một mặt nào đó thì không phải nỗ lực nhiều trong quá trình công tác mà vẫn khắc phục khó khăn một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn những ngời khác hoặc có thể vợt qua đợc những khó khăn mới mà nhiều ngời khác không vợt qua đợc. 8 Năng lực gắn với kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực hoạt động tơng ứng.Song kĩ năng , kĩ xảo liên quan đến việc thực hiện một hành động hẹp, chuyên biệt, đến mức thành thạo, tự động hoá, máy móc. Còn năng lực chứa đựng yếu tố mới mẻ, linh hoạt trong hành động, có thể giải quyết nhiệm vụ thành công trong nhiều tình huống khác nhau, trong một lĩnh vực hoạt động rộng hơn. Năng lực sáng tạo có thể hiểu là khả năng tạo ra những giá trị mới về vật chất và tinh thần, tìm ra cái mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công những hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới. Để hình thành và phát triển năng lực sự sáng tạo cho học sinh có thể dựa vào các biện pháp sau : + Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với quá trình xây dựng kiến thức mới. Kiến thức vật lí trong trờng phổ thông là những kiến thức đã đợc loài ngời khẳng định.Tuy vây nó luôn luôn là mới mẻ với học sinh. Việc nghiên cứu những kiến thức mới sẽ tạo ra những tình huống đòi hỏi học sinh phải đa ra những ý kiến mới, giải pháp mới đối với chính bản thân họ. Tổ chức quá trình nhận thức vật lí theo chu trình sáng tạo sẽ giúp cho học sinh trên con đờng hoạt động sáng tạo dễ nhận biêt đợc: chỗ nào có thể suy nghĩ dựa trên những hiểu biết đã có, chỗ nào phải đa ra kiến thức mới, giải pháp mới.Việc tập trung sức lực vào chỗ mới đó sẽ giúp cho hoạt động sáng tạo của học sinh có hiệu quả, rèn luyện cho t duy trực giác nhạy bén, phong phú. Trong nhiều trờng hợp giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh kinh nghiệm sáng tạo của các nhà bác học. + Luyện tập phỏng đoán, dự đoán, xây dựng giả thuyết: Dự đoán có vai trò rất quan trọng trên con đờng sáng tạo khoa học.Dự đoán dựa chủ yếu vào trực giác, kết hợp với kinh nghiệm phong phú và kiến thức sâu sắc về mỗi lĩnh vực. Trong giai đoạn đầu của hoạt động nhận thức vật lí của học sinh, dự đoán có thể dựa vào sự liên tởng tới một kinh nghiệm đã có, dựa trên sự tơng tự, dựa trên sự xuất hiện đồng thời giữa hai hiện tợng mà dự đoán giữa chúng có quan hệ nhân quả. + Luyện tập đề xuất phơng án kiểm tra dự đoán. Trong nghiên cứu vật lí, một dự đoán, một giả thuyết thờng là một khái quát các sự kiện thực nghiệm nên nó có tính chất trừu tợng, tính chất chung, không thể kiểm tra trực tiếp đợc. Muốn kiểm tra xem điều dự đoán đó, giả thuyết có phù hợp với thực tế không, ta phả xem điều dự doán đó biểu hiện trong thực tế nh thế nào, có những dấu hiệu nào có thể quan sát đợc. Điều đó có nghĩa từ một dự đoán, giả thuyết ta phải suy ra đợc một hệ quả có thể quan sát đợc trong thực tế, sau đó tiến hành làm thí nghiệm để xem hệ quả rút ra bằng suy luận đó có phù hợp 9 với kết quả thí nghiệm không. Hệ quả suy ra đợc phải khác với những sự kiện ban đầu dùng làm cơ sở cho dự đoán thì mới có nghĩa. Quá trình rút ra hệ quả thờng áp dụng suy luận logic hay suy luận toán học.Sự suy luận này phải đảm bảo là đúng quy tắc, quy luật, không phạm sai lầm. + giải các bài tập sáng tạo: Loại bài tập này khi giải ngoài việc phải vận dụng một số kiến thức đã học, học sinh bắt buộc phải có những ý kiến độc lập, mới mẻ, không thể suy ra một cách logic từ những kiến thức đã học. 2.1.3 - Thực trạng vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh ở tr- ờng trung học cơ sở : 2.1.3.1 - Ưu điểm : Trong những năm gần đây thực hiện nghị quyết của các Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khoá VIII, khoá IX chất lợng giáo dục đã đợc đổi mới. Đội ngũ giáo viên nhiều ngời có tâm huyết với nghề có lòng yêu nghề mến trẻ, tinh thần trách nhiệm với nghề đã đợc nhà nớc phong tặng các danh hiệu nhà giáo u tú, nhà giáo nhân dân. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học đã dần đợc đồng bộ đặc biệt là trong mấy năm gần đây, thực hiện thay sách lớp 6 và 7.Vì thế trong những năm gần đây chất lợng học sinh đã đợc nâng cao lên một bớc. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi trong nớc cũng nh trên đấu trờng quốc tế 2.1.3.2 Tồn tại : Tuy chất lợng giáo dục đã đợc nâng lên, đặc biệt là ở các thành phố, thành thị song ở các vùng nông thôn, miền núi vùng hải đảo thì chất lợng giáo dục vẫn còn nhiều băn khoăn. Khả năng t duy và sáng tạo của học sinh còn nhiều hạn chế . 2.1.3.3 Nguyên nhân : - đội ngũ giáo viên ở nông thôn, miền núi còn nhiều đồng chí cha đạt chuẩn. - học sinh sợ môn vật lí vì các em tâm niệm khó nh lí vì môn học thực nghiệm mà việc sử dụng dụng cụ thí nghiệm rất hạn chế. - Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy cha đáp ứng so với yêu cầu. Các trờng ở nông thôn miền núi thiếu giáo viên phụ tá, phòng thực hành, thiết bị Chơng II : thực trạng vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh ở trờng THCS Thiệu dơng Những giảI pháp và kết quả đạt đợc qua chơng điện học ở vật lí 7 10 [...]... chính để phát triển t duy và năng lực sáng tạo cuả HS qua chơng điện học lớp 7: Qua thực tế giảng dạy, bản thân tôi đã rút ra một số giải pháp chính để phát triển t duy và năng lực sáng tạo của Hs nh sau: - Phát triển óc quan sát và năng lực nhận ra cái bản chất trong các hiện tợng vật lý 19 - Phát triển t duy logic, t duy vật lý, và t duy khoa học kĩ thuật chính là kĩ năng quan sát các hiện tợng vật lý,... dạy ở địa phơng là vùng nông thôn việc phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh lớp 7 học chơng trình SGK mới còn nhiều khó khăn Song bản thân tôi cũng đa ra một số giải pháp để các đồng chí tham khảo khi giảng dạy môn điện học 2.2.2 Một số giải pháp chính để phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua chơng điện học: Nh ta đã biết ý thức và các phẩm chất tâm lí, năng lực của con... dịch có hớng 2.2.2.2 Phát triển t duy logic, t duy vật lí và t duy khoa học kĩ thuật T duy logic: Một nhiệm vụ quan trọng của dạy học vật lí là phát triển t duy logic của học sinh. Nhng không có nghiã là trong qua trình học tập vật lí học sinh cần phảI lĩnh hội các khái niệm và các định luật của logic qua hình thức GV phải nắm đợc những cái đó và tổ chức quá trình nhận thức của HS phù hợp với các nội... mình học tập, nghiên cứu tiến xa hơn nữa và có khả năng độc lập công tác Có nhiều giải pháp phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh Song ở đây tôi chỉ nêu một số giải pháp cụ thể mà bản thân tôi đã thực hiện trong quá trình giảng dạy 2.2.2.1 Phát triển óc quan sát và năng lực nhận ra cái bản chất trong các hiện tợng vật lí Quá trình nhận thức của học sinh các lớp trong tiến trình dạy vật lí. .. hợp với yêu cầu của thực tiễn Phát triển năng lực sáng tạo có nhiều biện pháp.Song ở đây tôi chỉ nêu ra một số biện pháp cụ thể: * Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với việc xây dựng kiến thức mới: Tổ chức định hớng hành động chiếm lĩnh tri thức vật lí của học sinh theo tiến trình dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập 16 Tiến trình hoạt động... là với học sinh lớp 7 khi thực hiện chơng trình thay sách, bắt đầu từ chỗ học sinh cảm thụ các đối tợng vật lí trong một tình huống xác định Không có sự nhận thức này cảm tính nàythì không có t duy của học sinh. Từ đây rút ra nhiệm vụ quan trọng của việc dạy học vật lí trong việc phát triển t duy, phát triển những năng lực trí lực chung là kích 11 thích sự quan sát các hiện tợng, các quá trình và các... trờng có số lợng lớp đông nhất nhì huyện với 18 lớp và gần 500 học sinh. Song trờng lại cha có GV phụ tá TN, phòng học bộ môn không có Mặc dù vậy trong những năm gần đây đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến, học sinh nhiều em chăm chỉ học vì thế đã có học sinh đạt giải ở các kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện 2.2.1.2.Thực trạng vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh ở trờng THCS Thiệu... luận và đi đến kết luận cách kiểm tra phát hiện chỗ mạch hở chung toàn mạch 2.2.3 Kết quả: Qua thực tế giảng dạy ở trờng THCS Thiệu Dơng Bằng cách hớng dẫn h/s phát triển t duy và năng lực sáng tạo của h/s nh đã trình bày ở trên tôi thấy h/s có nhiều tiến bộ : - Học sinh yêu thích môn học, thích đợc tìm tòi, mạnh dạn trong giao tiếp Đặc biệt qua quá trình giảng dạy tôi nhận thây số học sinh có khả năng. .. đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 2.2.1.1 Khái quát về tình hình học sinh: Thiệu dơng là một xã của huyện thiêu hoá, một trong những xã xa trung tâm huyện, ngời dân sống chủ yếu bằng nghề buôn bán và nghề phụ nh đan cót do đó đời sống và mức độ thu nhập cha đồng đều trong các hộ gia đình ảnh hởng tới chất lợng học tập của học sinh Bên cạnh đó cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. .. luận 3.1 Kết luận: Chúng ta có thể khẳng định rằng: muốn phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh thì ngời thầy phải có một phơng pháp dạy đúng đắn, linh hoạt, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế Phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh là một việc làm thờng xuyên, đòi hỏi ngời giáo viên phải có quyết tâm, có phẩm chất và năg lực cao, có nh vậy mới đáp ứng đợc yêu cầu trong thời . 1.2.2-Thực trạng của vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 1.2.3-Các giải pháp phát triển t duy và năng lực của học sinh qua chơng 3 : điện học ở SGK vật lí 7 và kết quả đạt. lực sáng tạo của học sinh ở trờng THCS Thiệu dơng Những giảI pháp và kết quả đạt đợc qua chơng điện học ở vật lí 7 10 2. 2.1 Thực trạng vấn đề phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh 2.2.1.1. phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh ở tr- ờng THCS Thiệu Dơng Từ điều kiện thực tế giảng dạy ở địa phơng là vùng nông thôn việc phát triển t duy và năng lực sáng tạo của học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7, SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7, SKKN phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh qua môn học vật lí ở chương trình lớp 7

Từ khóa liên quan