0

Biện pháp giúp học sinh yếu toán khối 4

18 1,207 2
  • Biện pháp  giúp học sinh yếu toán khối 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:45

Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng   !"# $%&%%##'(()*+,)*", -(./"01,(.2340(5264,7" )*8+9:,7"7;<10=) *8>*?@  ABCDDEFCDDG ABCDDGFCDHD HH=IJ KHCJ  *6L"6<M"N#B8"+!"+$ $8$LO4)PN+LQ#6 +M7R3R1S++%%M R%81&) P+(828!"86)*6+%%MN%8 O64)T"%8U<M"(V40640W-%40S &<#340,7"0N6&#U(R40X,) A7"64,7"YZ[((1\%886(]+# L7&O$<#\(#^_3)A,%"6@ MSV#(`\<X64,7", (Vab(@M%#!") T&8N0=%US%+8V"(V(-M%# (`@%64(!"`(+B) 1   Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng  !"# T&8N0=) :0W-%c%$(40W- 38)TS d# &(e01$3)S+R(B *N8"<N 3N40<71"N40<7fO40+N40 <71"fO40+)?40%c%$(%40) d-U"W8-1O7S,8-%)g"B S,0=) $%&$'()*+, A7"($&8N"63<WN&8$0=3 <h&4(<hH-CC-I)*",-i0j 64S7UO0=V"&67U(64 (`7U&L%j"k<e8%67%\) l%=\6-6e4Qe$4076 B-V"B-%W\) T2340(-$W8#S,h4W!"V"7 64,7" 94(`7UL0I "3<# "3"3\"6(]"3h) 2 - .) Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng ($mK^Eno94%#6#<#K8Z8#RY(h,C= I4 %#6#<#I8ZN87!"#)V",R8V"8 7S,.7) %M64,7"V"L%c%$,%c%$+8%c% $4<7 p$=jIC CKno ;$=jqICCK,`40=CCK =CCK,o94,7" ,$(VM#!",7) g"6Nrr4!"\(%40!"Z%40%c%$(V%40 38$4((a,) A`a64R4.3`3( p$  I = I = s j K j K HH + + = = + 94R4<78N<, p$ I = HE CD IE j K ID ID ID + + = = + T3%408%405."40 9:(3(!"Z,( 8(!"Z) I = I K HE = j CD j K j K ID K j ID     + = = + = 3 Bai SKKN  Mai Tut Trng T+7+R(BL0=46Sm8"<N3N 40<71"O40)*N40<7f1"fO40+)*N %40O340)t1"+<-"64(`S,o*8N +<-"4<+R(Bo p`64,7"#64*dY86(]< +R(B),7"(N4h80!"18<4e +SN%$<h$6" "(B8<+N) Z5S,6!"$)*7S,7"8W!"437 64R#,7"h%") P3,7"0c%M!"86`+64f6!"V"7 UO\+V"u)  Để giải quyết vấn đề trên ta phải làm gì? II / CA /&01)2345$*+, 6   !"#$%&%'()*#+,)-&".),& /*.0".1#2,)"3  pV&8N0=+f0(340(5340e %&)0(^_*?@3^_v(54"(5^$4W!"O %",64h$+340%",<7`-(16L O\;%V"+B$(N7(-%#1N$W 4 Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng &`)A`768-%b(-%SC7a"MN 6,7"#)*8B6(!",,+ 1"!"#80%_#64,7"8V")  Pa,(-7%4&3@!"#$(18",<M"R4 6<#U6,0(64,7"64W 10%c%$(#N8S,(N4"3<# 76<e#.)b(6<3%h4W+ BW#<#(18",<+1"!"#1(484 ,7")  0($7b(@%4"3<6S%,876<X `"uY03]X#%W4+4+R M"V"&)  A7",64%N2,7"(`7UN(S,( S`7UY+-!"7<68Z7%S,< 648Lw,0x) p$ yS,<40+<`407"6440+`40 N(S,)b(M%#S(S7UY T;$ (7$U(7$U'  b(.64V";%+B87S40+`40 40+<`40)i+BLao$a64<7 )b(.74W1o b(+4QZ5S,6,4W@/"@64+$<# (`40+"4",N5"%k,",40 ) 5 Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng p$ 401"u40<e1<X"^7",<40 N<40,1<X"uM8@40<e40<e 408L-&#&4z)b(f4QZ58` 7S,8",VS7U) A8(+4Q<X1Q(`-`4043 ,4W@/O4X4"7U){%7+$8" 7S,)    789:;#<=>#) • &1&?$@*ABC$%D  9S3O( E F7< • 4 $ 05 E G6$HIJ K:7> HG== HKCno b(. ) ;$) <) *$84%#) | !"#$%& F *+HG= HKC F AkH8BH8BH F ph,&M"-`40H ' !(#$%& F IC= HKC F AkI8BH8BI F CKI- &#H2C F *&UC 94S<W1 F ;$) F \<_.) F T\UW84%#  HG==HKC} DIC=HC DDD 6 Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng b(L9:8- b(8<) HG== HKCnHC • E L6$HIJ K:7;I MNOP6LNGQR *7&WW1< ~8S• 6#78-#**9:83 S) T:<I98IK UIV H W8X7 }TMU  *+E=K C=H )*+!,*+!$-.& ,/,/01$-. 23!45&$%( 5 )FTMU) HCIG C=H 5.*+!.*+!$-6& 7/,/01$-6 !4893$%(8& }40I= • HG=HKCH(7H FHCC=8C2C(7C) FHKKG8K2I(7I FHHHH8H2D(7D |9S=IC=IC=HKCC(7 CL&) FCC==8U=2D(7D) FCKHCHC8HC2D) FCHC-HII8I2 D   |94SW1~I4,7"• E=KG}} C=H  HCIGIj DI= • X7"Y E=KC=HI(7IL&) }IHIK8I2I(7I)L40) }I=<XHCH=8HC2C(7CL40 ) }ICK-HsE8s2H (7H)40HCI) • 9SG+HCIGC=Hj(7jL &) F jHj+G8j2=(7=) 7 Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng F j=<XCDCI8CD2I) F jC<XHD-CHC+HC8 HC2D(7D) ph,40I=) ;*.,),</=>%'  *$& <8 3?"$>.)8&>8@)8&>83 4"#$-A%B)#$-C.$@)<8D0E#$F@) ,*$@)8 :)>(9&* %  !@%G@-#:C)<),G3 • ZBCm ,%M4z4)AS38%405."40)9:z.3 `3() I = I = s j K j K ID + + = = ph,S,(4<%<14W"`3() :;<01< T+4<78N<,) p$ < I = HE CD IE j K ID ID ID + = + = ~H• Nh44 I = I K HE = j CD j K j K ID K j ID     + = = + = :(N8`7M"63%40(,-"M"48N<,\< 8 Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng g"Z I K HE j K ID = j CD K j ID HE CD IE ID ID ID     = = + = ~C• T37!"#!"Z AN<4328N<,4@@(!"Z(374) I = I K HE = j CD j K j K ID K j ID     + = = + = ~I• H8%-C <"F(8"#$)8,I.3 6% JJF%*.E#$3K.),L<:8 -'':3;I.#,MNO3P-C.F@E(8%,A4") <8D0*F.),@'<8,/., D0Q/3 p$ dH*8HCs C I € I = C C = E I I = HC I I I G = = I HC E G Hs HC HC HC      + = = = = + = ~H• PD0.),.4H)<8*.@*C,*.5&#$N *.JR*.F% J(8&3STD0*CF*U".) C*$3T*#+./#8*D0I<8$*(:3 ? .*0(4"#$-ASTD0.),=F-V5%I.W -V#L.) LHGLM 9 Bai SKKN  Mai Tuyêt Trng )€ I C CH E CG = s CE CE CE + = + = ~C• *<,(V4"b(.\8N<,6z") I C = s +  I = • C s  I C CH E CG = s CE CE + + = = =(!>(9=(!>(9!>!>& T+~H•(~C•&8‚8&264@ @L~I•64Sz"(<) T,642.3" ."3.") A88`"MS,%M%40b($W&9:-<(L< h%(8R^",-9:%c%$(V%403"M",z) • &1&.()$[1&\]*^ *+R(BW`<W73"<!" `"(B+(V`!"1&!"(%"3+-!"7"3 40R^#,8X,)T+O<+R(B<u`,7"0(V R(B_\h,<#6O<)9,+f80!"1 `,7"06UW8<(-"8%c%$$%+ N%40<) *8&8N%=",+V"S+R(B<#%#!" 8NW ):eC,7"08< ~H•%M<7~C•%M"u  :e0!"1`%M_<7(%M<7+h8S& <#_6%((1#)  th%7S#<  *W1%c%$\8NW7S) 10 [...]... có trả lời đúng câu hỏi bài toán không Đối với lớp yếu toán có lời văn khi hướng dẫn giải toán có lời văn giáo viên cần cho hs thực hiện đủ các bước không bỏ sót chi tiết nào Ví dụ :Bài toán : Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây Lớp 4A trồng nhiều hơn 4B 10 cây Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây , biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như... hơn 10 cây ) + Đây là dạng toán gì đã được học ? - Yêu cầu hs tóm tăt bài toán Tóm tăt ?cây Lớp 4A : I Lớp 4B : I I 10 cây ? cây 11  Bài SKKN Mai Tuyết Trăng • Lập kế hoạch giải bài toán : +Tìm số hs lớp 4A hơn lớp 4B +Tìm số cây trồng của mỗi hs ,dựa vào số dư của học sinh và số dư của cây (hướng dẫn học sinh yếu ) +Tìm số cây trồng của từng lớp Cho học sinh yếu nhăc lại các bước... tính của từng bước, với học sinh yếu cho giải từng bước một Giải bài toán theo kế hoạch Giải Số hs lớp 4A hơn lớp 4B là : 35 – 33 = 2 ( hs ) Số cây trồng của mỗi hs : 10 : 2 = 5 (cây ) Lớp 4A trồng được là : 35 x 5 = 175 ( cây ) Lớp 4B trồng được là : 33 x 5 = 165 ( cây ) Đáp số : 4A :175 cây 4B: 165 cây • Để Hs giải toán tốt hơn tự tin hơn GV tổ chức cho học sinh học nhóm bạn bè học hỏi... học sinh khi thực hiện phép tính , giải toán vì dây là yếu tố không kém phần quan trọng Học sinh hiểu và giải được bài toán thì chưa đủ , phải biết cách trình bày hay đẹp góp phần giáo dục học sinh tính thẩm mĩ , tính logic trong việc hình thành nhân cách của học sinh  Trong tiết toán Gv cần tạo điều kiện cho các em học một cách nhẹ nhàng tự nhiên , không gò bó căng thẳng Học sinh. .. 2010-2011 7hs / 23,3 % Cuối năm 2010-2011 1hs / 3,3 % Trong số học sinh yếu có 3 học sinh có tiến bộ vượt bật từ yếu lên khá ,một học sinh yếu cuối năm số điểm cũng được nâng dần từ 2 – 3 – 4 em đã được rèn trong hè đạt số điểm 7 Tóm lại giáo viên cần nắm chắc chương trình , nắm được đặc điểm của từng học sinh yếu từ đó đưa ra những biện pháp giải quyết phù hợp với từng đối tượng Sau mỗi tiết... : - Học sinh đọc bài toán ít nhất 3 lần + Bài toán cho biết gì ? + Bài toán hỏi gì ? + Số cây trồng của hai lớp có quan hệ nhau như thế nào ? so sánh số hs của hai lớp ( phần này không thể thiếu ) +Lớp 4A hơn bao nhiêu cây ? số học sinh hơn bao nhiêu ? ( đây là mấu chốt của bài toán ) + Muốn biết mỗi lớp trồng bao nhiêu cây ta phải biết gì? + Dựa vào sự kiện nào của bài toán để... trong việc rèn học sinh yếu Thường xuyên thao giảng các tiết dạy theo chuyên đề rèn học sinh yếu toán 3 Với trường - Không những trong tổ mà còn mở rộng phạm vi toàn trường với chuyên đề học sinh yếu toán ít nhất mỗi năm một lần - Tạo điều kiện cho Gv rèn học sinh yếu trái buổi : Thời gian , phòng học , đồ dùng dạy học - Tăng thêm đồ dùng dạy học trong các tiết toán Để ngành giáo... sử dụng giáo án điện tử , đồ dùng dạy học để tiết học trực quan sinh động giúp học sinh khăc sâu kiến thức 14  Bài SKKN Mai Tuyết Trăng  Tính tỉ mỉ nhiệt tình của gv không thể thiếu khi dạy toán , Gv không bỏ qua chi tiết nào bước nào khi hướng dẫn làm tính hay giải toán , dành những câu hỏi dễ cho Hs yếu giúp học sinh tự tin có hứng thú học tập không có cảm giác bị bỏ quên  Giúp... giúp học sinh yếu toàn khối 4 Bằng những biện pháp trên tôi nhận thấy hiệu quả khá cao Trong thời gian nghiên cứu tôi thấy có nhiều điều thật lí thú , có lẽ nó không mới với chương trình toán tiểu học nhưng nó lại mới với bản thân tôi và đó là việc mà người Gv nên làm III/ Khả năng ứng dụng triển khai Bằng những biện pháp trên trong năm học 2010 -2011 lớp 4A số lượng học sinh yếu... tập , nhẹ nhàng nhăc nhở học sinh khi em không nhớ bài , lựa chọn câu hỏi phù hợp với từng đối tượng học sinh Ví dụ :Trong bài toán chia cho số có ba chữ số giáo viên cho học sinh yếu trả lời các câu hỏi - Tích thứ hai viết dưới chữ số nào ? - Khi có đủ ba tích riêng bước tiếp theo ta làm gì ? III / HIỆU QUẢ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU Năm học 2010 – 2011 học sinh yếu giảm rõ rệt cụ thể là . T+7+R(BL0= 4 6Sm8"<N3N  40 <71"O 40 )*N 40 <7f1"fO 40 +)*N % 40 O3 40 )t1"+<-"6 4 (`S,o*8N +<-" 4 <+R(Bo p`6 4 ,7"#6 4 *dY86(]< +R(B),7"(N 4 h80!"18< 4 e +SN%$<h$6" "(B8<+N) Z5S,6!"$)*7S,7"8W!" 4 37 6 4 R#,7"h%") P3,7"0c%M!"86`+6 4 f6!"V"7 UO+V"u)  Để. *N8"<N 3N 40 <71"N 40 <7fO 40 +N 40  <71"fO 40 +)? 40 %c%$(% 40 ) d-U"W8-1O7S,8-%)g"B S,0=) $%&$'()*+, A7"($&8N"63<WN&8$0=3 <h& 4 (<hH-CC-I)*",-i0j 6 4 S7UO0=V"&67U(6 4  (`7U&L%j"k<e8%67%) l%=6-6e4Qe$ 40 76 B-V"B-%W) T23 40 (-$W8#S,h4W!"V"7 6 4 ,7". KHCJ  *6L"6<M"N#B8"+!"+$ $8$LO 4 )PN+LQ#6 +M7R3R1S++%%M R%81&) P+(828!"86)*6+%%MN%8 O6 4 )T"%8U<M"(V 40 6 40 W-% 40 S &<#3 40 ,7"0N6&#U(R 40 X,) A7"6 4 ,7"YZ[((1%886(]+# L7&O$<#(#^_3)A,%"6@ MSV#(`<X6 4 ,7", (Vab(@M%#!") T&8N0=%US%+8V"(V(-M%# (`@%6 4 (!"`(+B) 1   Bai
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp giúp học sinh yếu toán khối 4, Biện pháp giúp học sinh yếu toán khối 4, Biện pháp giúp học sinh yếu toán khối 4

Từ khóa liên quan