0

SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

29 1,992 2
  • SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:34

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O         !"#$%& #'(&)* +,-( +.# /   01234125 6%7 8 Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sơ yếu lý lịch - Họ và tên :Quách Thị Vân - Ngày tháng năm sinh:20-6-1962 - Năm vào ngành:5-9-1982 - Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trởng Trờng Tiểu học Phơng Trung I - Trình độ chuyên môn: Đại học - Hệ đào tạo : Từ xa - Thành tích: Chiến sĩ thi đua cơ sở *9:; 1.Lớ do chn ti. !"#$%&'()!*"+,%$%+ -+./01*0+2%+13)456&,27896/:9 ;<=2+%2780>)1+-?@A BC+-@'DE !"#$%&'()!*"+,%$%+-+ .2FB)0+2%+13)456&,27896/:9;< =2+%2780>G9?H%)1+- @A DC+-I%'J'JDEK!"#$ !LE# M$K%& HN)!*"+,%$%+-+:!*LO)F)+#3I:237P $+%KQER<.2FB)0+2%+13)456&,2789 6/:9;<=)1+-?@A %I/37S,T/GG9@?()!*"+,% $%+-+UE7S,T;VJQ"#$E%K*%&@UE7S,T //GG9@?;V@HW"#$)X)C0/ ;-+*,3()0+2%+13)456&,27896/:9 ;<=AYG9@?:*,3%&2Z%+-1*78 ()278F39A 56&,2786/:9;<I%G*(27PIS()$ %K%7SALSG+G3V1*B3&CB<[&+:+: \*]3I<+,^0%+%F9;_II7`+%ab* <(1*)G)a6&,G278+,6/:)+%:c %%03&<:(1*:;-+()9;2+9d0%3 ,7e1-+1A 2+NG9]3):278F39W7P23f1b<7Z 0+2%+13)456&,27896/:9;<=%1- 17`G*;V%<1BFAQ+:1VC3SG3:J&3[3%J* ,3()0+2%+13)456&,27896/:9;<= ()!*"+,%$%+-+c278F39W7P23f^&.31FG g22Z:\^d0A Kd17`[G]3)29()0+2%+13)456&,2789 6/:9;<=2+%278F39:cI-h1781b ]3):I%E/327Z1-+2C0+-1*()%278:G-,- 91.%<=>?@A@BCDEFDGEHIJKDEKCL=M?K=E@INO!"PQRSCL=MTUCL EVG=EPC=E@BC'EVGW@CE=XGEGSG= 1.3%/2+G9 @ A 2.Mục đích nghiên cứu.  cG\/001-+1F03&.G2+%+%%278 /V^G3456&,27896/:9;< =A @ 3.Đối tượng nghiên cứu. J*,3()0+2%+13)A$OI%  56&,278:IS0:a):;-:1i0:)+%A  #-&9O/3]3:0_`0SI)3>9;A  jkI3&/B;V+9;A  >+-1*d0F37P:I%G-A  E9;)G)cGF3:G;O%03&2,<I;l: O)()1)07PA 4.Đối tượng khảo sát , thực nghiệm. D+;:1J*,3()0+2%+13)456&,27896 /:9;<=A 5. Phương pháp nghiên cứu. 2+]32c/1.%:1b9G*;V07P00;)3  W7P003I<I3d:mA  W7P00alI<:>`0A  W7P001.32)A 6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu.  8)YHG@1CGA  DC+- n3  KoG3&1*;G->`0()II7`2+%+%% 2781Fa6&,G278+,)+%:6/:/3]3A W3&<<:(1*:;-+()9;2+9d0% +-1*BA  K*,356&,27896/:9;<A *% 1.Lí lu/n: K3 \ 1-+ ()K%   !"#$ %& 'UDC+-@'DE !"#$%&'UDC+-I% 'J'JDEK!"#$ !LE# M$KU%I/3E7S,T/GG9 @ ^0F39()!*"+,%$%+-+:QZ"+,%$%+-+E% K*:Wg"+,%$%+-+)X)./13)456&,2789  6/:9;<=:p)1b^&2q$6&I%G*0+2%+OG 3:r)%2^]3)291gs+%K%:+%ab*03)&a6& ,AL%GG*I[N)Bt1)2g+%,/()%278A56&, 27896/:9;<I%-+2)G278+,I%G-: -+p+9;B1C2789d0:;^0,T()G278+ ,U-+1.3B/1F9;191[&1(:S9;4u%&1C278 I%G*%&3=Ud023G9uI()%278c9;:SGV ]3)/F/1*6/%[,6(A278+,-+ ;\c1t:)+%:;B+v:/3]3%03&<(1*:;-+: `0()+%9;:278IS0a):;-:1i0A#-&9O/3]3: 0_`0S1V7`9;UK6)+/3]3+-1*d0F:+- 1*O)ab*:/:F)+G*CUjkI3&/B ;V+9;U>+9;)G)cGF3:G;O%03& 2,<O):I;l1)07PA 56&,27896/:9;<0O;)G)()^ 9;:\*:+:6%03&AQ]3)6G()^0(& $:<]3&.:P]3)\):%:1+%FZ1)07P:oG03& ;G->`01F6)+^I7`+,+%,/:10&3[3ab *2+8Bc/0O):/1-O)1^7SA 2.Thực trạng. a. Khảo sát thực tế: 278F39W7P23f17`%Id0GH-w3) 23abW7P23A2]3)HGa6&,:27Z%%02F: 2781bO\.,%&I;l%%<A$7`Y278W>P;Z W7P23xGHHy:Y1O1C)&:278I3,3&2c0^1^3:7`G9 BOB1F+%%V/G2+YG9AKG:27817` !*"+,%$%+-+d278F391-3zw3V)G1*fA KG@17`{&\)6,63&/)X)d2781-P]3) O)AEoG:2781-278C^03&/A$*|+1(. ;VI7`:10&3[3.^I7`AQV9;:;VIS017`,3&2c% 1.3oGAP;Zd^3&7)1(7|107S17`&3[3,-& %9A27817`9\3>%&A !-NBC]31-17`2+NG]3):278F39W7P 23fgh0B<NBOBA J W7P23fI%ab1^d:781:(&C3;V\o.I%GOA DC()B<N*)1cgh0BOBA<cd&:;]3) 6G1C/9:+,+g-C:0OG}+%278A 2+]32c%2782FB)0+2%+13)456&,2789 6/:9;<=7)O17`;0V`0:;]3)6G1[&1(() ^0:%I]3):())1c%*1RA gC33RI:C38)%1.3B/P;Zd^[CA LS9;gON-C2+r%O]3~• KcI-+,2+.3G]3):p)d^&2o"+,gO NGh-C:C3;OAW7P00+,:07P00,-&9g G)<01h:7);]3)6G1C6G7:3&/9:7)pr1C /9()~GA~GTgC3NB;V7B)+ C0:B`0• hB:B0<2)\P;Zd^:+-1*+,()%278 g-C7)-+17`]3);70-G1i0G}:^0,T~G: +-1*+,7)17`1[371pG:B~7Z1*g< 7)p1z&17`0+2%+A \*:+:6:9;2+%278;T7)F3 1pG:7)F3;63;}.0+2%+13)56&,27896/: 9;<=ONG3c€•3[3c€K*,3c€%)G )0+2%+~+82RI-I}a3VAQ)3GuG9:BFYG9  HB01*0+2%+1C)&T;PBC:>BC77)-+ 17`,^3^;63;}+G978A \AQVI/31.32)27SB/1.% J*,3()0+2%+13)  278a):;-:1i0QL%278gC37B3/;:0g 9:0g•g2d2*:7)1i0A #-&%9O.C0:78a3&1>GS07P00,-&:0 3&17`B9d0()9;A  "+,B;V+9;E9;17`2kI3&/B;V ]3)G9:+-1*+%8IIS07/d%0 ,%+Cg-CA  >7+-1*O77);>A  cGF3:G;O,<I;l:+1)07PO)G)% GA ‚ %<1-17` 278F39W7P23f3&gh0BOB.G9Gh71bO ;  V  }  <    2+  N  G  ]3)  1F  O  %  <  1  BFA   KG9?17`"G1VQZ"+,%$%+-+E%K* d1-,)/327896/:9;<A KG9?1-B3&CB<B3G.!}.3* 4_$L/G%Bƒ+Iƒ+=x#+237P$+%BC`0S &$L/>yA  KG9?@1-K^G.!}:Kc+%]3V.3* 4_$L/G%Bƒ+Iƒ+=x#+237P$+%BC`0S &$L/>yA '  Giải nhất Miền Bắc 3*S/3;Ek%G:1*I31-„:^ ^03&/A  KG9?:?@1*1-1*G-^0% 0VA  K%2781-278C^03&/%GA 3*FGA@BCDEFD=ESGE@BC* K7p)1b\C:456&,27896:9;<=I% a6&,G278+,I%G-:V1i0:I%CId0GV]3)/< 1F9;17`;V:2kI3&/2+G2783dI`AW+2%+456& ,27896/:9;<=17`01*YG9? HoG7SSG36)+^I7`+,+%,/:a6&, G278I%G-:)+%:-+P;ZN}+/6)+^I7` +,AOFBt12oG278+,%V\)+3c1O;… I%P*:I%1.3B/+Gu78x^I%C/2vZ3>C3:1Ry 02F6V1i0:3dI`\^&3A KG9@ I%GC0/3*d1*()K%: ()$4u[&+:+I%G*^G7P1-+1:9%;-+=: 4E9d0%I%G~+^G7P1-+1ER<=•$h\/I%GC0 /;-+*,3()0+2%+13)456&,2789 6/:9;<=A W3&NBC]3 1b1-17`2+NG]3):278F39 W7P23f1b7Z0+2%+13)456&,27896 /:9;<=)&Y1[3G9A+16&I%G*2+N/G 296G()G9A $F/O/3]30+2%+13)456&,27896/: 9;<=:\61bI)9G*;V\/00N3/31F1-+ 0+2%+A 3**YNGOKCEZC=E[G'=MFGECE@B\G]O@BN=MT^CL'=ZD=E_WTDEJ\'EVG W@CE'G<CLI`CLabE<@>cDEKCL=M?K=E@INO* •C3V%()0+2%+13)456&,27896/:9 ;<=I%;d1[&1(:Ig]3&C6G:[2/G:; 0VBC`0/()Gu+782+*1R:%278Au 6:Gud0F:*1Rab*%)Gi9;0}G2q2/G ()Gc1F_0V`0/A * Đối với Hiệu trưởng: K3B%]32/ !"#$()!*"+,% $%+-+%&'./01*0+2%+13)456&,278 96/:9;<=%\OI]3)S0+2%+ 13)1OA H  /)GG73S^03†$:<]3&.1)07P: E*)Gi9;:%OI]3)1F/O/3]30+2%+ 13)A (2c/2)]3&C1%Id0!)1-+456&,27896 /:9;<=G9@?:062/G+Y %!)1-+A !)1-+RGO A!%w3L6E/327Z27Z\) A!%E+%53&CWO/327ZWO\) 7B< @A!%K3&mDG)($WO\) A‡E+%E3&WO/327Z% JA!%K3&m3E%!<7$+% W% ‚A!%W-GDG>27Z>% 'A!%K3&m6>27Z>n@% A!%$FG>27Z>  nJ% HA!%K3&mQ>27Z>0g%  (2c/a6&,%2FB)BC+-0+2%+13)456&, 27896/:9;<=A  >1F+%9;B+;:12-%278;+ SG3:J&3[3%J*,3()0+2%+13)A  51+-1*F()0+2%+13)A  DC`0I+-/BFG2):113)S/GB() BC+-G9;)3Gu)1+-:;)3Gu1`13)A >/4w3&C,6(2++-1*()%278=A * Đối với Hội đồng sư phạm nhà trường:  /V3*d1*()K%A  K6)+^I7`,-&9:+,B;V+9;A  ><22+%278[2FB)0+2%+13):0 /1Fc78V:/V1F62*+%278A56&,d0F;7 0-G1+%BCA * Đối với học sinh: <9d0::G-,-17)2)rBC()Gc2+3*+ I3dOG:IS0A 56&,4$\-_C=2+9d0:;+-ZBVIS0:17` 12+8%+81[33[A 3Or4KOI8)&:I%G/V=:/1.3*]3&%J,  [...]... và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 + Kế hoạch 307/KH- BGD- ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008... Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực” dưới các hình thức: + Họp cấp ủy, chi bộ đầu năm 11 + Họp hội đồng sư phạm nhà trường đầu năm + Họp phụ huynh học sinh đầu năm + Buổi sinh hoạt tập thể nhà trường + Trên loa truyền thanh địa phương, đội tuyên truyền măng non Với việc làm trên, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực”... xem xét và công nhận các danh hiệu năm học 2013 - 2014 Qua gần một năm học, bằng những bước đi thi ch hợp, những việc làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp, trường Tiểu học Phương Trung I đã hưởng ứng phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực” một cách thi ́t thực, tuyên truyền và triển khai sâu rộng từ nhà trường đến gia đình và xã hội , tạo... trong nhà trường năm học 2013 – 2014 Song, để cụ thể hóa 5 nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực”, ngoài sự nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, các lực lượng xã hội tham gia, bản thân tôi đã lựa chọn các biện pháp tích cực cho từng nội dung để đi đến thành công cho phong trào thi đua 3.2.Xây dựng trường. .. động viên học sinh vượt khó khăn học tập tốt - Phát động thi đua đợt 15/10; 20/11; 22/12; 26/3; 19/5 có đánh giá sơ kết, khen thưởng kịp thời * Đối với cộng đồng xã hội: - Kết hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh - Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục Nhận thức đầy đủ được phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực”, trường tiểu học Phương... đội ngũ giáo viên, học sinh trong nhà trường tham gia Năm học 2013 – 2014 là năm học tiếp tục thực hiện sáng tạo phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực”, do vậy nhà trường đã phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo môi trường giáo dục khuyến khích học tập và dạy học hiệu quả, thực... 26 Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” đã chứng tỏ sức mạnh của mối quan hệ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường – Gia đình - Xã hội Và Hiệu trưởng phải là người nhạc trưởng cực kì quan trọng, phải định hướng, sáng tạo trong chỉ đạo đi đúng mục tiêu, đúng yêu cầu, đúng nội dung của phong trào thi đua Có như vậy, phong trào thi. .. tổng kết phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực”, nhân điển hình, phổ biến kinh nghiệm về thực hiện sáng tạo phong trào này vào cuối năm học - Tổ chức chuyên đề hoặc tổ chức tham quan học tập mô hình trường về thực hiện tốt nội dung của phong trào thi đua * Đối với chính quyền địa phương: - Cần tạo điều kiện cho nhà trường thực... phòng học đều được trang trí theo yêu cầu phòng làm việc, phòng học thân thi ̣n, sư phạm Tại phòng học được trang trí theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Trường đã có các khẩu hiệu: Thi đua xây dựng “ Trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực”, “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… - Nhà trường đã mua sắm thùng rác có nắp đậy và đặt ở vị trí thi ch... toàn: Đây là một trong năm nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi ̣n, học sinh tích cực” Những năm học trước, cơ sở vật chất còn gặp rất nhiều khó khăn: thi ́u phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, khuôn viên nhà trường còn trật trội, chưa gọn, chưa sạch sẽ, chưa đẹp Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương, trường Tiểu học Phương . năm sinh: 20-6-1962 - Năm vào ngành:5-9-1982 - Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trởng Trờng Tiểu học Phơng Trung I - Trình độ chuyên môn: Đại học - Hệ đào tạo : Từ xa - Thành tích: Chiến sĩ thi. ><22+%278[2FB)0+2%+13):0 /1Fc78V:/V1F62*+%278A56&,d0F;7 0-G1+%BCA * Đối với học sinh: <9d0::G-,-17)2)rBC()Gc2+3*+ I3dOG:IS0A . <3&23&..)+%)+:0gV/-G)p&:&C 9178• * Đối với cha mẹ học sinh: 56&,G2786/2+Y)1c:G9%1.3&3 7P29)3:78IS07PGT3.;V:I%G/:O %%alA
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, b.Số liệu điều tra trước khi thực hiện đề tài:, III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan