skkn một số giải pháp dạy học tích hợp trong bộ môn địa lý ở trường thpt

9 1.4K 14
skkn một số giải pháp dạy học tích hợp trong bộ môn địa lý ở trường thpt

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

     !"#$%&#'( )*+,-"-"./ )'($% 012!3!-$)#$" 4(5$%$67*$58! *5965$:();/<"=>/ ?@+;))A@B),)2#$56* (C);(7 D1.)5E>F-%</>- %< !5)#$G16$%>/ D6))*H##1I ))*H="J7D57D,)%5 E7D%<>/#*,7D1.)=)%K />=== L MG./)'(?@ N)'(1AB%<5O5E 51#"$E#>=P1)'( E%"1/B>2+ Q#$#$%1/%K>/D)>F -  R  ,    .  /    ,  <          %<  9*7),%S5$(NT%<1.# 15967    ! "#$% Q#$%"<>/D%<5 $*UCV)F)"E R(>/DV'##,W%#) )2>/D),<> X;$%)($P );YC,15967412$B5   !"#$%"&'  X#$967*+.1.=: 6=+C1.E)= +.R #.',#$N Z M=:.1.>$))[%D<);$% Z M=:.1.<)="O Z M=:.1. Z M=:.1."")$% Z \"O.#5'G)#$5 67(.1.=:=P1=:1.." ")$%  &'()*'+,$% !"/.#)=]S$)' >/D;+$R1$DS$VU >/D+/. ^4),>/D+] C)6>/DI1$ _)=C)6>/ D+..#G15>%&.#  /012/313435 67 -8*9:*(;<9=+'>?$@$@(+A$*B"N C-8*9:*(% `.#%<-E)>F -%<)15967S$%):)$2 C $%<#</' %<[*/67C ,$%7D""(, /6S:*7D*)7)( %<5E-8 [*)G.' %<R1.,),CV< )/; !%"APVU5$ Q*%& S)/>E$2)<%"$ 2R$%$2%'YC _S$%-"-"-" )2>/D>a-)"O*.=C%4 1.'R)'( _S$%2D/;B)C  !"#$%"&(  D=+'>?$@%$%E!3!9D!$ &3(>$@E(FE$@(+A$*B"N 9=D5%K%<C%N Z3C>.Nb*=/( %<5E-)>F-%<56 7c!=1VdE?=)=#   Z3C%N5"EVG> = Z3C"N9>F-R$%1 21> Ze.)"O.# G(H+@+C$$@(+A$*B"N!/,)=D"/ E.#-$ I  ()*'JK$@*LC;+M*NKO(P*':*((?E% Q#$%"<>/D%<5 $*UCV)F)"E R(>/DV'##,W%#) )2>/D),<>  X#$?6) R-$fghhZfghf@i4_j9#k9V]# " !#$967%")2B>/D>a -R5R967"=)967>/l?@)) =DB)(967>)"<   TP >mW)%K>/D>a-R5$ >*=k6%Ki$   )#$967S $%):)$2G'# $  \(-.#52'C,6hghh hf*'())=m@ 1$;(,D>=VU +P1AHR1$G16$% >/D)(5E- <J1AB %<56*#%.?'REL);5E)+ %K-Y/C#>V= !5 C)>F2#$G,$%>F- %<7D1.)5E7D/>-  !"#$%"&)  &(Q$@@+R+E(FE'()*(+M$% k/))["=>5OdU )[1..PAR15)[.1.)[%D )[V U)/#. <5%<.%N &n6D1$N Z!;=_)=+?6+, [1$J?66]L%*-D)ER1 $*?6,D%AJ4DD +D12][#4D=L &&M)+o161%#H;N Zn6=1$)+ Zb+)2>/D>a-R5$*= ).#*. Zbo16)(C%4)2')/16VA#$ &GT%<,D))$,#$ 596!3!N ZX2[I%");1$)#* ="/N :N8NQ#1pQ%<)%"-%<qJ96hgL)=* 4D=7D)(%r*>/#>/5) %rSB8 Z!#(,<*)'(So$%",W. /JP1;)'(E%"+R #LN :N8NQ#1pb'S!'qp`%"1< >5>=!'qpi"1<>%<#*qp!R (W1qJ96hgLc)=*4D12)= "=RhC)6>/D1N S''T$(("=$@N#D;C#> #=*#J+>8L))%K#= *#.-GD+R%"@ 5O5E8 UA"*V"(P*+$(@+R+W"OX'NbE*> V-W'["=/V- (<>5B#/5Es)>516's t`VW'6  !"#$%"&*  t`-TPE?"TPE?H #1G-TPE1,;*-TPE8 ti.?'[-*J)52)%#8L t`-R( ?"[R (8 ![4=S@;$%/ );7D1.)=)%K/>V-m ;$%/);7D,W)>V- ;%#/ Z_.#1.%<1V 9C"<'$%/2)( %<5E-8'/#*D55  M/%K<)"$2R$%W E.'YC)$%R)(C>/ 515> :N8%^upT%<)'(+qC,96hh 1C1.)=*4D1)="= R>/D1N YK'9Z$@%T[(+\";]$9^D_$@$`Na$=;<@+<(bCNa$= * Bưc 1N_)=$%?H)H)(*v43 )*%<4bw%*P))N cdO%+,-./0123J1.u hL 45#/67/89./0:;<=>6? ><=>6?#@>A 4./09B@123CD=EF@GHIJA +:K 632@J%<L x?+!NM2?U)(%"BR]%'-%<"= E>,VE%%%"=)(]%'--%<" =*;[E>,S26+/ ZdO&%_%<)2.J1.u fL t!>.54f)()'(*%<) 1.u f.EIN 45#/6L8./0#<=-;<=>6?> <=>6?A:. t./0B@123CD=EF@GHIJA+:K63 2@J%<L  !"#$%"&M  * Bưc 2N$%.2) ()1.N X'( ^AB%< _*%< ^ 2. _. * Bưc 3:b*K#=,1*>1B% * Bưc 4N$%,1>/.)1B% _)=o>/ D ]$9^ _$@$`Na$= +<(bCNa$= ^ ZQ%</;-1A B%< Zb;*]%' -%<"=C ; ZQ%</; B$1, - Zi"%<R/4 *; 2. _%DU;<);>/l?@ )=5E Z!/" Zb?@;E  _. _.]% Z`/>%r Z`/>2  _)=IN <=>#NO28# ,-./0AP:>Q= * Bưc 5: Tích hợp gio dc bảo vệ môi trường cho h"c sinh 4/#./09/R./&ST>0>=U :A 4"?32@8D=UV6>U.W  3T=CA xX?YNi"1AB%<%">/)12# )'(+Df 9*)'(5E YK'9Z$@&%T[(+\"[Z'=;]$9^;^[e+'J>H$@ * Bưc 1_)=;y*)) *%NJ)=/$2L ZM*hN!,)'(1/B>2 !.EIi > ZM*fN!,)'(%.+5z5  ZM*uN!,)'(5 O  V;$1)# C !.EIi> ZM*yN!,)()'(%.#%$ !.EI i>  !"#$%"&Z  * Tích hợp gio dc bảo vệ môi trường thông qua cc vấn đề về môi trường đã nêu: M=2..R)'()(5E )=46C * Bưc 2b*=,1>/.*>1B% * Bưc 3: _)=B>/)o>/D4/$2 ]$9^[e+ 'J>H$@ +M$'JK$@ @"OA$$(a$ #"W"R +R+E(FE   +X$  9`+ f(:(#"'Y<$ *V" Z  !  9'  * = ZT? k  b{ f  ) >.>   >   -  J%.  ?' bM  _!X!  % #L Z^-T" ;  1     2   (C Z  !E  /  > 2  '  E =    E ?= Z  _.   b{ f    %. ?'  )  % # Z  !V  )  1. )[ &  "O  @+R[ 'V$@ege$ !+  5z5  16 I  +  )  | R     ; b'>b}b   %.  ?' 5 ~  4  / %D  >r  A %)2 Zb:. b}b    %. ?'  )  % # Z  !V  ( ? G  h  $(+,[ $@"i$  $>j* $@P'/D+\$;< 9K+N>$@ MV;$ ;116 5  O  = $ Zb'.[%. ?'  %  # ?K Z  !  +  K := 1 Z  !/  V ;  $  ; %#%# Z~4/ %D  >r   E ZnK'. ;>. Z  9.  1.     >   +). k  "O  @+R[ 9CNK$@+$( (P* M(    % )216R P  D  ;   C   R `    = =D Z  T'    (   %  )2 V  H  7 V< 1  V =8 Z  T'    1G % Zn" >1.)= = Z!>2 1.)[ * Bưc 4 : _)=$%?H)H)(5O5E =!/; G(Q$@f(bf(l$'JY$@W"F'JT$('()*(+M$% !,"5mP%<4#N  M1$_)=.(#/>/ Dh/$=(E) !1$#*'(+*)= >51/$1I X1u;hhpT%< )'(+••,+%<1.)5E %K/>-)>F-%<1.)#%$  !"#$%"&[  k+M"W"R*LC@+R+E(FE% X.#15967=@2 D$%B/2>/D `5 *2D)S:)()'(%<5E/ >-8W$215967 9( '$215671> b%1uR ;hhpT%<)'(+••4$>€h5>h•S >/.%N jE m= nX'W"Rf+\['JC (+*(o ‚• ƒ„• …10 i<  † i<  † i<  † hh‡h uˆ h f ‰ u… ˆŠ y ff •‰ y hh‡f yg g g yg hgg fˆ Šf • hh‡u yh g g yh hgg uy …f ˆ hh‡y yg g g yg hgg uy …• hh‡• yf g g yf hgg f• •ˆ • hh‡‰ y• g g y• hgg u• ŠŠ … hh‡Š yf g g yf hgg f• •ˆ • hh^h u‰ g g u‰ hgg f… ŠŠ … hh^f u… g g u… hgg fy ‰u f X;>/.>4;hh5'G+;$%(. ;I%<$%>I/]; npnUpq -Z'=f("OX$$@(r Z9".)#$5*%< >/6%N tXBD#$[15." E?==+:); "OR%<J7/>$L tM.R)= 4[1[C)6>/D).‹D J=12 L t^.)=."V=>/D%)4m >/D["/C5J+; ./)'(R"/%<L* /,)=m+'$%, .$+RS%"= C  !"#$%"&\  t!+)=])W;Y6; D>5.(P(J%# ./,<)==L  tiKCH,[)%.)H $%%&5.%")2==2.R%" )2)=+$%=%F.2R,)( .1-,JŒ#*)HJ[hf SL;)(/<5E)%K7-N $;<@#;#RI#PEJ- %#L5O>5>)/V58L &nX' "#$% X.#515967(+/<); 2DR$% !=DBD.#)VU •(+/ !,#O d%&1#%&P( \*)=)$%%&*))S:C <);)'(?@ !=%<>R1.)% >/>pT%<1.#1596 7q !=%<.R5G". C)#$15)-* X,FE)>. -*#=(W(/%*?/(7>/*7 RV  9D!$u-fghf @>H+'()*(+M$ JV$(r"O<Y  !"#$%"&]

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan