Rèn kỹ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

26 1.3K 0
Rèn kỹ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tài với nội dung: Rèn Kỹ năng giải bài tập dạng: Oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm. Với đề tài này giúp học sinh hiểu bài sâu sắc hơn, tránh những hiểu lầm, sai sót khi giải bài tập dạng. các bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm từ đó rèn kỹ năng giải bài tập nói chung và bài tập dạng này nói riêng - Phát huy tính tích cực và tạo hứng thú cho học sinh trong học tập. 7 3- Khi cho oxit axit (CO 2 , SO 2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II (Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 ) 7 II- Bài tập 10 1- Dạng bài tập oxit axit (CO 2 , SO 2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan