Phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

24 371 0
Phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHNG I: M U I Lí DO CHN TI Hoỏ hc l b mụn khoa hc quan trng nh trng ph thụng Mụn hoỏ hc cung cp cho hc sinh mt h thng kin thc ph thụng, c bn v thit thc u tiờn v hoỏ hc, giỏo viờn b mụn hoỏ hc cn hỡnh thnh cỏc em mt k nng c bn, ph thụng v thúi quen hc v lm vic khoa hc lm nn tng cho vic giỏo dc, phỏt trin nng lc nhn thc, nng lc hnh ng Qua ú giỏo dc hc sinh nhng c tớnh cn thit nh cn thn, kiờn trỡ, trung thc, t m, chớnh xỏc, yờu chõn lớ khoa hc, cú ý thc trỏch nhim vi bn thõn, gia ỡnh, xó hi cú th ho hp vi mụi trng thiờn nhiờn, chun b cho hc sinh hnh trang i vo cuc sng Trong mụn hoỏ hc thỡ bi hoỏ hc cú mt vai trũ cc k quan trng Nú l ngun cung cp kin thc mi, dng kin thc lớ thuyt, gii thớch cỏc hin tng cỏc quỏ trỡnh hoỏ hc, giỳp tớnh toỏn cỏc i lng: Khi lng, th tớch, s mol Vic gii bi s giỳp hc sinh c cng c kin thc lớ thuyt ó c hc dng linh hot kin thc vo lm bi gii c bi ũi hi hc sinh khụng ch nm vng cỏc tớnh cht hoỏ hc ca cỏc n cht v hp cht ó hc, nm vng cỏc cụng thc tớnh toỏn, m cũn bit cỏch tớnh theo phng trỡnh húa hc v cụng thc hoỏ hc i vi nhng bi n gin thỡ hc sinh thng i theo mụ hỡnh n gin: nh vit phng trỡnh hoỏ hc, da vo cỏc i lng bi tớnh s mol ca mt cht sau ú theo phng trỡnh hoỏ hc tớnh s mol ca cỏc cht cũn li t ú tớnh c cỏc i lng theo yờu cu ca bi Nhng i vi nhiu dng bi thỡ nu hc sinh khụng nm c bn cht(c ch) ca cỏc phn ng thỡ vic gii bi toỏn ca hc sinh s gp rt nhiu khú khn v thng l gii sai nh dng bi tp: oxit axit phn ng vi dung dch kim Vi mc ớch gúp phn nõng cao cht lng v hiu qu vic dy v hc mụn Hoỏ hc, tụi chn ti Phng phỏp gii bi dng oxit axit phn ng vi dung dch kim II PHNG PHP NGHIấN CU - Phõn tớch lý thuyt, iu tra c bn, phõn tớch kt qu thc nghim s phm - Nghiờn cu k sỏch giỏo khoa v cỏc sỏch nõng cao v phng phỏp gii bi tham kho cỏc ti liu ó c biờn son v phõn tớch h thng cỏc dng bi toỏn hoỏ hc theo ni dung ó - ỳc rỳt kinh nghim ca bn thõn quỏ trỡnh dy hc - p dng ti vo chng trỡnh ging dy i vi hc sinh lp 10, 11, 12 - Tham kho, hc hi kinh nghim ca mt s ng nghip III GII QUYT VN 1.C S L LUN: Nh chỳng ta ó bit gii c mt bi toỏn hoỏ hc tớnh theo phng trỡnh hoỏ hc thỡ bc u tiờn hc sinh phi vit c chớnh xỏc phng trỡnh hoỏ hc ri mi tớnh n vic lm ti cỏc bc tip theo v nu vit phng trỡnh sai thỡ vic tớnh toỏn ca hc sinh tr nờn vụ ngha i vi dng bi tp: oxit axit phn ng vi dung dch kim thỡ vit c phng trỡnh hoỏ hc chớnh xỏc, hc sinh phi hiu c bn cht ca phn ng ngha l phn ng din theo c ch no Khi mt oxit axit phn ng vi dung dch kim thỡ cú th to mui trung ho, mui axit hoc hn hp c hai mui iu khú i vi hc sinh l phi bit xỏc nh xem phn ng xy thỡ to nhng sn phm no, t ú mi vit c phng trỡnh hoỏ hc chớnh xỏc Mt khỏc k nng gii toỏn hoỏ hc ch c hỡnh thnh hc sinh nm vng lý thuyt, nm vng cỏc kin thc v tớnh cht hoỏ hc ca cht, bit dng kin thc vo gii bi Hc sinh phi hỡnh thnh c mt mụ hỡnh gii toỏn, cỏc bc gii mt bi toỏn, kốm theo ú l phi hỡnh thnh hc sinh thúi quen phõn tớch bi v nh hng c cỏch lm õy l mt k nng rt quan trng i vi vic gii mt bi toỏn húa hc Do ú, hỡnh thnh c k nng gii toỏn dng oxit axit phn ng vi dung dch kim thỡ ngoi vic giỳp hc sinh nm c bn cht ca phn ng thỡ giỏo viờn phi hỡnh thnh cho hc sinh mt mụ hỡnh gii (cỏc cỏch gii ng vi tng trng hp) bờn cnh ú rốn luyn cho hc sinh t nh hng ng trc mt bi toỏn v kh nng phõn tớch bi Chớnh vỡ vy vic cung cp cho hc sinh cỏc cỏch gii bi toỏn oxit axit phn ng vi dung dch kim c bit l xõy dng cho hc sinh cỏch gii bi toỏn v cỏc k nng phõn tớch giỳp hc sinh nh hng ỳng lm bi l iu rt cn thit, nú giỳp hc sinh cú t khoa hc hc hoỏ hc núi riờng v cỏc mụn hc khỏc núi chung nhm nõng cao cht lng dy hc THC TRNG CA VN : õy l mt dng bi tng i khú song nú li rt quan trng khụng th b qua, thng gp cỏc thi Tt nghip cng nh thi H-C Tuy nhiờn qua thc t ging dy, chỳng tụi thy mt s giỏo viờn cũn xem nh dng bi ny vỡ th hc sinh gp rt nhiu khú khn gp phi nhng bi toỏn dng ny CHNG II: NI DUNG A C S Lí THUYT Tựy vo iu kin bi m ta cú th s dng phng trỡnh phõn t ( khụng ỏp dng c vi bi cho oxit axit tỏc dng vi hn hp dung dch kim) hay phng trỡnh ion rỳt gn ( cú th ỏp dng cho mi bi toỏn dng ny ) lm bi Oxit axit (CO2,SO2 ) vo dung dch kim ca kim loi hoỏ tr I (NaOH, KOH ) Ta tớnh s mol ca c cht tham gia ri lp t s: T = n (NaOH,KOH) n (CO ,SO ) a Nu: n T= (NaOH,KOH) n (CO ,SO ) Kt lun: Sn phm to mui axit v CO2 hoc SO2 cũn d (T 2 ) Phng trỡnh phn ng xy ra: CO2 + 2NaOH(d) Na2CO3 + H2O (1) c Nu: n 1 m Na2CO3 = 0,5 106 = 53 (g) m => NaHCO3 = 0,5 84 = *Cỏch 3: (Vit phng trỡnh theo ỳng t l s mol ) n Vỡ 46 (g) NaOH = 1,5 / = 3/2 n CO2 Do ú, ta lp phng trỡnh theo ỳng t l mol nh trờn : 2CO2 + NaOH NaHCO3 + Na2CO3 + Theo pt : 1 Theo bi : 1,5 0,5 0,5 Vy, s gam mui thu c l : m NaHCO3 = 0,5.84 = 46 (g) H2O m Na2CO3 = 0,5.106 = 53 (g) Bi 2: Ngi ta dựng dung dch NaOH 0,1 M hp th 5,6 lớt CO ( o ktc) Tớnh V dung dch NaOH : a To mui axit Tớnh nng mol/l ca mui ny dung dch sau phn ng ? b To mui trung ho.Tớnh nng mol/l ca mui ny dung dch sau phn ng? c.To c hai mui vi t l s mol l 2:1.Tớnh nng mol/l ca mi mui cú dung dch sau phn ng? *Phõn tớch bi: n n - to mui axit thỡ t l: CO2 : NaOH = 1:1 n n - to mui trung ho: CO2 : NaOH = 2:1 n n - to c hai mui t l 2:1 thỡ t l v s mol < CO2 : NaOH < Bi gii n 5,6 = 0,25 ( mol) 22,4 CO2 = a Trng hp to mui axit Phng trỡnh phn ng: CO2 + NaOH NaHCO3 (1) 1 (mol) n n Theo(1) : NaOH = CO2 = 0,25 (mol) ú V d2 NaOH = 0,25 = 2,5 (lớt) 0,1 n n v NaHCO3 = CO2 = 0.25 (mol) ú CM( NaHCO3) = 0,25 = 0,1 (M) 2,5 b Trng hp to mui trung ho Phng trỡnh phn ng: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (2) 2(mol) 1(mol) ( mol) n n Theo (2): NaOH = CO2 = 2.0,25 = 0,5 (mol) ú: V d2 NaOH = 0,5 = ( lit ) 0,1 n n v NaOH = CO2 = 0,25 (mol) CM(NaOH) = 0,25 = 0,05 (M) c Trng hp to c hai mui vi t l s mol hai mui l 2:1 n n NaHCO3 : Na2CO3 = : (*) Phng trỡnh phn ng: CO2 + NaOH NaHCO3 ( ) 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (4) Theo (*) ta phi nhõn ụi (3) ri cng vi (4) ta c: 4NaOH + 3CO2 2NaHCO3 + Na2 CO3 + H2O (5) n Theo (5) NaOH = 0,25 = 0,33 (mol) V 0,33 = 3,3 (lit) 0,1 n 2n (5) => NaOH = CO2 = 0,25 = 0,167 (mol) 3 n 1n (5) => Na2CO3 = CO2 = 0,25 = 0,083 (mol) 3 Do ú: v : NaOH = Vy : 0,167 = 0,05 (M) 3,3 0,083 CM(Na2CO3) = = 0,025 (M) 3.3 CM(NaHCO3) = Bi 3: Hp th hon ton 4,48 lớt CO2 vo 500 ml dung dch NaOH thu c 17,9gam mui Tớnh CM ca dung dch NaOH? *Phõn tớch bi: Ta cú CM = n V VNaOH = 500(ml) = 0,5 lớt n tớnh CM(NaOH) ta phi tớnh c NaOH n Khi cho CO2 hp th hon ton vo dung dch NaOH cha bit NaOH.Ta n n khụng th lp c t s NaOH : CO2 xỏc nh sn phm Ta phi xột c trng hp xy ra: Bi gii: n n *Trng hp 1: CO2 NaOH : ch to l mui axit Phng trỡnh phn ng: CO2 + NaOH NaHCO3 ( ) n CO2 = 4,48 = 0,2 (mol) 22,4 Mui sau phn ng l NaHCO3 n 17,9 = 0,2 ( mol) 84 NaHCO3 = Theo (1) n n CO2 = NaOH = 0,2 (mol) CM(NaOH) = *Trng hp 2: n 0,2 = 0,4 (mol/l) 0,5 n NaOH CO2 ch to mui trung ho Phng trỡnh phn ng: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol Nu ri vo trng hp ny thỡ: n n Na2CO3 = 0,2 mol > Na2CO3 = (2) 17,9 = 0,17 mol - theo cho 106 Vy trng hp loi *Trng hp 3: To hai mui (mui axit v mui trung ho) Phng trỡnh phn ng: CO2 + NaOH NaHCO3 ( ) 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (4) Gi x, y ln lt l s mol ca NaHCO3v Na2CO3 (x, y > 0) Theo bi ta cú phng trỡnh : 84 x + 106 y = 17,9 ( I ) Theo phng trỡnh phn ng (3),(4) tng s mol CO2 bng tng s mol mui ta cú phng trỡnh: x + y = 0,2 ( II ) Kt hp (I) v (II) ta c: 84 x + 106 y = 17,9 ( I ) => x = 0,15 ( mol ) x + y = 0,2 ( II ) y = 0,05 ( mol ) n n NaOH = NaHCO3 = x = 0,15 (mol) (3) => n n (4) => NaOH = Na2CO3 = 2.0,05 = 0,1 Do ú:Tng s mol NaOH tham gia phn ng l: n NaOH = 0,1 + 0,15 = 0,25 (mol) => CM(NaOH) = (mol) 0,25 = 0,5 (mol/l) 0,5 *Chỳ ý: Nu bi toỏn ch cho th tớch hoc s mol mt cht ta phi xột c ba trng hp tao mui axit hoc mui trung ho hoc to hn hp hai mui Bi 4: Ngi ta dn 2,24 lớt khớ CO2 ( ktc) qua bỡnh ng dung dch NaOH Khớ CO2 b hp th hon ton Sau phn ng mui no c to thnh vi lng l bao nhiờu gam? *Phõn tớch bi: Vi bi ny ch cho trc s mol (tc VCO2 ktc) ca CO2 cũn s mol NaOH cha bit Vỡ vy mun bit mui no c to thnh v lng l bao nhiờu ta phi xột cỏc trng hp xy ra: Bi gii 10 n CO2 = 2,24 = 0,1 (mol) 22,4 *Trng hp1: Sn phm to thnh l: Na2CO3 n n CO2 = NaOH Phng trỡnh phn ng: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O n n Theo (1) CO2 = NaCO3 = 0,1 (mol) (1) m => Na2CO3 = 0,1 106 = 10,6 (g) *Trng hp2: Sn phm to thnh l mui axit: NaHCO3 n n CO2 = NaOH Phng trỡnh phn ng: CO2 + NaOH NaHCO3 ( ) n n Theo (2) NaHCO3 = CO2 = 0,1 (mol) m => NaHCO3 =0,1 84 = 8,4 (g) *Trng hp3: Sn phm to thnh l hn hp hai mui NaHCO3 v Na2CO3 Khi ú < n NaOH < CO n Cỏc phng trỡnh phn ng : CO2 + NaOH NaHCO3 (3) 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (4) V lng hn hp hai mui: m m 8,4 (g) < NaHCO3 + Na2CO3 < 10,6 (g) * Bi dng : Bi 5: Cho 16,8 lit CO2( ktc) hp th hon vo 600 ml dung dch NaOH 2M.Thu c dung dch A 1.Tớnh tng lng mui cú dung dch A Ly dung dch A cho tỏc dng vi mt lng d BaCl2 Tớnh lng kt ta to thnh Bi 6: Dn khớ CO2 iu ch c bng cỏch cho 10 (g) CaCO3 tỏc dng vi dung dch HCl d vo dung dch NaOH Tớnh lng mui to thnh? (Cho Na =23,O = 16, C = 12, H = 1, Ca = 40) Bi 7: Ho tan m(gam) hn hp Na2CO3 v K2CO3 vo 55,44 gam H2O c 55,44 ml dung dch ( d =1,0822 ), b qua s bin i th tớch Cho t t dung dch HCl 0,1M vo dung dch trờn cho n thoỏt 1,1 gam khớ thỡ dng li Dung dch thu c cho tỏc dng vi nc vụi to 1,5 gam kt ta Giỏ tr m v th tớch dung dch HCl 0,1M l: 11 A 5,66 gam ; 0,05 lớt C 56,54 gam ; 0,25 lớt B 4,56 gam ; 0,025 lớt D 4,56 gam ; 0,5 lớt Bi 8: Nung 20 gam CaCO3 v hp th hon ton th tớch khớ to s nhit phõn CaCO3 núi trờn 0,5 lit dung dch NaOH 0,56 M Nng mol ca mui cacbonat thu c (cho Ca = 40) l A CM ( Na2CO3) = 0,12 M , CM(NaHCO3) = 0,08 M B CM ( Na2CO3) = 0,16 M , CM(NaHCO3) = 0,24 M C CM ( Na2CO3) = 0,4 M , CM(NaHCO3) = D CM ( Na2CO3) = 0, CM(NaHCO3) = 0,40 M Dng bi P2O5 phn ng vi dung dch NaOH, KOH Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g phôtpho thu đ-ợc chất A.Cho chất A tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,6 M * Phân tích đề bài: - Đốt cháy phốt ta thu đ-ợc P2O5 (A) Cho A (P2O5 )tác dụng với dung dịch NaOH P2O5 phản ứng với H2O tr-ớc tạo H3PO4 - Tính số mol H3PO4 số mol NaOH - Xét tỉ số: n T = n NaOH H PO4 từ xác định đ-ợc muối đ-ợc tạo thành Bài giải n P 6,2 = 0,2 (mol) 31 = n NaOH = 0,8 0,6 = 0,48 (mol) Các ph-ơng trình phản ứng : 4P + 5O2 2P2O5 (1) P2O5 Theo (1) => n P2O5 = n Theo (2) => H3PO4 Xét tỉ lệ: < + 3H2O n n = NaOH H PO4 n P n P2O5 = = 2H3PO4 (2) 0,2 = 0,1 (mol) = 2.0,1 = 0,2 (mol) 0,48 = 2,4 < 0,2 *Kết luận: sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối Ph-ơng trình phản ứng : 12 5NaOH + (3) 5H2O 2H3PO4 Na2HPO4 + Na3PO4 + Hay: 2NaOH + H3PO4 Na2HPO4 + 2H2O (4) 3NaOH + H3PO4 Na3PO4 + 3H2O (5) Gọi x, y lần l-ợt số mol Na2HPO4 Na3PO4 n n Theo (4) => NaOH = Na2HPO4 = 2x (mol) => (mol) Theo (5) => (mol) => (mol) Theo ra: +3y (I) n n NaOH n n H3PO4 = = H3PO4 = n H3PO4 n NaOH = Na2HPO4 n = n = x Na3PO4 = 3y Na3PO4 = y 0,48 (mol) 0,2 (mol) = = 2x x + y (II) Dođó ta có : 0,48 (I) => 2x +3y = x = 0,12 (mol) x + y = 0,2 = 0,08 (mol) m Na2HPO4 = 0,12 142 = (II) y Vậy khối l-ợng muối: 17,04 (g) m Na3PO4 = 0,08 164 = 13,12 (g) - Dạng tập oxit axit ( CO2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II (Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) Bài 10: Nêu t-ợng xảy giải thích sục từ từ CO2 vào dung dịch n-ớc vôi trong ống nghiệm sau đun nóng ống nghiệm lửa Bài giải: *Hiện t-ợng : Khi sục CO2 từ từ vào dung dịch n-ớc vôi lúc đầu thấy xuất kết tủa trắng l-ợng kết tủa tăng dần 13 - Nếu tiếp tục sục CO2 thấy l-ợng kết tủa lại giảm dần tan hết tạo dung dịch suốt - Nếu đun nóng dung dịch sau phản ứng ta lại thấy xuất kết tủa trắng * Giải thích: - Lúc đầu sục CO2 l-ợng CO2 ít, l-ợng Ca(OH)2 d- xảy phản ứng CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Vậy kết tủa trắng xuất là: CaCO3 l-ợng kết tủa tăng dần đến n n CO2 = Ca(OH)2 lúc l-ợng kết tủa cực đại - Nếu tiếp tục sục khí CO2 vào thấy kết tủa tan dần lúc l-ợng Ca(OH)2 hết CO2 d- xảy phản ứng CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 tan Sản phẩm tạo thành Ca(HCO3)2 tan nên l-ợng kết tủa giảm dần đến l-ợng kết tủa tan hết tạo dung dịch suốt n n Lúc : CO2 =2 Ca(OH)2 sản phẩm ống nghiệm Ca(HCO3)2 - Nh-ng ta lấy sản phẩm sau phản ứng đun nóng lửa đèn cồn lại thấy xuất kết tủa trắng to Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H 2O Bài 11: Hoà tan hết 2,8 (g) CaO vào H2O đ-ợc dung dịch A Cho 1,68 lít khí CO2 (đo đktc) hấp thụ hoàn toàn dung dịch A.Hỏi có gam muối tạo thành? * Phân tích đề bài: n - Đề cho 2,8 g CaO ta tính đ-ợc CaO.Dựa vào phản ứng CaO tác dụng với n-ớc tính đ-ợc - Mặt khác biết VCO2 = 1,68 lit tính đ-ợc - Lập tỉ số T = n Ca(OH)2 n CO2 n n CO ta xác định đ-ợc muối Ca(OH) đ-ợc tạo thành tính đ-ợc khối l-ợng muối Bài giải n CaO = 2,8 56 = 0,05 (mol) 14 n CO2 = 1,68 22,4 = 0,075 (mol) Ph-ơng trình phản ứng : CaO + H2O n (1) => Ca(OH)2 = Ca(OH)2 (1) CaO = 0,05 (mol) n Xét tỉ lệ: < T = 0,075 0,05 = 1,5 < *Kết luận:Vậy sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối Muối trung hoà muối axit Các ph-ơng trình phản ứng : CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (2) 2CO2 d+ Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 (3) *Cách 1: Gọi x, y lần l-ợt số mol CO2 phản ứng (2) (3) n Theo ta có: CO2 = 0,075 (mol) x + y = 0,075 (I) n n Theo (2) : Ca(OH)2 = CO2 = x (mol) Theo (3) : Mặt khác: n n Ca(OH)2 Ca(OH)2 = n CO2 = y (mol) = 0,05(mol).do ta có x + y = 0,05 (II) Kết hợp (I) (II) ta đ-ợc x + y = 0,075 => (I) x = 0,025 (mol) x 0,05 (II) n n Theo (2): CO2 = CaCO3 0,025.100 = 2,5 (g) Theo (3): n Ca(HCO3)2 = + y = y = 0,05 (mol) m = 0,025 (mol) => CaCO3= n CO2 = 0,05 = 0,025 15 => m Ca(HCO3)2 = 0,025.162 = 4,05 (g) Tng lng mui thu c l: 6,55 gam *Cách 2: Sau tính số mol lập tỉ số xác định đ-ợc sản phẩm tạo hỗn hợp hai muối ta viết ph-ơng trình phản ứng nh- sau: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (4) Số mol Tr-ớc P/0,075 0,05 chất Phản ứng 0,05 0,05 0,05 Sau P/0,025 0,05 n Theo ph-ơng trình phản ứng (4) CO2 d- nên tiếp tục phản ứng với sản phẩm CaCO3 theo ph-ơng trình: CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2 (5) Số mol tr-ớc p/- 0,025 0,05 Các chất p/ 0,025 0,025 0,025 Sau p/0 0,025 0,025 Vậy, Sau phản ứng thu đ-ợc chất là: Ca(HCO3)2 = 0,025 (mol) CaCO3 = 0,025 (mol) Vậy, khối l-ợng chất thu đ-ợc hỗn hợp : m Ca(HCO3)2 = 0,025 162 = 4,05 (g) m CaCO3 = 0,025 100 = 2,5 (g) Tng lng mui thu c l: 6,55 gam Bài 12: Cho 10 lít hỗn hợp khí gồm N2 CO2 qua lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M đ-ợc 1,0 g kết tủa Xác định % theo thể tích chất khí có hỗn hợp (Các thể tích khí đo đktc) *Phân tích đề bài: 16 - Khi cho N2, CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 - Trong 10 lít hỗn hợp khí N2 CO2 số mol CO2 bao nhiêu.do xét tỉ lệ n n CO Ca(OH) xác muối hợp: - Tr-ờng - Tr-ờng loại muối tủa - Tr-ờng xác định đ-ợc đ-ợc tạo thành nên phải xét tr-ờng hợp 1: Tạo muối trung hoà hợp 2: Tạo muối axit ( Tr-ờng hợp axit tan mâu thuẫn với đề co 1g kết hợp tạo hỗn hợp hai muối Bài giải Khi cho 10 lít hôn hợp N2 CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 n n *Tr-ờng hợp1: Nếu CO2 < Ca(OH)2 tạo muối trung hoà Ph-ơng trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 d CaCO3 + H2O (1) Kết tủa CaCO3 : ) Theo (1) n CO2 n CaCO3 = n = CaCO3 = => 100 = 0,01 ( mol 0,01 (mol) VCO2 = 0,01 22,4 = 0,224 (lớt) => % CO2 => % N2 *Tr-ờng hợp2: = = 0,224 100 = 2,24 (%) 10 100 - 2,24 < n n CO Ca(OH) = 97,76 (%) < sản phẩm tạo thành hỗn hợp hai muối : CaCO3, Ca(HCO)2 Ph-ơng trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (2) 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO)2 (3) 17 n Ca(OH)2 Theo (2) (mol) = 0,02 = 0,04 (mol) n CaCO3 = n Ca(OH)2 = n CO2 = 0,01 n Ca(OH)2 phản ứng (2) : 0,04 0,01 = 0,03 (mol) n n Theo (3) : CO2 = Ca(OH)2 = 0,03 = 0,06 (mol) n => CO2 phản ứng là: 0,06 + 0,01 = 0,07 (mol) => VCO2 = 0,07 22,4 = 1,57 (lit) => % VCO2 => % N2 * Tr-ờng hợp 3: 1,57 100 = 15,68 (%) 10 = = 100 - 15,68 = 84,3 (%) n n CO2 Ca(OH)2 Sản phẩm tạo muối axit Loại tr-ờng hợp muối axit ta hết mà bi cho thu đ-ợc g kết tủa *Bài tập vận dụng: Bài 13: Ng-ời ta dẫn khí CO2 vào 1,2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1 M tạo đ-ợc (g) muối không tan muối tan a,Tính thể tích khí CO2 dùng ( Các khí đo đktc) b, Tính khối l-ợng nồng độ mol/l muối tan c,Tính thể tích CO2 (đktc) tr-ờng hợp tạo muối không tan Tính m muối không tan Bài 14: Để đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm CO,CH4, cần dùng 6,72 lít khí O2.Tính thành phần % theo thể tích khí A - Hấp thụ toàn khí sinh phản ứng cháy vào bình chứa lít dung dịch Ca(OH)2 xuất 25 g kết tủa trắng Tính CM dung dịch Ca(OH)2 Bài 15: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu đ-ợc 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa nung nóng phần dung dịch lại thu đ-ợc gam kết tủa V bằng: 18 A, 3,36 lit B, 4,48 lit C, 2,24 D, 1,12 lit lit - Dạng tập oxit axit ( CO2, SO2 ) phản ứng với hn hp dung dịch kiềm ca cỏc kim loi cú húa tr khỏc (NaOH, Ca(OH)2, ) Bi 16: Cho 2,688 lớt CO2 hp th hon ton bi 2000 ml dung dch NaOH 0,1M v Ca(OH)2 0,01M Tớnh tng lng mui thu c sau phn ng * Phõn tớch bi: - õy l dng bi khụng th tớnh theo pt phõn t m phi dựng pt ion - da vo t l OH xỏc nh nhng mui no c to n CO2 n - vit cỏc p xy ra(dng ion) - tớnh lng mui da vo lng cỏc ion dung dch(tớnh theo cỏc p vit trờn) Bi gii n CO = => t l 2,688 =0,12 mol; 22,4 n - OH = 2.0,1 + 2.2.0,01 = 0,24 mol OH 0,24 = = Vy phn ng s ch to mui trung hũa-va n 0,12 CO2 n CO2 + 2OHCO320.12 mol 0,24mol 0,12mol 2+ 2=> mmui = mNa+ + mCa + mCO3 = 0,2 23 + 0,02.40 + 0,12.60 =12,6 gam Bi 17: Sc 2,24 lớt CO2 (ktc) vo dung dch hn hp cha 0,05 mol Ca(OH)2 v 0,1 mol KOH Khi lng kt ta thu c sau phn ng xy hon ton l bao nhiờu gam? Bi gii n n OH = 0,05.2 + 0,1 = 0,2 mol Ta cú: CO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol; P: OH t l: n = 0,2 : 0,1 = Phn ng ch to mui trung hũa CO2 n Khi lng mui CaCO3 kt ta to thnh l: 0,05.100 = 5,00gam C KT QU THC NGHIM S PHM Sau hon thnh ti phng phỏp gii bi dng oxit axit phn ng vi dung dch kim tụi ó ỏp dng vi hc sinh Trung tõm GDTX - DN H trung cỏc nm hc 2010 2011, 2011 -2012 chỳng tụi ó trin khai cỏc tit luyn tp, ụn thờm , kt hp gia dy lý thuyt v bi tp, kt qu thu 19 c rt kh quan Cỏc em khụng cũn lỳng tỳng gii cỏc dng bi ny m cũn rt hng thỳ Qua cỏc lp ó dy tụi ch rốn luyn cho cỏc em dng bi oxi axit tỏc dng vi dung dch kim ca kim loi húa tr I v II, kt qu kho sỏt cho thy : Nm hc 2010 - 2011 Kt qu kim tra t 1: (Cha ỏp dng ti ) im gii im khỏ im TB im yu Lp S s SL SL SL SL % % % % 12E 44 0 13,6 28 63,6 10 22,8 12C 42 0 7,1 17 40,5 22 52,4 Kt qu kim tra t 2: (ó ỏp dng ti) im gii im khỏ im TB im yu Lp S s SL % SL % SL % SL % 12E 44 4,5 15 34,1 23 52,3 9,1 12C 42 2,4 10 23,8 21 50,0 10 23,8 Nm hc 2011 - 2012 Kt qu kim tra t 1: (Cha ỏp dng ti ) im gii im khỏ im TB im yu Lp S s SL % SL % SL % SL % 11A 37 0 5,4 13 35,1 22 59,5 Kt qu kim tra t 2: (ó ỏp dng ti) im gii im khỏ im TB im yu Lp S s SL % SL % SL % SL % 11A 37 0 18,9 20 54,1 10 27 t ta thy cỏc lp ó t c kt qu nõng lờn rừ rt l hc sinh ó hiu thu ỏo nhng gúc khỏc ca phn ng gia oxit axit vi kim c bit l hc sinh ó hỡnh thnh c k nng gii bi tp, bit phõn tớch bi toỏn Tuy nhiờn, vic ỏp dng tng ni dung ca ti tu thuc vo i tng hc sinh CHNG III: KT LUN V XUT: KT LUN CHUNG: Trờn õy tụi ó xut phng phỏp gi bi dng oxit axit phn ng vi dung dch kim ca tụi nờu ti liu ny cú th lm ti liu tham kho cho giỏo viờn, hc sinh Vi i tng nghiờn cu ca i ch l mt mng kin thc tng i hp so vi ton b chng trỡnh hoỏ hc nhng tụi hi vng nú s giỳp ớch cho cỏc em hc sinh v cỏc thy cụ giỏo vic ging dy phn kin thc ny, 20 giỳp cỏc em v thy cụ cú cỏch nhỡn tng quỏt hn v dng toỏn ny v l ti liu hu ớch cho vic ụn luyn ca hc sinh Cỏc bi ti mc t d n khú, t n gin n phc tp, giỳp cỏc em rốn luyn c k nng khụng ch gii c dng bi phn ny m cũn rốn c mt s k nng khỏc nh k nng tớnh s mol, k nng phõn tớch, vit phng trỡnh phn ng Mc dự ó rt c gng, song tụi khụng th trỏnh c cỏc thiu sút rt mong c s úng gúp ý kin cỏc thy cụ t chuyờn mụn, ca HKH, cỏc bn ng nghip trng ti ca tụi c hon thin hn! XUT: nõng cao cht lng dy v hc tụi xin xut mt s sau: + i vi nh trng v cỏc thy cụ giỏo: Do mụn Hoỏ hc l mt mụn khoa hc thc nghim nờn ũi hi nhiu thi gian chun b dựng thớ nghim Vỡ vy tụi rt mong c BG nh trng tip tc quan tõm to iu kin giỳp v thi gian cng nh ngi chun b dựng thit b dy hc cho chỳng tụi cú th ging dy tt hn + i vi giỏo viờn: Phi t hc, t bi dng, tham kho nhiu ti liu, luụn hc cỏc bn ng nghip khụng ngng nõng cao chuyờn mụn v nghip v cho bn thõn + Vi dng bi ny chỳng ta cú th m rng thờm mt s dng bi nh: cho oxit axit tỏc dng vi hn hp dung dch kim, tớnh lng tớnh ca Al(OH)3 Nhng khuụn kh ca ti khụng cho phộp chỳng tụi lm c iu ú + Húa hc l mụn khoa hc thc nghim vic gn lớ thuyt vi thc hnh l yờu cu cp bỏch i vi ngnh giỏo dc, bui hi tho chuyờn ny khụng cho phộp tụi tin hnh nhng iu va núi vỡ nhng lớ nh: d gõy ụ nhiờm mụi trng, hay iu kin tin hnh thớ nghim khụng cho phộp Tuy nhiờn, ging dy chỳng tụi ngh cỏc ng giỏo viờn nhúm Húa ca Trng khc phc nhng khú khn tin hnh nhng thớ nghim n gin c bit, l nhng thớ nghim v oxit axit vi dung dch kim, cú nh vy hc sinh s yờu thớch mụn hc hn, cng t ú rốn cho cỏc em t khoa hc MC LC 21 CHNG I: M U I- Lí DO CHN TI II- PHNG PHP NGIấN CU III- GII QUYT VN C S Lí LUN THC TRNG CA VN CHNG II: NI DUNG A.C S Lí THUYT Oxit axit(CO2, SO2 ) phn ng vi dung dch kim ca kim loi hoỏ tr I (NaOH.KOH ) Dung dch kim( NaOH, KOH ) tỏc dng vi P2O5 (H3PO4) Oxit axit (SO2 , CO2 ) vo dung dch kim ca kim loi hoỏ tr II (Ca(OH)2, Ba(OH)2 ) Tng quỏt: Cho oxit axit (SO2 , CO2 ) vo dung dch kim hoc hn hp dung dch kim B CC DNG BI TP V V D C KT QU THC NGHIM S PHM CHNG III: KT LUN V XUT KT LUN CHUNG XUT 22 23 24 [...]... vi dung dch NaOH, KOH Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g phôtpho thu đ-ợc chất A.Cho chất A tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,6 M * Phân tích đề bài: - Đốt cháy phốt pho ta thu đ-ợc P2O5 (A) Cho A (P2O5 )tác dụng với dung dịch NaOH thì P2O5 sẽ phản ứng với H2O tr-ớc tạo ra H3PO4 - Tính số mol H3PO4 và số mol NaOH - Xét tỉ số: n T = n NaOH H 3 PO4 từ đó xác định đ-ợc muối gì đ-ợc tạo thành Bài giải. .. Ca(OH)2 thu đ-ợc 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa rồi nung nóng phần dung dịch còn lại thu đ-ợc 5 gam kết tủa nữa V bằng: 18 A, 3,36 lit B, 4,48 lit C, 2,24 D, 1,12 lit lit 4 - Dạng bài tập oxit axit ( CO2, SO2 ) phản ứng với hn hp dung dịch kiềm ca cỏc kim loi cú húa tr khỏc nhau (NaOH, Ca(OH)2, ) Bi 16: Cho 2,688 lớt CO2 hp th hon ton bi 2000 ml dung dch NaOH 0,1M v Ca(OH)2 0,01M Tớnh tng khi lng mui thu... phải xét các tr-ờng hợp 1: Tạo ra muối trung hoà hợp 2: Tạo ra muối axit ( Tr-ờng hợp này axit tan mâu thuẫn với đề bài co 1g kết hợp 3 tạo ra hỗn hợp hai muối Bài giải Khi cho 10 lít hôn hợp N2 và CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 chỉ có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 n n *Tr-ờng hợp1: Nếu CO2 < Ca(OH)2 tạo ra muối trung hoà Ph-ơng trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 d CaCO3 + H2O (1) Kết tủa là CaCO3 : ) Theo (1) n... (mol) Theo bài ra: +3y (I) n n NaOH n n H3PO4 = = H3PO4 = n H3PO4 n NaOH = Na2HPO4 3 n = n = x Na3PO4 = 3y Na3PO4 = y 0,48 (mol) 0,2 (mol) = = 2x x + y (II) Dođó ta có : 0,48 (I) => 2x +3y = x = 0,12 (mol) x + y = 0,2 = 0,08 (mol) m Na2HPO4 = 0,12 142 = (II) y Vậy khối l-ợng muối: 17,04 (g) m Na3PO4 = 0,08 164 = 13,12 (g) 3 - Dạng bài tập oxit axit ( CO2, SO2 ) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị... muối ta viết ph-ơng trình phản ứng nh- sau: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (4) Số mol Tr-ớc P/0,075 0,05 các chất Phản ứng 0,05 0,05 0,05 Sau P/0,025 0 0,05 n Theo ph-ơng trình phản ứng (4) CO2 d- nên tiếp tục phản ứng với sản phẩm CaCO3 theo ph-ơng trình: CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2 (5) Số mol tr-ớc p/- 0,025 0,05 Các chất p/ 0,025 0,025 0,025 Sau p/0 0,025 0,025 Vậy, Sau phản ứng thu đ-ợc các chất là:... Bài 10: Nêu hiện t-ợng xảy ra và giải thích khi sục từ từ CO2 vào dung dịch n-ớc vôi trong trong ống nghiệm sau đó đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa Bài giải: *Hiện t-ợng : Khi sục CO2 từ từ vào dung dịch n-ớc vôi trong thì lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa trắng và l-ợng kết tủa tăng dần 13 - Nếu tiếp tục sục CO2 thì thấy l-ợng kết tủa lại giảm dần và tan hết tạo dung dịch trong suốt - Nếu đun nóng dung. .. đ-ợc dung dịch A Cho 1,68 lít khí CO2 (đo ở đktc) hấp thụ hoàn toàn dung dịch A.Hỏi có bao nhiêu gam muối tạo thành? * Phân tích đề bài: n - Đề bài cho 2,8 g CaO ta sẽ tính đ-ợc CaO.Dựa vào phản ứng CaO tác dụng với n-ớc tính đ-ợc - Mặt khác biết VCO2 = 1,68 lit tính đ-ợc - Lập tỉ số T = n Ca(OH)2 n CO2 n n CO 2 ta sẽ xác định đ-ợc muối Ca(OH) 2 nào đ-ợc tạo thành và tính đ-ợc khối l-ợng của muối Bài giải. .. muối không tan Tính m muối không tan đó Bài 14: Để đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm CO,CH4, cần dùng 6,72 lít khí O2.Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong A - Hấp thụ toàn bộ khí sinh ra trong phản ứng cháy vào bình chứa 4 lít dung dịch Ca(OH)2 xuất hiện 25 g kết tủa trắng Tính CM của dung dịch Ca(OH)2 Bài 15: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu đ-ợc 10 gam kết tủa... thớ nghim v oxit axit vi dung dch kim, cú nh vy hc sinh s yờu thớch mụn hc hn, cng t ú rốn cho cỏc em t duy khoa hc MC LC 21 CHNG I: M U I- Lí DO CHN TI II- PHNG PHP NGIấN CU III- GII QUYT VN 1 C S Lí LUN 2 THC TRNG CA VN CHNG II: NI DUNG A.C S Lí THUYT 1 Oxit axit( CO2, SO2 ) phn ng vi dung dch kim ca kim loi hoỏ tr I (NaOH.KOH ) 2 Dung dch kim( NaOH, KOH ) tỏc dng vi P2O5 (H3PO4) 3 Oxit axit (SO2... CaCO3 = 0,025 100 = 2,5 (g) Tng khi lng mui thu c l: 6,55 gam Bài 12: Cho 10 lít hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 đi qua 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M đ-ợc 1,0 g kết tủa Xác định % theo thể tích của các chất khí có trong hỗn hợp (Các thể tích khí đo ở đktc) *Phân tích đề bài: 16 - Khi cho N2, CO2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 chỉ có CO2 phản ứng với Ca(OH)2 - Trong 10 lít hỗn hợp khí N2 và CO2 chúng ta không

Ngày đăng: 05/06/2016, 21:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan