0

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 4 theo chương trình mới

33 1,894 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:22

. hình thành năng lực Văn cho học sinh. Để hình thành năng lực Văn cho học sinh Tiểu học, trớc hết phải hình thành năng lực cảm thụ văn học cho học sinh. Tức là phải hình thành năng lực tiếp nhận,. môn học độc lập nh-ng vẫn h-ớng tới hình thành năng lực Văn cho học sinh. Để hình thành năng lực Văn cho học sinh Tiểu học, tr-ớc hết phải hình thành năng lực cảm thụ văn học cho học sinh. . viên cơ bản tiểu học Năm học: 2010 - 2011 Tên đề tài : " Một số biện pháp bồi dỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 4 theo chơng trình mới& quot; . A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 4 theo chương trình mới, Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 4 theo chương trình mới,

Từ khóa liên quan