0

Kinh nghiệm tổ chức chương trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học Cát Linh

28 1,281 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:04

. Trờng Tiểu học Cát Linh Hội đồng đội quận Đống Đa Liên đội tiểu học Cát Linh Kinh nghiệm tổ chức tốt chơng trình vui để học Trong các giờ hoạt động ngoại khoá Của trờng tiểu học Cát Linh Ngời. /!0 *1+ -!2.3 2 Đặng Thị Hằng Trờng Tiểu học Cát Linh 4 Kinh nghiệm tổ chức tốt chơng trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khoá của trờng Tiểu học Cát Linh A. Đặt vấn đề I.Lý do chọn. thích tìm hiểu, học hỏi. Chính vì vậy, trong bài viết này tôi muốn đa ra Kinh nghiệm tổ chức tốt chơng trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khoá của tr ờng Tiểu học Cát Linh Nhằm khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm tổ chức chương trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học Cát Linh, Kinh nghiệm tổ chức chương trình Vui để học trong các giờ hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học Cát Linh,